357/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií,
b)
finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí,
c)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
d)
finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
e)
verejnými financiami finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,2) finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie,
f)
orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu3) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie,
g)
oprávnenou osobou orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,4) ak vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), Úrad vládneho auditu podľa § 4 alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, ak vykonávajú vládny audit,
h)
povinnou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit,
i)
prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec5) a iná fyzická osoba, ak ich orgán verejnej správy prizval na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu,
j)
zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,6)
k)
auditujúcim orgánom ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu,
l)
hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu,
m)
efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami,
n)
účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie,
o)
účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia,
p)
riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť potenciálny vznik rizika, teda obmedziť pravdepodobnosť výskytu rizika alebo znížiť jeho vplyv s cieľom predchádzať nepriaznivým výsledkom či negatívnym javom v činnosti orgánu verejnej správy a zamedziť vzniku nezrovnalostí a podvodom,
q)
rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a úloh,
r)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba,
§ 3
Pôsobnosť ministerstva financií
Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit
a)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly a auditu,
b)
usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly a auditu; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
c)
koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
d)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly a auditu,
e)
zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa osobitných predpisov,7)
f)
plní úlohy Centrálnej harmonizačnej jednotky pre systém verejnej vnútornej kontroly,
g)
poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie a orgánom iného štátu na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia v lehotách a v rozsahu určenom orgánmi Európskej únie alebo ustanovené medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia; na tento účel je ministerstvo financií oprávnené požadovať potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných osôb, ktorým sa poskytli finančné prostriedky na financovanie programov Slovenskej republiky a Európskej únie alebo sa poskytli finančné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a tieto orgány a iné osoby sú povinné požadované informácie poskytnúť,
h)
zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu a audit,
i)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
j)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,
k)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Úrad vládneho auditu
(1)
Zriaďuje sa Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene. Úrad vládneho auditu s písomným súhlasom ministerstva financií je oprávnený zriaďovať svoje pracoviská.
(2)
Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva financií.
(3)
Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).
(4)
Úrad vládneho auditu
a)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
b)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
c)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
d)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,9)
e)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,9) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
f)
poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3,
g)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
h)
plní ďalšie úlohy neuvedené v písmenách a) až g), ak tak ustanovujú osobitné predpisy.10)
§ 5
Finančné riadenie
(1)
Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého zabezpečuje
a)
riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
b)
hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti,
c)
overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií,
d)
vykonanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti, len ak je v súlade s § 6 ods. 4,
e)
spoľahlivosť výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančnej operácii alebo jej časti,
f)
správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti,
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12) ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy,
i)
monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraňovanie,
j)
vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,
k)
prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených oprávnenou osobou, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo inými orgánmi, ktoré majú oprávnenie na výkon kontroly alebo auditu vrátane uplatnenia opatrení proti zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.13)
(2)
Orgán verejnej správy je povinný určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.
Finančná kontrola
§ 6
(1)
Finančná kontrola sa vykonáva ako
a)
základná finančná kontrola,
b)
administratívna finančná kontrola,
c)
finančná kontrola na mieste.
(2)
Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.
(3)
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä
a)
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
b)
dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
c)
dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov14) alebo vnútorných predpisov,
d)
dodržiavanie uzatvorených zmlúv15) orgánom verejnej správy,
e)
dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
f)
správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12)
i)
včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,
j)
overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,
k)
overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.
(4)
Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s
a)
rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b)
rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,
c)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
d)
zmluvami15) uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,14)
f)
vnútornými predpismi alebo
g)
inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).
§ 7
Základná finančná kontrola
(1)
Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
(2)
Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy16) a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
(3)
Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, finančná správa v oblasti colníctva, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky a spravodajské služby pri plnení tých úloh, ktoré neznesú odklad podľa osobitných predpisov.17) Rovnako sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužijú pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku.
§ 8
Administratívna finančná kontrola
(1)
Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom.18) Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na použitie verejných financií z rozpočtu orgánu verejnej správy, ak finančná operácia alebo jej časť súvisí so zabezpečením vlastnej prevádzky okrem dotácií a transferov orgánu verejnej správy alebo so zabezpečením vlastnej prevádzky okrem dotácií a transferov iného orgánu verejnej správy zapojeného na jeho rozpočet alebo iného orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti.
(3)
Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, súdneho konania, certifikačného overovania alebo iného konania podľa osobitných predpisov,19) administratívna finančná kontrola sa nevykonáva; to neplatí, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu.20)
(4)
Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.
§ 9
Finančná kontrola na mieste
(1)
Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4.
