360/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

360
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. h) sa slová „alebo slobodného skladu a aj zo slobodného pásma alebo slobodného skladu“ nahrádzajú slovami „a zo slobodného pásma“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
3.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Colný dohľad sa vykonáva
a)
colnými formalitami,2aa)
b)
colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,3)
c)
iným postupom colného orgánu podľa colných predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 3 znejú:
„2aa)
Čl. 5 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
3)
Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
4.
V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „tlačivo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „formulár“ v príslušnom tvare.
5.
V § 5 ods. 3 až 5, § 15 ods. 1 a 2, § 29 ods. 1 písm. b), § 47 ods. 1 písm. c) a § 48 ods. 1 sa slová „colného režimu voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu“.
6.
V § 8 sa slovo „konania“ nahrádza slovom „dohľadu“.
7.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis10a) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Čl. 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
9.
V § 12 vrátane nadpisu sa slová „následná kontrola“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kontrola po prepustení“ v príslušnom tvare.
10.
V § 12 ods. 12 písm. g) a ods. 17 písm. j) sa čiarka za slovom „meno“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a podpis“.
11.
V § 12 ods. 12 písmeno h) znie:
„h)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o záznam v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o záznam v listinnej podobe.“.
12.
V § 12 ods. 17 písmeno k) znie:
„k)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o protokol v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o protokol v listinnej podobe.“.
13.
V § 12 odsek 19 znie:
„(19)
Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad oznámi sumu colného dlhu dlžníkovi rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b sa vypúšťa.
14.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Ak je predmetom kontroly po prepustení vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze, odseky 1 až 20 sa použijú primerane.“.
15.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťa slovo „pohraničný“.
16.
V § 14 sa vypúšťa odsek 10.
17.
V § 15 sa vypúšťajú slová „alebo slobodného skladu“.
18.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov
(1)
Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov29a) sú najmä výdavky na vykonanie analýzy alebo odborného posúdenia tovaru, vrátenie tovaru žiadateľovi, znalecké posudky a výdavky na úradné preklady písomností do štátneho jazyka potrebné na správne posúdenie veci, ak sú zabezpečované dodávateľským spôsobom.
(2)
Výdavky uvedené v odseku 1 hradí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov bez ohľadu na to, či výdavky vznikli z podnetu žiadateľa o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov alebo z podnetu colného orgánu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Čl. 22 až 37 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
19.
§ 16 a 17 vrátane nadpisu § 16 znejú:
㤠16
Záväzné informácie
(1)
Žiadosť o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru30) možno podať aj v listinnej podobe.
(2)
Rozhodnutie o záväznej informácii o pôvode tovaru na základe žiadosti podľa odseku 1 sa vydáva v listinnej podobe.
§ 17
Doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru,31) vydáva osoba oprávnená na tento účel podľa osobitného predpisu.32)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:
„30)
Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
31)
Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
20.
§ 18 sa vypúšťa.
21.
§ 18a vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Registrácia
(1)
Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) je povinná podať aj iná osoba ako hospodársky subjekt, ak colné predpisy neustanovujú inak.
(2)
Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) možno podať aj v listinnej podobe na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťa.
22.
Nadpis nad § 19 znie:
„Preprava tovaru na colný úrad a predloženie tovaru“.
23.
V § 19 ods. 1 sa za slová „Tovar sa“ vkladá slovo „fyzicky“.
24.
V § 19 ods. 2 sa slovo „spravuje“ nahrádza slovom „užíva“.
25.
§ 20 a 21 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 33a sa vypúšťajú.
26.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nachádzajúci sa na colnej ceste“.
27.
V § 22 ods. 1 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „alebo zo slobodného skladu“.
28.
V § 23 ods. 1 sa slová „tovar uskladnený v colnom sklade typu F“ nahrádzajú slovami „dočasne uskladnený tovar“.
29.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a v colnom sklade typu F“.
30.
§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Colné konanie
§ 24
(1)
Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu.
(2)
Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.“.
31.
§ 25 sa vypúšťa.
32.
V § 26 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Colné konanie sa vykonáva v colnom priestore v určených úradných hodinách. Mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín možno povoliť vykonanie colného konania, len ak to prevádzkové pomery colných úradov umožňujú. Vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín môže colný úrad podmieniť zabezpečením nákladov podľa odseku 6.
