406/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

406
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Príslušník Policajného zboru v prípravnej štátnej službe, s výnimkou policajta podľa odseku 6, absolvuje v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
2.
V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa číslo „18“ nahrádza číslom „21“.
3.
V § 33 ods. 1 sa za slová „odbornej praxe“ vkladá čiarka a slová „ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie“.
4.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Prezidenta Policajného zboru, viceprezidenta Policajného zboru a najvyššieho nadriadeného, ktorý riadi inšpekčnú službu Policajného zboru, vymenúva do funkcie minister vnútra Slovenskej republiky.“.
5.
V § 33 sa vypúšťa odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa.
6.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
7.
V § 35 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
8.
V § 40 ods. 6 druhá veta znie: „Policajt, ktorý počas denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania bol zaradený do zálohy podľa odseku 4 písm. b), sa po vyňatí z tejto zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do služobného pomeru alebo do funkcie v súlade s potrebami služobného úradu.“.
9.
§ 57 znie:
㤠57
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie len do dvoch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.“.
10.
V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
príplatok zdravotníckym pracovníkom.“.
11.
Za § 102a sa vkladá § 102b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102b
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)
Príslušníkovi Policajného zboru, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) možno priznať príplatok až do výšky 50 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 určuje minister v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav príslušníkov Policajného zboru alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach Policajného zboru alebo za organizáciu a riadenie rezortného zdravotníctva.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 104 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
V služobnom príjme príslušníka Policajného zboru v prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania je zohľadnený výkon štátnej služby v noci, v dňoch služobného pokoja, nad základný čas služby v týždni a služobná pohotovosť.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
13.
V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 9“.
14.
V § 113 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 6“.
15.
V § 129 ods. 5 písm. a) sa slová „ak vykonáva“ nahrádzajú slovami „a ak ide o príslušníka Policajného zboru, vo výške 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak vykonávajú“.
16.
V § 129 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o príslušníka Policajného zboru, vo výške 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí.“.
17.
V § 129 ods. 8 sa slová „Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí“ nahrádzajú slovami „Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí,“.
18.
V § 129 ods. 10 sa vypúšťa prvá veta a za slovom „súčastí“ sa vkladá čiarka a slová „a ak ide o príslušníka Policajného zboru, najviac do výšky 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí,“.
19.
V § 129 ods. 10 písm. d) sa vypúšťa slovo „policajtke“.
20.
V § 129 ods. 11 sa vypúšťa čiarka za slovami „§ 20 ods. 3“ a slová „a policajtovi počas materskej alebo rodičovskej dovolenky“.
21.
V § 192 ods. 5 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“.
22.
Za § 287h sa vkladá § 287i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom pred 1. januárom 2016 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.