267/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
ZÁKON
z 25. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z. a zákona č. 366/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová "(§ 46 až 55)" nahrádzajú slovami "(§ 46 až 54)".
2.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len "úschov") (§ 65 až 68),“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo "úkony" nahrádza slovom "konanie", slovo "73j" sa nahrádza slovom "73k" a bodka na konci sa nahrádza čiarkou.
4.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
činnosť osvedčujúcej osoby.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 7 a 9 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 2 sa nad slovom "zákon" odkaz "1)" nahrádza odkazom "1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad Občiansky súdny poriadok.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa nad slovom "mediátora" odkaz "1a)" nahrádza odkazom "1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 3 ods. 4 sa za slovo "odpisy" vkladá čiarka a slová "potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych registrov".
8.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne alebo v kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť a s inou zárobkovou činnosťou, ak nejde o činnosť podľa odseku 2.
(2)
Výkon notárskej činnosti je zlučiteľný so správou majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) s vedeckou činnosťou, pedagogickou činnosťou, publikačnou činnosťou, umeleckou činnosťou, so znaleckou činnosťou, s tlmočníckou činnosťou a prekladateľskou činnosťou a s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a s výkonom funkcie poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Notár nemôže vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých pôsobí ako súdny komisár.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
9.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Za úkony svojich zamestnancov vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.“.
10.
§ 9 znie:
㤠9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister")
a)
vymenúva notára do notárskeho úradu a odvoláva notára z notárskeho úradu,
b)
určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
c)
zriaďuje a ruší notársky úrad,
d)
na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode iného súdu prvého stupňa najskôr po uplynutí troch rokov od vymenovania notára do notárskeho úradu.“.
11.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Notára vymenuje minister na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa (§ 15 ods. 1).
(2)
Komora vyhlási výberové konanie spravidla do 31. januára kalendárneho roka na všetky notárske úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. a) až d), a to podľa stavu ku dňu vyhlásenia výberového konania.
(3)
Komora uskutoční výberové konanie podľa odseku 2 a skončí ho spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Výberové konanie je skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov.
(4)
Do výberového konania sa môže prihlásiť každý občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1.
(5)
Všetci účastníci výberového konania majú rovné postavenie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.1e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia "Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov" a vypúšťa sa citácia "Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov".
13.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Notár na výkon svojej činnosti musí mať technické a programové vybavenie na prepojenie notárskeho úradu, do ktorého bol vymenovaný, s Centrálnym informačným systémom komory.“.
14.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vzájomným preložením notárov; výkon notárskeho úradu zaniká v notárskom úrade, z ktorého je notár preložený.“.
15.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak bol notár odvolaný podľa odseku 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené podľa § 93 ods. 4 a zároveň spĺňa podmienky na vymenovanie za notára podľa § 11 ods. 1, môže ho minister opätovne vymenovať za notára najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa jeho odvolania.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
16.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Sídlom notára je sídlo notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný; spravidla je ním sídlo súdu prvého stupňa, v ktorého obvode bol notársky úrad zriadený. Iné sídlo v rámci tohto obvodu si notár môže zvoliť len so súhlasom komory.“.
17.
V § 16 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Notári, ktorí boli vymenovaní do notárskych úradov so sídlom v obvode toho istého súdu prvého stupňa, môžu na základe písomnej zmluvy vykonávať svoje notárske úrady spoločne v jednej kancelárii (ďalej len "spoločník"). Ak nie je zmluvou ustanovené inak, sú ich podiely na majetku, výnosoch a záväzkoch rovnaké.
(5)
Spoločníci sú oprávnení na vzájomné zastupovanie vo svojich notárskych úradoch. To neplatí, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu alebo zbavenie notárskeho úradu jedného zo spoločníkov.“.
18.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri zastupovaní sa spoločník podpisuje svojím menom a priezviskom, používa svoju úradnú pečiatku a uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.“.