(2)
Ak deklarant žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín podáva v listinnej podobe, je povinný ju podať na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o žiadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia37) nevzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
§ 47 Správneho poriadku.“.
33.
V § 26 ods. 3 a 5 sa za slovo „priestoru“ vkladajú slová „alebo mimo určených úradných hodín“.
34.
V § 26 odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa colné konanie mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín neuskutoční z dôvodu na strane deklaranta, je deklarant povinný uhradiť náklady podľa odseku 6, a to najmenej v rozsahu zodpovedajúcom jednej začatej hodine, a náklady podľa odseku 7, pričom to isté platí, aj ak deklarant požiada o zrušenie alebo zmenu povolenia v čase, keď už nemožno predísť vzniku nákladov colného úradu v súvislosti s týmto povolením; odsek 11 sa neuplatní.“.
35.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Náklady podľa odseku 6 sa neuhrádzajú, ak sa colné vyhlásenie podáva v mene a na účet osoby, ktorá je schváleným hospodárskym subjektom pre zjednodušené colné postupy.
(12)
Odseky 1 až 8, 10 a 11 sa primerane použijú aj na ukončovanie colného režimu tranzit.“.
36.
Nadpis § 27 znie: „Overovanie údajov colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze“.
37.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo iného účastníka colného konania“.
38.
V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
39.
Nadpis § 29 znie: „Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia“.
40.
V § 29 ods. 1 úvodná veta znie: „Tovar sa predkladá a colné vyhlásenie sa podáva na vnútrozemskej pobočke colného úradu,41) ak odsek 2 alebo § 31 ods. 1 neustanovuje inak, okrem“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
§ 9 ods. 8 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 29 ods. 2 sa slová „Miestnu príslušnosť“ nahrádzajú slovami „Vecnú príslušnosť na predloženie tovaru a“.
42.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.
43.
V § 32 ods. 2 sa slová „tlačiva jednotného colného dokladu“ nahrádzajú slovami „colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze“ a slovo „tlačiva“ sa nahrádza slovom „formulára“.
44.
V § 32 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.
45.
§ 33 až 35 znejú:
㤠33
Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedčí colník svojím podpisom. Na colnom vyhlásení v listinnej podobe vyznačí colník dátum jeho prijatia.
§ 34
(1)
Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia, ak
a)
je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslušnej pobočke colného úradu alebo
b)
nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.
(2)
Colný úrad môže odmietnuť prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej pobočke colného úradu.
§ 35
(1)
Ak sa platnosť colného vyhlásenia pred prepustením tovaru zruší, colné konanie sa považuje za zastavené.
(2)
Ak sa platnosť už prijatého colného vyhlásenia v listinnej podobe na žiadosť deklaranta zruší,47) colný úrad vyznačí túto skutočnosť na colnom vyhlásení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
46.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 až 35 sa použijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom vývoze.“.
47.
V § 36 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla, ak sa dovozné clo alebo vývozné clo vymeriava, a colný režim, do ktorého sa tovar prepúšťa,
f)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.“.
48.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
49.
V § 36 odsek 6 znie:
„(6)
Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané v súlade s colnými predpismi ústne.“.
50.
V § 36 odsek 9 znie:
„(9)
Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručenú elektronickú pečať s pripojenou časovou pečiatkou; takéto rozhodnutie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. f).“.
51.
§ 36a vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Zničenie tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk
(1)
Ak je predmetom zničenia odpad,50) žiadateľ o vydanie povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk je povinný k žiadosti priložiť súhlas na zneškodnenie odpadu podľa osobitného predpisu.51)
(2)
Držiteľ povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk písomne oznámi colnému úradu deň, hodinu a miesto zničenia tovaru; toto oznámenie doručí colnému úradu najneskôr sedem kalendárnych dní predo dňom zničenia tovaru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52aa, 52ab, 52ac, 52ad a 52ae sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50 a 51 znejú:
„50)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51)
§ 97 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
52.
§ 36b sa vypúšťa.
53.
§ 37 znie:
㤠37
Zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie sa nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa už nesmie dlžníkovi oznámiť podľa osobitného predpisu52) alebo podľa § 53 ods. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
Čl. 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
54.
§ 38 znie:
㤠38
(1)
Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, poštovým poukazom, šekom, bezhotovostným prevodom z účtu na účet štátneho rozpočtu, ktorý je vedený pre colný úrad alebo finančné riaditeľstvo, alebo započítaním preplatku na iných platbách. Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 1 500 eur.
