252/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2015 do 31.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
zo 17. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takého konania.“.
3.
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
1.
1 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
2.
5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa než podľa prvého bodu.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa slová „tento verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)“.
7.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Konečný užívateľ výhod
(1)
Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
pri právnickej osobe
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8c)
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3.
iným spôsobom, ako je uvedené v prvom bode alebo druhom bode, ovláda právnickú osobu,
4.
na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
b)
pri fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
c)
pri združení majetku8d)
1.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2.
patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,
3.
je zakladateľom združenia majetku alebo ak je zakladateľom právnická osoba, tak fyzická osoba podľa písmena a),
4.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku.
(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.
(3)
Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:
„8c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 26a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.
10.
V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 26a“ .
11.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a preukazovania majetkovej účasti“.
12.
V § 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
13.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
14.
V § 32 ods. 5 sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.
16.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti,“.
21.
§ 45 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(12)
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.“.
30.
V § 91 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
42.
V § 97 odsek 2 znie:
„(2)
Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 96 ods. 4 až 8 použijú primerane.“.
43.
§ 98 znie:
㤠98
Ak v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 100.“.
44.
V § 99 ods. 1 a 4 sa číslovka „92“ nahrádza číslovkou „96“.
45.
V § 100 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a § 26a ods. 3“.
49.
§ 102a a 102b vrátane nadpisu sa vypúšťajú.
51.
V § 108a ods. 1 a § 112 písm. q) sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
52.
Za § 134 sa vkladajú § 134a až 134e, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Register konečných užívateľov výhod
§ 134a
(1)
Register konečných užívateľov výhod je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod.
(2)
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v registri konečných užívateľov výhod údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) a d), zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk, zoznam konečných užívateľov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(3)
Údaje zverejnené na webovom sídle úradu podľa odseku 2 sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výpis z registra konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.
(5)
Ustanovenia § 128 až 134 okrem § 128 ods. 3 a 5, § 130 ods. 3, § 133 a § 134 ods. 2 sa primerane použijú na vedenie registra konečných užívateľov výhod, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 134b
(1)
Úrad vykoná zápis do registra konečných užívateľov výhod na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra konečných užívateľov výhod, ktorá obsahuje
a)
údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) až e) a h),
b)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod je
a)
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
b)
čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c)
čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné.
(3)
Zápis do registra konečných užívateľov výhod sa vykonáva na dobu neurčitú.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, je povinná na žiadosť predložiť úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach podľa odseku 2 a zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5)
Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 1 zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť to úradu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, a doložiť k oznámeniu aj prílohy podľa odseku 2.
§ 134c
(1)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci alebo povinnú osobu.21b) Dožiadaný orgán verejnej moci má právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21c)
(2)
Povinná osoba21b) je povinná poskytnúť úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta,21d) a to v lehote určenej úradom.
(3)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)
skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri konečných užívateľov výhod sú pravdivé alebo úplné.
(4)
Úrad chráni identitu oznamovateľa každého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada.
§ 134d
Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod
(1)
Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba, alebo štát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
(2)
Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 149 ods. 3 písm. h) za to, že na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
§ 134e
Vypovedanie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vypovedať zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21d znejú:
„21a)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
21b)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012; oznámenie č. 486/2009 Z. z.), čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
21d)
§ 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
55.
V celom texte § 149 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti,“ v príslušnom tvare.
58.
V § 153 ods. 1 sa za slová „§ 134 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 134d ods. 1,“.
59.
V § 153 ods. 3 sa slová „podľa § 149 ods. 3 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 149 ods. 3 písm. a) až d)“.
60.
Za § 155p sa vkladá § 155q, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. októbra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(2)
Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. októbra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 31. októbra 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 31. októbri 2015 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(5)
Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2015.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vypovedať podľa § 134e zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú po 1. novembri 2015.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až dvadsiateho bodu, § 45 ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu až štyridsiateho štvrtého bodu, štyridsiateho šiesteho bodu až štyridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho štvrtého bodu, päťdesiateho šiesteho bodu, päťdesiateho siedmeho bodu a § 155q ods. 6 šesťdesiateho bodu a čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.