19.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)
Výkon notárskeho úradu sa prerušuje dňom, keď sa notár ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Prerušenie výkonu notárskeho úradu oznámi notár bezodkladne komore a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2)
V oznámení podľa odseku 1 notár uvedie dôvod prerušenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dĺžku. K oznámeniu notár priloží aj doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3)
Notár, ktorému bol prerušený výkon notárskeho úradu, môže vo výkone notárskeho úradu pokračovať až po uplynutí doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že notár môže znovu začať vykonávať notársky úrad, oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30 dní pred skončením výkonu verejnej funkcie. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nie je možné, oznámi notár, že môže pokračovať vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu bezodkladne.
(4)
Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu zastupuje notára zástupca podľa § 17.
(5)
Prerušenie výkonu notárskeho úradu nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti notárovi.“.
20.
§ 17 až 19 vrátane nadpisov znejú:
„Zástupca notára
§ 17
(1)
Ak notár nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať notársky úrad viac ako 30 dní z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo z iných vážnych dôvodov a nie je zastúpený alebo nebude zastúpený spoločníkom (§ 16 ods. 4 až 6) alebo notárskym kandidátom (§ 25), komora ustanoví notárovi zástupcu a zároveň určí výšku podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára.
(2)
Notár informuje komoru o dôvodoch podľa odseku 1 a podá návrh na ustanovenie zástupcu bez zbytočného odkladu.
(3)
Komora ustanoví notárovi zástupcu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o dôvodoch pre zastupovanie podľa odseku 1, a uvedie začiatok a predpokladanú dobu zastupovania.
(4)
Komora ustanoví notárovi zástupcu aj vtedy, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu.
(5)
Odmena zastupovanému notárovi nepatrí, ak má prerušený výkon notárskeho úradu z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon notárskeho úradu.
(6)
Komora ustanoví notárovi iného zástupcu, ak ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu alebo ak o to požiada zastupovaný notár.
(7)
Ak zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný notár vykonávať notársku činnosť.
(8)
Zastupovaný notár oznámi komore zánik dôvodov, pre ktoré zastupovanie vzniklo.
(9)
Zastupovanie končí
a)
dňom, ktorý určí komora na základe oznámenia podľa odseku 8,
b)
smrťou zastupovaného notára alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Komora ustanoví zástupcu z notárov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňa.
§ 18
(1)
Zástupca notára vykonáva úkony, ktoré neznesú odklad.
(2)
Notárske listiny zástupca notára podpisuje svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.
(3)
Zástupca notára používa pri zastupovaní svoju úradnú pečiatku.
§ 19
Náhradník notára
(1)
Po zániku výkonu notárskeho úradu ustanoví komora náhradníka notára. Za náhradníka notára môže byť ustanovený len notár.
(2)
Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä zabezpečiť ukončenie spisov, vydanie notárskych úschov a uloženie notárskych registrov, spisov a pečiatok do notárskeho archívu (§ 86).
(3)
Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého výkon notárskeho úradu zanikol.
(4)
Náhradníkovi notára patrí za úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu odmena vo výške určenej komorou. Odmena sa vypláca z prostriedkov komory.“.
21.
V § 20 ods. 1 sa za slová "zamestnanec notára" vkladajú slová "v pracovnom pomere".
22.
§ 22 znie:
㤠22
Koncipienta môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.“.
23.
V § 23 ods. 2 sa slovo "zamestnaný" nahrádza slovami "v pracovnom pomere".
24.
V § 24 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Na základe písomnej žiadosti notára zapíše komora do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia do zoznamu notárskych kandidátov (ďalej len "kandidát") toho, kto
a)
vykonal právnu prax v dĺžke troch rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
b)
zložil notársku skúšku,
c)
súhlasí so zápisom do zoznamu kandidátov,
d)
spĺňa podmienky ustanovené v § 21 ods. 1.