(2)
Colný úrad môže na základe žiadosti povoliť dlžníkovi zaplatenie colného dlhu v splátkach, ak by bolo okamžité zaplatenie pre dlžníka spojené s vážnou ujmou alebo ak dlžník nemôže z iných objektívnych dôvodov zaplatiť colný dlh naraz, najviac však na dobu nepresahujúcu lehotu, v ktorej sa premlčuje právo vymáhať nedoplatok colného dlhu podľa § 61.“.
55.
§ 39 sa vypúšťa.
56.
§ 40 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Slobodné pásma
§ 40
Slobodné pásmo musí byť oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej tri metre alebo oddelené spôsobom schváleným colným úradom tak, aby bolo možné kontrolovať vstupy do slobodného pásma a výstupy z neho.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.
57.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
58.
§ 42 sa vypúšťa.
59.
§ 43 znie:
㤠43
Prevádzkovateľ slobodného pásma je povinný oznámiť colnému úradu každú stratu tovaru okrem prirodzených strát.“.
60.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla sa v colnom konaní vydáva na základe žiadosti obsiahnutej v colnom vyhlásení. Ak colné vyhlásenie bolo podané v súlade s colnými predpismi ústne, o oslobodení tovaru od dovozného cla sa rozhodne aj bez žiadosti podľa prvej vety.“.
61.
V § 44 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „o oslobodenie tovaru od dovozného cla“.
62.
V § 52 sa vypúšťa druhá veta.
63.
§ 53 až 55 vrátane nadpisov znejú:
㤠53
Oznámenie sumy colného dlhu
(1)
Ak sa použije postup podľa osobitného predpisu,60) colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu doručením
a)
písomného rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpečený, môže byť jeho suma v colnom konaní oznámená písomným rozhodnutím v colnom konaní, alebo
b)
písomného rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu v správnom konaní.
(2)
Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia37) nevzťahujú.
(3)
Rozhodnutie o určení colného dlhu v colnom konaní obsahuje
a)
číslo rozhodnutia,
b)
presné označenie deklaranta,
c)
sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla,
d)
bankové spojenie a identifikáciu platby,
e)
poučenie o odvolaní a informáciu o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok podľa osobitného predpisu,60a)
f)
dátum vydania tohto rozhodnutia,
g)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.
(4)
Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku.
(5)
Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní dodatočne preukáže, že suma colného dlhu oznámená dlžníkovi týmto rozhodnutím nezodpovedá sume colného dlhu, ktorá sa mala podľa colných predpisov zaplatiť, colný úrad osobitným rozhodnutím dodatočne vymeria colný dlh alebo vydá rozhodnutie o vrátení alebo odpustení sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla; ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o preskúmaní rozhodnutí60b) sa nepoužijú.
§ 54
Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti
(1)
Na účely záruky na colný dlh je zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloženie dokladu o vinkulovaní vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu alebo bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na účet colného úradu. Peňažné prostriedky použité na záruku na colný dlh nepodliehajú výkonu rozhodnutia.60c)
(2)
Záruka na colný dlh poskytnutá zložením peňažných prostriedkov v hotovosti sa použije na úhradu dovozného cla alebo vývozného cla, ak colný dlh nie je dobrovoľne splnený v lehote ustanovenej colnými predpismi alebo určenej colným úradom, alebo ak s takouto úhradou dovozného cla alebo vývozného cla deklarant pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas. Prebytok poskytnutej záruky na colný dlh colný úrad bez zbytočného odkladu vráti osobe, od ktorej sa požadovala záruka na colný dlh.
(3)
Zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť poskytnutá záruka na colný dlh, ktorý neprevyšuje sumu 1 500 eur.
(4)
Záruku na colný dlh nemožno poskytnúť zložením peňažných prostriedkov v hotovosti, ak ide o celkovú záruku na colný dlh.
§ 55
Ručenie
(1)
Ručenie sa poskytuje vo forme jednotlivej záruky alebo celkovej záruky.
(2)
Colný úrad prijme ako ručiteľa
a)
banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu alebo
b)
inú osobu s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ak je schválená ako ručiteľ podľa odseku 3.
