389/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z. a zákona č. 361/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová „Akciová spoločnosť,“ vkladajú slová „jednoduchá spoločnosť na akcie,“ a v tretej vete sa za slová „akciovej spoločnosti,“ vkladajú slová „jednoduchej spoločnosti na akcie,“.
2.
V § 40 ods. 2 prvej vete sa za slová „akciovej spoločnosti,“ vkladajú slová „jednoduchej spoločnosti na akcie,“ a v druhej vete sa za slová „akciová spoločnosť,“ vkladajú slová „jednoduchá spoločnosť na akcie,“.
3.
V § 56 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „akciová spoločnosť“ sa vkladajú slová „a jednoduchá spoločnosť na akcie.“.
4.
V § 58 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „akciovej spoločnosti“ sa vkladajú slová „ a v jednoduchej spoločnosti na akcie.“.
5.
V § 59b ods. 4 sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „a jednoduchej spoločnosti na akcie“.
6.
V § 66 ods. 3 sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo jednoduchej spoločnosti na akcie“.
7.
Za § 66b sa vkladá § 66c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66c
Dohody medzi spoločníkmi
(1)
Písomnou dohodou medzi spoločníkmi si môžu strany dohodnúť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti, a to najmä
a)
spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti,
b)
spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,
c)
podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a
d)
vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti.
(2)
Rozpor rozhodnutia orgánu spoločnosti s dohodou medzi spoločníkmi nespôsobuje jeho neplatnosť.“.
8.
V § 67i ods. 1 sa za slová „akciová spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „jednoduchá spoločnosť na akcie“.
9.
V § 69 ods. 6 písm. f) sa slová „spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť“ nahrádzajú slovami „spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie“.
10.
V § 69b ods. 4 sa za slovo „formu“ vkladajú slová „jednoduchá spoločnosť na akcie,“.
11.
V § 69b ods. 8 v prvej vete a v § 88a ods. 3 v prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „akciová spoločnosť“ sa vkladajú slová „alebo jednoduchá spoločnosť na akcie“.
12.
V prvej hlave druhej časti sa za piaty diel vkladá nový šiesty diel, ktorý vrátane nadpisov znie:
„DIEL VI
JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 220h
(1)
Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
(2)
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.
(3)
Ak sa v tomto diele neustanovuje inak, použijú sa na jednoduchú spoločnosť na akcie primerane ustanovenia piateho dielu tejto časti zákona o akciovej spoločnosti.
(4)
Ustanovenia § 155 ods. 1, 5 a 6, § 161d ods. 2, § 178 ods. 7, § 191, 193, 196, § 200 ods. 1 druhej vety a tretej vety a odseky 5 a 6 a osobitné ustanovenia o verejnej akciovej spoločnosti sa na jednoduchú spoločnosť na akcie nepoužijú.
§ 220i
Osobitné ustanovenia o akciách spoločnosti
(1)
Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
(2)
Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu určiť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.
(3)
Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Osobitné práva môžu spočívať najmä v určení
a)
rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov; rozsah nároku môže byť určený najmä ako pevný, prednostný, podriadený,
b)
počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania,
c)
rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoločnosti.
(4)
Ak spoločnosť vydá akcie s osobitnými právami, musia obsahovať označenie ich druhu, ich počtu a odkaz na ustanovenie stanov, v ktorom sú upravené osobitné práva. Akcie, s ktorými sú spojené rovnaké osobitné práva, tvoria jeden druh akcií. S akciami s rovnakou menovitou hodnotou môžu byť spojené rôzne osobitné práva.
(5)
Spoločnosť môže vydávať akcie, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, len ak je aspoň s jednou akciou spoločnosti spojené hlasovacie právo.
(6)
Súd aj bez návrhu zruší spoločnosť a nariadi jej likvidáciu, ak spoločnosť nemá aspoň jedného akcionára, ktorý je majiteľom akcie, s ktorou sú spojené hlasovacie práva, alebo v spoločnosti nemožno hlasovacie práva vykonávať.
(7)
Ak sa podľa tohto zákona na valnom zhromaždení o určitej záležitosti vyžaduje hlasovanie podľa druhu akcií, majiteľ akcií bez hlasovacieho práva je oprávnený o tejto záležitosti na valnom zhromaždení hlasovať.
§ 220j
Register akcionárov
Spoločnosť zabezpečuje vedenie registra akcionárov, ktorý nahrádza zoznam akcionárov podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
Obmedzenie a vylúčenie prevoditeľnosti akcií
§ 220k
(1)
Stanovy môžu obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť akcií alebo niektorých druhov akcií spoločnosti.
