35/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015 do 29.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
ZÁKON
z 3. februára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová "spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru" vkladá čiarka a slová "podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, podmienky na výkon činnosti veriteľa".
2.
V § 1 ods. 3 písmeno m) znie:
„m)
úver podľa osobitných predpisov,3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
§ 77 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z.“.
3.
V § 1 ods. 5 sa slová "§ 20, § 21 a § 23" nahrádzajú slovami "§ 20, § 20a až 20e, § 21 a 23".
4.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "fyzická osoba alebo".
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom hlasovej telefónnej komunikácie, textovej správy alebo multimediálnej správy sa nesmie použiť služba so zvýšenou tarifou.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne (oznámenie č. 466/2011 Z. z.).“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Veriteľ je povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere obozretne a ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery
a)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje spotrebiteľov, a
b)
s odbornou starostlivosťou; vynaloženie odbornej starostlivosti je veriteľ povinný hodnoverne preukázať.
(16)
Vynaložením odbornej starostlivosti sa rozumie najmä to, že veriteľ
a)
poskytne spotrebiteľovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 a 5,
b)
posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s ohľadom na získané informácie o spotrebiteľovi;
(17)
Veriteľ je povinný v záujme odbornej starostlivosti pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vytvoriť a udržiavať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a postupovať v súlade s týmto systémom a vytvoriť a udržiavať systém poskytovania spotrebiteľských úverov.“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slovo "spracúva" nahrádza slovami "spracováva v registri alebo".
8.
V § 8 ods. 2 sa za slová "výsledku nahliadnutia" vkladajú slová "do registra alebo".
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Zoznam veriteľov a zoznam iných veriteľov
(1)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam veriteľov, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o veriteľa, ktorý je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak ho má pridelené, ak ide o veriteľa, ktorý je fyzickou osobou,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej len "povolenie"),
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia a dátum zániku povolenia,
d)
dátum zmeny zápisu veriteľa v zozname veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v zozname veriteľov týka, a označenie zmeny údaja a
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu.17u)
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam iných veriteľov, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie úverov alebo pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované iným veriteľom spotrebiteľovi (ďalej len "povolenie pre iného veriteľa"),
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pre iného veriteľa a dátum zániku povolenia pre iného veriteľa,
d)
dátum zmeny zápisu iného veriteľa v zozname iných veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v zozname iných veriteľov týka, a označenie zmeny údaja a
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu.17u)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17u znie:
„17u)
§ 37 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa slovo "predávajúceho" nahrádza slovom "veriteľa".
11.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo "priezvisko" vkladá čiarka a slová "dátum narodenia, rodné číslo".
12.
V § 9 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
odplatu podľa osobitných predpisov,18aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
§ 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená j) až y) sa označujú ako písmená k) až z).
13.
V § 9 ods. 2 písm. y) sa slová "kontrolného orgánu podľa § 23" nahrádzajú slovami "orgánu dohľadu podľa § 23".
14.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
názov zmluvy, ktorý obsahuje slová spotrebiteľský úver v príslušnom gramatickom tvare.“.
15.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová "i) a w)" nahrádzajú slovami "i), j), x) a aa)".
16.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová "§ 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y)" nahrádzajú slovami " § 9 ods. 2 písm. a) až l), s), z) a aa)".
17.
V § 11 ods. 2 sa slová "nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnosti splácania úverov" nahrádzajú slovami "prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver".
18.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak osoba v zmluve o spotrebiteľskom úvere označená ako veriteľ neoprávnene poskytne spotrebiteľský úver bez povolenia podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b) uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere je neplatná. Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie, osoba v neplatnej spotrebiteľskej zmluve označená ako veriteľ je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sa nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa vrátiť poskytnuté finančné plnenie naraz.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 17 ods. 2 sa za slovo "bezodkladne" vkladá slovo "písomne" a na konci sa pripája táto veta: "Porušenie povinnosti podľa prvej vety je osobitne závažným porušením povinnosti podľa osobitného predpisu.8)".
20.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Povolenie
(1)
Veriteľ je oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to v závislosti od udeleného povolenia v tomto rozsahu:
a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a alebo
b)
v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20b.
(2)
O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len "žiadosť o povolenie"). Žiadosť o povolenie predkladá žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery (ďalej len "žiadateľ"). Žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je veriteľom. Na konanie o udelení povolenia alebo o zmene povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,22a) ak odseky 3 a 8 neustanovujú inak.
(3)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o povolenie podľa § 20a alebo § 20b.
(4)
Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov alebo ktoré musí dodržiavať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia podľa § 20a alebo § 20b. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(5)
Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska udeľuje na neurčitý čas, ak nie je na základe žiadosti o povolenie takéto povolenie udelené na určitý čas. Povolenie je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo na inú právnickú osobu a neprechádza na právneho nástupcu.