(3)
Colný úrad osobu uvedenú v odseku 2 písm. b) na jej písomnú žiadosť schváli ako ručiteľa, ak
a)
je schopná splniť za dlžníka colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to do výšky uvedenej v žiadosti,
b)
zabezpečí pohľadávku do výšky uvedenej v žiadosti
1.
vinkulovaním vkladu v banke alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, alebo v zahraničnej banke, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo
2.
zárukou banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutou v súlade so vzorom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
c)
plní podmienky podľa osobitného predpisu,60d)
d)
riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce z colných predpisov a daňových predpisov; splnenie tejto podmienky colný úrad neskúma pri miestnych daniach podľa osobitného predpisu.60e)
(4)
Povinnosť uvedená v odseku 3 písm. c) sa považuje za splnenú, ak bol osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené postupy a účinnosť tohto povolenia nebola v čase rozhodovania o žiadosti o schválenie byť ručiteľom pozastavená a toto povolenie nebolo zrušené.
(5)
Ak je osobou, ktorá má byť schválená ako ručiteľ podľa odseku 3, Exportno-importná banka Slovenskej republiky,60f) podmienka uvedená v odseku 3 písm. a) sa považuje za splnenú a splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. b) sa nevyžaduje.
(6)
Žiadosť uvedenú v odseku 3 podáva osoba colnému úradu, v ktorého územnom obvode má osoba trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo.
(7)
Splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. a) colný úrad posúdi na základe dokladov preukazujúcich stav majetku, najmä výpisov z účtov a účtovnej závierky.
(8)
Ak osoba, ktorá má byť schválená ako ručiteľ, spĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad vydá rozhodnutie, ktorým ju schváli ako ručiteľa. V rozhodnutí určí podmienky, za ktorých táto osoba môže poskytovať ručenie, a sumu, do ktorej poskytuje ručenie. Ak osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad žiadosť zamietne. Ak colný úrad žiadosť zamietne, novú žiadosť je možné podať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(9)
Osoba, ktorej colný úrad vydal rozhodnutie, ktorým ju schválil ako ručiteľa, je povinná akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie podmienok podľa odseku 3 alebo podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 8, bez zbytočného odkladu oznámiť colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal.
(10)
Colný úrad zruší rozhodnutie podľa odseku 8, ktorým osobu schválil ako ručiteľa, ak táto osoba prestane plniť niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 alebo podmienky určené v rozhodnutí podľa odseku 8 alebo ak sama požiada o jeho zrušenie. Zrušením rozhodnutia podľa prvej vety sa zároveň zrušuje schválenie všetkých ručiteľských vyhlásení vystavených ručiteľom dotknutým týmto rozhodnutím.
(11)
Osoba uvedená v odseku 2 je povinná finančnému riaditeľstvu písomne predkladať zoznam fyzických osôb, ktoré sú na účely ručenia oprávnené konať v jej mene, vrátane podmienok podpisovania. Akúkoľvek zmenu v týchto údajoch je osoba uvedená v odseku 2 povinná bez zbytočného odkladu oznámiť finančnému riaditeľstvu. Zoznam fyzických osôb podľa prvej vety obsahuje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia dotknutej osoby, jej podpisový vzor, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a musí byť podpísaný osobou, ktorá ho predkladá.
(12)
Povinnosť podľa odseku 11 druhej vety zaniká
a)
doručením písomného oznámenia finančnému riaditeľstvu o tom, že osoba uvedená v odseku 2 písm. a) nebude vydávať nové záručné listiny; ak následne táto osoba vydá záručnú listinu, použije sa odsek 11,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia podľa odseku 10.
(13)
Ak colný úrad schváli ručiteľské vyhlásenie, túto skutočnosť na ňom vyznačí. Schválením ručiteľského vyhlásenia vzniká ručiteľský záväzok.
(14)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 10 colný úrad nemôže schváliť podľa odseku 13 žiadne nové ručiteľské vyhlásenie vystavené ručiteľom dotknutým týmto rozhodnutím.
(15)
Ak colný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 10, dôjde k inému zrušeniu schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo k vypovedaniu ručiteľského vyhlásenia, colný úrad je povinný o tom informovať držiteľa celkovej záruky, pri ktorej je dotknutá osoba ručiteľom, a to bez zbytočného odkladu po oznámení takéhoto rozhodnutia ručiteľovi alebo po doručení výpovede ručiteľa colnému úradu; držiteľ celkovej záruky je povinný poskytnúť inú záruku na colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to najneskôr do dňa, keď nastanú účinky zrušenia schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpovede ručiteľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 60f znejú:
„60)
Čl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
60a)
§ 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Zb.
