228/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie.
Výnos upravuje súbor technických požiadaviek na prípravu, skúšanie, označovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov a medziproduktov na ich prípravu.
Výnos ďalej upravuje súbor technických požiadaviek na zloženie a prípravu činidiel používaných na skúšky totožnosti liečiv, liekov a pomocných látok používaných na individuálnu prípravu liekov alebo hromadnú prípravu liekov.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.
Výnos je uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.