430/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovo „korčuliach,“ vkladá slovo „kolobežke,“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. m) sa za slová „písmena f)“ vkladá čiarka a slová „samovyvažovacie vozidlo“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,“.
Doterajšie písmená s) až aa) sa označujú ako písmená t) až ab).
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“ a slová „§ 23 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6 a 7“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole,“ nahrádzajú slovami „ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,8a)“ a za slovo „vozidla“ sa vkladá čiarka a slová „preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,“.
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená c) až p).
7.
V § 4 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
9.
V § 6a písm. a) sa za slová „§ 15 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 35 ods. 3“.
10.
V § 6a písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 27 ods. 3“.
11.
V § 6a písm. e) sa slová „alebo zákaz zastavenia a státia“ nahrádzajú slovami „alebo zákaz zastavenia alebo státia“.
12.
V § 6a písm. i) sa za slová „zákaz vjazdu vozidla“ vkladajú slová „vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa § 39 ods. 4“.
13.
V § 7 sa za slová „pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla“ vkladajú slová „v kurze podľa osobitného predpisu8a)“.
14.
V § 10 ods. 2 sa slová „jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju“ nahrádzajú slovami „predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja“.
15.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „osobitne od cyklistu a chodca“.
16.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „smeroch“ vkladá čiarka a slová „vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.“.
17.
V § 19 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre vodiča električky.“.
18.
V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „a priľahlom nástupišti“ a slová „nástupište a vyznačený priestor“ sa nahrádzajú slovami „vyznačený priestor a priľahlé nástupište“.
19.
V § 25 ods. 1 písm. h) sa za slovo „vyznačujúcu“ vkladajú slová „koridor pre cyklistov,“.
20.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na okruhu vyznačenom dopravnými značkami je státie zakázané.“.
21.
V § 34 ods. 5 tretej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „autobus“ sa vkladajú slová „a trolejbus“.
22.
V § 38 ods. 1 sa slová „zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“;“ nahrádzajú slovami „pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
§ 5 ods. 5 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 9/2015 Z. z.“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 21 zákona č. 56/2012 Z. z.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 34 zákona č. 56/2012 Z. z.“.
25.
V § 39 odsek 5 znie:
„(5)
Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí ani pre vozidlá uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až k) a prepravu, ktorá súvisí s použitím týchto vozidiel.“.
26.
V § 40 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
27.
V § 43 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,“.
28.
V § 46 ods. 2 sa slovo „motocykli“ nahrádza slovami „motorovom vozidle kategórie L12)“.
29.
V § 52 ods. 3, 5 a 6 sa za slovom „korčuliach“ vkladá čiarka a slová „kolobežke, skejtborde“.
30.
V § 53 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.“.
31.
V § 55 ods. 1 sa za slovom „krajnici“ vypúšťa slovo „vozovky“ a na konci sa pripája táto veta: „Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.“.
32.
V § 55 ods. 7 sa slová „kolieskových korčuliach, lyžiach“ nahrádzajú slovami „lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde“.
33.
V § 55 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c), a to aj v obci.“.
34.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Jazda na samovyvažovacom vozidle
(1)
Samovyvažovacie vozidlo smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
(2)
Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
(3)
Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.
(4)
Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
(5)
Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.“.
35.
V § 59 ods. 3 štvrtej vete sa za slovo „státie“ vkladá slovo „motorových“.
36.
V § 60 ods. 7 druhej vete sa za slovo „sa“ vkladá slovo „spravidla“.
37.
V § 70 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. a) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel.“.
38.
V § 70 odsek 9 znie:
„(9)
Ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania.“.
39.
V § 74 ods. 2 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e)“.
40.
V § 75 ods. 2 písm. a) sa slová „25 až 45 km.h-1“ nahrádzajú slovami „vyššou ako 25 km h-1 a nepresahujúcou 45 km h-1“.
41.
V § 76 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.“.
42.
V § 77 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,“.
43.
V § 77 ods. 1 písmeno p) znie:
„p)
nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.
44.
V § 77 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q)
sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a odbornému poradenstvu podľa § 91 ods. 4, ak v priebehu posledných piatich rokov ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).
45.
V § 77 ods. 4 písm. g) sa slová „podpis a“ nahrádzajú slovami „podpis žiadateľa a meno, priezvisko, rodné číslo a vlastnoručný“.