60b)
§ 62 až 69 Správneho poriadku.
60c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
60d)
Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
60e)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
60f)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
64.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Zanedbateľné sumy
(1)
Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak colný dlh vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa osobitného predpisu61aa) a suma colného dlhu, ktorá sa má oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desať eur.
(2)
Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu a suma colného dlhu, ktorá sa má dodatočne oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desať eur.
(3)
Ak colný úrad postupuje podľa odseku 1 alebo odseku 2, neoznámi ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto platieb nedosiahne sumu desať eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
„61aa)
Čl. 79 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
65.
V § 58 ods. 2 posledná veta znie: „Ak tieto lehoty nie sú dodržané, dotknutá osoba je povinná uhradiť colnému úradu úrok vo výške úroku z omeškania podľa osobitného predpisu.61ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61ab znie:
„61ab)
Čl. 114 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
66.
V § 58 sa vypúšťa odsek 3.
67.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
68.
V § 59 sa vypúšťa odsek 4.
69.
V § 59a ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
70.
V § 61a ods. 1 a § 89 ods. 1 sa slová „Spoločenstva63a) na vlastné zdroje“ nahrádzajú slovami „únie na vlastné zdroje63a)“.
71.
V § 62 ods. 3 a 4 sa slová „následnej kontroly66)“ nahrádzajú slovami „kontroly po prepustení“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.
72.
V § 63 ods. 2 sa slová „zabezpečenia colného dlhu“ nahrádzajú slovami „záruky na colný dlh“.
73.
§ 68 sa vypúšťa.
74.
V § 69 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „za podmienok podľa colných predpisov“.
75.
V § 69 ods. 4 prvej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „za podmienok podľa colných predpisov“.
76.
V § 72 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1.
prepustený do osobitného colného režimu,“.
77.
V § 72 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,“.
78.
V § 72 ods. 1 písm. e) šiesty bod znie:
„6.
umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo“.
79.
V § 72 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 36b“.
80.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno t).
81.
Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠84b
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov
(1)
Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých bol tovar prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak deklarant sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.
(2)
Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo v oznámení o spätnom vývoze, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak deklarant sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov colnému úradu, ktorý ich prijal.
(3)
Ak žiadateľ spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých colný úrad vydal povolenie podľa colných predpisov, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak žiadateľ sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý povolenie vydal.
(4)
Zníženie hornej hranice sadzby pokuty podľa odsekov 1 až 3 sa nepoužije, ak
a)
deklarant alebo žiadateľ urobil oznámenie po tom, ako colný úrad zistil nesprávnosť údajov alebo nepravdivosť údajov z vlastnej činnosti alebo z iných zdrojov,
b)
deklarant urobil oznámenie po tom, ako mu colný úrad písomne oznámil začatie kontroly po prepustení,
c)
deklarantovi alebo žiadateľovi bola v posledných 12 mesiacoch predchádzajúcich spáchaniu colného deliktu alebo colného priestupku trikrát právoplatným rozhodnutím uložená sankcia za spáchanie colného deliktu alebo colného priestupku uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo
d)
je zo skutkových okolností prípadu zrejmé, že nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje uviedol deklarant alebo žiadateľ úmyselne.“.
82.
V § 85 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu,83aa) úkon sa robí a rozhodnutie sa vydáva v listinnej podobe.
(3)
Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie konať ako zástupca predložením písomného plnomocenstva alebo zmluvy.83ab)
(4)
Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická podoba alebo listinná podoba.
(5)
Písomné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83ac) s výnimkou rozhodnutí o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt nemusia obsahovať odôvodnenie a poučenie o odvolaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis83ad) neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 83aa až 83ad znejú:
„83aa)
Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
83ab)
Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.
83ac)
Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.
83ad)
Čl. 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 11.
83.
V § 85 odsek 8 znie:
„(8)
Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť odkaz na protokol podľa § 12 ods. 17, ak bol kontrolovanej osobe doručený alebo ak sa doručuje spolu s týmto rozhodnutím.“.
84.
V § 85 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
85.
