276/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu2)“ nahrádzajú slovami „finančných nástrojov podľa osobitného predpisu2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.
2.
V § 3 písm. d) a h) sa nad slovo „rozpočtu“ umiestňuje odkaz 2a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.“.
3.
V § 3 písm. l) sa nad slovo „predpis“ umiestňuje odkaz 2.
4.
V § 4 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok rozpočtu verejnej správy alebo na schodok rozpočtu verejnej správy v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, rozhoduje minister po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister.
(3)
Výdavky súvisiace s činnosťou fondu, okrem výdavkov za bankové služby3a) a výdavkov za vykonanie finančných operácií podľa § 5 ods. 5, nesmú ročne presiahnuť 3 % z ročných príjmov fondu podľa § 3 písm. a) až e) a h). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(4)
Výdavky súvisiace s činnosťou fondu možno zvýšiť o príjmy podľa § 3 písm. l).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 5 písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky“.
6.
V § 5 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu financované z príjmov podľa § 3 písm. k),“.
7.
V § 5 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „v členení podľa samosprávnych krajov“.
8.
V § 6 ods. 1 písmeno b) sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy alebo ho má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu6b),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 87, 94 alebo § 102 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 34, 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 34, 35, 38, 39, 110l, 110p a 110w zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“.
10.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podporu na účel podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami nájomného bytu zmení počet nájomných bytov v bytovom dome.“.
11.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného predpisu,13a)“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 7 písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.“.
12.
V § 7 ods. 1 písm. g) sa slová „vykonáva činnosť“ nahrádzajú slovom „vznikla“.
13.
V § 7 ods. 3 sa slová „podľa § 7 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a)“.
14.
V § 7 ods. 4 sa slová „písm. b), c) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f) a g)“.
15.
V § 7 ods. 6 sa slová „písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až g)“.
16.
V § 8 ods. 1 písm. b) a f) sa vypúšťajú slová „najmenej 30 eur a“.
17.
V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, ak ide o zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu,“.
18.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie účelu podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu.“.
19.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Výška podpory podľa odseku 1 môže dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny, ak ide o
a)
odchovanca alebo člena domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c), ktorý žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorý žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b).“.
20.
V § 8 ods. 5 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. b) prvého“ vkladajú slová „a tretieho“.
21.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Do obstarávacej ceny zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) a výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome podľa § 6 ods. 5 písm. b) sa započítava aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla.
(12)
Obstarávacou cenou podľa odsekov 8 až 10 je cena obnovy bytovej budovy prislúchajúca k bytu a k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu. Do obstarávacej ceny na výpočet výšky úveru na obnovu bytovej budovy sa nezapočítava cena obnovy nebytového priestoru okrem garáží a k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.
(13)
Žiadateľovi možno počas platnosti zmluvy na účel podpory obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) a zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu znížiť úver poskytnutý podľa § 8 ods. 1 najviac o 15 % z istiny úveru, ak
a)
preukáže, že dosiahnutá hodnota celkovej potreby energie budovy alebo potreby tepla na vykurovanie budovy je preukázateľne nižšia, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu,15a)
b)
poskytne fondu údaje o skutočnej spotrebe energie budovy alebo skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie budovy po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
c)
požiada písomne fond o zníženie časti úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 po splnení podmienky podľa písmena b) a
d)
dodržiava podmienky dohodnuté v tejto zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena c) má splnené záväzky voči fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c), schopnosť platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru podľa odseku 1 písm. a) preukáže so žiadateľom aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu18).“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
23.
V § 9 ods. 6 sa za slová „písm. b) prvého“ vkladajú slová „a tretieho“.
24.
V § 9 sa vypúšťa odsek 7.
25.
V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.15a)“.
26.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
27.
V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b), ak ide o rodinný dom, sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
garáže do 25 m2,
b)
podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm.
(4)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije na byt, ktorý obstaráva žiadateľ podľa odseku 5 písm. c) alebo odchovanec podľa odseku 5 písm. d).“.
28.
V § 10 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,18)“.
29.
V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľom podľa odseku 5 písm. c) je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.“.
30.