(6)
Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Veriteľ je povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať o každej zmene a všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.
(7)
Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra22b) na základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť. Veriteľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8)
Na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,17a) sa nevzťahujú odseky 1 až 7, § 8a, § 20a až 20e, § 23, § 24 a § 25e ods. 2, 3, 4, 7 a 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 32 sa vypúšťajú.
21.
Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20e, ktoré znejú:
㤠20a
(1)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti alebo právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti alebo na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur,
c)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa,
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15,
f)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
g)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou,
h)
právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena g) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
i)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
j)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(2)
Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady žiadateľa, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) je
a)
výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa,
e)
výpis z registra trestov22c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o cudzinca,22d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa,
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa odseku 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa odseku 19,
j)
obchodný plán podľa odseku 21,
k)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
l)
program vlastnej činnosti povinnej osoby,22e)
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa,
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,
o)
doklad o prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,
p)
vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina podľa odseku 1 písm. g) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec22d) alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí,
q)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.
(4)
Výška základného imania veriteľa nesmie na účely poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť pod sumu ustanovenú v odseku 1 písm. b) počas celej doby trvania platnosti povolenia.
(5)
Ak veriteľ, ktorému bolo udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a), okrem poskytovania spotrebiteľských úverov vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť, Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej obchodnej spoločnosti, ak činnosti nesúvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu veriteľa alebo schopnosť orgánu dohľadu dohliadať, či veriteľ dodržiava všetky povinnosti ustanovené zákonom. Splnenie tejto podmienky môže Národná banka Slovenska uložiť veriteľovi aj pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov v súlade s § 20 ods. 4.
(6)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný vytvoriť systém vnútornej kontroly zodpovedajúcim zložitosti a rizikám vyplývajúcim z poskytovania spotrebiteľských úverov.
(7)
Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvoriť samostatný nezávislý útvar zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.
(8)
Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný vnútorným predpisom upraviť podrobnosti o
a)
systéme vnútornej kontroly a určiť vedúceho vnútornej kontroly,
b)
vykonávaní kontrolných činností vrátane postupov na realizáciu opatrení na nápravu a určiť osoby, ktoré tieto činnosti budú vykonávať.
(9)
Útvar vnútornej kontroly veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov veriteľa a skúma a hodnotí najmä funkčnosť a účinnosť systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému poskytovania spotrebiteľských úverov.
(10)
U žiadateľa, ktorý je zahraničnou osobou, musí podmienku podľa odseku 1 písm. d) spĺňať vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby.
(11)
Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročnej praxe v oblasti bankovníctva alebo inej finančnej oblasti alebo ukončenie stredoškolského vzdelania s maturitou a získanie najmenej päťročnej praxe v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(12)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo za úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.22f)
(13)
Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 12, preukázalo, že ide o veriteľa, ktorý je zapísaný do zoznamu veriteľov, alebo o osobu oprávnenú konať za veriteľa, súd to oznámi Národnej banke Slovenska.
(14)
Dôveryhodnosťou sa na účely tohto zákona rozumie skutočnosť, že fyzická osoba
a)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizačnej zložky veriteľa, ktorému bolo odobraté povolenie podľa § 20c ods. 2 v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie alebo ktorému bola uložená sankcia za závažné alebo osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,8) a to v období desiatich rokov, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady a vedúceho zamestnanca u veriteľa alebo v inej finančnej inštitúcií, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizačnej zložky u veriteľa alebo vo finančnej inštitúcii, ktorá sa dostala do úpadku,22g) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala v posledných desiatich rokoch na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom, uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo možné uložiť podľa § 23 ods. 3,
e)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov22h) v oblasti finančného trhu.
(15)
Za vhodnú právnickú osobu sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba,
a)
ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie,
b)
na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia, nebolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, nebol na ňu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nebolo voči nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ňu nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c)
ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom uložená pokuta vyššia ako 50 % zo sumy, ktorú možno uložiť podľa § 23 ods. 2,
d)
ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom uložená sankcia za závažné alebo osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,8) a to v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie.
(16)
Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, platobná inštitúcia a subjekty so sídlom alebo s ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(17)
Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(18)
Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
b)
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a)
1.
na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom, alebo
2.
na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadenie právnickej osoby iným spôsobom.
(19)
Opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov musí obsahovať postupy veriteľa
a)
pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
pri podávaní žiadosti o spotrebiteľský úver,
c)
pri schvaľovaní spotrebiteľského úveru,
d)
pri správe spotrebiteľského úveru a na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
e)
pri riešení nesplácania spotrebiteľského úveru,
f)
pri poskytovaní spotrebiteľských úverov prostredníctvom samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,9)
g)
pri výkone činnosti útvaru zodpovedného za výkon vnútornej kontroly veriteľa, ak ide o veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(20)
Veriteľ je povinný dodržiavať a pravidelne prehodnocovať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systém poskytovania spotrebiteľských úverov.