(2)
Vykonanie notárskej skúšky musí byť umožnené každému, kto spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a v § 21 ods. 1. Notársku skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr po uplynutí jedného roka od konania predchádzajúcej notárskej skúšky. Podrobnosti o konaní notárskej skúšky ustanoví interný predpis komory.
(3)
Komora vykoná zápis podľa odseku 1 a oznámi deň vykonania zápisu kandidátovi a notárovi, u ktorého je kandidát v pracovnom pomere.“.
25.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Kandidáta môže notár písomne poveriť vykonávaním všetkých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.
(2)
Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorý ho poveril. Za úkony kandidáta vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.“.
26.
V § 26 ods. 2 sa slovo "zamestnaný" nahrádza slovami "v pracovnom pomere".
27.
V § 27 ods. 1 sa slová "v pracovnom pomere" nahrádzajú slovami "v pracovnoprávnom vzťahu".
28.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanca môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice, zápisnice o úschove a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.“.
29.
V § 29 ods. 4 sa na konci tretej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "a iné notárske registre." a v šiestej vete sa slová "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky" nahrádzajú slovom "ministerstvo".
30.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona podľa osobitného predpisu.2da) Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu notárskeho úradu, výkonu praxe kandidáta a výkonu praxe koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(11)
Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2da znie:
„2da)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 31 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú slová "a poriadok vedenia notárskych registrov".
32.
§ 32 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kto dosiahol vek 67 rokov k 31. decembru kalendárneho roka.“.
33.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov upraví disciplinárny poriadok.“.
34.
§ 36 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.2da)
(6)
Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
35.
V § 37 ods. 1 sa nad slovom "osoba" a v § 50 sa nad slovom "blízke" odkaz "3)" nahrádza odkazom "1d)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
36.
V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
37.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová "ods. 1" a za slovom "úkonu" sa vypúšťa slovo "v".
38.
V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slovo "účastník" vkladajú slová "alebo jeho právni nástupcovia".
39.
V § 39 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
predseda okresného súdu, v obvode ktorého mal notár sídlo, vo veciach činnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve na účely trestného konania.“.
40.
V § 39 odsek 4 znie:
„(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o poskytnutie všeobecnej informácie oprávnenému orgánu (§ 82) o tom, že úkon bol alebo nebol vykonaný, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu alebo ak ide o podanie vysvetlenia alebo výpoveď v disciplinárnom konaní podľa § 91.“.
41.
V § 39 ods. 5 sa slová "pracovného pomeru" nahrádzajú slovami "pracovnoprávneho vzťahu".
42.
V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Zbaviť notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť možno aj po zániku výkonu notárskeho úradu.".
43.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Dátum spísania notárskej listiny, číselné údaje týkajúce sa lehôt a číselné údaje vyjadrujúce peňažnú sumu sa v notárskej listine vypisujú slovami.“.
44.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Opravu notárskej listiny vydanej notárom, ktorého výkon notárskeho úradu už zanikol, vykoná notár určený prezídiom komory alebo náhradník notára (§ 19).“.
45.
V § 47 písm. a) sa slovo "spísania" nahrádza slovom "podpísania".
46.
V § 47 písmeno c) znie:
„c)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka,“.
47.
V § 47 písm. i) sa slovo "tlmočníkov" nahrádza slovami "osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka".
48.
Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.“.
49.
V § 48 ods. 1 sa slovo "tlmočníkov" nahrádza slovami "osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka".
50.
V § 48 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.".
51.
V § 50 sa slovo "maloletí" nahrádza slovami "osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu".
52.
V § 51 ods. 2 prvej vete sa slovo "účastník" nahrádza slovami "je účastník hluchý alebo nemý a".
53.
§ 53 znie:
㤠53
(1)
Ak účastník, svedok úkonu alebo dôverník neovláda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje (§ 41), notár priberie osobu, ktorá tento jazyk a jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ovláda; táto osoba musí spĺňať náležitosti spôsobilého svedka (§ 50).
