405/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 14.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c)
podmienky presunu platobného účtu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).
2.
V § 1 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických peňazí inštitúciou elektronických peňazí“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f“.
5.
V § 2 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 44d ods. 5 neustanovuje inak.“.
6.
V § 2 ods. 30 písm. b) sa za slová „úplné stredné vzdelanie“ vkladajú slová „s maturitou“.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:
„(36)
Službami viazanými na platobný účet sa na účely tohto zákona rozumejú platobné služby a všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného účtu vrátane vykonávania platobných operácií podľa § 1 ods. 3 písm. g), prekročenia a povoleného prečerpania.
(37)
Prekročením sa na účely tohto zákona rozumie automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania.
(38)
Povoleným prečerpaním sa na účely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu.
(39)
Poplatkom sa na účely tohto zákona rozumie suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane sankcií platených spotrebiteľom poskytovateľovi platobných služieb.“.
8.
V § 31 ods. 5 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
poplatky za služby viazané na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa (ďalej len „výpis poplatkov“) podľa § 44b a poskytnutie informácií podľa § 44c spotrebiteľovi.“.
9.
V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia žiadosti o presun platobného účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, ak ide o zrušenie platobného účtu pri presune platobného účtu podľa § 44d.“.
10.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre používateľa platobných služieb bezplatné. Poskytovateľovi platobných služieb sa zakazuje požadovať od používateľa platobných služieb úhradu poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s vypovedaním rámcovej zmluvy.“.
11.
§ 34 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
používať pri uzatváraní rámcovej zmluvy so spotrebiteľom a pri obchodných informáciách a reklamných informáciách pre spotrebiteľa štandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname služieb viazaných na platobný účet, ktorý vypracúva podľa tohto zákona Národná banka Slovenska (ďalej len „zoznam“); v dokumente s informáciami o poplatkoch a vo výpise poplatkov môže poskytovateľ platobných služieb používať vlastné označenia poplatkov len v súlade so štandardizovanou terminológiou zoznamu,
d)
vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie o poskytovaných službách viazaných na platobný účet a poplatkoch za tieto služby na účely § 44a; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Štátna pokladnica.“.
12.
V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Dokument s informáciami o poplatkoch za služby viazané na platobný účet musí byť krátky, samostatný, formulovaný jasne, zrozumiteľne s použitím nezmenšenej veľkosti písma, ktorá je čitateľná, a to aj pri vyhotovení čierno-bielej rozmnoženiny, v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú, a musí obsahovať
a)
na prvej strane názov „Dokument s informáciami o poplatkoch“ ,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie dokumentu s informáciami o poplatkoch,
c)
vyhlásenie poskytovateľa platobných služieb, že obsahuje poplatky za najtypickejšie služby viazané na platobný účet a že informácie pred uzatvorením rámcovej zmluvy a informácie, ktoré obsahuje rámcová zmluva o všetkých službách viazaných na platobný účet, sa uvádzajú v iných zrozumiteľne označených dokumentoch,
d)
druh poskytovaných služieb viazaných na platobný účet podľa zoznamu s uvedením výšky poplatku za jednotlivé služby,
e)
poplatky v mene euro alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú,
f)
informáciu o práve spotrebiteľa na poskytnutie slovníka štandardizovanej terminológie.
(4)
Slovník štandardizovanej terminológie, ktorý je formulovaný jasne, zrozumiteľne, nezavádzajúco a netechnickým jazykom, obsahuje najmä výklad jednotlivých pojmov uvedených v zozname.
(5)
Ak poskytovateľ platobných služieb ponúka dve služby alebo viac služieb viazaných na platobný účet súčasne ako súčasť balíka služieb, v dokumente podľa odseku 3 sa uvedie
a)
poplatok za celý balík služieb,
b)
poplatky za služby viazané na platobný účet zahrnuté v balíku služieb a množstvo služieb,
c)
poplatok za každú službu, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do poplatku za balík služieb.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť dokument podľa odseku 3 a slovník štandardizovanej terminológie bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch; na žiadosť spotrebiteľa poskytovateľ platobných služieb poskytne dokument podľa odseku 3 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.23)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 10.
13.
Za § 44 sa vkladajú § 44a až 44f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet
§ 44a
Zoznam
(1)
Národná banka Slovenska vypracúva a každé štyri roky aktualizuje zoznam s použitím štandardizovanej terminológie podľa osobitných predpisov upravujúcich štandardizovanú terminológiu služieb viazaných na platobný účet.