(2)
Orgán verejnej správy je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na mieste v
a)
jeho organizačných útvaroch,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v právnickej osobe, v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov alebo ktorú spravuje,
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom,18)
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom,18) alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c).
(3)
Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie finančnej kontroly na mieste dvomi svojimi zamestnancami, môže finančnú kontrolu na mieste vykonávať starosta a aspoň jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo uznesením.
(4)
Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.
Audit
§ 10
(1)
Audit sa vykonáva ako vnútorný audit alebo vládny audit.
(2)
Cieľom auditu je najmä
a)
napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu verejnej správy,
b)
prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia,
c)
overovať a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich s finančným riadením a inými činnosťami,
d)
overovať a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv,15) rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov14) alebo vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach,11)
e)
overovať a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,
f)
overovať a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,
g)
overovať správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
h)
overovať a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,
i)
overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň informácií a úroveň predchádzania podvodom a nezrovnalostiam,
j)
overovať a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje,
k)
overovať plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom alebo vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,
l)
odporúčať zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,
m)
overovať a hodnotiť ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.
(3)
Zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit alebo vládny audit nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním auditu alebo sú v rozpore s jeho nezávislosťou a je potrebné vylúčiť akékoľvek zásahy smerujúce k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich vnútorný audit alebo vládny audit.
(4)
Na vykonávanie auditu sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.
§ 11
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1)
Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý poradenský a konzultačný orgán na výkon auditu. Členmi výboru sú zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, zástupca ministerstva financií, zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
(2)
Výbor plní najmä tieto úlohy:
a)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu alebo pre ministerstvo financií pri jeho hodnotení kvality vykonávania auditu podľa § 19 ods. 4,
b)
posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora a predkladá vyjadrenie k týmto dôvodom odvolania okrem vládneho audítora inej právnickej osoby podľa § 19 ods. 5 do 30 pracovných dní od ich doručenia výboru,
c)
posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh ministerstvu financií na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu podľa § 19 ods. 4.
(3)
Ďalšie úlohy výboru a spôsob rokovania upraví štatút výboru, ktorý schvaľuje predseda výboru.
§ 12
Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)
Za vnútorného audítora a vládneho audítora možno vymenovať zamestnanca správcu kapitoly štátneho rozpočtu, zamestnanca auditujúceho orgánu alebo zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 19 ods. 5, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má odbornú spôsobilosť,
e)
má najmenej dva roky odbornej praxe v oblasti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo kontroly a auditu vykonávaných podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje fyzická osoba, ktorá nespáchala trestný čin majetkovej povahy, alebo iný úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace pred jeho vymenovaním.
(3)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností potrebných na vykonávanie auditu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky.
(4)
Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe v oblastiach podľa odseku 1 písm. e).
(5)
Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a vládnych audítorov, ktorý je verejne prístupným registrom zverejneným na webovom sídle ministerstva financií. Zoznam vnútorných audítorov a vládnych audítorov obsahuje meno a priezvisko vnútorného audítora alebo vládneho audítora, dátum jeho vymenovania, dátum jeho odvolania a právnickú osobu, v ktorej je vymenovaný; to neplatí, ak si to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností.
§ 13
Kvalifikačná skúška
(1)
Kvalifikačná skúška je zameraná najmä na overenie vedomostí z
a)
tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov súvisiacich s auditom,
b)
medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
c)
postupov a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(2)
Vykonanie kvalifikačnej skúšky zabezpečuje ministerstvo financií.
(3)
Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky sa zverejnia na webovom sídle ministerstva financií najneskôr 30 pracovných dní pred termínom jej konania.
(4)
Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky doručenej uchádzačom ministerstvu financií najneskôr 15 pracovných dní pred termínom jej konania. Ministerstvo financií zverejní zoznam uchádzačov o kvalifikačnú skúšku na svojom webovom sídle; to neplatí, ak si to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností.
(5)
Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom financií. Kvalifikačná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Podrobnosti o skúšobnej komisii a kvalifikačnej skúške upraví skúšobný poriadok, ktorý zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle.
(6)
Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 20 pracovných dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikačnej skúšky je osvedčenie o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške nevyhovel, môže na základe novej písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky vykonať kvalifikačnú skúšku opakovane až po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešne absolvovanej kvalifikačnej skúšky. Uchádzač takto môže kvalifikačnú skúšku po jej neúspešnom vykonaní opakovať najviac trikrát.
§ 14
Odborné vzdelávanie
(1)
Odborné vzdelávanie je priebežné získavanie, obnovovanie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností vnútorného audítora alebo vládneho audítora.
