325/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 25. novembra 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. a podľa § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z. a vyhlášky č. 601/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Za vydanie alebo zmenu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 66 eur. Za vydanie osvedčeného odpisu európskeho osvedčenia o dedičstve4c) patrí notárovi odmena vo výške 1,99 eura za každú, aj začatú stranu vydaného textu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
§ 175zcb až 175zcg Občianskeho súdneho poriadku.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Tomáš Borec v. r.