252/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
zo 17. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takého konania.“.
2.
V § 3 ods. 9 sa slová „okrem zmluvy uzavretej postupom podľa § 92 až 99“ nahrádzajú slovami „, ak tento zákon v § 99 ods. 3 neustanovuje inak“.
3.
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
1.
1 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
2.
5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa než podľa prvého bodu.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa slová „tento verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)“.
5.
Za § 9b sa vkladajú § 9c a 9d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Elektronické trhovisko
§ 9c
(1)
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmenej tieto podmienky:
a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b)
bolo vnútorne členené na časti obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov, stavebných prác a služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
f)
bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné programové rozhranie,
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i)
bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa podľa osobitného zákona povinne zverejňujú,11aa)
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takej činnosti,
m)
obsahovalo osobitnú funkciu prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady.
(3)
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4)
Elektronické trhovisko vrátane informácií na ňom zverejnených je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je dotknuté.
(5)
Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí trhoviska, ktoré budú slúžiť na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo služieb, oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takú spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem, tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6)
Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko na účely obchodovania s tovarmi, stavebnými prácami a službami bežne dostupnými na trhu aj iným osobám než verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 7 a uchádzačom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa použijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona.
(7)
Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska podpísané zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou9) a pripája k nim časovú pečiatku.
(8)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a)
podmienky používania elektronického trhoviska z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.11aa)
(9)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(10)
Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ako ani čas po 18:00 hod a pred 08:00 hod.
(11)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom.
(12)
Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
§ 9d
(1)
Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu podnikateľov podľa § 129. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu podnikateľov, ak tento zákon v § 51 ods. 6 písm. m) neustanovuje inak.
(2)
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
b)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)
Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá platné doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí, aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(4)
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(5)
Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k výmazu osoby zo zoznamu podnikateľov; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
(6)
Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)
údaje podľa § 131 písm. a) až d) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 26 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(7)
Údaje podľa § 131 písm. a) až d) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ministerstvo vnútra. Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnúť ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov taký súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
(8)
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 6 písm. c).“.
6.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
7.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Konečný užívateľ výhod
(1)
Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
pri právnickej osobe
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8c)
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3.
iným spôsobom, ako je uvedené v prvom bode alebo druhom bode, ovláda právnickú osobu,
4.
na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
b)
pri fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
c)
pri združení majetku8d)
1.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2.
patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,
3.
je zakladateľom združenia majetku alebo ak je zakladateľom právnická osoba, tak fyzická osoba podľa písmena a),
4.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku.
(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.
(3)
Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:
„8c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3)
Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)
Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 9d ods. 2 písm. a). Identifikáciou v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(5)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii, alebo
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktoré nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
(6)
Ak ide o situáciu podľa odseku 5, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
(7)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani v prípade, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom, alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 8.
(8)
Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú tieto nástroje a zariadenia dostupné,
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam alebo nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol mať prístup k procesu verejného obstarávania prostredníctvom využitia dočasného prístupového prostriedku (token) dostupného bezplatne online, alebo
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(9)
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, návrhov a žiadostí o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií možný len pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup len pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
(10)
Okrem požiadaviek podľa odseku 9 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, alebo v súťažných podkladoch úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
(11)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 10 písm. b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu;9d) zároveň musia byť splnené tieto podmienky:
a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo zaručený elektronický podpis musí mať formát podľa osobitného predpisu9e) a
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ disponuje technickými prostriedkami na spracovanie formátu elektronického podpisu podľa písmena a).
(12)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 11 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom ako slovenským.
(13)
Národný bezpečnostný úrad oznámi informácie o poskytovateľovi služieb overenia podľa odseku 12 Európskej komisii.
(14)
Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,9d) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronické podpisy, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.
(15)
Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť vyžadovaný formát zdokonalených podpisov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,9f) pričom sa zavedú nevyhnutné opatrenia, aby boli schopné technicky spracovať tieto formáty zahrnutím informácií vyžadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu. Takéto dokumenty obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatých elektronických podpisov online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom ako slovenským.
(16)
Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9d až 9f znejú:
„9d)
Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
9e)
Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011) v platnom znení.