(2)
Ak notár alebo jeho zamestnanec ovláda jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, možno upustiť od pribratia osoby podľa odseku 1.
(3)
V závere notárskej zápisnice notár uvedie doložku o tom, že účastníkovi bol obsah notárskej zápisnice pretlmočený a že účastník zápisnicu schvaľuje. Osoba, ktorá ovláda jazyk, akým hovorí účastník, pripojí svoj podpis na notársku zápisnicu.
(4)
Odmenu osoby, ktorá bola pribratá podľa odseku 1, a náhradu jej hotových výdavkov hradí účastník.“.
54.
V § 54 sa za slová "listinu o vydedení" vkladá čiarka a slová "vyhlásenie o voľbe práva podľa osobitného predpisu4a)" a za slová "odvolanie týchto úkonov" sa vkladajú slová "(ďalej len "závet")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).“.
55.
V § 54 druhej vete sa slovo "spísania" nahrádza slovom "podpísania".
56.
§ 55 sa vypúšťa.
57.
V § 56 ods. 3 sa slová "§ 46 až 55" nahrádzajú slovami "§ 46 až 54".
58.
V § 57 ods. 1 sa slovo "tlmočníkom" nahrádza slovom "prekladateľom".
59.
V § 57 ods. 2 druhá veta znie:
„Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.“.
60.
V § 58 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka,“.
61.
V § 58 ods. 2 písm. e) sa slovo "deň" nahrádza slovom "dátum".
62.
V § 58 odsek 5 znie:
„(5)
Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.“.
63.
Nadpis pod § 60 znie: "Osvedčenie o proteste zmenky a šeku".
64.
V § 63 sa slová "Notárska zápisnica musí obsahovať" nahrádzajú slovami "Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice (§ 47) obsahovať".
65.
V § 63 písm. a) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,".
66.
V § 63 písm. a) druhom bode sa slová "nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady" nahrádzajú slovami "vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy".
67.
V § 63 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce,".
68.
Doterajší text § 63 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Účastník nemôže urobiť vyhlásenie podľa odseku 1 v zastúpení.
(3)
Ak obec vo svojom vyjadrení podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.
(4)
Ak sa právnická osoba podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že nemá výhrady.“.
69.
V štvrtej časti štvrtý diel znie:
„ŠTVRTÝ DIEL
Konanie vo veciach úschov
§ 65
(1)
V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy
a)
závet,
b)
inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len "listina"),
c)
peniaze.
(2)
Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal podľa
a)
príkazu zložiteľa alebo
b)
dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom.
(3)
Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal podľa
a)
príkazu zložiteľa,
b)
dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
c)
osobitného predpisu.6ba)
(4)
V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom; zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.
(5)
Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.
(6)
Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.6bb)
§ 66
Úschova závetu
(1)
Zápisnica o úschove závetu musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať
a)
označenie miesta a času prijatia závetu,
b)
údaj, o aký závet ide,
c)
údaj o tom, že závet bol notárom prijatý do úschovy,
d)
údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach závetu,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania závetu.
(2)
Notár spíše zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na zloženie závetu do úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Prijatie závetu do úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.
(3)
Notár vydá závet z úschovy len podľa osobitného predpisu.6bc) O vydaní závetu z úschovy podľa osobitného predpisu6bc) notár spíše úradný záznam o zistení stavu a obsahu závetu. Vydanie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.
(4)
Notár vráti závet z úschovy len závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na prevzatie závetu z úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. O vrátení závetu z úschovy závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať miesto, dátum a čas vrátenia závetu z úschovy. V úradnom zázname musí závetca alebo splnomocnený zástupca závetcu potvrdiť prevzatie závetu svojím podpisom. Vrátenie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.
§ 67
Úschova listiny
(1)
Zápisnica o úschove listiny musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať
a)
označenie miesta a času prijatia listiny,
b)
popis listiny v rozsahu umožňujúcom jej určenie,
c)
údaj o tom, že listina bola notárom prijatá do úschovy,
d)
príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom o tom, po splnení akých podmienok notár vydá listinu príjemcovi alebo vráti zložiteľovi.