(21)
Obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti veriteľa podľa § 20 ods.1 písm. a) obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a preukázanie schopnosti veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) riadne poskytovať spotrebiteľské úvery.
§ 20b
(1)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový objem ním poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí žiadateľ, ktorý je právnickou osobou, podať žiadosť o povolenie podľa odseku 4, spĺňať podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. a), c), d), f), i) a j) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. a) až f), h), p) a q).
(3)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
odbornú spôsobilosť,
d)
dôveryhodnosť,
e)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
f)
vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5 000 eur a ďalšie peňažné prostriedky určené na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
g)
prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(4)
Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(5)
Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) pre žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, je
a)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti žiadateľa na právne úkony,
b)
výpis z registra trestov22c) žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,22d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c)
stručný odborný životopis žiadateľa s úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčenou kópiou dokladu o odbornej praxi,
d)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
f)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
g)
doklad o pôvode vlastných peňažných prostriedkov vo výške najmenej 5 000 eur vrátane dokladu o pôvode vlastných peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.
(6)
Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa odseku 1 za posledných 12 kalendárnych mesiacov nesmie prekročiť sumu 10 000 eur, a to každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Kalendárny mesiac sa počíta od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od začiatku poskytovania spotrebiteľských úverov. Do celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov sa započítava len výška poskytnutého spotrebiteľského úveru dohodnutého v zmluve o spotrebiteľskom úvere bez odplaty.
(7)
Ak veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je povinný podať žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) do 30 kalendárnych dní odo dňa prekročenia celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov, inak mu povolenie zanikne podľa § 20c ods. 1 písm. e). Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(8)
Veriteľ, ktorý celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je po podaní žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) naďalej veriteľom s povolením poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ale nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery do právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a). Udelením povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) zaniká.
(9)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov. Opatrením,22i) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike, alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
§ 20c
Zánik a odobratie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok veriteľa pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,17l)
c)
dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d)
uplynutím lehoty uvedenej v § 20 ods. 7, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti do obchodného registra,
e)
posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a nepodal žiadosť o povolenie podľa § 20b ods. 7,
f)
veriteľovi, ktorý má udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ak mu Národná banka Slovenska udelí povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie veriteľovi, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské úvery,
c)
nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia,
d)
veriteľ marí výkon dohľadu podľa § 23 a osobitného predpisu.22a)
(3)
Národná banka Slovenska odoberie povolenie veriteľovi, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov22k) neviedli k náprave zistených nedostatkov u veriteľa,
c)
veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa,
d)
veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.22k)
(4)
Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle.
(5)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.22b) Národná banka Slovenska zašle oznámenie o zániku povolenia alebo rozhodnutie o odobratí povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
§ 20d
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou osobou, navrhovaných za členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky a vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
b)
vrátenie povolenia,
c)
zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
d)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel na základnom imaní veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným, na hlasovacích právach u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento veriteľ stal dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode.
(2)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(3)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. d) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. d), e) a f),
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné predložiť doklady a písomné vyhlásenie veriteľa preukazujúce, že do termínu vrátenia povolenia splní všetky záväzky,
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu veriteľa o jeho navrhovanom zrušení a listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením veriteľa,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. d) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. d), e) a f).
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť u veriteľa. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. d) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť veriteľa naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(7)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
§ 20e
(1)
Veriteľ je povinný viesť evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov.
(2)
Evidenciou zmlúv a zmluvných dokumentov sa rozumie súhrn dokumentov vzťahujúcich sa k uzatvorenej zmluve o spotrebiteľskom úvere, najmä
a)
dokumenty obsahujúce informácie poskytnuté spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
zmluvy o spotrebiteľskom úvere a ich dodatky,
c)
všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien,
d)
dokumenty obsahujúce informácie o posúdení a preukázaní platobnej schopnosti spotrebiteľa a cenníky veriteľa,
e)
reklamácie a spôsob ich vybavenia.
(3)
Veriteľ je povinný viesť osobitnú evidenciu na účely preukazovania pôvodu peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov.
(4)
Veriteľ je povinný viesť účtovníctvo pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov oddelene.
(5)
Veriteľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.
(6)
Evidenciu podľa odseku 1 je veriteľ povinný uchovávať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22c až 22k znejú:
„22c)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22d)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22e)
§ 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22f)
§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
22g)
§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
22h)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
22i)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22j)
§ 69a, § 88 až 92 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
22k)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 21 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo "novoposkytnutých" vkladajú slová "a poskytnutých".
23.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Dohľad
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,22a) ak odseky 2 až 6 neustanovujú inak.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov, je príslušná Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 7 000 eur; veriteľovi, ktorý je právnickou osobou, pokutu do 70 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 140 000 eur,
c)
uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
e)
odobrať veriteľovi povolenie.