9f)
Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ.“.
9.
§ 26a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.
10.
V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 26a“ .
11.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a preukazovania majetkovej účasti“.
12.
V § 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
13.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
14.
V § 32 ods. 5 sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.
15.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.“.
16.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti,“.
17.
V § 39 ods. 3 sa slová „oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch“ nahrádzajú slovami „oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred oznámených formátoch kódovania a šifrovania.“.
18.
V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v rámci dynamického nákupného systému a“.
19.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva, koncesná zmluva a rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa odseku 10, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby podľa § 28 ods. 2, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.“.
20.
V § 45 odsek 9 znie:
„(9)
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa prvej vety alebo podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 nesplnia povinnosť podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, sú povinní splniť povinnosť podľa druhej vety a poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej vety, štvrtej vety a piatej vety je dlhšia než 30 dní.“.
21.
§ 45 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku.
(11)
Povinnosť podľa odseku 10 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
(12)
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.“.
22.
§ 47 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Dynamické nákupné systémy
§ 47
(1)
Dynamický nákupný systém je elektronický postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa slovníka obstarávania na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, ktorý
a)
je na zadanie zákazky vytvorený na obmedzenú dobu, najviac na štyri roky,
b)
zadávanie zákazky a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom realizuje len elektronickými prostriedkami a dokumentmi v elektronickej podobe,
c)
je počas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému v ňom,
d)
je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo na inom webovom sídle.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na zadanie zákazky použiť dynamický nákupný systém. Ministerstvo vnútra môže na účely podľa § 10 ods. 1 písm. a) a odseku 2 zriadiť informačný systém, prostredníctvom ktorého je možné vytvárať a používať dynamické nákupné systémy na zadanie zákazky.
(3)
Pri zadávaní zákazky s použitím dynamického nákupného systému sa primerane použije postup ustanovený pre užšiu súťaž.
(4)
Využitím dynamického nákupného systému nie je možné uzavrieť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu.
(5)
Ak nie je v tomto paragrafe a § 47a až 47c ustanovené inak, na dynamické nákupné systémy sa vzťahuje Prvá časť tohto zákona okrem § 9 ods. 6, § 10b, § 11, 14, 15, § 16 ods. 2 a 5, § 17 ods. 2 a 3, § 18 ods. 10, § 18a a primerane sa použijú Druhá časť Prvá hlava tohto zákona okrem § 36, 37, § 39 ods. 3 a 6, § 41, 43, § 49 ods. 1, 2 a 5 a Druhá časť Štvrtá hlava tohto zákona okrem § 80 až 90.
(6)
Na dynamické nákupné systémy sa vzťahujú revízne postupy podľa Šiestej časti Štvrtej hlavy tohto zákona, pričom
a)
sa nepoužije § 136 ods. 9 a doručenie informácie o skutočnostiach podľa § 136 ods. 9 zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia dynamického nákupného systému na to určená, a to bezodkladne po tom, ako nastanú,
b)
otváraním častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa rozumie zaradenie do dynamického nákupného systému a otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa rozumie vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného obstarávania v dynamickom nákupnom systéme.“.
23.
Za § 47 sa vkladajú § 47a až 47c, ktoré znejú:
㤠47a
(1)
Zadávaniu každej zákazky s použitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzťahu k tejto zákazke a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2)
Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém a uvedie adresu webového sídla, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c) a určí lehotu na predkladanie žiadostí o zaradenie do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b)
v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia,
c)
ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému,
d)
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a formu, v akej má byť predložená informácia o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu.
(3)
Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek podľa odseku 2.
(4)
Žiadosť o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Lehotu na vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť, ak nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
§ 47b
(1)
Na každú konkrétnu zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákupného systému a ktorí požiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
presnú špecifikáciu zákazky,
b)
lehotu na predkladanie ponúk,
c)
presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4)
Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, v závislosti od použitých kritérií na vyhodnotenie ponúk.
§ 47c
(1)
Vytvorenie správy podľa § 21 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený.