(2)
Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. Ako súčasť odborného vzdelávania môže ministerstvo financií uznať aj absolvovanie iných foriem vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s odborným vzdelávaním zabezpečovaným ministerstvom financií, pričom rovnakú vzdelávaciu aktivitu možno do odborného vzdelávania započítať len raz.
(3)
Ako súčasť odborného vzdelávania môže ministerstvo financií uznať vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú lektorskú činnosť, ak je po odbornej, obsahovej a kvalitatívnej stránke porovnateľná s odborným vzdelávaním zabezpečovaným ministerstvom financií.
(4)
Ministerstvo financií môže uznať absolvovanie iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti na základe žiadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti spolu s dokladmi preukazujúcimi absolvovanie inej formy vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti preukazujúcimi termín ich konania, obsahovú náplň, meno a priezvisko prednášajúceho predloženými vnútorným audítorom alebo vládnym audítorom najneskôr do 20 pracovných dní od ich realizácie. Vyjadrenie k žiadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo k žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti zašle ministerstvo financií vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi najneskôr do 15 pracovných dní od jej predloženia.
(5)
Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní v každom kalendárnom roku absolvovať najmenej 20 hodín odborného vzdelávania. Vnútorný audítor a vládny audítor vymenovaní v prvom polroku sú povinní absolvovať najmenej desať hodín odborného vzdelávania v príslušnom kalendárnom roku. Vnútorný audítor a vládny audítor vymenovaní v druhom polroku príslušného kalendárneho roka sú povinní absolvovať najmenej 20 hodín odborného vzdelávania až v nasledujúcom kalendárnom roku.
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vnútorného audítora a vládneho audítora z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti dlhšej ako 60 pracovných dní alebo z dôvodov, ktoré ustanovuje osobitný predpis.21) Ak pominú dôvody podľa prvej vety, vnútorný audítor a vládny audítor postupujú rovnako podľa odseku 5.
(7)
Splnenie podmienok odborného vzdelávania overuje ministerstvo financií.
§ 15
Odvolanie vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)
Ministerstvo financií na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora inému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ho vymenoval, ak tento vnútorný audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Štatutárny orgán iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vnútorného audítora, ktorého vymenoval. Iný správca kapitoly štátneho rozpočtu túto skutočnosť oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odvolania vnútorného audítora ministerstvu financií. Minister financií odvolá vnútorného audítora ministerstva financií, ak vnútorný audítor ministerstva financií nesplní podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu odvolanie vnútorného audítora oznámi výboru do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(2)
Ministerstvo financií odvolá vládneho audítora, ak vládny audítor nesplní podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Ministerstvo financií oznámi výboru odvolanie vládneho audítora do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(3)
Ministerstvo financií môže zaslať návrh na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu na posúdenie výboru, ak pri hodnotení kvality vykonávania auditu podľa § 19 ods. 4 zistí, že vnútorný audítor ministerstva financií, vnútorný audítor iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládny audítor ministerstva financií alebo vládny audítor Úradu vládneho auditu pri vykonávaní auditu porušil všeobecne záväzné právne predpisy, právne záväzné akty Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ministerstvo financií zasiela tento návrh výboru najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ukončenia hodnotenia kvality vykonávania auditu podľa § 19 ods. 4.
(4)
Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu zasiela návrh s uvedením dôvodov na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu na posúdenie výboru pred uskutočnením zmeny, skončením alebo zánikom ich štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitných predpisov.22)
(5)
Minister financií alebo štatutárny orgán iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu po posúdení dôvodov odvolania podľa odseku 3 alebo odseku 4 výborom a na základe vyjadrenia výboru, môže odvolať vnútorného audítora, ktorého vymenoval. Iný správca kapitoly štátneho rozpočtu túto skutočnosť oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odvolania vnútorného audítora ministerstvu financií.
(6)
Ministerstvo financií po posúdení dôvodov odvolania podľa odseku 3 alebo odseku 4 výborom a na základe vyjadrenia výboru, môže odvolať vládneho audítora, ktorého vymenovalo. Vládneho audítora inej právnickej osoby podľa § 19 ods. 5 môže odvolať ministerstvo financií na základe realizovaného hodnotenia kvality vykonávania auditu alebo na základe oznámenia tejto právnickej osoby o zmene, skončení alebo zániku pracovného pomeru vládneho audítora tejto právnickej osoby, pričom dôvody tohto odvolania nepodliehajú posúdeniu výborom. Úrad vládneho auditu alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní zmenu, skončenie alebo zánik štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru svojho vládneho audítora ministerstvu financií.