46.
V § 77 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa odseku 1 písm. c), m) až p) a r).“.
47.
V § 77 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia obsahuje
a)
údaje o orgáne Policajného zboru, ktorý rozhodol o udelení vodičského oprávnenia,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu žiadateľa,
c)
skupinu udeleného vodičského oprávnenia,
d)
dátum udelenia vodičského oprávnenia,
e)
evidenčné číslo z protokolu vodičských oprávnení,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia,
g)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
48.
V § 77 ods. 8 sa za slovo „oprávnenia“ vkladajú slová „a vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia“.
49.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
O zisťovaní odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
dátum vykonania, hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti a dôvody ich hodnotenia,
e)
celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti,
f)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.“.
50.
V § 80 odsek 2 znie:
„(2)
Na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej žiadateľ absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu.41b) Prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, v ktorej žiadateľ absolvoval vodičský kurz. Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti sa podáva orgánu Policajného zboru do šiestich mesiacov od ukončenia vodičského kurzu. Ak žiadateľa nemôže na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlásiť autoškola, v ktorej absolvoval vodičský kurz, môže ho prihlásiť iná autoškola. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním.“.
51.
V § 80 ods. 10 sa za slová „z vedenia vozidiel“ vkladajú slová „a autocvičisko alebo inú vhodnú plochu s vylúčením cestnej premávky“ a slová „prostriedky a priestory“ sa nahrádzajú slovami „prostriedky, priestory a ďalšie výcvikové vozidlá“.
52.
V § 81 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nemá uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel, nemá uloženú sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržaný vodičský preukaz ani odobraté vodičské oprávnenie príslušnej skupiny,“.
53.
V § 82 ods. 1 tretia veta znie: „Ministerstvo vnútra vykonáva skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára a vydáva preukaz skúšobného komisára.“ a v štvrtej vete sa za slová „skúšobného komisára“ vkladajú slová „alebo jej časť“.
54.
V § 82 ods. 5 sa za slová „skúšky z odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti“.
55.
V § 83 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitné skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
vyplniť protokol vodičských oprávnení, protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti a záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti podľa skutočného priebehu skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti,“.
56.
§ 85 znie:
㤠85
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,
b)
vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku,
c)
vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,
d)
vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti,
e)
vzor protokolu vodičských oprávnení a protokolu o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
f)
podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, o opakovanej skúške a o ich rozsahu,
g)
podrobnosti o predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára a rozšírení jeho rozsahu,
h)
rozsah odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára,
i)
podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,
j)
podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobného komisára,
k)
vzor preukazu skúšobného komisára.“.
57.
V § 88 ods. 3 druhej vete sa slová „s takýmto certifikátom“ nahrádzajú slovami „s takým certifikátom, u vodičov v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia“.
58.
V § 91 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.“.
59.
V § 91 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia.“.
60.
V § 91 ods. 15 písmená g) a h) znejú:
„g)
dátum preskúšania odbornej spôsobilosti,
h)
celkové hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti,“.
61.
V § 91 sa odsek 15 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.“.
62.
V § 92 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
63.
V § 92 odsek 8 znie:
„(8)
Vodičské oprávnenie odobraté podľa
a)
odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti a preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
b)
odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.“.
64.
V § 92 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
65.
V § 93 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
66.
V § 95 odsek 3 znie:
„(3)
Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný podľa § 71 možno vydať nový vodičský preukaz po preukázaní pominutia dôvodov jeho zadržania; žiadateľ o vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.“.
67.
V § 100 ods. 1 písm. c) sa slovo „údaje“ nahrádza slovami „meno alebo priezvisko“.
68.
V § 101 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj iná osoba, ak ju na tento úkon písomne splnomocnil držiteľ vodičského preukazu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj osoba blízka44) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu.“.
69.
V § 102 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „priestoru,“ vypúšťa odkaz 42.
70.
V § 105 ods. 3 až 6 sa slová „§ 106 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ § 106 ods. 1 písm. e)“.
71.
V § 105 ods. 4 sa slová „§ 106 ods. 1 písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 106 ods. 1 písm. b) až e)“.
72.
