140/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
ZÁKON
zo 16. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 112/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
vyrovnávací príplatok,“.
2.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ohrozený svedok alebo chránený svedok podľa osobitného predpisu,35b) ktorí dovŕšili 16 rokov veku a ktorí podľa vyjadrenia orgánu príslušného na poskytovanie ochrany a pomoci nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť, ak nie sú dôchodkovo poistení podľa písmen a) až f), nebol im priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšili dôchodkový vek.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
„35b)
§ 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 22 ods. 2 sa za slová "písm. f)" vkladajú slová "a g)".
4.
V § 60 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Československé obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na vyrovnávací príplatok je doba zamestnania a náhradná doba získané pred 1. januárom 1993 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 1993. Československé obdobie dôchodkového poistenia sa započítava podľa predpisov Slovenskej republiky účinných ku dňu, od ktorého sa priznáva starobný dôchodok.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
5.
V prvej časti tretej hlave sa za tretí diel vkladá nový štvrtý diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÝ DIEL
VYROVNÁVACÍ PRÍPLATOK
§ 69b
(1)
Poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok, ak
a)
získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré mu bol po 31. decembri 1992 priznaný starobný dôchodok podľa predpisov Českej republiky,
b)
získal od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 najmenej 1 rok doby zamestnania alebo náhradnej doby podľa zákona účinného do 31. decembra 2003,
c)
ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, má nárok na výplatu starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky,
d)
uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom1) a nemá na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom,1) alebo mu bola vyplatená suma podľa osobitného predpisu,56aa) ak je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1)
e)
požiadal o výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ak získal obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) a
f)
suma vyrovnávacieho príplatku má ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, kladnú hodnotu.
(2)
Suma vyrovnávacieho príplatku sa ku dňu vzniku nároku na vyrovnávací príplatok určí ako rozdiel fiktívnej sumy starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného starobného dôchodku podľa tohto zákona, sumy vyplácaného starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky, sumy starobného dôchodku alebo sumy predčasného starobného dôchodku vyplácaného na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom1) a sumy vyplácaného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Fiktívna suma starobného dôchodku sa určí ako suma starobného dôchodku podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak starobný dôchodok bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 1992 podľa predpisov Slovenskej republiky a československého obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9, ktorá sa neznižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 66 ods. 6.
(4)
Ak sa vyrovnávací príplatok priznáva od neskoršieho dňa ako odo dňa, od ktorého je priznaný starobný dôchodok, zvyšuje sa fiktívna suma starobného dôchodku za obdobie odo dňa, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok, do dňa, od ktorého sa priznáva vyrovnávací príplatok; na zvyšovanie fiktívnej sumy starobného dôchodku sa vzťahujú ustanovenia o zvyšovaní starobného dôchodku rovnako.
(5)
Ak starobný dôchodok podľa tohto zákona alebo starobný dôchodok podľa predpisov Českej republiky je upravený z dôvodu súbehu s inou dávkou, z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo z iného dôvodu ustanoveného zákonom, použije sa na určenie sumy vyrovnávacieho príplatku suma starobného dôchodku, ktorá by patrila, ak by k úprave sumy starobného dôchodku z tohto dôvodu nedošlo.
(6)
Starobný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky sa na účely určenia sumy vyrovnávacieho príplatku podľa odseku 2 prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou,56ab) ktorý je platný ku dňu, od ktorého sa vyrovnávací príplatok priznáva.
§ 69c
(1)
Suma vyrovnávacieho príplatku sa novo určuje vždy k 31. januáru kalendárneho roka a prvýkrát sa novo určí k 31. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol vyrovnávací príplatok priznaný. Pri určení novej sumy vyrovnávacieho príplatku sa prihliada na fiktívnu sumu starobného dôchodku určenú podľa § 69b ods. 3, zvýšenú za obdobie od priznania vyrovnávacieho príplatku do 31. januára kalendárneho roka, v ktorom sa novo určuje suma vyrovnávacieho príplatku. Vyrovnávací príplatok v novo určenej sume sa vypláca od splátky starobného dôchodku podľa tohto zákona splatnej v apríli kalendárneho roka, v ktorom sa novo určila suma vyrovnávacieho príplatku, do splátky starobného dôchodku podľa tohto zákona splatnej v marci nasledujúceho kalendárneho roka. Na účely určenia novej sumy vyrovnávacieho príplatku sa starobný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou,56ab) ktorý je platný 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa novo určuje suma vyrovnávacieho príplatku.