(2)
Ustanovenia stanov, týkajúce sa obmedzenia alebo vylúčenia prevoditeľnosti akcií a podmienok odkúpenia týchto akcií spoločnosťou, sa môžu zmeniť iba so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí sú majiteľmi týchto akcií.
(3)
Právny úkon, ktorým sa akcie previedli v rozpore s obmedzením alebo vylúčením podľa odseku 1, je neplatný.
§ 220l
Vylúčenie prevoditeľnosti akcií
(1)
Ak je prevoditeľnosť akcií alebo niektorého druhu akcií vylúčená, uplynutím štyroch rokov od splatenia ich emisného kurzu vzniká akcionárovi právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou. Stanovy môžu určiť kratšiu dobu.
(2)
Právo požadovať od spoločnosti odkúpenie akcií, ktorých prevoditeľnosť je vylúčená, sa nepremlčuje.
§ 220m
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií
(1)
Ak stanovy podmienia prevoditeľnosť akcií súhlasom spoločnosti, musia ustanoviť aj dôvody, pre ktoré spoločnosť môže alebo musí odmietnuť udelenie súhlasu alebo je súhlas povinná udeliť, a lehotu, do ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu, a rozhodnutie oznámiť akcionárovi.
(2)
O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú, že o ňom rozhoduje iný orgán spoločnosti. Ak stanovy určujú, že o udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie, stanovy nemusia určiť dôvody, pre ktoré spoločnosť môže alebo musí odmietnuť udelenie súhlasu alebo je súhlas povinná udeliť.
(3)
Ak príslušný orgán spoločnosti v lehote určenej stanovami nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu alebo neoznámi svoje rozhodnutie akcionárovi, platí, že bol súhlas udelený.
(4)
Ak spoločnosť odmietla udeliť súhlas na prevod akcií a povinnosť odmietnuť súhlas na prevod akcií nevyplývala zo stanov alebo zo zákona, vzniká akcionárovi právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou. Právo na odkúpenie akcií môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa oznámenia o odmietnutí udelenia súhlasu na prevod akcií spoločnosťou akcionárovi, inak zaniká.
(5)
Ak spoločnosť odmietla udeliť súhlas na prevod akcií v rozpore so zákonom alebo so stanovami, môže sa akcionár do jedného roka namiesto odkúpenia akcií domáhať voči spoločnosti, aby prejav vôle spoločnosti bol nahradený súdnym rozhodnutím.
(6)
Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi porušením povinnosti udeliť súhlas na prevod akcií. Ak stanovy neurčujú inak, nárok akcionára na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety nezaniká, ak akcionár uplatní právo podľa odseku 4 alebo odseku 5.
§ 220n
Odkúpenie akcií spoločnosťou
(1)
Ak akcionárovi vzniklo právo požadovať odkúpenie akcií spoločnosťou a akcionár o odkúpenie akcií spoločnosť požiada, je spoločnosť povinná akcie za primeranú cenu odkúpiť.
(2)
Podrobnosti o spôsobe určenia primeranej ceny a podmienky odkúpenia akcií spoločnosťou určia stanovy.
(3)
Rozhodujúcim dňom na určenie primeranej ceny akcií je deň doručenia žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií, inak deň doručenia žiadosti akcionára o odkúpenie akcií.
§ 220o
Vylúčenie práva požadovať odkúpenie akcií spoločnosťou
(1)
Právo akcionára požadovať odkúpenie akcií spoločnosťou nemožno vykonať, ak
a)
vlastné imanie spoločnosti by v dôsledku odkúpenia akcií bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona,
b)
spoločnosť je v kríze, úpadku alebo v dôsledku odkúpenia akcií by sa do krízy alebo úpadku dostala,
c)
spoločnosť by v dôsledku odkúpenia akcií nemala aspoň jedného akcionára.
(2)
Pri odkúpení akcií v rozpore s odsekom 1 sa § 67k použije primerane.
§ 220p
Zriadenie niektorých práv k akciám s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou
(1)
Ak je prevoditeľnosť akcií obmedzená, vyžaduje sa splnenie podmienok prevoditeľnosti aj na zriadenie zmluvného záložného práva, predkupného práva, práva pridať sa k prevodu akcií a práva požadovať prevod akcií.
(2)
Ak je prevoditeľnosť akcií podmienená súhlasom spoločnosti, na udelenie súhlasu na zriadenie práv podľa odseku 1 platí § 220m primerane. Ak bol súhlas spoločnosti udelený pri zriadení práv podľa odseku 1, pri výkone týchto práv sa súhlas spoločnosti nevyžaduje.