V § 106 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
73.
V § 106 ods. 1 písm. c) sa slovo „údaje“ nahrádza slovami „meno alebo priezvisko“.
74.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „§ 52 zákona č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z.“.
75.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „§ 49 až 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
76.
V § 113 ods. 1 sa slová „súdnym exekútorom,“ nahrádzajú slovami „súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, notárom prostredníctvom Notárskej komory Slovenskej republiky,“.
77.
V poznámke pod čiarou k odkazu 53a sa citácia „§ 49 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
78.
V § 113 ods. 3 písm. a) sa slová „názve a sídle“ nahrádzajú slovami „názve, sídle alebo prevádzkarni“.
79.
V § 113 ods. 5 sa za slovo „sídla“ vkladajú slová „alebo prevádzkarne“.
80.
V § 113 ods. 9 úvodnej vete sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „prostredníctvom informačného systému EUCARIS“.
81.
V § 113 ods. 9 písmeno c) znie:
„c)
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,“.
82.
V § 113 ods. 10 úvodnej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
83.
V § 113 ods. 10 písm. f) kód 4. znie:
„4.
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,“.
84.
V § 114 ods. 7 sa slová „§ 116 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 16“.
85.
V § 115 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu predáva vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte (ďalej len „predajca nového vozidla“), môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Výrobca alebo zástupca výrobcu takého vozidla alebo predajca nového vozidla je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, údaje o vlastníkovi vozidla a držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, osvedčenie o zhode vozidla COC, ak k vozidlu výrobca toto osvedčenie vystavil, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Výrobca alebo zástupca výrobcu takého vozidla alebo predajca nového vozidla je povinný vyznačiť údaje o zaevidovaní vozidla do osvedčenia o zhode vozidla COC a zaslať ho držiteľovi vozidla.“.
86.
V § 115 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).
87.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:
„59c)
Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.“.
88.
V § 116 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a), orgán Policajného zboru túto zmenu zapíše len po predložení písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.“.
89.
V § 116 ods. 8 sa slová „pobytu alebo sídla“ nahrádzajú slovami „pobytu, sídla alebo prevádzkarne“.
90.
V § 116 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
91.
V § 116 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v rovnakom okrese ako doterajší držiteľ vozidla a osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru, orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. a) a vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody; ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru, orgán Policajného zboru postupuje podľa odseku 11.
(11)
Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v inom okrese ako doterajší držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. a) a do predloženého osvedčenia o evidencii časť II vyznačí údaje o vykonanej zmene, ak tomu nebránia zákonné dôvody, pričom osvedčenie o evidencii časť I nevydáva.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 15.
92.
V § 116 odsek 12 znie:
„(12)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. b), c), e) až g) a odseku 2 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody.“.
93.
V § 116 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 8 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody; ak orgán Policajného zboru eviduje zmenu z iného okresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne, pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom.
(14)
Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, o zrušenie oznámenia zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) a ods. 2; ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje primerane.“.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 15 až 17.
94.
V § 116 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) z dôvodu nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku, alebo podľa § 72 ods. 1 písm. b), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 1 písm. d), pričom tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7.“.
95.
V § 116a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa prvej vety len po priložení plnomocenstva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, v rámci elektronickej služby zavedenej na zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a); to neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ho podpísala zaručeným elektronickým podpisom.64)“.
96.
V § 116a ods. 7 a § 117 ods. 8 sa slová „§ 116 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 10 až 13“.
97.
V § 116a ods. 8 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „k žiadosti priložiť zmluvu o sprostredkovaní predaja vozidla podpísanú vlastníkom vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza.“.
98.
V § 116a ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť priloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.“.
99.
V § 116a odsek 9 znie:
„(9)
Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zrušenie oznámenia zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) a ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom;64) ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje primerane.“.
100.
§ 117 ods. 1 a 4 a § 119 ods. 2 sa slová „pobytu alebo sídla“ nahrádzajú slovami „pobytu, sídla alebo prevádzkarne“.
101.
V § 117 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II,“.
102.
V § 117 ods. 2 sa slová „nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní“ nahrádzajú slovami „požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ ani po 60 dňoch odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené.“.
103.