(2)
Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(3)
Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukčným postupom vždy, ak ide o zákazku na tovar a môže sa vykonať aukčným postupom, aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo služby.
(4)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov, ktoré sú rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska, sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a zverejní všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upraví podmienky používania dynamického nákupného systému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii.“.
24.
V § 49a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inom webovom sídle; povinnosť zabezpečiť bezplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
25.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.“.
26.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhoviska, pričom
a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky,
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vybranú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž,
c)
použije len podmienky účasti podľa § 26,
d)
nepoužije ustanovenia § 32 ods. 3 písm. b), § 35 ods. 1 písm. a), § 36 a 37 a nepoužije ani ustanovenie § 32 ods. 11, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e)
ponuka vybraná podľa písmena a) je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je dotknuté,
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 96 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h)
v časti ponuky „Ostatné“ sa predkladá vlastný návrh plnenia predmetu zákazky,
i)
otváranie ponúk podľa § 41 je neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela,
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 43,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, len ak ju všetky strany zmluvy podpíšu zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou;9) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l)
ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom,
m)
ak záujemca nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže sa zaregistrovať na elektronickom trhovisku na účely konkrétneho už vyhláseného verejného obstarávania a predložiť ponuku aj bez zápisu do zoznamu podnikateľov, pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou takej registrácie; ustanovenie § 44 ods. 1 tým nie je dotknuté.“.
27.
V § 67 ods. 1 sa za slová „§ 47“ vkladajú slová „až 47c“.
28.
V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obstarávateľ môže použiť postup podľa § 51 ods. 6.“.
29.
V § 91 ods. 1 písm. a) sa číslovka „92“ nahrádza číslovkou „96“.
30.
V § 91 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
31.
V § 91 odsek 2 znie:
„(2)
Pri použití postupu podľa odseku 1 písm. a) nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.“.
32.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoba podľa § 7 postupuje pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska ako verejný obstarávateľ.“.
33.
§ 92 až 95 sa vypúšťajú.
34.
V § 96 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „zverejnenou ponukou je viazaný“ a na konci sa pripája táto veta: „Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska.“.
35.
V § 96 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo“.
36.
V § 96 ods. 4 sa slová „§ 95 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 9d ods. 6 písm. c)“ a slová „§ 95 ods. 1 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „§ 9d ods. 6 písm. a)“.
37.
V § 96 ods. 5 sa slová „§ 93 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 9c ods. 10“.
38.
V § 96 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo“.
39.
V § 96 ods. 8 sa vypúšťajú slová „ekonomicky najvýhodnejšia alebo“.
40.
V § 97 ods. 1 úvodná veta znie: „Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 96, pričom v takom prípade“, v písmene a) sa slová „verejný obstarávateľ zadá“ nahrádzajú slovom „zadá“ a slová „§ 32 a § 34 až 37“ sa nahrádzajú slovami „§ 34 a 35“.
41.
V § 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
42.
V § 97 odsek 2 znie:
„(2)
Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 96 ods. 4 až 8 použijú primerane.“.
43.
§ 98 znie:
㤠98
Ak v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 100.“.
44.
V § 99 ods. 1 a 4 sa číslovka „92“ nahrádza číslovkou „96“.
45.
V § 100 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a § 26a ods. 3“.
46.
V § 100 ods. 6 písm. f) sa slová „v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch“ nahrádzajú slovami „oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu, vrátane kódovania a šifrovania, ak sa vyžaduje,“.
47.
§ 100 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Povinnosti podľa § 45 súvisiace s registrom konečných užívateľov výhod sa vzťahujú na podlimitnú zákazku zadávanú bez využitia elektronického trhoviska.“.
48.
V § 101 ods. 1 písm. c) sa za slová „postupovať podľa“ vkladajú slová „§ 96 a 97 alebo“.
49.
§ 102a a 102b vrátane nadpisu sa vypúšťajú.
50.
V § 108a ods. 1 sa za slová „§ 47" vkladajú slová „až 47c“.
51.
V § 108a ods. 1 a § 112 písm. q) sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
52.
Za § 134 sa vkladajú § 134a až 134e, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Register konečných užívateľov výhod
§ 134a
(1)
Register konečných užívateľov výhod je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod.
