277/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. p) treťom bode sa vypúšťajú slová „alebo odstavných plôch“.
2.
V § 2 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
odstavná plocha vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 5 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na
a)
výstavbu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome7) alebo v rodinnom dome,
b)
výstavbu nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome alebo v nebytovej budove,8)
c)
stavebné úpravy ostatných budov na bývanie9) alebo stavebné úpravy nebytového priestoru, ktorými sa získa nájomný byt,
d)
kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
e)
stavebné úpravy nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou10) alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva,11)
f)
stavebné úpravy nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až d) možno poskytnúť, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva nájomné byty.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť, ak nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove alebo stavebnými úpravami ostatných budov na bývanie9) alebo stavebnými úpravami nebytového priestoru vzniknú najmenej štyri nájomné byty.
(4)
Kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie kúpa nájomného bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynulo viac ako tri roky.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami bytu zmení počet bytov v bytovom dome.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 150/2013 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 150/2013 Z. z.“.
7.
V § 5 písm. a) a c) sa za slová „zákona alebo“ vkladá slovo „podpora“.
8.
V § 8 ods. 3 a 4 úvodnej vete sa za slová „podľa § 4 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „a f)“.
9.
§ 8 ods. 7 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutých okresoch.“.
10.
V § 8 ods. 13 sa slová „podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 10 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 15 ods. 24 zákona 150/2013 Z. z.“.
12.
V § 10 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. c), d) a f) možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac 5 rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav.
(7)
Podmienka poskytnutia dotácie podľa odseku 6 sa uplatní na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) len vtedy, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol prestavbou nebytovej budovy.
(8)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica a výťah.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 11 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „najmenej 30“ nahrádzajú slovami „najmenej 20“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. b) úvodná veta znie: „priemerná podlahová plocha nájomných bytov vypočítaná z nájomných bytov obstarávaných podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) pri“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „nariadením vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo“.
16.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy dohoda o finančnej zábezpeke podľa odseku 7,“.
Doterajšie písmeno i) za označuje ako písmeno j).
17.
V § 12 ods. 7 sa za slová „presiahnuť výšku“ vkladá slovo „maximálneho“ a za slová „šesťmesačného nájomného“ sa vkladajú slová „ustanoveného podľa osobitného predpisu25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 13 ods. 3 sa slovo „úveru“ nahrádza slovom „podpory“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 150/2013 Z. z.“.
21.
V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa slová „krajského stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
22.
V § 15 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety:
„K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania úradu. Zhodu žiadosti potvrdí úrad v stanovisku spracovanom k podnetu.“.
23.
V § 17 ods. 1 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „Žiadateľ je povinný počas výkonu kontroly poskytnúť kontrolným orgánom súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.“.
24.
V § 18 ods. 2 sa za slovo „Vlastník“ vkladajú slová „z dohodnutého nájomného“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 150/2013 Z. z.“.
26.
V § 22 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o byt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva“.
27.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Výšku dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 a výšku oprávnených nákladov na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
28.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
㤠25b
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2014 Z. z.“.
29.
V prílohe č. 3 časti Technické údaje o bytovom dome v druhom bode, jedenástom až trinástom bode sa slovo „objektu“ nahrádza slovom „budovy“.
Čl. II
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z. a zákona č. 300/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
poskytuje príspevok na zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu (ďalej len „príspevok“) podľa § 9c až 9g,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).
2.
Doterajšie odkazy 9 a 10 sa označujú ako odkazy 5b a 5c a poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podrobnosti o výške príspevku a náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť o príspevok“) vrátane zoznamu príloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
4.
Za § 9b sa vkladajú § 9c až 9g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príspevok na zateplenie rodinného domu
§ 9c
(1)
Príspevok možno poskytnúť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).
(2)
Príspevok možno poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
(3)
Príspevok vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 500 eur.
(4)
Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón.
(5)
Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.
§ 9d
Žiadateľ o príspevok
(1)
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
b)
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a
c)
je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku; táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade prechodu vlastníckeho práva na oprávnených dedičov.
(2)
Ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.
(3)
Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom je povinný predložiť aj písomný súhlas druhého manžela s podaním takejto žiadosti. Podpis druhého manžela na tejto listine musí byť úradne overený.
(4)
Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, títo preukazujú splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. c) predložením výpisu z listu vlastníctva, na ktorom je vedený rodinný dom.