(3)
Práva podľa odseku 1 možno zriadiť na akciách, ktorých prevoditeľnosť bola vylúčená, ak vzniklo právo na odkúpenie akcií spoločnosťou podľa § 220l ods. 1 a ak na ich zriadenie spoločnosť udelila súhlas. Na udelenie súhlasu spoločnosti platí § 220m primerane.
§ 220q
Smrť akcionára, konkurz na majetok akcionára a exekúcia postihujúca akcie s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou
(1)
Stanovy môžu dedenie akcií alebo niektorých druhov akcií vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným akcionárom. Ak je dedenie vylúčené, smrťou akcionára prechádzajú akcie tohto akcionára na spoločnosť.
(2)
Ak je prevoditeľnosť akcií vylúčená alebo podmienená súhlasom spoločnosti, vyhlásením konkurzu na majetok akcionára alebo doručením exekučného príkazu spoločnosti postihujúceho takéto akcie, prechádzajú akcie na spoločnosť.
(3)
Prechodom akcií na spoločnosť vzniká spoločnosti povinnosť zaplatiť primeranú hodnotu akcií. Ustanovenie § 61 ods. 3 sa na splatnosť primeranej hodnoty akcií použije primerane.
§ 220r
Osobitné ustanovenia týkajúce sa akcií pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť
(1)
Spoločnosť môže upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie za podmienok ustanovených zákonom, ak
a)
upisovanie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť akcie vytvárajúce jej základné imanie upísať, najmä najvyššiu menovitú hodnotu akcií, ktoré môže spoločnosť upísať, a lehotu, počas ktorej môže spoločnosť akcie upísať, tá nesmie presiahnuť 18 mesiacov,
b)
akcie sú určené na prevod na zamestnancov spoločnosti a na iné fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia, ktorých výsledky činnosti pre spoločnosť sú predmetom práv duševného vlastníctva; akcie upísané spoločnosťou sa musia previesť do piatich rokov od ich upísania spoločnosťou,
c)
upísaním akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona, zníženú o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona a
d)
súčet ich menovitých hodnôt nepresiahne 20 % základného imania spoločnosti.
(2)
Predstavenstvo je povinné zabezpečiť splnenie podmienok podľa ustanovení odseku 1 písm. b), c) a d).
(3)
Stanovy môžu určiť, že ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije; v takom prípade musia stanovy určiť podmienky, za ktorých môže spoločnosť akcie vytvárajúce jej základné imanie upísať, najmä najvyššiu menovitú hodnotu akcií, ktoré môže spoločnosť upísať, a lehotu nie dlhšiu ako 18 mesiacov, počas ktorej môže spoločnosť akcie upísať.
(4)
Prevod akcií upísaných spoločnosťou na iné osoby, ako podľa odseku 1 písm. b), je možný iba za kúpnu cenu vo výške ich menovitej hodnoty, spolu s emisným ážiom, s dohodnutou výhradou vlastníctva k akciám, inak je prevod neplatný.
(5)
Pri upísaní akcií vytvárajúcich základné imanie spoločnosti v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 a 3 sa ustanovenia § 161 ods. 2 až 5 použijú primerane.
§ 220s
(1)
Stanovy môžu určiť, že ustanovenie § 161a ods. 2 písm. a) sa nepoužije na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na osoby uvedené v § 220r ods. 1 písm. b). Takto nadobudnuté akcie sa musia previesť do piatich rokov od ich nadobudnutia spoločnosťou.
(2)
Obmedzenie a vylúčenie prevoditeľnosti akcií na základe stanov sa nevzťahuje na nadobúdanie vlastných akcií podľa odseku 1.
(3)
Stanovy môžu určiť, že ustanovenie § 161e ods. 2 sa primerane vzťahuje aj na fyzické osoby podľa § 220r ods. 1 písm. b).
Oddiel 2
Založenie a vznik spoločnosti
§ 220t
(1)
Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb.
(2)
Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro.
(3)
Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.
(4)
Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady.
(5)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.
§ 220u
Zakladateľská zmluva
(1)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (činnosti),
b)
navrhované základné imanie,
c)
počet akcií, ich menovitú hodnotu; ak sa majú vydať akcie rôznych druhov, ich názov,
d)
emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva,
e)
počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
f)
určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad,
g)
určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1,
h)
rozhodnutie o založení spoločnosti,
i)
rozhodnutie o schválení stanov spoločnosti,
j)
rozhodnutie o členoch orgánov spoločnosti, ktorých je podľa stanov oprávnené voliť valné zhromaždenie.