V § 118 odsek 2 znie:
„(2)
Na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II orgánom Policajného zboru. Ak vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba podľa § 116a ods. 8 požiadala o prevod držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.“.
104.
V § 119 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) z dôvodu nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku, alebo podľa § 72 ods. 1 písm. b), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 5, pričom tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
105.
V § 119a odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, je povinný najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia písomne požiadať orgán Policajného zboru o
a)
opätovné zaradenie vozidla do evidencie,
b)
predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
c)
vyradenie vozidla z evidencie,
d)
prevod držby vozidla na inú osobu,
e)
zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo
f)
zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.
(9)
Pri predĺžení lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 8 písm. d) až f), ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom nevydáva.“.
106.
V § 120 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak o vyradenie vozidla z evidencie nepožiadal jeho vlastník, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie len so súhlasom vlastníka vozidla.“.
107.
V § 120 ods. 2 sa slová „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel,“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak boli odovzdané osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel podľa odseku 3“.
108.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
109.
V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa citácia „§ 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 64 ods. 2 písm. d) a § 65 ods. 1 písm. o) zákona č. 79/2015 Z. z.“.
110.
V § 120 ods. 3 sa nad slovom „spracovanie,“ vypúšťa odkaz „66)“ a slová „spracovateľovi vozidla“ sa nahrádzajú slovami „osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“.
111.
V § 120 ods. 6 sa vypúšťajú slová „je odpadom a“.
112.
V § 120 ods. 10 sa odkaz 66a nad slovom „predpisu,“ nahrádza odkazom 66b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66b znie:
„66b)
§ 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
113.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla, ktorý odovzdal staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, môže požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.“.
114.
V § 121 ods. 3 sa za slová „príslušný orgán“ vkladajú slová „štátnej správy odpadového hospodárstva“ a slová „staré vozidlo je odpadom“ nahrádzajú slovami „vozidlo je starým vozidlom“.
115.
V § 123 ods. 7 prvej vete sa za slová „nové evidenčné číslo“ vkladá čiarka a slová „ak bola vozidlu pridelená tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 12 alebo odseku 13“.
116.
V § 123 ods. 12 a 13 sa vypúšťa druhá veta.
117.
V § 123 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajšie odseky 15 až 19 sa označujú ako odseky 14 až 18.
118.
V § 123 ods. 17 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
119.
V § 127 ods. 2 a ods. 12 písm. b) sa za slovo „sídla“ vkladajú slová „alebo prevádzkarne“.
120.
V § 127 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno H alebo S, ktoré môžu byť usporiadané v jednom riadku“.
121.
V § 127 odsek 5 znie:
„(5)
V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S alebo Z a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H alebo S usporiadané v jednom riadku, písmeno H alebo S a tri číslice sa uvádzajú za dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané. Za písmeno M, V, H, S alebo Z sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.“.
122.
V § 127 ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „kalendárny“ a „kalendárne“.
123.
V § 128 ods. 1 sa slová „právnickej osobe, ktorá na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo so zástupcom výrobcu vozidla, predáva vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v Slovenskej republiky ani v inom štáte,“ nahrádzajú slovami „predajcovi nového vozidla,“.
124.
V § 131 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom nemusí vrátiť, ak príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA predĺžil platnosť preukazu historického vozidla alebo vydal nový preukaz historického vozidla.“.
125.
V § 137 ods. 2 písm. c) sa za slová „dopravná nehoda“ vkladá čiarka a slová „pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku,“.
126.
V § 137 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až x) sa označujú ako písmená d) až w).
127.
V § 137 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“,“.
128.
V § 137 ods. 2 písm. g) sa na začiatok vkladajú slová „vjazd alebo“.
129.
V § 137 ods. 2 písm. o) sa slová „ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške“ nahrádzajú slovami „ak osoba vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,8a) podrobuje sa skúške alebo preskúšaniu“.
130.
V § 137 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
ohrozenie chodca na chodníku alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,“.
131.
V § 137 ods. 2 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,“.
Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená v) až x).
132.
V § 137 ods. 2 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:
„x)
vedenie motorového vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu nesplnenia si povinnosti podľa § 91 ods. 6,“.
Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno y).
133.
V § 138 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 8 a 9,
o)
nesplní povinnosť podľa § 114 ods. 2, § 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1, § 119a ods. 8 a § 131,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno p).