(2)
Ak zložiteľ vyhlási, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s listinou, ktorá je predmetom úschovy, nakladá s takouto listinou notár.
(3)
Notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vydaní listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie listiny príjemcovi a že notár listinu príjemcovi vydal. Ak je príjemca prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.
(4)
Notár vráti listinu z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vrátení listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vrátenie listiny zložiteľovi a že notár listinu zložiteľovi vrátil. Ak je zložiteľ prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.
(5)
Vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.
§ 68
Úschova peňazí
(1)
Zápisnica o úschove peňazí musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať
a)
údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy,
b)
údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj o tom, že peniaze majú byť v určenej lehote zložiteľom zložené na účet notára,
c)
označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu notára, na ktorom budú prijaté peniaze uložené,
d)
označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom,
e)
príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy,
f)
vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy,
g)
označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa a príjemcu, na ktorý budú peniaze notárom vydané príjemcovi alebo vrátené zložiteľovi.
(2)
Ak v čase spísania zápisnice o úschove peniaze ešte nie sú zložené na účte notára, notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na jeho účet.
(3)
Pri nakladaní s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, je notár povinný postupovať podľa príkazu zložiteľa alebo dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom o tom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy.
(4)
Ak boli peniaze prijaté do úschovy podľa osobitného predpisu,6ba) notár vyhľadá v registri záložných práv, v katastri nehnuteľností alebo v osobitnom registri ostatných záložných veriteľov, ktorým oznámi, že sú u neho zložené peniaze v úschove. Notár postupuje pri vydaní peňazí z úschovy podľa osobitného predpisu.6ba)
(5)
Notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí príjemcovi uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vydaní peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá príjemcovi alebo zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie peňazí príjemcovi a že notár peniaze príjemcovi vydal, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vydaná z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu príjemcu, na ktorý boli peniaze z úschovy vydané.
(6)
Notár vráti peniaze z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peňazí uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vrátení peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že nastali podmienky na vrátenie peňazí zložiteľovi a že notár peniaze zložiteľovi vrátil, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa, na ktorý boli peniaze z úschovy vrátené.
(7)
Vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.
(8)
Ak sa notárovi z dôvodov, ktoré nezapríčinil a ktoré nemohol ovplyvniť, nepodarí naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy podľa odseku 5 a 6, do desiatich rokov odo dňa splnenia podmienky na ich vydanie príjemcovi alebo vrátenie zložiteľovi, zloží prijaté peniaze do úschovy súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ba až 6bc znejú:
„6ba)
Napríklad § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6bb)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6bc)
§ 175d Občianskeho súdneho poriadku.“.
70.
§ 69 až 73 sa vypúšťajú.
71.
V § 73b sa pod § 73b vkladá nadpis, ktorý znie:
„Notársky centrálny register určených právnických osôb“.
72.
V § 73c odsek 1 znie:
„(1)
Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.“.
73.
V § 73i ods. 2 sa slová "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")" nahrádzajú slovom "ministerstvo".
74.
V § 73k ods. 2 sa slovo "spísania" nahrádza slovom "podpísania".
75.
§ 77 znie:
㤠77
Osvedčený odpis notárskej zápisnice môže vydať každý notár z Notárskeho centrálneho registra listín.“.
76.
§ 78 sa vypúšťa.
77.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Oprávnené osoby a oprávnené orgány uvedené v § 82 môžu nazerať aj do registrov za podmienok upravujúcich nazeranie do spisov. O nazretí do registrov sa urobí záznam.“.
78.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Spisy týkajúce sa činnosti podľa § 5 možno zapožičať len so súhlasom účastníka.“.
79.
V § 84 ods. 1 sa slová "pomocný súdny orgán" nahrádzajú slovami "súdny komisár".
80.