(2)
Ak novo určená suma vyrovnávacieho príplatku nemá kladnú hodnotu, nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku zaniká od splátky starobného dôchodku podľa tohto zákona splatnej v apríli kalendárneho roka, v ktorom sa novo určila suma vyrovnávacieho príplatku, do splátky tohto dôchodku splatnej v marci nasledujúceho kalendárneho roka. Ak nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku zanikol podľa prvej vety v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, nárok na vyrovnávací príplatok zaniká 31. januára posledného z týchto kalendárnych rokov.
(3)
Ak zanikol nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku z dôvodu zániku nároku na výplatu starobného dôchodku podľa tohto zákona alebo starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky, nová suma vyrovnávacieho príplatku sa určí odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku podľa tohto zákona alebo starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky. Starobný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky sa na účely určenia novej sumy vyrovnávacieho príplatku podľa prvej vety prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou,56ab) ktorý je platný ku dňu, od ktorého sa určuje nová suma vyrovnávacieho príplatku.
§ 69d
Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu starobného dôchodku podľa tohto zákona a starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky.“.
Doterajší štvrtý diel až siedmy diel sa označujú ako piaty diel až ôsmy diel.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56aa a 56ab znejú:
„56aa)
§ 45 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
56ab)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
6.
V § 75 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na určenie sumy vdovského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
7.
V § 75 ods. 5 sa slová "až 3" nahrádzajú slovami "až 4".
8.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na určenie sumy sirotského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.“.
9.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na účely odsekov 1 až 3, 5 a 6 sa zohľadňuje
a)
suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,
b)
úhrn sumy vyrovnávacieho príplatku a sumy starobného dôchodku, na ktorých výplatu vznikol nárok.“.
10.
V § 82 ods. 1 úvodnej vete a ods. 8 celom texte sa za slovo "dávka" vkladá čiarka a slová "okrem vyrovnávacieho príplatku,".
11.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,".
12.
V § 82 ods. 14 sa za slová "suma dôchodkovej dávky" vkladajú slová "bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku".
13.
Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82b
Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku
(1)
Suma minimálneho dôchodku, ak odsek 2 neustanovuje inak, je
a)
136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu 30 rokov, alebo
b)
percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.
dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu 30 rokov,
2.
tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu 39 rokov.
(2)
Suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa znižuje rovnako, ako sa znižuje suma starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6; do obdobia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa započítava len obdobie podľa odseku 4.
(3)
Suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa zvýši tak, aby suma tohto dôchodku alebo úhrn súm podľa písmena c) sa rovnal sume minimálneho dôchodku, ak
a)
poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu najmenej 30 rokov,
b)
poistenec uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom1) a nemá na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom,1) alebo mu bola vyplatená suma podľa osobitného predpisu,56aa) ak poistenec je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1)
c)
suma minimálneho dôchodku je vyššia ako suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku alebo ako úhrn súm starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a vyplácaného
1.
vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku,
2.
výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,2)
3.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom,1) ak poistenec je poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
4.
pozostalostného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a
5.
dôchodku z cudziny, ktorý je obdobný starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku alebo dôchodkovej dávke podľa prvého bodu až štvrtého bodu, a
d)
poistenec si uplatnil nárok na dôchodok podľa písmena c) prvého bodu, druhého bodu a štvrtého bodu.
(4)
Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je obdobie dôchodkového poistenia a obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, získané
a)
v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,
b)
pred 1. januárom 1993,
c)
v cudzine alebo
d)
v kalendárnom roku,
1.
v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
2.
do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.
(5)
Na účely zvýšenia sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku cudzina je iný členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskou konfederáciou, a štát príslušný podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
14.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak sa zistí, že poistencovi sa vyplatil dôchodok uvedený v § 82b ods. 3 písm. c) druhom bode až piatom bode aj za obdobie, za ktoré bol vyplatený starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku v sume zvýšenej na sumu minimálneho dôchodku, poberateľovi dávky sa odo dňa zníženia poukazuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku znížená o sumu vyplatenú navyše; takto znížená suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku nesmie byť v úhrne s inými dávkami a dôchodkami starobného dôchodkového sporenia nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.“.