V § 10 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 20 rokov,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu.24)
(11)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), môže
a)
prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima,
b)
určiť ročné nájomné vo výške maximálne 8 % z obstarávacej ceny bytu podľa osobitného predpisu.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.“.
31.
V § 10 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške podľa § 8 ods. 3, môže prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.
32.
V § 10 ods. 13 sa slová „podľa § 7 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 1 písm. g)“.
33.
V § 10 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva nájomné byty.“.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.
34.
V § 10 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 až 20, ktoré znejú:
„(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého a tretieho bodu možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac päť rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(18)
Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 17 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu iba vtedy, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol prestavbou nebytovej budovy.
(19)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica a výťah.
(20)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške podľa § 8 ods. 3 možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 100 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 21.
35.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 písm. a) až d) môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne, pri dodržaní podmienky vykonania modernizácie realizáciou jednotlivých druhov stavebných prác na jednej stavbe. Podporu modernizácie bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) až d) možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti bytového domu.“.
36.
V § 12 ods. 1 písm. i) sa slovo „tepelno-izolačnou“ nahrádza slovom „tepelnoizolačnou“.
37.
V § 12 ods. 3 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
obvodový plášť po zateplení spĺňa kritérium tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej alebo nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ako je požiadavka slovenskej technickej normy.33)“.
38.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slovo „preukázaním“ vkladajú slová „rovnej alebo“ a slová „strešný plášť a otvorové konštrukcie“ sa nahrádzajú slovami „strešný plášť, otvorové konštrukcie a vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom“.
39.
V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby, výmeny všetkých otvorových výplní v spoločných častiach a výmeny pôvodných okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z ich celkovej plochy,“.
40.
V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 písm. d),“.
41.
V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia bytovej budovy,“.
42.
V § 13 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa osobitného predpisu34)“ nahrádzajú slovami „finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom“ a poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.
43.
V § 13 ods. 3 sa za slová „zateplenie bytovej budovy“ vkladá čiarka a slová „jej ucelenej sekcie alebo vstupu“.
44.
V § 14 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a ods. 3“.
45.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť, ak sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.15a)
(4)
Na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu sa ustanovenie § 6 ods. 5 použije primerane.
(5)
Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť súčasne alebo postupne. Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti zariadenia sociálnych služieb.“.
46.
V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f),“.
47.
V § 15 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
od 1. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
48.
V § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „v § 7 ods. 1 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „v § 7 ods. 1 písm. d) až g)“.
49.
V § 15 ods. 6 písm. c) sa slová „v § 7 ods. 1 písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) až g)“.
50.
V § 15 odseky 18 a 19 znejú:
„(18)
Ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, v lehote do 110 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti posúdi žiadosť a bezprostredne po jej posúdení oznámi písomne žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o žiadosti podľa poradia určeného dátumom jej doručenia až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel podpory, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(19)
Fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť bezodkladne žiadateľovi, ak
a)
žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom alebo
b)
sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel.“.
51.
V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Práva a povinnosti zo zmluvy môže žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) previesť na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
52.
V poznámke pod čiarou k odkazu 37 sa na konci pripájajú slová: „zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
53.
V § 18 ods. 2 písm. d) sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „ods. 1 alebo“.
54.
V § 18 ods. 3 sa slová „§ 9 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“ a slová „fyzickej osobe, u ktorej“ sa nahrádzajú slovami „žiadateľovi, u ktorého“.
55.
V § 18 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa neuplatní voči žiadateľovi, ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).“.
56.
V § 18 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru a penále podľa odsekov 1 až 6 ukladá a vymáha fond. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu, povinnosti vrátiť nesplatenú časť úveru a penále fond postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 38a)
(9)
Fond môže na písomné požiadanie žiadateľa, uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu.38b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a a 38b znejú:
„38a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
38b)
§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
57.
V § 18 sa vypúšťa odsek 10.
58.
V § 22 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
59.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu pod paragrafom znie:
㤠23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Ustanovenie § 8 ods. 13 sa vzťahuje na podporu poskytnutú od 1. januára 2016.“.
60.
Slovo „obvodný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „okresný“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.