(2)
Súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sú stanovy spoločnosti.
§ 220v
Stanovy
(1)
Ak spoločnosť vydáva akcie rôznych druhov, stanovy musia obsahovať okrem náležitostí podľa § 173 ods. 1 aj označenie vydávaných druhov akcií, určenie obsahu práv spojených s jednotlivými druhmi akcií a spôsob ich výkonu.
(2)
Obmedzenia výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musia vzťahovať v rovnakom rozsahu na všetky akcie rovnakého druhu.
Oddiel 3
Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve
§ 220w
(1)
V dohode akcionárov podľa § 66c (ďalej len „akcionárska zmluva“) môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť právo
a)
pridať sa k prevodu akcií,
b)
požadovať prevod akcií,
c)
požadovať nadobudnutie akcií.
(2)
Podpisy na akcionárskej zmluve sa musia úradne osvedčiť. Akcionárska zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako dňom úradného osvedčenia pravosti podpisov zmluvných strán.
(3)
Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií môžu byť dohodnuté aj ako práva, ktoré vznikajú registráciou podľa osobitného predpisu. V takom prípade sa na ich zriadenie vyžaduje notárska zápisnica.
(4)
Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií, ktoré boli registrované podľa osobitného predpisu, sa nepremlčujú a v rozsahu stanovenom týmto zákonom pôsobia pri prevode akcií na základe zmluvy aj voči právnym nástupcom majiteľa akcií, s ktorými je spojená povinnosť zodpovedajúca týmto právam; ak ich oprávnený nevykoná, zostávajú mu zachované aj voči právnemu nástupcovi majiteľa akcií, s ktorými je spojená povinnosť zodpovedajúca týmto právam.
(5)
S právami podľa odseku 1 možno nakladať len zároveň s dotknutými akciami.
(6)
S jednou akciou môže byť spojené len jedno predkupné právo, jedno právo pridať sa k prevodu, jedno právo požadovať prevod a jedno právo požadovať nadobudnutie akcií. Z jedného predkupného práva, jedného práva pridať sa k prevodu, jedného práva požadovať prevod a jedného práva požadovať nadobudnutie akcií môže byť oprávnených viacero osôb. Časti akcionárskej zmluvy, na ktorých základe má vzniknúť ďalšie právo v rozpore s obmedzeniami podľa tohto odseku, sú neplatné.
(7)
Ak bolo na akcie, s ktorými je spojená povinnosť zodpovedajúca právu pridať sa k prevodu akcií alebo právu požadovať prevod akcií, registrovanému podľa osobitného predpisu, zriadené zmluvné záložné právo alebo takéto akcie sa stali predmetom zabezpečovacieho prevodu práva s písomným súhlasom oprávneného akcionára, veriteľ môže vykonať tieto zabezpečovacie práva bez ohľadu na existenciu povinnosti zodpovedajúcej takýmto právam. Tieto práva prevodom na nadobúdateľa akcií na základe výkonu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu práva zanikajú.
(8)
Ustanovenia § 289 až 292 sa na ustanovenia akcionárskej zmluvy, ktoré upravujú práva podľa odseku 1, nepoužijú.
(9)
Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií, ktoré boli registrované podľa osobitného predpisu, zanikajú
a)
ak sa vykonali,
b)
zánikom akcií, s ktorými sú spojené,
c)
uplynutím času, na ktorý boli zriadené,
d)
registráciou vzdania sa práva,
e)
registráciou dohody oprávneného a povinného,
f)
zmenou právnej formy spoločnosti,
g)
zlúčením alebo splynutím spoločnosti, ak právnym nástupcom nie je jednoduchá spoločnosť na akcie,
h)
nadobudnutím akcií z konkurznej podstaty alebo v exekúcii,
i)
iným spôsobom uvedeným v zákone alebo dohodnutým v akcionárskej zmluve.
§ 220x
Právo pridať sa k prevodu akcií
(1)
Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje akcionára (oprávnený) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára (povinný).
(2)
Právu pridať sa k prevodu akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umožní zároveň previesť akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
(3)
Dojednanie o práve pridať sa k prevodu akcií musí obsahovať
a)
určenie podmienok na jeho výkon,
b)
určenie rozsahu alebo spôsob určenia rozsahu, v akom ho oprávnený môže vykonať,
c)
lehotu alebo spôsob určenia lehoty, v ktorej ho možno po splnení podmienok podľa písmena a) vykonať.
(4)
Povinný je pred prevodom svojich akcií na základe zmluvy povinný informovať tretiu osobu o existencii a podmienkach práva pridať sa k prevodu akcií.
