332/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).“.
2.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d).“.
3.
V § 6 písmeno b) znie:
„b)
výbušniny a výbušné predmety,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 2 písm. a) a b) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
4.
V § 6 písmeno e) znie:
„e)
alkoholické nápoje;14a) zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
V obci sa ambulantne môžu predávať
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
d)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,23)
e)
ovocie a zelenina,
f)
potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
g)
kvetiny, dreviny a priesady,
h)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,24)
i)
sladkovodné trhové ryby.19)“.
6.
V § 10 písm. b) sa vypúšťa odkaz 27.
7.
V § 10 písm. c) sa vypúšťa slovo „predávajúci“.
8.
§ 10 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), § 6 a 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.