V § 85 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "alebo na inom bezpečnom mieste.".
81.
V § 85 sa vypúšťa odsek 3.
82.
V § 86 odsek 1 znie:
„(1)
V notárskom archíve sa uschovávajú spisy, registre a úradné pečiatky notárov, ktorých výkon notárskeho úradu zanikol.“.
83.
V § 87 ods. 1 prvá veta znie:
„Po zrušení notárskeho úradu a zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa; to neplatí, ak výkon notárskeho úradu zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo ak bol notár vymenovaný do iného notárskeho úradu (§ 10).“.
84.
§ 89 znie:
㤠89
(1)
Štátny dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a komory vykonáva ministerstvo.
(2)
Komora vykonáva dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a nad vedením notárskych úradov. Dohľad sa vykonáva najmä vybavovaním sťažností podľa osobitného predpisu6c) a kontrolou spisov, listín, predmetu úschov a registrov. Príslušný orgán komory uloží notárovi povinnosť v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky.
(3)
Sťažnosti na notárov vybavuje komora. Sťažnosti na komoru vybavuje ministerstvo.
(4)
Pri výkone štátneho dohľadu podľa odseku 1 a dohľadu podľa odseku 2 je notár povinný umožniť vstup do priestorov notárskeho úradu na účel vykonania kontroly a poskytnúť potrebné informácie a podklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.“.
85.
V § 91 odsek 1 znie:
„(1)
Disciplinárnym previnením je zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinností pri výkone činnosti notára vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) zavinené závažné alebo opätovné porušenie iných povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z Etického kódexu notára, z interného predpisu komory alebo uznesenia komory, správanie, ktorým sa závažným alebo opätovným spôsobom narúša dôstojnosť a vážnosť notárskej profesie a pokračovanie vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti notára. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnom konaní, a tiež nerešpektovanie právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia.“.
86.
V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
87.
V § 91 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová "na dobu najmenej dvoch mesiacov a najviac 24 mesiacov".
88.
V § 91 ods. 4 sa slová "odseku 2" nahrádzajú slovami "odseku 3" a slovo "zastupovať" sa nahrádza slovami "výkonu poverenia".
89.
V § 91 ods. 5 sa slová "odseku 2" nahrádzajú slovami "odseku 3".
90.
V § 92 druhá veta znie: "Notár alebo kandidát si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu z radov advokátov alebo notárov.".
91.
Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:
㤠92a
(1)
Každý je povinný podať disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia na preverenie návrhu na začatie disciplinárneho konania; podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.1d)
(2)
Kto je povinný v disciplinárnom konaní vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.
(3)
Svedok môže odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má.
(4)
Výpoveď môže odoprieť aj ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.1d)
(5)
Disciplinárna komisia poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď a o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.
(6)
Tomu, kto sťažuje postup disciplinárneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu disciplinárnej komisie, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odoprie vypovedať ako svedok, podať vysvetlenie, predložiť listinu, môže disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu do výšky 200 eur, a to aj opakovane.“.
92.
V § 93 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "prostredníctvom svojich senátov".
93.
V § 93 ods. 3 druhá veta znie: "Opravný prostriedok sa podáva komore." a na konci sa pripája táto veta: "O opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má notár sídlo.".
94.
§ 93 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Disciplinárne konanie sa prerušuje, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho úradu podľa § 14 ods. 2 písm. a); v disciplinárnom konaní sa pokračuje, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie notára.
(5)
Ak je disciplinárne konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.
95.
V § 95 odsek 2 znie:
„(2)
Notár je pred vykonaním úkonu notárskej činnosti povinný informovať účastníka o predpokladanej výške jeho odmeny, inak mu odmena nepatrí. To neplatí, ak je potrebné úkon notárskej činnosti vykonať bezodkladne.“.
96.
Názov ôsmej časti znie:
„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
97.