(5)
Ak bolo porušené právo pridať sa k prevodu akcií registrované podľa osobitného predpisu
a)
môže sa oprávnený domáhať, aby tretia osoba, ktorá nadobudla akcie povinného, nadobudla dotknuté akcie oprávneného za podmienok, za ktorých nadobudla akcie od povinného,
b)
môže sa oprávnený domáhať, aby povinný nadobudol dotknuté akcie od oprávneného za podmienok, za ktorých previedol svoje akcie na tretiu osobu,
c)
oprávnenému zostane právo pridať sa k prevodu akcií zachované, ak neuplatní práva podľa písmen a) a b).
(6)
Ak ide o právo pridať sa k prevodu akcií, ktoré nebolo registrované podľa osobitného predpisu, oprávnený má právo podľa odseku 5 písm. b).
(7)
Právo podľa odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 zanikne, ak ho oprávnený neuplatní do jedného roka od prevodu akcií povinného na tretiu osobu.
§ 220y
Právo požadovať prevod akcií
(1)
Právo požadovať prevod akcií oprávňuje akcionára (oprávnený) požadovať od iného akcionára (povinný), aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie.
(2)
Právu požadovať prevod akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že zároveň s prevodom akcií oprávneného na základe zmluvy prevedie svoje akcie na tretiu osobu za rovnakých podmienok.
(3)
Dojednanie o práve požadovať prevod akcií musí obsahovať
a)
určenie podmienok na jeho výkon a
b)
určenie rozsahu alebo spôsob určenia rozsahu, v akom ho oprávnený môže vykonať.
(4)
Ak sú splnené podmienky na výkon práva požadovať prevod akcií, ktoré bolo registrované podľa osobitného predpisu, a kúpna cena pre povinného je zložená do notárskej úschovy alebo je v prospech povinného otvorený neodvolateľný akreditív a splnenie týchto podmienok osvedčil notár, oprávnený môže dotknuté akcie povinného previesť na tretiu osobu, konajúc v mene a na účet povinného.
(5)
Ak bolo porušené právo požadovať prevod akcií, ktoré nebolo registrované podľa osobitného predpisu,
a)
nadobúdateľ akcií sa môže domáhať, aby povinný na neho previedol dotknuté akcie v súlade s právom požadovať prevod akcií, a to za podmienok, za ktorých nadobudol akcie oprávneného, alebo
b)
nadobúdateľovi akcií zostane právo požadovať prevod akcií zachované.
(6)
Právo podľa odseku 5 písm. a) zanikne, ak ho nadobúdateľ akcií neuplatní do jedného roka od prevodu akcií oprávneného.
§ 220z
Právo požadovať nadobudnutie akcií
(1)
Právo požadovať nadobudnutie akcií oprávňuje akcionára (oprávnený) určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára (povinný), aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu. Za oprávneného sa považuje akcionár, ktorý ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za jednu akciu inému akcionárovi.
(2)
Ak povinný predložený návrh oprávneného neprijme v lehote a spôsobom určeným v akcionárskej zmluve, platí, že je za rovnakých podmienok povinný nadobudnúť akcie od oprávneného.
(3)
Dojednanie o práve požadovať nadobudnutie akcií musí obsahovať určenie podmienok na jeho výkon.
(4)
Ak povinný v súlade s podmienkami výkonu práva požadovať nadobudnutie akcií neuzavrie zmluvu o nadobudnutí akcií oprávneného, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby prejav vôle povinného bol nahradený súdnym rozhodnutím.
Oddiel 4
Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
§ 220za
(1)
O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti, ktorí sú oprávnení hlasovať.
(2)
Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.
(3)
Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.
(4)
Ak tento zákon vyžaduje pri rozhodnutiach valného zhromaždenia úradné osvedčenie pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať úradné osvedčenie pravosti podpisu jediného akcionára; ustanovenie § 190 platí primerane.
§ 220zb
(1)
Stanovy môžu určiť, že akcionári môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým akcionárom zašle predstavenstvo.
(2)
Návrh rozhodnutia podľa odseku 1 obsahuje
a)
znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie návrhu,
b)
lehotu na doručenie vyjadrenia akcionára, ktorá je 30 dní, ak stanovy neurčujú inak; lehota začína plynúť oznámením návrhu rozhodnutia akcionárovi spôsobom určeným v stanovách, inak doručením,
c)
podklady potrebné na schválenie rozhodnutia,
d)
ďalšie informácie a prílohy podľa stanov.
(3)
Ak akcionár v lehote podľa odseku 2 písm. b) nedoručí súhlas s návrhom rozhodnutia, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí.
