430/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
148.
V § 143 ods. 15 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
149.
V § 143a sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 1 až 147 a 150 až 153 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.