Za názov ôsmej časti sa vkladá § 97a, ktorý znie:
㤠97a
Podrobnosti o správe notárskeho úradu, o úprave listín a ich podpisovaní, o tvorbe a obehu spisov a ich vyraďovaní upraví kancelársky poriadok, ktorý vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
98.
Za § 100d sa vkladá § 100e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015
Notár, ktorého pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami vznikli pred 1. decembrom 2015 a nespĺňajú podmienky podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. decembra 2015, uvedie tieto pracovnoprávne vzťahy do súladu s podmienkami podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. decembra 2015 do 31. januára 2016.“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014, zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 175zca sa vkladajú § 175zcb až 175zcg, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Európske osvedčenie o dedičstve
§ 175zcb
Orgánom štátu pôvodu s právomocou vydať európske osvedčenie o dedičstve20a) je notár poverený súdom na konanie o dedičstve. Po skončení konania o dedičstve je ním notár, ktorý bol poverený na konanie o dedičstve. Ak takého notára niet, poverí súd na konanie o žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve notára spôsobom podľa § 175za.
§ 175zcc
(1)
Ak notár na základe žiadosti vydá európske osvedčenie o dedičstve, zaregistruje ho v Notárskom centrálnom registri listín.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky na vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve, notár o tom bezodkladne upovedomí žiadateľa. V upovedomení uvedie dôvody nevydania európskeho osvedčenia o dedičstve.
§ 175zcd
(1)
Osoba oprávnená podľa osobitného predpisu môže navrhnúť, aby súd určil, že vydané európske osvedčenie o dedičstve nezodpovedá skutočnosti.
(2)
Osoba oprávnená podľa osobitného predpisu môže navrhnúť, aby súd určil, že odmietnutie vydať európske osvedčenie o dedičstve bolo nedôvodné.
§ 175zce
Notár upovedomí osoby oprávnené podľa osobitného predpisu o
a)
oprave, zmene alebo odvolaní európskeho osvedčenia o dedičstve,
b)
pozastavení účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve,
c)
nevyhovení žiadosti o opravu, zmenu, odvolanie alebo pozastavenie účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve a o dôvodoch nevyhovenia.
§ 175zcf
(1)
Osoba oprávnená podľa osobitného predpisu môže navrhnúť, aby súd určil, že oprava, zmena alebo odvolanie európskeho osvedčenia o dedičstve alebo pozastavenie jeho účinkov je nedôvodné.
(2)
Osoba oprávnená podľa osobitného predpisu môže navrhnúť, aby súd určil, že nevyhovenie žiadosti o opravu, zmenu alebo odvolanie európskeho osvedčenia o dedičstve alebo o pozastavenie jeho účinkov bolo nedôvodné.
§ 175zcg
(1)
O návrhoch podľa § 175zcd a 175zcf rozhoduje súd uznesením. Odvolanie proti tomuto uzneseniu je prípustné.
(2)
Návrh podľa § 175zcd a 175zcf je opravným prostriedkom podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Čl. 62 až 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).“.
Čl. III
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 2 sa za slovo "vecí" vkladajú slová "a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zahraničných vecí")".
2.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Vyňatie z právomoci slovenských súdov
(1)
Z právomoci slovenských súdov sú vyňaté cudzie štáty vrátane ich majetku, ak cudzí štát neprejaví výslovný súhlas s výkonom ich právomoci.
(2)
Vyňatie z právomoci slovenských súdov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na činnosť alebo úkony cudzieho štátu a na majetok cudzieho štátu v rozsahu, v ktorom sa podľa medzinárodnej zmluvy alebo iných pravidiel medzinárodného práva cudzí štát nemôže dovolávať imunity.
(3)
Z právomoci slovenských súdov sú vyňaté osoby, medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré podľa medzinárodných zmlúv, iných pravidiel medzinárodného práva alebo slovenských právnych predpisov požívajú v Slovenskej republike imunitu, a to v rozsahu, ktorý je v nich uvedený.