134.
V § 138 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 143 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 143 ods. 15“.
135.
V § 139 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút“ nahrádzajú slovom „Pokuty“.
136.
V § 139a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
137.
V § 139a ods. 3 a 4 uvádzacích vetách sa za slová „uloží pokutu“ vkladá čiarka a slová „ak nie je v odseku 2 uvedené inak,“.
138.
V § 139b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo viacerými konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a, každé konanie sa prejedná samostatne.“.
139.
V § 139b ods. 4 druhá veta znie: „Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.“.
140.
V § 139b ods. 5 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „uložená rozhodnutím podľa § 139d“.
141.
V § 139b ods. 6 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovom „Pokuty sú“.
142.
V § 139d ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
143.
V § 139d ods. 7 druhá veta znie: „Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, priestupok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví.“.
144.
V § 139d ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť.“.
145.
V § 139d odsek 9 znie:
„(9)
Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia upovedomenia podľa odseku 4.“.
146.
V § 141 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 77 ods. 7.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
147.
V § 141 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o udelenie vodičského oprávnenia,“.
148.
V § 143 ods. 15 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
149.
V § 143a sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
150.
V § 143a sa za slová „psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie,“ vkladajú slová „psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie,“.
151.
Za § 143d sa vkladá § 143e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno používať do 30. júna 2016.
(2)
Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30. júna 2016 o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené.
(3)
Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, je povinná pri žiadosti o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ predložiť aj osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II.
(4)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného vyradenia vozidla do 31. decembra 2015, je povinný do 29. februára 2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, prevod držby vozidla na inú osobu alebo o vyradenie vozidla z evidencie.“.
152.
Slová „km.h-1“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „km h-1“.
153.
V prílohe piaty bod znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 4 alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Pokuty za priestupky uložené obcou sú príjmom obce.“.
2.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová „ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške“ nahrádzajú slovami „ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3bb znie:
„3bb)
§ 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 22 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku,“.
4.
V § 22 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
1.
v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,
2.
v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,
3.
v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 16, § 27 ods. 3, § 34 ods. 1, § 49 ods. 2, § 59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) až x) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 137 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 22 ods. 2 písm. c) sa slová „písm. e), g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. e), g) a i)“.
7.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 100 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 150 eur do 600 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
8.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za priestupok podľa odseku 1
a)
písm. a) až g) a i) možno uložiť pokutu do 650 eur,
b)
písm. h)
1.
prvého bodu možno uložiť pokutu do 50 eur,
2.
druhého bodu sa uloží pokuta od 30 eur do 400 eur,
3.
tretieho bodu sa uloží pokuta od 250 eur do 800 eur,
c)
písm. j) možno uložiť pokutu do 1 000 eur,
d)
písm. k) možno uložiť pokutu do 150 eur,
e)
písm. l) možno uložiť pokutu do 50 eur.“.
9.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. i) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a l)“.
10.
V § 58 ods. 4 písm. a) a § 86 písm. b) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. a)“.
11.
V § 61 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „oprávnené“ vkladajú slová „prostredníctvom informačného systému EUCARIS“.
12.
V § 61 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,“.
13.
V § 61 ods. 2 písm. f) kód 4. znie:
„4.
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,“.
14.
V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) sa prejednáva len na návrh poškodenej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ak je poškodená osoba vo vzťahu k páchateľovi priestupku blízkou osobou a k ublíženiu na zdraví alebo spôsobeniu škody na majetku došlo iba tejto blízkej osobe, prípadne aj páchateľovi priestupku.“.
15.
V nadpise § 79 sa slovo „Náhrada“ nahrádza slovom „Úhrada“.
16.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťa slovo „štátu“.
17.
V § 79 odsek 4 znie:
„(4)
Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“.
18.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Úhrada trov konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec.“.
19.
V § 84 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nejde o priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) druhého bodu“.
20.
§ 88 sa vypúšťa.
21.
Za § 95 sa vkladá § 95a, ktorý znie:
㤠95a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
22.
Za § 96b sa vkladá § 96c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Výkon rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2015, ktorý okresný úrad nezačal alebo neskončil do 31. decembra 2015, uskutoční Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
23.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 1 až 147 a 150 až 153 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.