(2)
Národná banka Slovenska zabezpečuje zverejnenie informácií umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet všetkých poskytovateľov platobných služieb. Na účel podľa prvej vety zverejňuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle
a)
zoznam,
b)
dátum aktualizácie zoznamu,
c)
informácie o poplatkoch za služby viazané na platobný účet od jednotlivých poskytovateľov platobných služieb na území Slovenskej republiky,
d)
kritériá, na základe ktorých sa poplatky porovnávajú,
e)
postup pre nahlasovanie nesprávnych informácií uvedených v zozname.
(3)
Informácie zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 sú formulované jasne, zrozumiteľne, v štátnom jazyku a s použitím štandardizovanej terminológie zoznamu. Prístup k zoznamu na webovom sídle Národnej banky Slovenska je bezplatný.
§ 44b
Výpis poplatkov
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril rámcovú zmluvu, výpis poplatkov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Výpis poplatkov sa poskytuje v listinnej podobe vždy, keď o to spotrebiteľ požiada.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný bezplatne poskytnúť spotrebiteľovi výpis poplatkov podľa dohody so spotrebiteľom, najmenej raz ročne.
(3)
Výpis poplatkov vyhotoví poskytovateľ platobných služieb na základe informácií o svojich poplatkoch a úrokových sadzbách. Výpis poplatkov obsahuje štandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname. Výpis poplatkov musí byť formulovaný jasne a zrozumiteľne s použitím nezmenšenej veľkosti písma, ktorá je čitateľná, s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú.
(4)
Výpis poplatkov obsahuje najmä
a)
na prvej strane názov „Výpis poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa“,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie výpisu poplatkov,
c)
názov poskytovateľa platobných služieb, sídlo poskytovateľa platobných služieb, meno, priezvisko spotrebiteľa a číslo platobného účtu spotrebiteľa,
d)
označenie obdobia, na ktoré sa výpis poplatkov vzťahuje,
e)
poplatky v mene, v ktorej je vedený platobný účet, alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú, v členení na
1.
poplatok za jednotlivo poskytnutú službu viazanú na platobný účet, koľkokrát bola táto služba využitá počas príslušného obdobia a celkovú sumu poplatkov za jednotlivú službu za príslušné obdobie; ak sú služby viazané na platobný účet poskytované v balíku služieb, vo výpise poplatkov sa uvedie koľkokrát bol poplatok za balík služieb účtovaný počas príslušného obdobia, každá ďalšia služba viazaná na platobný účet, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do balíka služieb, a celková suma poplatkov za balík služieb a každú ďalšiu službu viazanú na platobný účet, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do balíka služieb,
2.
celkovú sumu poplatkov za služby viazané na platobný účet za príslušné obdobie,
f)
použité úrokové sadzby na platobnom účte a celkovú sumu úrokov pripísanú na platobný účet alebo odpísanú z platobného účtu počas príslušného obdobia,
g)
odkaz na dokument s informáciami o poplatkoch,
h)
odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska, na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za služby viazané na platobný účet.
§ 44c
Platobné účty v balíku služieb s ďalším produktom alebo službou
Ak poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobný účet ako súčasť balíka služieb spolu s iným produktom alebo platobnou službou, ktoré nie sú viazané na platobný účet, poskytovateľ platobných služieb je povinný informovať spotrebiteľa pred uzatvorením rámcovej zmluvy o možnosti uzatvoriť rámcovú zmluvu súvisiacu s platobnou službou aj samostatne a poskytnúť spotrebiteľovi informácie o poplatkoch spojených s každým produktom a každou službou ponúkanou v balíku služieb, ktorú možno kúpiť samostatne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24d znejú:
„24b)
§ 27c zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
§ 27d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
24d)
Čl. 5 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.“.
14.
V § 64 ods. 6 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia platobnej inštitúcie.“.
15.
V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť návrh rozhodnutia valného zhromaždenia a návrh zmeny stanov.“.
16.
V § 68 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
17.
V § 82 ods. 4 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí; ak sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o vydávaní elektronických peňazí obchodné podmienky a sadzobník poplatkov, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov.“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
18.
V § 82 ods. 6 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia inštitúcie elektronických peňazí.“.
19.
V § 96 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 34 písm. d) poskytovateľmi platobných služieb, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
f)
zoznam podľa § 44a.“.
20.
V § 98 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) každé štyri roky o výsledkoch posúdenia a aktualizácie zoznamu.
(9)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu pravidelne, každé dva roky o
a)
dodržiavaní ustanovení § 38 ods. 3, § 44a a 44b,
b)
počte platobných účtov, ktoré boli presunuté podľa § 44d.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.
21.
Za § 101e sa vkladá § 101f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2016 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(2)
Národná banka Slovenska zverejní prvýkrát zoznam podľa § 44a do troch mesiacov po vydaní osobitných predpisov upravujúcich štandardizovanú terminológiu služieb viazaných na platobný účet.