V § 87 odsek 2 znie:
„(2)
Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, na zabezpečenie dane sa použijú colné predpisy; to neplatí, ak osobitný predpis84a) ustanovuje inak. Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, spotrebná daň musí byť pri dovoze tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, vždy zabezpečená; spotrebná daň sa považuje za zabezpečenú aj, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.85)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84a a 85 znejú:
„84a)
§ 48b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
85)
Čl. 95 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
86.
V § 88 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
identifikáciu colnej pohľadávky s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bol colný dlh oznámený, a colného úradu, ktorý toto rozhodnutie vydal,“.
87.
Za § 92c sa vkladá § 92d, ktorý znie:
㤠92d
(1)
Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, sa považuje za osobu schválenú ako ručiteľ aj po dni začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „deň uplatňovania nariadenia“). Takáto osoba je povinná predkladať ručiteľské vyhlásenia podľa predpisov účinných odo dňa uplatňovania nariadenia. Rozhodnutie o schválení byť ručiteľom vydané podľa doterajších predpisov stratí platnosť najneskôr 30. apríla 2017.
(2)
Ak bol colný dlh ku dňu uplatňovania nariadenia zabezpečený celkovou zárukou vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa doterajších predpisov, takáto záruka na colný dlh trvá aj po dni uplatňovania nariadenia, najdlhšie však do 30. apríla 2017, pričom § 54 ods. 4 sa nepoužije.
(3)
Ustanovenie § 53 ods. 4 v znení účinnom odo dňa uplatňovania nariadenia sa použije, aj ak colný dlh vznikol predo dňom uplatňovania nariadenia.
(4)
Ustanovenie § 84b sa použije, aj ak bol colný delikt alebo colný priestupok spáchaný pred dňom uplatňovania nariadenia.“.
88.
Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z. a zákona č. 323/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. g) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny olej, ktorý bol prepustený do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
3.
V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. i) a § 13 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa písmena h)“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25d znejú:
„25a)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
25d)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
Čl. III
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 241/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. g) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
3.
V § 11 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom“.
4.
V § 11 ods. 1 písm. i) a § 12 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa písmena h)“.
5.
V § 19a ods. 4 písm. e) a ods. 5 písm. e) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19d znejú:
„19a)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
19d)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
Čl. IV
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 268/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká
a)
prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,6aba)
b)
ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,
c)
v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.6abb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aba a 6abb znejú:
„6aba)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
6abb)
Čl. 79 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
2.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne podľa odseku 1 písm. c), daň sa zníži o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do colného režimu konečné použitie alebo pri ukončení colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.“.
3.
V § 25 ods. 4 prvej vete sa slová „čl. 235 až 242 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992“ nahrádzajú slovami „čl. 116 až 121 nariadenia (EÚ) č. 952/2013“ a slová „čl. 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992“ sa nahrádzajú slovami „čl. 117 nariadenia (EÚ) č. 952/2013“.
Čl. V
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 odsek 8 znie:
„(8)
Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka colného úradu je vnútrozemská pobočka colného úradu.“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:
„12.
funkcia,
13.
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.“.
Čl. VI
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z. a zákona č. 323/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20 ods. 8, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 3 písm. c) sa slová „ colného režimu voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
2.
V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b) ak na voľný obeh19b) nenadväzuje oslobodenie od dane, alebo dňom vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b)“.
3.
V § 22 ods. 3 písm. a) sa slová „colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu,19b) ak na voľný obeh19b)“.
4.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.
Čl. VII
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 441/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Čl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
Čl. VIII
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 240/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na alkoholický nápoj, ktorý bol prepustený do osobitného colného režimu,3) ako aj na dočasné uskladnenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
3.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom“.
4.
V § 10 ods. 1 písm. i) a § 11 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa písmena h)“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 43 znejú:
„40)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
43)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
6.
V § 47 ods. 6 sa slová „prepracovanie pod colným dohľadom“ nahrádzajú slovami „aktívny zušľachťovací styk“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
Napríklad čl. 211 a 256 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
Čl. IX
Zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 úvodná veta znie: „Povinné osoby uvedené v odseku 1 písm. b) až k)“.
2.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinná osoba uvedená v odseku 1 písm. a) plní povinnosť podľa osobitného predpisu;14) na tento účel jej prevádzkovateľ poskytne vytvorený formulár v dostatočnom časovom predstihu predo dňom, od ktorého sa má elektronický formulár používať.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 8 ods. 1 sa slová „ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) neuplatní“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 3 neuplatnia“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem čl. I až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.