39/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
z 3. februára 2015
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 194
(1)
Od 1. apríla 2015 poisťovňa a zaisťovňa môžu podať žiadosť o schválenie
a)
dodatkových vlastných zdrojov,
b)
zaradenia položiek vlastných zdrojov,
c)
špecifických parametrov poisťovne alebo zaisťovne,
d)
úplného vnútorného modelu alebo čiastočného vnútorného modelu,
e)
účelovo vytvorených subjektov, ktoré majú mať sídlo na území Slovenskej republiky,
f)
dodatkových vlastných zdrojov sprostredkujúcich holdingových poisťovní,
g)
vnútorného modelu skupiny,
h)
použitia párovacej korekcie príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery,
i)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa bezrizikových úrokových mier podľa § 203,
j)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv podľa § 204.
(2)
Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 postupuje podľa tohto zákona a osobitného predpisu.26)
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. júla 2015
a)
rozhodnúť o odpočítaní akejkoľvek majetkovej účasti podľa § 94 ods. 2,
b)
určovať výber metódy na výpočet solventnosti skupiny podľa § 88 ods. 2,
c)
rozhodnúť o rovnocennosti podľa § 90 a 120,
d)
umožniť, aby sa na poisťovne a zaisťovne uplatňovali § 103 a 104 podľa § 101,
e)
prijímať rozhodnutia ustanovené v § 121 a 122,
f)
stanoviť využitie prechodných opatrení podľa § 196, 198, 200 až 202.
(4)
Súhlasy, povolenia a iné rozhodnutia vydané na základe odsekov 1 až 3 sú vykonateľné najskôr od 1. januára 2016.
§ 195
Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. apríla 2015
a)
určiť úroveň a rozsah dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016,
b)
určiť orgán dohľadu nad skupinou na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016,
c)
zriadiť kolégium orgánov dohľadu na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016.
Čl. III
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 206/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a osoba podľa § 6 ods. 2“ a druhá veta.
2.
V § 18 ods. 5 sa slová „ods. 5,“ nahrádzajú slovami „ods. 6 druhej až štvrtej vety,“ a slová „§ 8 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 druhej vety“.
Čl. IV
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 39/2015 Z. z.“.
3.
V § 2 písm. n) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.“.
5.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne však na dobu troch mesiacov.“.
6.
V § 9 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
7.
V § 11 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 5“.
8.
V § 11 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.
9.
V § 20 ods. 5 poslednej vete sa slová „sú 2 % zo sumy podľa osobitného predpisu25)“ nahrádzajú slovami „je 100 000 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 173 zákona č. 39/2015 Z. z.
24b)
§ 174 zákona č. 39/2015 Z. z.“.
11.
V § 20 odseky 10 až 14 znejú:
„(10)
Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať tieto zásady:
a)
zásadu bezpečnosti, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú uložené tak, aby poskytovali záruku návratnosti prostriedkov technických rezerv,
b)
zásadu rentability, podľa ktorej prostriedky technických rezerv zabezpečujú výnos z ich umiestnenia alebo zisk z ich predaja,
c)
zásadu likvidity, podľa ktorej časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa dala ihneď použiť na plynulú úhradu výplat poistných plnení,
d)
zásadu diverzifikácie, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú umiestnené u väčšieho počtu právnických osôb, medzi ktorými nie je vzťah materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti, alebo že tieto právnické osoby nekonajú v zhode.24c)
(11)
Kancelária je povinná prostriedky technických rezerv znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria rezervu, umiestňovať spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.24d)
(12)
Kancelária je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv v limitoch pre jednotlivé spôsoby ich umiestnenia ustanovených podľa osobitného predpisu.24e)
(13)
Kancelária je povinná udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnené spôsobom ustanoveným osobitným predpisom24d) najmenej vo výške technických rezerv uvedených v odseku 8 znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria rezervu.
(14)
Kancelária zostavuje prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o výške prostriedkov technických rezerv zodpovedajúcej príslušnému spôsobu umiestnenia ustanovenému osobitným predpisom.24d) Tento prehľad je kancelária povinná predkladať Národnej banke Slovenska vždy podľa stavu k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru bežného roka do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24c až 24e znejú:
„24c)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
24d)
§ 178 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z.
24e)
§ 178 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24f sa vypúšťa.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Zákon č. 39/2015 Z. z.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 27a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
14.
Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015
Ustanovenie § 8 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 sa použije na poistnú zmluvu uzavretú po 31. marci 2015.“.
15.
V názve prílohy sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami „PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV“.
16.
Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).“.
Čl. V
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z .z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 121 odsek 10 znie:
„(10)
Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, emitent sprístupní tieto konečné podmienky investorom a predloží ich Národnej banke Slovenska čo najskôr, a ak je to možné, pred začatím verejnej ponuky cenných papierov alebo pred prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu. Národná banka Slovenska oznámi konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) po ich predložení emitentom čo najskôr, a ak je to možné, pred začatím verejnej ponuky cenných papierov, pričom v prospekte musia byť uvedené údaje podľa § 122 ods. 1. Konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú opisu cenných papierov a nemožno ich použiť na aktualizáciu základného prospektu.“.
2.
V § 156 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. VI
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
2.