(3)
Ustanovenia § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú do troch mesiacov po zverejnení zoznamu Národnou bankou Slovenska. Každú aktualizáciu zoznamu podľa § 44a sú poskytovatelia platobných služieb povinní používať najneskôr do troch mesiacov od poslednej aktualizácie zoznamu Národnou bankou Slovenska.
(4)
Lehota podľa § 32 ods. 1 sa nepoužije pri informovaní o zmene rámcovej zmluvy k 1. februáru 2016 v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným účtom so základnými funkciami.24c) Poskytovateľ platobných služieb je povinný do 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným účtom so základnými funkciami.24c)“.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa § 98 ods. 8 prvýkrát štyri roky od zverejnenia zoznamu podľa odseku 2.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu podľa § 98 ods. 9 prvýkrát do 18. septembra 2018. “.
22.
Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 písm. s) a § 27c sa slovo „bežný“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „platobný“ v príslušnom tvare.
2.
V § 5 písm. s) sa bod 2c. dopĺňa bodom 2cc., ktorý znie:
„2cc.
prostredníctvom platobnej karty,“.
3.
§ 5 sa dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
„ad)
osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v členskom štáte Európskej únie, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt podľa osobitných predpisov,13ma)
ae)
platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len „štandardný účet“) platobný účet, ktorý obsahuje tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13mb)
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
2.
vykonávanie platobných operácií
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet
2ca.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cb.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cc.
prostredníctvom platobnej karty,
3.
vydanie platobnej karty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ma a 13mb znejú:
„13ma) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13mb) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 27c ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu,27fa) peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
d)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27fb sa vypúšťa.
5.
V § 27c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na základný bankový produkt, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.“.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15.
6.
V § 27c odsek 4 znie:
„(4)
Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.“.
7.
V § 27c ods. 6 sa slová „14-násobok minimálnej mzdy podľa odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „5 600 eur“.
8.
V § 27c ods. 9 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
9.
V § 27c sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu.“.
10.
§ 27c sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezplatne sprístupniť informácie podľa odseku 16 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú povinné poskytnúť informácie podľa odseku 17 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(17)
Informácie o základnom bankovom produkte musia obsahovať
a)
podmienky na poskytnutie základného bankového produktu,
b)
bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte,
c)
informáciu o výške poplatku,
d)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.“.
11.
Za § 27c sa vkladajú § 27d a 27e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠27d
Zriadenie platobného účtu so základnými funkciami
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť bankové služby oprávnenej osobe v rozsahu štandardného účtu, ak poskytujú v rámci svojho podnikania všetky bankové služby štandardného účtu. Štandardný účet poskytnú oprávnenej osobe na základe žiadosti o zriadenie štandardného účtu, ak nie sú splnené podmienky na jej zamietnutie podľa odseku 7.
(2)
Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je klient, ktorý je spotrebiteľom,27f) a je osobou s pobytom v Európskej únii vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych dôvodov alebo faktických dôvodov.27fba)
(3)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu oprávnenej osoby, číslo a druh dokladu totožnosti.73) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet13mb) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(4)
Oprávnená osoba s poskytnutým štandardným účtom si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet alebo zamietnuť žiadosť podľa odseku 1 najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej žiadosti.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 1 nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve banka alebo pobočka zahraničnej banky oprávnenú osobu na jej doplnenie do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy oprávnenej osobe a poučí oprávnenú osobu o dôsledkoch jej nedoplnenia.
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky zamietnu žiadosť podľa odseku 1, ak
a)
zriadenie štandardného účtu je v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
oprávnená osoba má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu,
c)
márne uplynie lehota podľa odseku 6.
(8)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť podľa odseku 1, bezplatne a bezodkladne písomne informuje oprávnenú osobu, ak poskytnutiu odôvodnenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 nebráni verejný poriadok, bezpečnosť štátu alebo osobitný predpis, 21a) o
a)
dôvodoch tohto zamietnutia,
b)
postupe podávania sťažnosti proti zamietnutiu,
c)
práve podať sťažnosť Národnej banke Slovenska,
d)
orgánoch mimosúdneho riešenia sporov,
e)
kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet oprávnenej osobe, ktorá má platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu, ak predloží potvrdenie o zrušení tohto platobného účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu, kedy má byť bankou alebo pobočkou zahraničnej banky zriadený štandardný účet. Potvrdenie o zrušení platobného účtu vydajú banka a pobočka zahraničnej banky bezodplatne.
(10)
Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom, a požiada o zriadenie štandardného účtu v tej istej banke alebo pobočke zahraničnej banky, táto banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie taký hypotekárny úver poskytovať za nevýhodnejších podmienok ako pred zrušením platobného účtu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.