(2)
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v registri konečných užívateľov výhod údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) a d), zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk, zoznam konečných užívateľov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(3)
Údaje zverejnené na webovom sídle úradu podľa odseku 2 sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výpis z registra konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.
(5)
Ustanovenia § 128 až 134 okrem § 128 ods. 3 a 5, § 130 ods. 3, § 133 a § 134 ods. 2 sa primerane použijú na vedenie registra konečných užívateľov výhod, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 134b
(1)
Úrad vykoná zápis do registra konečných užívateľov výhod na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra konečných užívateľov výhod, ktorá obsahuje
a)
údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) až e) a h),
b)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod je
a)
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
b)
čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c)
čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné.
(3)
Zápis do registra konečných užívateľov výhod sa vykonáva na dobu neurčitú.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, je povinná na žiadosť predložiť úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach podľa odseku 2 a zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5)
Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 1 zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť to úradu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, a doložiť k oznámeniu aj prílohy podľa odseku 2.
§ 134c
(1)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci alebo povinnú osobu.21b) Dožiadaný orgán verejnej moci má právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21c)
(2)
Povinná osoba21b) je povinná poskytnúť úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta,21d) a to v lehote určenej úradom.
(3)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)
skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri konečných užívateľov výhod sú pravdivé alebo úplné.
(4)
Úrad chráni identitu oznamovateľa každého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada.
§ 134d
Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod
(1)
Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba, alebo štát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
(2)
Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 149 ods. 3 písm. h) za to, že na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
§ 134e
Vypovedanie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vypovedať zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21d znejú:
„21a)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
21b)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012; oznámenie č. 486/2009 Z. z.), čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
21d)
§ 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
53.
V § 140 písm. a) sa číslovka „92“ nahrádza číslovkou „96“.
54.
V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
5% zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov výhod zapísaní ich koneční užívatelia výhod alebo bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov výhod zapísaní koneční užívatelia výhod subdodávateľa podľa § 45 ods. 10 známi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov výhod zapísaní koneční užívatelia výhod osôb podľa § 27 ods. 2 alebo podľa § 28 ods. 2 tohto uchádzača alebo uchádzačov,“.
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).
55.
V celom texte § 149 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti,“ v príslušnom tvare.
56.
V § 149 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
uchádzačovi pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak nesplnil povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod a uzavrel s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložil údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie podľa § 134b ods. 2, ktoré nie je pravdivé alebo úplné,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
57.
V § 149 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
subdodávateľovi podľa § 45 ods. 10, osobe podľa § 27 ods. 2 alebo osobe podľa § 28 ods. 2 pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné,
i)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 100 000 eur, ak nesplnila povinnosť podľa § 134b ods. 4 alebo podľa § 134b ods. 5.“.
58.
V § 153 ods. 1 sa za slová „§ 134 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 134d ods. 1,“.
59.
V § 153 ods. 3 sa slová „podľa § 149 ods. 3 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 149 ods. 3 písm. a) až d)“.
60.
Za § 155p sa vkladá § 155q, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. októbra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(2)
Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. októbra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 31. októbra 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 31. októbri 2015 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(5)
Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže do 31. augusta 2016 postupovať podľa § 18 v znení účinnom do 31. októbra 2015.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vypovedať podľa § 134e zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú po 1. novembri 2015.“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.86dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:
„86dd)
§ 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 5 znie:
„(5)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone dohľadu a kontroly podľa § 29 a voči Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.53a)“.
2.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
poskytuje bezodkladne Úradu pre verejné obstarávanie identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej osoby, a to vždy keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí nezrovnalosti v identifikácii konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona 176/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:
„au)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.19l)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19l znie:
„19l)
§ 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až dvadsiateho bodu, § 45 ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu až štyridsiateho štvrtého bodu, štyridsiateho šiesteho bodu až štyridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho štvrtého bodu, päťdesiateho šiesteho bodu, päťdesiateho siedmeho bodu a § 155q ods. 6 šesťdesiateho bodu a čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.