(7)
Vnútorný audítor alebo vládny audítor odvolaný na základe návrhu podľa odsekov 1 až 3 môže byť znovu vymenovaný za vnútorného audítora alebo vládneho audítora až po opätovnom úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky, ktorú môže po odvolaní opakovať najviac dvakrát.
Vnútorný audit
§ 16
(1)
Vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpečiť správca kapitoly štátneho rozpočtu minimálne dvoma svojimi zamestnancami. Útvar vnútorného auditu je organizačne priamo podriadený štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu, funkčne a organizačne oddelený a nezávislý od iných organizačných útvarov správcu kapitoly štátneho rozpočtu a od výkonu finančnej kontroly. Štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov vnútorného auditu pri skvalitňovaní finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne, účinné a účelné plnenie úloh správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
(2)
Vnútorný audit je oprávnený vykonávať vnútorný audítor správcu kapitoly štátneho rozpočtu a zamestnanec správcu kapitoly štátneho rozpočtu. Vnútorný audit možno vykonávať len pod vedením vnútorného audítora a na základe písomného poverenia na vykonanie vnútorného auditu vydaného štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
(3)
Vnútorného audítora je oprávnený vymenovať štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu po splnení podmienok podľa § 12 ods. 1. Vymenovanie vnútorného audítora je štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu povinný oznámiť ministerstvu financií do desiatich pracovných dní odo dňa vymenovania vnútorného audítora.
(4)
Správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonáva vnútorný audit v
a)
organizačných útvaroch správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti, alebo v právnickej osobe, v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov, alebo ktorú spravuje,
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom,18)
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom18) alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c).
(5)
Okrem cieľov uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vnútorného auditu overovať aj dodržiavanie ustanovení tohto zákona súvisiacich s výkonom finančnej kontroly a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonávanie finančnej kontroly.
(6)
Útvar vnútorného auditu je povinný vypracovať a predložiť na schválenie štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu štatút vnútorného auditu, v ktorom sa určuje postavenie, ciele a činnosti útvaru vnútorného auditu.
§ 17
(1)
Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“), s ročným plánom jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“) a podľa programu vnútorného auditu.
(2)
Strednodobý plán obsahuje najmä priority vnútorného auditu, čas potrebný na vykonanie a frekvenciu vnútorných auditov, potreby správcu kapitoly štátneho rozpočtu z hľadiska doterajších výsledkov jeho činnosti a predpokladaných cieľov na viacročné obdobie, spravidla na tri roky.
(3)
Ročný plán vychádza zo strednodobého plánu a spresňuje rozsah a cieľ vnútorných auditov, časové rozvrhnutie, personálne zabezpečenie a ďalšie činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením vykonávania vnútorného auditu.
(4)
Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov správcu kapitoly štátneho rozpočtu s prihliadnutím na výsledky iných kontrol a auditov. Útvar vnútorného auditu prerokuje prípravu plánov s príslušným štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý tieto plány schvaľuje, pričom je povinný zohľadniť návrhy a odporúčania štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu. Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a ročného plánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík schvaľuje štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
(5)
V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, môže útvar vnútorného auditu na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu alebo s jeho súhlasom vykonať vnútorný audit, ktorý nebol v ročnom pláne.
(6)
Program vnútorného auditu schvaľuje štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu pre každý vnútorný audit pred začatím vnútorného auditu.
(7)
Program vnútorného auditu obsahuje najmä
a)
názov a sídlo oprávnenej osoby,
b)
názov a sídlo povinnej osoby,
c)
hodnotený úsek činnosti povinnej osoby,
d)
cieľ vnútorného auditu,
e)
obdobie, ktoré bude vnútorný audit hodnotiť,
f)
začiatok a predpokladanú dobu vykonávania vnútorného auditu,
g)
ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania vnútorného auditu.
(8)
Vnútorný audítor poverený vedením vnútorného auditu predloží správu alebo čiastkovú správu z vykonaného vnútorného auditu štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
§ 18
(1)
Útvar vnútorného auditu je povinný
a)
zaslať ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány vnútorného auditu najneskôr do 31. januára príslušného roka,
b)
vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu do konca februára príslušného roka ministerstvu financií a výboru,
c)
zabezpečiť zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému vnútornému auditu.
(2)
Obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
Vládny audit
§ 19
(1)
Vládny audit vykonáva auditujúci orgán a iná právnická osoba podľa odseku 5 samostatne alebo spoločne. Organizačný útvar vykonávajúci vládny audit je funkčne a organizačne oddelený a nezávislý od iných organizačných útvarov, finančnej kontroly a vnútorného auditu.
