423/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 16.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z, zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 10 prvá veta znie: „Účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa odsekov 6 až 8 k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.“.
2.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Účtovné jednotky podľa § 2 ods. 8 a 14 uvedú v poznámkach aj vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti22c) (ďalej len „audítor“) za účtovné obdobie v členení na náklady za
a)
overenie účtovnej závierky,
b)
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c)
daňové poradenstvo,
d)
ostatné neaudítorské služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c)
§ 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 22 ods. 11 sa za slová „priestoru a“ vkladajú slová „oslobodenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje“.
11.
Za § 39m sa vkladajú § 39n a 39o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 2 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2016.
(2)
Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje podľa § 22 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2016.
(3)
Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 22 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí v priebehu roka 2017.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I a čl. II bodov 3 a 4, 6 až 10 a § 39o v bode 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. júna 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 423/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZAVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2)
§ 19,§ 20 ods. 3 a § 22 až 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
7)
§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
8)
§ 22a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
10)
§ 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
18)
§ 61 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
20)
§ 2 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Čl. 6 až 8 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
25)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
27)
§ 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
29)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
30)
§ 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad § 20 ods. 3 a § 22b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
36)
Napríklad § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad § 40 a § 47 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
40)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
41)
Čl. 5 ods. 1 písm. a) body i), iv) až vi) a písm. f) nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
42)
Čl. 5 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
43)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
Čl. 16 ods. 2 až 5 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
45)
Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
46)
Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
47)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
48)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
49)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
50)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
52)
Napríklad § 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
53)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54)
§ 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
55)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 3 písm. l) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
57)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Napríklad čl. 4 až 8, čl. 10 až 14, čl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
59)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
60)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
61)
Čl. 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
62)
Čl. 4 až 15, čl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) č. 537/2014.
63)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.