(4)
Predstavenstvo oznámi výsledky hlasovania do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 2 písm. b), ak stanovy neurčujú kratšiu lehotu.
(5)
Väčšina, ktorou sa prijíma navrhované rozhodnutie, sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým akcionárom.
(6)
Ak tento zákon vyžaduje pri rozhodnutiach valného zhromaždenia úradné osvedčenie pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, úradne sa osvedčí pravosť podpisov členov predstavenstva.
§ 220zc
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti. Ak stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti, sa zapisuje do obchodného registra. Ak môžu v mene spoločnosti konať len niektorí z nich, uvedie sa to v obchodnom registri.
(2)
Stanovy môžu určiť, že
a)
funkčné obdobie členov predstavenstva nie je obmedzené,
b)
dohody medzi členom predstavenstva a spoločnosťou podliehajú súhlasu valného zhromaždenia, dozornej rady alebo iného orgánu spoločnosti.
(3)
Ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať, bez zbytočného odkladu o tom informuje akcionárov.
(4)
Ak spoločnosť nezriadila dozornú radu, majú akcionári právo nad rámec práva požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1, ako aj právo písomne požadovať od predstavenstva informácie o záležitostiach spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
§ 220zd
Členovia predstavenstva sú povinní písomne informovať spoločnosť, ak budú
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c)
zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d)
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
§ 220ze
Dozorná rada
(1)
Stanovy môžu určiť, že sa zriaďuje dozorná rada spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.
(2)
Pre členov dozornej rady sa ustanovenie § 220zc ods. 2 písm. b) použije rovnako.
Oddiel 5
Zmena základného imania
§ 220zf
(1)
Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií na základe verejnej výzvy sa nepripúšťa.
(2)
Stanovy môžu určiť, že ustanovenie § 202 ods. 1 prvej a druhej vety sa nepoužijú. V takom prípade sa na zvýšenie základného imania vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
(3)
Stanovy môžu obmedziť alebo vylúčiť právo majiteľov akcií alebo niektorých druhov akcií na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania.
(4)
Ak sa majú akcie vydať osobám podľa § 220r ods. 1 písm. b), ustanovenia § 203 ods. 1 druhej vety, § 204 ods. 1 a § 204a ods. 7 sa použijú primerane.
§ 220zg
Stanovy môžu určiť, že ustanovenie § 211 ods. 1 sa nepoužije. V tomto prípade sa na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
Oddiel 6
Zrušenie spoločnosti
§ 220zh
(1)
Okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoločnosť zrušuje
a)
rozhodnutím súdu podľa ustanovenia odseku 2,
b)
z dôvodov uvedených v zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve alebo v stanovách.
(2)
Akcionári, a ak to ustanovuje zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy, aj členovia predstavenstva, sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone, zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve, alebo v stanovách.
Splynutie alebo zlúčenie spoločnosti
§ 220zi
(1)
Okrem osobitostí týkajúcich sa práva na podiel na zisku podľa § 218a ods. 1 písm. e) musí zmluva o zlúčení alebo zmluva o splynutí obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce sa práv akcionárov spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení.
(2)
Prílohou zmluvy o zlúčení a zmluvy o splynutí musí byť aj akcionárska zmluva, ak akcionári v nástupnickej alebo zanikajúcej spoločnosti takúto zmluvu uzavreli. Akcionári, ktorých akcionárska zmluva zaväzuje, ju na výzvu predstavenstva bezodkladne predložia spoločnosti. Akcionárska zmluva nemusí byť uložená v zbierke listín.
§ 220zj
Na založenie nástupníckej spoločnosti, ktorá je jednoduchou spoločnosťou na akcie, sa primerane použije ustanovenie § 220t; ustanovenie § 59 ods. 3 sa nepoužije, ak bola vypracovaná písomná správa nezávislého experta podľa § 218a ods. 3 a § 163 ods. 1 písm. e) až g).
§ 220zk
Zlúčenie jednoduchej spoločnosti na akcie a akciovej spoločnosti, pri ktorom jednoduchá spoločnosť na akcie zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť, sa pripúšťa.
§ 220zl
Zmena právnej formy spoločnosti
Jednoduchá spoločnosť na akcie môže zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť. Obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie.“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 380/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 155 až 159 a § 220h a 220i Obchodného zákonníka.“.
2.
Za § 107c sa vkladajú § 107d až 107n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠107d
Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)
Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie je zoznam zákonom ustanovených údajov o zákonom ustanovených osobách (ďalej len „zapísaná osoba“) a o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „register akcionárov“). Údaje zapísané v registri akcionárov (ďalej len „zapísané údaje“) sa okrem rodného čísla akcionára zverejňujú.