(3)
Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,33a) za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Vedúcemu organizačnej zložky možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(4)
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku. Lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,33b) pričom od prerušenia začína plynúť nová lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.33c)
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 prerokovať s veriteľom nedostatky v jeho činnosti. Veriteľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska požadovanú súčinnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33c znejú:
„33a)
Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 35 sa vypúšťajú.
25.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Osobitné ustanovenia o iných veriteľoch
(1)
Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, sa vzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2 druhej vety, § 2, 3, 4, 6, § 7 ods. 1, 2, 15 až 17, § 8, 8a, § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) až z), ods. 9 až 11, § 11, 12, 14, 16, 17, 19, § 20 ods. 2 až 8, § 23 a 25.
(2)
Veriteľ môže poskytovať úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, ak má povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(3)
Iný veriteľ je oprávnený poskytovať úver alebo pôžičku, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými veriteľmi spotrebiteľom, len na základe povolenia pre iného veriteľa udeleného Národnou bankou Slovenska.
(4)
Na iných veriteľov sa použijú primerane ustanovenia § 20c až 20e.
(5)
Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti alebo právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti alebo na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 100 000 eur,
c)
odbornú spôsobilosť podľa § 20a ods. 11, bezúhonnosť podľa § 20a ods. 12 a dôveryhodnosť fyzickej osoby podľa § 20a ods. 14, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
d)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa § 20a ods. 15,
f)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
g)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
h)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(6)
Žiadosť o povolenie pre iného veriteľa musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu, prokuristom a členom dozornej rady žiadateľa,
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(7)
Prílohou k žiadosti o povolenie pre iného veriteľa je
a)
výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo z iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
e)
výpis z registra trestov20c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o cudzinca,20d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady žiadateľa podľa § 20a ods. 14,
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa § 20a ods. 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
j)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.“.
26.
Za § 25e sa vkladá § 25f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. apríla 2015 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2015; vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 2015 sa však posudzujú podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 2015, ak v odsekoch 2 až 6 nie je ustanovené inak.
(2)
Veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky najneskôr do 31. augusta 2015.
(3)
Ak chcú veritelia uvedení v odseku 2 poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. auguste 2015, sú povinní podať žiadosť o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015, najneskôr do 31. mája 2015. Ak veritelia uvedení v odseku 2 nepodajú žiadosť o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa prvej vety, ich zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zruší k 31. augustu 2015.
(4)
Veriteľom uvedeným v odseku 2 sa po udelení povolenia alebo povolenia pre iného veriteľa zruší zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015. Inému veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý poskytoval úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, sa zruší k 31. augustu 2015 zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015.
(5)
Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zverejňuje len do 31. augusta 2015 na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(6)
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené do 31. marca 2015 sa považujú za zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(7)
Ustanovenia § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou sa uplatnia na zmluvy o spotrebiteľských úveroch uzatvorených po 30. septembri 2015.
(8)
Výkon kontroly začatý a neukončený pred 1. septembrom 2015 nad veriteľmi uvedenými v odseku 2 ukončí Slovenská obchodná inšpekcia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. Konania začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2015 sa ukončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. septembrom 2015, zostávajú zachované.
(9)
Ak veriteľ uvedený v odseku 2, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou, k 1. aprílu 2015 nemajú úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, sú povinní Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukázať, že si toto vzdelanie doplnili. Ak veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou, Národnej banke Slovenska doplnenie vzdelania podľa prvej vety nepreukážu, k 1. októbru 2021 im zanikne povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(10)
Prax podľa § 20a ods. 11 musí veriteľ uvedený v odseku 2 preukázať najneskôr k 31. máju 2016, inak mu k 1. júnu 2016 zanikne povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
㤠36b
(1)
Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky poskytuje spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu32b) na základe bankového povolenia udeleného podľa § 7 až 9 alebo na základe oprávnenia na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20.
(2)
Na banku, zahraničnú banku a pobočku zahraničnej banky podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o povolení na poskytovanie spotrebiteľských úverov podľa osobitného predpisu.32c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32b a 32c znejú:
„32b)
§ 1 až 8, § 9 až 19, § 20 ods. 8, § 21 a § 25e ods. 1, 5 a 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
32c)
§ 8a, § 20 ods. 1 až 7, § 20a až 20e, § 23, 24 a § 25e ods. 2 až 4, ods. 7 a 8 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.“.
2.
V § 37 odsek 17 znie:
„(17)
Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f), od spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo od správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,35bc) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.35bc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35ba, 35bb a 35bc znejú:
„35ba)
§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35bb)
§ 6 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35bc)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 2 sa vypúšťajú písmená i) a j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená i) až k).
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a sa vypúšťajú.
Čl. IV
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
§ 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.
Čl. V
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
veriteľ,32a)“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. septembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.