(4)
Ak vznikne pochybnosť o tom, či ide o vyňatie z právomoci podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 3, požiada súd o stanovisko ministerstvo zahraničných vecí.
(5)
Doručenie v prípadoch, v ktorých cudzí štát, osoba, medzinárodná organizácia či inštitúcia nie sú vyňaté z právomoci slovenských súdov, sprostredkuje ministerstvo zahraničných vecí. Ak nemožno takto doručiť, súd ustanoví opatrovníka na prijímanie písomností, prípadne na obhájenie práv.“.
3.
V § 51 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
ide o občana členského štátu Európskej únie alebo osobu, ktorá má v takom štáte bydlisko, alebo ak navrhovateľ preukáže, že v štáte, ktorého je príslušníkom, sa v podobných prípadoch od slovenského občana zábezpeka nežiada;“.
4.
V § 53 odsek 1 znie:
„(1)
Na zistenie cudzieho práva justičný orgán urobí všetky potrebné opatrenia vrátane zabezpečenia obsahu cudzieho práva vlastnými prostriedkami, zo všeobecne dostupných zdrojov, uložením povinnosti účastníkom konania alebo vyžiadaním informácie od ministerstva spravodlivosti. Ak sa v primeranej lehote nepodarí obsah cudzieho práva zistiť alebo je zistenie obsahu cudzieho práva spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami alebo nemožné, použije sa slovenské právo.“.
5.
V § 62 uvádzacej vete sa za slová "vyššie overenie" vkladajú slová "alebo apostil podľa osobitného predpisu2)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).“.
6.
V § 65 sa slová "ktoré je slovenským občanom" nahrádzajú slovami "ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan".
7.
V § 67 odsek 1 znie:
„(1)
Cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 65 možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu.“.
8.
V § 67 ods. 3 sa slová "uzná sa tým, že sa naň prihliadne" nahrádzajú slovami "uzná ho slovenský orgán tým, že naň prihliadne".
9.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Adaptácia
(1)
Ak cudzie rozhodnutie obsahuje vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré nie sú známe v slovenskom právnom poriadku, toto vecné právo, opatrenie alebo príkaz sa, ak je to potrebné a v rozsahu, v ktorom je to možné, premení na vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré je známe v slovenskom právnom poriadku a ktoré je z hľadiska sledovaného cieľa a účelu a účinkov s ním spojených najbližšie vecnému právu, opatreniu alebo príkazu v cudzom rozhodnutí.
(2)
Ak súd rozhoduje o uznaní alebo výkone cudzieho rozhodnutia, vykoná premenu podľa odseku 1 v tomto konaní.
(3)
Ak nie je možné premenu vykonať postupom podľa odseku 2, rozhodne súd o premene na návrh osoby, ktorá má na veci právny záujem, v samostatnom konaní. Na konanie o premene sa primerane použijú ustanovenia o konaní o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom okrem § 68c ods. 2 písm. b) a c) a § 68e. Súd rozhoduje aj bez výsluchu účastníkov a nariadenia pojednávania. Návrh doručí ostatným účastníkom až spolu s rozhodnutím o premene.
(4)
Ak premenu podľa odseku 1 nie je možné vykonať, v tejto časti sa cudziemu rozhodnutiu právne účinky nepriznajú.“.
10.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účastníci nemajú právo na náhradu trov konania o uznanie cudzieho rozhodnutia. Oprávnený z cudzieho rozhodnutia môže náhradu trov spojených s uznaním cudzieho rozhodnutia uplatniť vo vykonávacom konaní alebo v exekučnom konaní.“.
11.
V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "a ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Trnava.".
12.
Za § 68i sa vkladá § 68j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015
Konania začaté pred 1. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 1. decembra 2015.“.
13.
Slová "Ministerstvo zahraničných vecí" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "ministerstvo zahraničných vecí" v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov časti I "Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní" položke 18d sa za slovo "rozhodnutí" vkladajú slová "alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu".
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.