(2)
Register akcionárov obsahuje tieto údaje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
ISIN, druh a menovitú hodnotu akcií, počet kusov akcií danej emisie a dátum vydania emisie, osobitne pre každú emisiu akcií emitenta,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa líši od trvalého bydliska, a identifikačné číslo akcionára, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom,
d)
u každého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu, menovitej hodnote a počte kusov akcií, ktorých je majiteľom, a dátume nadobudnutia týchto akcií.
(3)
Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejňovanie zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta, v súlade s ustanoveniami tohto zákona a Obchodného zákonníka. Údaje z registra akcionárov zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(4)
Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár na základe informácií z evidencie vedenej centrálnym depozitárom alebo z evidencie vedenej členmi.
(5)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať aktuálny výpis z registra akcionárov alebo potvrdenie o tom, že v registri akcionárov určitý zápis nie je.
(6)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať úplný výpis z registra akcionárov, ktorý obsahuje každú zmenu v registri akcionárov od zápisu emitenta do registra akcionárov vrátane dátumu účinnosti týchto zmien a dátumu ich zápisu do registra akcionárov.
(7)
Aktuálny výpis z registra akcionárov a úplný výpis z registra akcionárov obsahuje údaje, ktoré sa zverejňujú. To neplatí, ak aktuálny výpis z registra akcionárov alebo úplný výpis z registra akcionárov požaduje jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorej sa výpis týka alebo akcionár jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára.
Register práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
§ 107e
Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií možno registrovať iba vo vzťahu k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie.
Register práv pridať sa k prevodu akcií
§ 107f
(1)
Právo pridať sa k prevodu akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií (ďalej len „register práv pridať sa k prevodu akcií“).
(2)
Register práv pridať sa k prevodu akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3)
Registráciou práva pridať sa k prevodu akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(4)
Právo pridať sa k prevodu akcií sa mení registráciou zmeny práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(5)
Právo pridať sa k prevodu akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107g
(1)
Register práv pridať sa k prevodu akcií obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,
c)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,
d)
dátum registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(2)
Údaje zapísané v registri práv pridať sa k prevodu akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť
a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107g ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo pridať sa k prevodu akcií,
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107g ods. 1.
§ 107h
Registrácia práva pridať sa k prevodu akcií
(1)
Centrálny depozitár zaregistruje právo pridať sa k prevodu akcií na základe príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií.
(2)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií môže dať
a)
oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií,
b)
povinný z práva pridať sa k prevodu akcií.
(3)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,
e)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.
(4)
Prílohou príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo pridať sa k prevodu akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b), c), d) a e) a musí byť podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, ako aj oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, pričom podpisy sa musia osvedčiť.
(5)
Ak príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, centrálny depozitár zápis do registra práv pridať sa k prevodu akcií nevykoná.
(6)
Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.
(7)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.
(8)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva pridať sa k prevodu akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve pridať sa k prevodu akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva pridať sa k prevodu akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva pridať sa k prevodu akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Po zániku práva pridať sa k prevodu akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv pridať sa k prevodu akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv pridať sa k prevodu akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva pridať sa k prevodu akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva pridať sa k prevodu akcií.
(10)
Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99, centrálny depozitár vykoná výmaz práva pridať sa k prevodu akcií k tomuto cennému papieru z registra práv pridať sa k prevodu akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107i
Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií
(1)
Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií podaný prevodcom, ktorý je povinný z práva pridať sa k prevodu akcií, centrálny depozitár alebo člen vykoná v prípade, ak prevodca predloží súčasne s týmto príkazom
a)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií s týmto prevodom súhlasí, alebo
b)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií potvrdzuje, že mu bolo umožnené previesť akcie, ku ktorým je zaregistrované právo pridať sa k prevodu akcií v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy, alebo
c)
písomné vyhlásenie podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom povinný vyhlasuje, že oprávnenému z práva pridať sa k prevodu akcií umožnil previesť akcie v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy.
(3)
V prípade písomného vyhlásenia obsahujúceho súhlas oprávneného z práva pridať sa k prevodu akcií zostáva oprávnenému právo pridať sa k prevodu akcií zachované.
(4)
Prevod akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv pridať sa k prevodu akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(5)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
Register práv požadovať prevod akcií
§ 107j
(1)
Právo požadovať prevod akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií (ďalej len „register práv požadovať prevod akcií“).