(11)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na štandardný účet, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.
(12)
Ak má oprávnená osoba zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako štandardný účet, je banka alebo pobočka zahraničnej banky, u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný účet, povinná raz ročne preukázateľne informovať oprávnenú osobu o možnosti zriadenia štandardného účtu.
(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sa môžu dohodnúť s oprávnenou osobou na poskytnutí služieb alebo produktov k štandardnému účtu nad rámec platobných služieb podľa § 5 písm. ae), za ktoré môžu vyberať poplatky.
(14)
Zriadenie štandardného účtu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií27fbb) banky a pobočky zahraničnej banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.
(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za štandardný účet.
(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie štandardného účtu, ak preukázateľne zistia, že oprávnená osoba
a)
používala platobný účet v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
nevykonala na platobnom účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
c)
poskytla nepravdivé informácie s cieľom zriadenia štandardného účtu,
d)
nemá pobyt v Európskej únii alebo
e)
má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu.
(17)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zruší poskytovanie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. b), d) a e), bezodkladne písomne a bezodplatne informuje oprávnenú osobu o dôvodoch tohto zrušenia najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti výpovede; to neplatí, ak poskytnutiu tohto odôvodnenia bráni verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu. Zrušenie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. a) a c) nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede rámcovej zmluvy o poskytnutí štandardného účtu.
(18)
Banka a pobočka zahraničnej banky spolu s výpoveďou zo zmluvy o poskytovaní štandardného účtu písomne a bezodplatne informujú oprávnenú osobu o orgáne príslušnom na riešenie podaní týkajúcich sa výpovede štandardného účtu o mimosúdnom riešení sporov a o kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(19)
Oprávnená osoba môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. ae) druhého bodu v rámci členských štátov prostredníctvom
a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, ak tieto banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú.
(20)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 10. septembra príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a)
počte novo zriadených a zrušených štandardných účtov,
b)
počte zamietnutých žiadostí podľa odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
c)
výške poplatku za štandardný účet so základnými funkciami.
(21)
Ministerstvo informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o štandardnom účte v rozsahu informácií podľa odseku 20.
(22)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o počte bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré poskytujú štandardný účet.
(23)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodplatne sprístupniť informácie podľa odseku 24 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť informácie bezodplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(24)
Informácie o štandardnom účte so základnými funkciami musia obsahovať
a)
bankové služby štandardného účtu,
b)
informáciu o výške poplatku,
c)
dôvody zamietnutia žiadosti podľa odseku 1,
d)
informáciu o zákaze podľa odseku 14,
e)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§ 27e
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaobchádzať so spotrebiteľom, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii, pri žiadosti o platobný účet alebo pri prístupe k platobnému účtu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje aj diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu spotrebiteľa, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27fba až 27fbc znejú:
„27fba) § 81 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
§ 65 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
27fbb) § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2009 Z. z.
27fbc) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 37 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode, okrem obchodu súvisiaceho s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet,33a) informovať klienta o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyžadovaných bankou a pobočkou zahraničnej banky od klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode; táto povinnosť sa nevzťahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode. Ak ide o obchod súvisiaci s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet, je banka a pobočka zahraničnej banky povinná informovať klienta podľa osobitného predpisu.33b)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov okrem údajov o poplatkoch za služby viazané na platobný účet. 33a) Národná banka Slovenska údaje podľa prvej vety zverejňuje na svojom webovom sídle. Údaje o poplatkoch za služby viazané na platobný účet poskytuje banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.33c)“ .
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33c znejú:
„33a)
§ 2 ods. 36 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33b)
§ 38 ods. 3 až 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33c)
§ 34 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.“.
13.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. 3 druhej vety.“.
14.
Za § 122v sa vkladá § 122w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2016 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(2)
Základný bankový produkt poskytnutý spotrebiteľovi do 31. decembra 2015 sa považuje od 1. januára 2016 za základný bankový produkt podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať základný bankový produkt podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016 a štandardný účet podľa § 27d najneskôr od 1. februára 2016.
(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné do 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016 a v súvislosti so štandardným účtom podľa § 27d. Lehota na splnenie informačnej povinnosti podľa § 37 ods. 1 a podľa osobitného predpisu100) sa nepoužije.
(5)
Ministerstvo informuje Komisiu podľa § 27d ods. 21 prvýkrát do 18. septembra 2018.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu podľa § 27d ods. 22 prvýkrát do 18. septembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100 znie:
„100)
§ 32 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
15.
Príloha sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 44d až 44f v bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.