42/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. februára 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 7.
(8)
Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 120a zákona č. 362/2011 Z. z.“.
2.
Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 7 a 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.
VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH
1.
Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2.
Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3.
Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4.
Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.
VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH
Obrázok: Príloha č. 8 lícna strana
Obrázok: Príloha č. 8 rubová strana
1.
Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2.
Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3.
Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
4.
Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Viliam Čislák v. r.