(2)
Vládny audit je oprávnený vykonávať vládny audítor, zamestnanci auditujúceho orgánu alebo zamestnanci inej právnickej osoby podľa odseku 5. Vládneho audítora je oprávnené vymenovať ministerstvo financií po splnení podmienok podľa § 12 ods. 1. Vládny audit možno vykonať len pod vedením vládneho audítora a na základe písomného poverenia na vykonanie vládneho auditu vydaného štatutárnym orgánom auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby podľa odseku 5 alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby podľa odseku 5.
(3)
Vládny audit sa vykonáva v
a)
orgáne verejnej správy; v orgánoch verejnej správy, ktorými sú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
b)
obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu,23) a ich použitie,
c)
právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
d)
osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom;18) v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
e)
inej osobe, ako je uvedená v písmenách a) až d), ak tak ustanovuje osobitný predpis.8)
(4)
Okrem cieľov auditu uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vládneho auditu overovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, hodnotiť kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu a navrhovať opatrenia na zvýšenie ich kvality.
(5)
Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť inú právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu.
(6)
Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba podľa odseku 5 vykonávajú vládny audit v osobách uvedených v odseku 3 okrem Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu
§ 20
(1)
Administratívna finančná kontrola sa začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe. Finančná kontrola na mieste a audit sa začína vykonaním prvého úkonu voči povinnej osobe.
(2)
Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je oprávnená
a)
vyžadovať a odoberať od povinnej osoby alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis24) (ďalej len „tretia osoba“), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste a auditom,
b)
vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa tohto zákona,
c)
vyžadovať od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, a vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou.
(3)
Oprávnená osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch,25) okrem oprávnení uvedených v odseku 2, vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
(4)
Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je povinná
a)
potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci oprávnená osoba vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,26)
b)
oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od povinnej osoby v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy,
c)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť povinnej osobe v čiastkovej správe alebo v správe,
d)
zaslať čiastkovú správu alebo správu povinnej osobe,
e)
oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov,26) pričom tieto podozrenia sa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.
(5)
Oprávnená osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku 4, je povinná
a)
vopred oznámiť povinnej osobe alebo tretej osobe termín a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste alebo auditu; ak by oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste alebo auditu mohlo dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo auditu alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je povinná oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe podľa odseku 3,
b)
preukázať sa oprávnením na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a umožniť na základe požiadavky povinnej osoby nahliadnuť do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu.
(6)
Návrh čiastkovej správy alebo návrh správy podľa odseku 4 písm. b) sa považuje za doručený, aj ak ho povinná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe.
(7)
Pri výkone auditu je návrh čiastkovej správy a návrh správy prerokovaný s povinnou osobou pred jej doručením na oboznámenie podľa odseku 4 písm. b). Ak sa povinná osoba nedostaví na prerokovanie návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy v termíne určenom oprávnenou osobou, považuje sa návrh čiastkovej správy a návrh správy za prerokovaný.
(8)
Na prerokovaní návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy pri výkone auditu je oprávnený zúčastniť sa aj iný zamestnanec auditujúceho orgánu alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu ako ten, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2 alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2.
§ 21
(1)
Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je oprávnená
a)
vyžadovať od oprávnenej osoby alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom,
b)
podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy neuplatní námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované,
c)
vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie čiastkovej správy alebo správy.
(2)
Povinná osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená, okrem oprávnení uvedených v odseku 1, vyžadovať od oprávnenej osoby alebo od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a vyžadovať nahliadnutie do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu.
(3)
Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je povinná
a)
predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom,
b)
predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c)
poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe,
d)
prijať v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
e)
predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
f)
prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak oprávnená osoba vyžadovala ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení.
(4)
Povinná osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku 3, je povinná
a)
vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh,
b)
oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste alebo audit,
c)
umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
(5)
Pri vykonávaní auditu je povinná osoba oprávnená dostaviť sa na prerokovanie návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy na základe požiadania oprávnenej osoby. Ak sa povinná osoba nedostaví na prerokovanie návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy v termíne určenom oprávnenou osobou, považuje sa návrh čiastkovej správy alebo návrh správy za prerokovaný.
(6)
Na prerokovaní návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy podľa § 20 ods. 8 je povinná osoba povinná umožniť účasť aj iného zamestnanca auditujúceho orgánu alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ako toho, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2 alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2.
§ 22
(1)
O zistených nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená osoba vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastkovú správu alebo správu. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie alebo jej časti, môže sa vypracovať návrh čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastková správa alebo správa len z finančnej kontroly na mieste. Ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len čiastkovú správu alebo správu.