(2)
Register práv požadovať prevod akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.
(3)
Registráciou práva požadovať prevod akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv požadovať prevod akcií.
(4)
Právo požadovať prevod akcií sa mení registráciou zmeny práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.
(5)
Právo požadovať prevod akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
§ 107k
(1)
Register práv požadovať prevod akcií obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,
c)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,
d)
dátum registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.
(2)
Údaje zapísané v registri práv požadovať prevod akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.
(3)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť
a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107k ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo požadovať prevod akcií,
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka, alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107k ods. 1.
§ 107l
Registrácia práva požadovať prevod akcií
(1)
Centrálny depozitár zaregistruje právo požadovať prevod akcií na základe príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií.
(2)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií môže dať
a)
oprávnený z práva požadovať prevod akcií,
b)
povinný z práva požadovať prevod akcií.
(3)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,
e)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.
(4)
Prílohou príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo požadovať prevod akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b) až e) a musí byť podpísané povinným z práva požadovať prevod akcií, ako aj oprávneným z práva požadovať prevod akcií, pričom podpisy musia byť úradne osvedčené.
(5)
Ak príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, je neplatný a centrálny depozitár zápis do registra práv požadovať prevod akcií nevykoná.
(6)
Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.
(7)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.
(8)
Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva požadovať prevod akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve požadovať prevod akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva požadovať prevod akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva požadovať prevod akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.
(9)
Po zániku práva požadovať prevod akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv požadovať prevod akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv požadovať prevod akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva požadovať prevod akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva požadovať prevod akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva požadovať prevod akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva požadovať prevod akcií.
(10)
Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99, centrálny depozitár vykoná výmaz práva požadovať prevod akcií k tomuto cennému papieru z registra práv požadovať prevod akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107m
Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií
(1)
Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií môže oprávnený podať v mene povinného ako prevodcu; centrálny depozitár alebo člen príkaz vykoná, ak oprávnený súčasne s týmto príkazom predloží osvedčenie notára podľa osobitného predpisu.90b)
(3)
Prevod akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv požadovať prevod akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv požadovať prevod akcií.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 107n
Spoločné ustanovenia k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie, registru akcionárov a registrom práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)
Údaje o akciách vydaných jednoduchou akciovou spoločnosťou môže centrálny depozitár viesť iba na účte majiteľa alebo na klientskom účte člena.
(2)
Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám ich zverejnením. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.
(3)
Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli známe zapísané údaje.
(4)
Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah údajov, ktoré ešte neboli zapísané do registra akcionárov, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom do registra akcionárov.
(5)
Ak je nesúlad medzi údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v Slovenskej republike a údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v štáte, v ktorom má sídlo, možno sa odvolávať na údaje zverejnené o zahraničnej osobe v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:
„90b)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 361/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
2.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „zakladateľov akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo jednoduchej spoločnosti na akcie“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „jednoduchej spoločnosti na akcie“.
Čl. IV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. g) prvom bode sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „a jednoduchej spoločnosti na akcie“ a slovo „ktorú“ sa nahrádza slovom „ktoré“.
2.
V § 41 ods. 7 štvrtej vete sa za slová „akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na družstvo“ vkladá čiarka a slová „jednoduchej spoločnosti na akcie na akciovú spoločnosť“.
Čl. V
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo jednoduchej spoločnosti na akcie“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 282/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „obmedzeným“ na všetkých miestach vkladá čiarka a slová „jednoduchou spoločnosťou na akcie“.
2.
V § 93 ods. 1 sa v prvej vete za slová „nie je viazaný“ vkladajú slová „právom pridať sa k prevodu akcií, právom požadovať prevod akcií, právom požadovať nadobudnutie akcií a“.
Čl. VII
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z. a zákona č. 358/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 9 ods. 2 písm. m) druhom bode sa za slová „akciová spoločnosť“ vkladajú slová „jednoduchá spoločnosť na akcie,“ a slovo „obmedzením“ sa nahrádza slovom „obmedzeným“.
Čl. VIII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20a ods. 1 sa za slová „formu akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie“ a za slová „zápisu akciovej spoločnosti“, sa vkladá čiarka a slová „na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie“.
2.
V § 20d ods. 1 písm. d) sa za slová „akciovou spoločnosťou“ vkladá čiarka a slová „jednoduchou spoločnosťou na akcie“.
3.
V § 24 ods. 5 sa za slová „formu akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie“ a za slová „zápisu akciovej spoločnosti“, sa vkladá čiarka a slová „na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.