§ 9e
Podmienky poskytnutia príspevku
(1)
Príspevok možno poskytnúť, ak
a)
sú splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)
b)
je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,5d)
c)
zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
d)
zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa písmena c) správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
f)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,
g)
celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
h)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
i)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
j)
žiadateľ čestne vyhlási, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,
k)
na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa osobitného predpisu,5e)
l)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)
Stavebnými konštrukciami sa rozumejú konštrukcie obvodového plášťa, strešného plášťa, vonkajších otvorových konštrukcií a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.
(3)
Podmienka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách nie je z funkčných dôvodov alebo technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa platnej slovenskej technickej normy,5d) ale sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy5d) a súčasne v projektovej dokumentácii sú uvedené funkčné dôvody a technické dôvody nedosiahnutia normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.
§ 9f
Konanie o poskytnutí príspevku
(1)
Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(2)
Žiadateľ predkladá žiadosť o príspevok v elektronickej podobe a v listinnej podobe.
(3)
Žiadateľ vyplní a odošle formulár elektronickej podoby žiadosti o príspevok uverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(4)
Ministerstvo umožní zaevidovať elektronickú podobu žiadosti o príspevok dňom, ktorý je stanovený vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín na začatie podávania žiadostí o príspevok. Ministerstvo nezaeviduje elektronickú podobu žiadosti o príspevok, ak boli prijaté žiadosti o príspevok v počte stanovenom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo ak uplynul termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok stanovený vo výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Listinnú podobu žiadosti o príspevok vytlačenú z elektronickej podoby vrátane príloh žiadateľ predloží ministerstvu v lehote do päť pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti o príspevok alebo v tej istej lehote odošle na jeho adresu.
(6)
Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok aj pred realizáciou zateplenia rodinného domu, pričom takáto žiadosť o príspevok musí obsahovať aspoň minimálny rozsah príloh, ktorý ministerstvo určí vo vykonávacom predpise.
(7)
Účastníkom konania je vlastník rodinného domu, ktorý podal žiadosť o príspevok a ostatní spoluvlastníci.
(8)
Konanie o poskytnutí príspevku sa začína pridelením identifikačného čísla žiadosti o príspevok v elektronickom systéme ministerstva, o ktorom bude žiadateľ informovaný. O začatí konania sa účastník konania neupovedomuje.
(9)
Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu a predloženou žiadosťou o príspevok je preukázané splnenie podmienok podľa § 9e ods. 1 písm. a), b), f) až k), ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku preruší najviac na jeden rok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania až po právoplatné rozhodnutie vo veci ministerstvo obmedzí z hľadiska časového a vecného použitie finančných prostriedkov zodpovedajúcich maximálnej výške príspevku podľa § 9c ods. 2 a 3.
(10)
Ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku zastaví, ak
a)
listinná podoba žiadosti o príspevok nebola predložená ministerstvu alebo odoslaná v lehote podľa odseku 5,
b)
listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní nasledujúcich po dni, ktorý je označený vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok,
c)
doručená žiadosť o príspevok neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené a účastník konania ich na výzvu správneho orgánu v lehote do päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy nedoplnil,
d)
žiadateľ v lehote určenej v rozhodnutí o prerušení konania podľa odseku 9 nedoplní všetky prílohy ustanovené vykonávacím predpisom.
(11)
Ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku v lehote 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti o príspevok ministerstvu.
§ 9g
(1)
Na účely spracovania žiadosti o príspevok a poskytnutia príspevku je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje o žiadateľovi a ostatných spoluvlastníkoch rodinného domu aj bez jeho súhlasu v rozsahu
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
adresa trvalého bydliska,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo alebo iný identifikačný údaj,
e)
štátna príslušnosť,
f)
číslo účtu v tvare IBAN.
(2)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
a)
limit finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte na poskytnutie príspevku na príslušný rozpočtový rok,
b)
výzvu na predkladanie žiadostí najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania, ktorá obsahuje najmä
1.
počet žiadostí o príspevok, ktoré budú prijaté v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí,
2.
termín na začatie a ukončenie podávania žiadostí o príspevok,
3.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o príspevok,
4.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí o príspevok.
(3)
Finančné prostriedky podľa § 9f ods. 9 vedie ministerstvo na samostatnom mimorozpočtovom účte.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú:
„5d)
STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.
5e)
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.“.
5.
§ 13 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 10 ods. 4 a 5 v dvanástom bode čl. I a písmena e) v § 9e ods. 1 štvrtom bode čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.