(2)
Čiastková správa sa môže vypracovať, ak
a)
je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit v časti finančnej operácie,
b)
je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku alebo
c)
administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo viacerých povinných osobách.
(3)
Návrh správy a návrh čiastkovej správy obsahuje najmä
a)
označenie oprávnenej osoby,
b)
mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby, ktorí vykonali administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit; ak nie je z dôvodov hodných osobitného zreteľa možné získať podpisy zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby, ktorí vykonávali vládny audit, ich podpis sa nevyžaduje, ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy podpísaný zamestnancom oprávnenej osoby povereným vedením vládneho auditu,
c)
označenie povinnej osoby,
d)
cieľ administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu,
e)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
f)
zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
g)
dátum vyhotovenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy,
h)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
i)
lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
(4)
Na náležitosti čiastkovej správy a správy sa vzťahuje odsek 3 písm. a) až d) rovnako. Okrem týchto náležitostí čiastková správa a správa obsahuje dátum jej vyhotovenia. Ak boli zistené nedostatky, čiastková správa a správa obsahuje okrem náležitostí uvedených v prvej a druhej vete aj
a)
dátum doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe,
b)
informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok,
c)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s odporúčaniami alebo opatreniami navrhnutými na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok,
d)
zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
e)
lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
(5)
Pri výkone auditu návrh čiastkovej správy, návrh správy, čiastková správa a správa obsahuje informáciu o prerokovaní návrhu čiastkovej správy a návrhu správy.
(6)
Administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit sú skončené dňom zaslania správy povinnej osobe. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu, ktorej sa čiastková správa týka.
(7)
Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa alebo správa sa opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná.
§ 23
Tretia osoba
Oprávnenia ustanovené v § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a povinnosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 sa vzťahujú na tretiu osobu rovnako.
§ 24
Prizvaná osoba
(1)
Na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu môže orgán verejnej správy prizvať prizvanú osobu s jej súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu.
(2)
Účasť prizvanej osoby na výkone administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
(3)
Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu prizvanej osobe uhrádza ten orgán, ktorý túto osobu prizval, ak sa prizvaná osoba s orgánom verejnej správy nedohodne inak.
(4)
Za náklady podľa odseku 3 sa považuje náhrada mzdy alebo náhrada platu vo výške priemerného zárobku13) alebo náhrada podľa osobitného predpisu.27)
(5)
Náklady, ktoré vznikli povinnej osobe alebo tretej osobe v súvislosti s vykonávaním administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu uhrádza povinná osoba alebo tretia osoba.
(6)
Oprávnenia ustanovené v § 20 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 20 ods. 4 písm. a), c) a e) a ods. 5 sa vzťahujú na prizvanú osobu rovnako.
§ 25
Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba, ktorí vykonávajú administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit, majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov podľa § 128 Trestného zákona.
§ 26
Predpojatosť
(1)
Zamestnanec oprávnenej osoby a prizvaná osoba sú povinní zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k ich predpojatosti.
(2)
Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich predpojatosti vo vzťahu k vykonávanej administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo auditu, k povinnej osobe alebo k tretej osobe, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby.
(3)
Povinná osoba môže proti účasti zamestnanca oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby podať písomné námietky oprávnenej osobe s uvedením dôvodu námietok, ak má pochybnosti o predpojatosti zamestnanca oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(4)
Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba, proti ktorým boli podané písomné námietky alebo bolo uskutočnené písomné oznámenie o predpojatosti, sú oprávnení vykonať len také úkony pri administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste a audite, ktoré nedovoľujú odklad.
(5)
Štatutárny orgán oprávnenej osoby je povinný rozhodnúť o námietkach proti zamestnancovi oprávnenej osoby a prizvanej osobe najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomných námietok alebo písomného oznámenia podľa odseku 2. Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.28)
§ 27
Mlčanlivosť
(1)
Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone finančnej kontroly a auditu. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.6)
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)
(3)
Zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanú osobu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti štatutárny orgán oprávnenej osoby.
§ 28
Pokuty
(1)
Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23
a)
povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,
b)
zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur.
(2)
Ak fyzická osoba uvedená v § 7 ods. 2 nevykoná základnú finančnú kontrolu, vykoná základnú finančnú kontrolu v rozpore s § 7 ods. 2 a 3 alebo jej vyjadrenie podľa § 7 ods. 3 je nesprávne, auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť jej pokutu do 3 000 eur.