V § 2 písmeno y) znie:
„y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:
„19a)
Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19b)
Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19c)
Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
3.
V § 26 ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 7 a 8 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej únii“.
4.
V § 27 ods. 1 a § 29 ods. 4 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii“.
5.
V § 29 ods. 2 sa slová „so sídlom v členskom štáte“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
6.
V § 29 ods. 6 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii“.
7.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kapitálový“ a v písmene c) sa vypúšťa slovo „kapitálového“.
8.
V § 31 ods. 6 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“ a za slovo „spoločnosti“ sa vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
9.
V § 49 ods. 5 písm. b) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
10.
V § 50 ods. 1 sa za slová „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
11.
V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodne dohodnutou lehotou splatnosti menej než sedem dní,“.
12.
V § 69 odsek 1 znie:
„(1)
Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že záväzok podlieha právomoci rady podľa § 79 a s akýmkoľvek znížením istiny záväzku alebo nesplatenej dlžnej sumy záväzku, konverziou záväzku alebo zrušením záväzku na základe rozhodnutia rady, ak
a)
sa na záväzok nevzťahujú ustanovenia § 59 ods. 1,
b)
záväzok nie je vkladom podľa osobitného predpisu a
c)
záväzok sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny.“.
13.
V § 69 ods. 2 sa vypúšťa slovo „oprávnený“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 1 až 193, § 196 až 207 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.
KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia
1.
Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)
a)
fixné peňažné plnenie,
b)
s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c)
s kombinovaným plnením,
d)
cestujúcich,
e)
individuálne zdravotné poistenie.
2.
Poistenie choroby
a)
fixné peňažné plnenie,
b)
s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c)
s kombinovaným plnením,
d)
individuálne zdravotné poistenie.
3.
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a)
motorových dopravných prostriedkoch,
b)
nemotorových dopravných prostriedkoch.
4.
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
5.
Poistenie škôd na lietadlách.
6.
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a)
riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,
b)
jazerných dopravných prostriedkoch,
c)
námorných dopravných prostriedkoch.
7.
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
8.
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a)
požiarom,
b)
výbuchom,
c)
víchricou,
d)
prírodnými živlami inými ako víchrica,
e)
jadrovou energiou,
f)
zosuvom alebo zosadaním pôdy.
9.
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
10.
Poistenie zodpovednosti
a)
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b)
dopravcu.
11.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
12.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
13.
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
14.
Poistenie úveru
a)
všeobecná platobná neschopnosť,
b)
exportný úver,
c)
splátkový úver,
d)
hypotekárny úver,
e)
poľnohospodársky úver.
15.
Poistenie záruky
a)
priame záruky,
b)
nepriame záruky.
16.
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a)
z výkonu povolania,
b)
z nedostatočného príjmu,
c)
zo zlých poveternostných podmienok,
d)
zo straty zisku,
e)
z trvalých všeobecných nákladov,
f)
z neočakávaných obchodných nákladov,
g)
zo straty trhovej hodnoty,
h)
zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i)
z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j)
z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k)
z ostatných finančných strát.
17.
Poistenie právnej ochrany.
18.
Asistenčné služby.
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia
1.
Poistenie
a)
pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
b)
dôchodkové poistenie,
c)
doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
2.
Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.
3.
Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
4.
Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie existujúce v Írsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.
5.
Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne takto akumulované aktíva rozdeliť medzi pozostalých alebo medzi oprávnené osoby po zosnulých, a to tontiny.
6.
Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
7.
Správa skupinových dôchodkových fondov, ktorou sa rozumie správa investícií, najmä aktív kryjúcich rezervy vytvorené pre účely výplaty poistných plnení pri smrti alebo dožití, alebo ak dôjde k prerušeniu alebo skráteniu činnosti, vrátane poistenia zabezpečujúceho zachovanie kapitálu alebo platbu minimálneho úrokového výnosu.
8.
Operácie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie uvedenými v kapitole 1 hlave 4 knihy IV francúzskeho „poisťovacieho zákonníka“.
9.
Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
Časť C – skupiny poistných odvetví neživotného poistenia
Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie vydáva pod označením týchto skupín:
a)
„Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 a 2,
b)
„Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 3, 7 a 10,
c)
„Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 4, 6, 7 a 12,
d)
„Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 5, 7 a 11,
e)
„Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 8 a 9,
f)
„Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 10 až 13,
g)
„Poistenie úveru a záruky“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 14 a 15,
h)
„Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 až 18.
Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).
1)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 63 a 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 27 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
10)
§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.
13)
Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
14)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v platnom znení.
15)
Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 487/2009 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
21)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
23)
§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
26)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17. 1. 2015).
27)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 32, 33 a 35 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
33)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
34)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 001, 4. 1. 2003) v platnom znení.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 23 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 332/2011Z. z.
41)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
45)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
46)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
49)
§ 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
51)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
57)
§ 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
58)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
59)
Napríklad § 7 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 2, 3, 17 a 24 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
61)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
§ 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
63)
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
64)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
65)
§ 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
67)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
§ 20 až 26 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71)
§ 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
72)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z.
73)
§ 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
74)
§ 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
§ 55, 56, 61 až 70 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
77)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
79)
81)
§ 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
82)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
84)
§ 28 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
85)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
86)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.