(3)
Za nevykonanie administratívnej finančnej kontroly, vykonanie administratívnej finančnej kontroly v rozpore s § 8, vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s § 9 alebo, ak čiastková správa alebo správa neobsahuje nedostatky, ktoré v čase výkonu administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste existovali, ale povinná osoba ich nezistila, hoci na základe dostupných dokladov a skutočností ich zistiť mala, je auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, oprávnený uložiť povinnej osobe pokutu najviac do výšky sumy zodpovedajúcej sume vyššieho čerpania verejných financií uvedenej v správe alebo v čiastkovej správe.
(4)
Auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť pokutu orgánu verejnej správy do 100 000 eur za
a)
nesplnenie povinností uvedených v § 5,
b)
nesplnenie povinností uvedených v § 7 alebo
c)
nesplnenie povinností uvedených v § 8, alebo vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s § 9, ak nie je splnená podmienka na uloženie pokuty podľa odseku 3.
(5)
Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu do 3 000 eur za nesplnenie povinností uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) a b).
(6)
Orgán verejnej správy je oprávnený uložiť svojmu zamestnancovi alebo prizvanej osobe pokutu do 3 000 eur za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 27 ods. 1.
(7)
Ak vládny audit vykonáva iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, pokutu podľa odsekov 1 až 3 je oprávnené uložiť ministerstvo financií.
(8)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 7 sa prihliada na povahu, závažnosť, čas trvania a následky porušenia povinností.
(9)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 5 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila. Pokutu podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 možno uložiť opakovane.
(10)
Pokutu podľa odsekov 1 až 7 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinností.
(11)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(12)
Na konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 7 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)
(13)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom rozpočtu orgánu verejnej správy vykonávajúceho administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit, ktorý ich uložil, ak odsek 14 neustanovuje inak.
(14)
Pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Spoločné ustanovenie
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „správa finančnej kontroly“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vládneho auditu“ v príslušnom gramatickom tvare.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)
Na finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit začatý pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na predbežnú finančnú kontrolu pomoci a podpory poskytovanej podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa vzťahujú doterajšie predpisy aj po 1. januári 2016.
(2)
Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, pričom konania o uložení pokuty začaté Správou finančnej kontroly dokončí Úrad vládneho auditu a právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2016, zostávajú zachované. Na ukladanie pokút sa vzťahuje tento zákon, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(3)
Konanie podľa osobitných predpisov neukončené do 31. decembra 2015 Správou finančnej kontroly dokončí Úrad vládneho auditu, pričom právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2016, zostávajú zachované.
(4)
Do 1. januára 2018 možno vykonávať vnútorný audit aj pod vedením zamestnanca správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý je zaradený v útvare vnútorného auditu a ktorý nespĺňa podmienky podľa § 12 ods. 1 písm. d) a e).
(5)
Kvalifikačná skúška, odborné vzdelávanie a osobitné kvalifikačné predpoklady vládnych audítorov vymenovaných pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za splnenie podmienok podľa tohto zákona.
(6)
Za vnútorného audítora alebo vládneho audítora možno vymenovať aj zamestnanca, ktorý úspešne vykonal kvalifikačnú skúšku podľa doterajšieho predpisu a spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 1. Za splnenie podmienky podľa § 12 ods. 1 písm. e) sa považujú aj dva roky praxe v oblasti následnej finančnej kontroly podľa doterajšieho predpisu.
(7)
Vnútorného audítora, ktorý bol vymenovaný podľa doterajšieho predpisu a nevykonal kvalifikačnú skúšku podľa doterajšieho predpisu a ktorý do 31. decembra 2017 nesplní podmienky podľa § 12 ods. 1, ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu odvolá.
(8)
Útvar vnútorného auditu predloží na schválenie štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu štatút vnútorného auditu podľa § 16 ods. 6 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(9)
Útvar vnútorného auditu v roku 2016 zašle ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 ministerstvu financií a výboru do 31. marca 2016.
(10)
Zrušujú sa správy finančnej kontroly a ich pôsobnosť podľa doterajších právnych predpisov prechádza dňom 1. januára 2016 na Úrad vládneho auditu.
(11)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a práce vo verejnom záujme na správach finančnej kontroly a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na Úrad vládneho auditu.
(12)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali k 31. decembru 2015 v správe správy finančnej kontroly, prechádzajú dňom 1. januára 2016 do správy Úradu vládneho auditu.
§ 31
Záverečné ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z.,
2.
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. 292/2014 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 24a odsek 9 znie:
„(9)
Pokuty, ktoré právoplatne uložil devízový orgán, spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na tento účel devízový orgán zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:
„23c)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 171/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi a na postupy, právne vzťahy, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k týmto prostriedkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom certifikačného orgánu2) alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 9 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 4 sa slová „oficiálnej rozvojovej pomoci“ nahrádzajú slovami „rozvojovej spolupráce“.
4.
V § 20 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „prostriedky Európskej únie možno v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií viesť aj na osobitných účtoch iných ministerstiev.“.
5.
V § 31 ods. 4 tretia veta znie: „Ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) a d) alebo sa zistí porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) a d) pri výkone kontroly alebo vnútorného auditu a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav odstráni alebo odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly alebo vnútorného auditu, najneskôr do začatia vládneho auditu, správne konanie sa nezačne.“.
6.
V § 31 ods. 9 prvá veta znie: „Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha orgán vykonávajúci kontrolu, auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu44) v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi.45)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 znejú:
„44)
Napríklad § 246 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.“.
7.
V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „príslušná správa finančnej kontroly,46) ktorá“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu,46) ktorý“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.
8.
V § 31 odsek 10 znie:
„(10)
Ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a penále podľa tohto zákona a ukladá sa alebo sa môže uložiť pokuta podľa tohto zákona, zistí pri výkone kontroly alebo auditu podľa osobitného predpisu47) orgán, ktorý nie je oprávnený na uloženie sankcie podľa tohto paragrafu a § 32 a protiprávny stav nie je odstránený podľa tohto zákona alebo osobitného zákona, je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny orgánu vykonávajúcemu kontrolu, auditujúcemu orgánu alebo orgánu dozoru štátu44) podľa odseku 9.“.
9.
V § 31 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. j) pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny, pričom ustanovenie § 32 sa neuplatní.“.
10.
V § 32 sa slová „príslušná správa finančnej kontroly“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“.
11.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt verejnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe, až do ich použitia na určený účel, a to aj vtedy, ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby.“.
12.
Za § 37h sa vkladá § 37i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2016, sa uloží sankcia podľa § 32; ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie, uloží sa sankcia podľa § 31 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2016.“.
Čl. IV
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 171/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 8 druhej vete sa za slovo „nezapočítavajú“ vkladajú slová „záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,22a) záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia22b) a “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a)
§ 7 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22b)
§ 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.“.
2.
Za § 21d sa vkladá § 21e, ktorý znie:
㤠21e
Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije prvýkrát v roku 2016 na zistenie celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku k 31. decembru 2015.“.
Čl. V
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania ustanovení tohto zákona o podmienkach a postupe pri poskytovaní a použití prostriedkov fondu podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Fond vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutí kompenzácie alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov podľa osobitných predpisov.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 323/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zabezpečenie pohľadávky riadiaceho orgánu je riadiaci orgán oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:
„66d)
§ 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 27a odsek 8 znie:
„(8)
Vrátený príspevok alebo jeho časť v sume uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku 4 je príjmom štátneho rozpočtu okrem prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Zvýšenie sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol riadiaci orgán podľa odseku 3 alebo odseku 5, je príjmom štátneho rozpočtu.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
„68)
Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 28 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 28a a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezačne.“.
6.
V § 28a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 27a ods. 3 alebo ods. 5“.
Čl. VII
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu
1.
na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu,48) alebo
2.
pre operačný program spadajúci do cieľa Európska územná spolupráca49) na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu48) alebo na účet prijímateľa v súlade s § 31 a 32.“.
2.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.“.
3.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5)
Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa, prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.“.
4.
V § 33 ods. 5 sa slová „okrem operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca49)“ nahrádzajú bodkočiarkou a slovami „to neplatí, ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa“.
5.
V § 41 odsek 7 znie:
„(7)
Na konanie podľa odsekov 3 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený príspevok alebo jeho časť v sume uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku 4 je príjmom štátneho rozpočtu okrem prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici a prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Zvýšenie sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol poskytovateľ podľa odseku 3 alebo odseku 5, je príjmom štátneho rozpočtu.“.
6.
V § 42 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2 písm. c)“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:
„106)
Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 42 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 45 a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezačne.“.
9.
V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41 ods. 3 alebo ods. 5“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a), e) a f) a § 35a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), čl. 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), čl. 25 a 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014), čl. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12. 3. 2014).
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Čl. 2 body 36 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
13)
Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákon č. 292/2014 Z. z o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 9 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z., § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
19)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 až 30, § 32 a 35 zákona č. 292/2014 Z. z.
22)
Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 35 a 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55, 65, 69 až 75 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31 a 46 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
23)
24)
Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších prepisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/ 2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.