15.
§ 117 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vyrovnávací príplatok sa vypláca spolu so starobným dôchodkom podľa tohto zákona.“.
16.
V § 128 ods. 5 sa za slová "až e)" vkladajú slová "a g)".
17.
V § 138 ods. 14 sa za slová "písm. e)" vkladajú slová "a g)".
18.
V § 168a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku.".
19.
V § 168a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "a na vyrovnávací príplatok".
20.
V § 168a ods. 2 sa vypúšťajú slová "na úhradu nákladov na invalidné dôchodky".
21.
Za § 168a sa vkladá § 168b, ktorý znie:
㤠168b
Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. g) sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra").“.
22.
V § 170 ods. 8 sa slová "Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ministerstvu vnútra".
23.
V § 233 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
ministerstvu každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle
1.
strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,
2.
medziročný rast spotrebiteľských cien na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8,
3.
medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov na účely § 82 ods. 1 písm. b),
4.
rast priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8 písm. a),“.
24.
V § 233 ods. 10 sa za slovom "vnútra" vypúšťajú slová "Slovenskej republiky", za slovo "poisťovni" sa vkladajú slová "elektronicky a" a na konci sa pripája táto veta: "Orgán príslušný na poskytovanie ochrany a pomoci oznamuje elektronicky Sociálnej poisťovni skutočnosti podľa § 15 ods. 1 písm. g).".
25.
V § 274 ods. 1 sa slová "priznávajú do 31. decembra 2023" nahrádzajú slovom "zachovávajú".
26.
V § 290 ods. 1 celom texte sa vypúšťajú slová "do 31. decembra 2023".
27.
Za § 293dk sa vkladá § 293dl, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293dl
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Sociálna poisťovňa zašle do 31. augusta 2015 poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktoré sa vyplácajú k 1. júlu 2015, písomnú výzvu na preukázanie skutočností rozhodujúcich na určenie sumy zvýšenia tohto dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, ak suma tohto dôchodku alebo úhrn súm podľa § 82b ods. 3 písm. c) je nižší ako suma minimálneho dôchodku.
(2)
Ak nárok na výplatu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vznikol pred 1. júlom 2015, trvá aj po 30. júni 2015 a suma tohto dôchodku alebo úhrn súm podľa § 82b ods. 3 písm. c) je nižší ako suma minimálneho dôchodku, o sume zvýšenia tohto dôchodku na sumu minimálneho dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti do 60 dní od preukázania skutočností rozhodujúcich na určenie tejto sumy.
(3)
Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu výdavkov spojených s konaním o nároku na zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku podľa odsekov 1 a 2, ktoré sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.“.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu35aa) priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje a odníma
a)
policajtovi útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ktorý mu vypláca starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,
b)
profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ktorý mu vypláca starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
„35aa)
§ 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.“.
2.
V § 81a a § 94 ods. 1 písm. b) desiatom bode sa nad slovom "predpisu" odkaz "35aa)" nahrádza odkazom "35ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab)
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku podľa osobitného predpisu.39c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:
„39c)
§ 82b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.“.
4.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13.
vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu.35aa)“.
5.
V § 94 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku podľa odseku 1 písm. b) dvanásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 94 ods. 3 sa za slová "dvanásteho bodu" vkladajú slová "a na vyrovnávací príplatok podľa odseku 1 písm. b) trinásteho bodu".
7.
V § 95 písm. a) sa slová "podľa § 101" nahrádzajú slovami "podľa osobitných predpisov39d)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 39d znie:
„39d)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 119 odsek 7 znie:
„(7)
Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie, počas ktorého dieťa štúdium prerušilo.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 6 sa za slová "poberateľom starobného dôchodku" vkladá čiarka a slová "vyrovnávacieho príplatku".
2.
Označenie "§ 52ze" nad nadpisom "Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015" sa nahrádza označením "§ 52zf".
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z. a zákona č. 25/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 33 ods. 2 úvodná veta znie: "Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, vyšší ako".
2.
V § 33 ods. 2 písm. a) a § 33a ods. 2 písm. a) sa za slová "sumy starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3)" a slová "jeho starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3)" vkladajú slová "v úhrne s vyrovnávacím príplatkom podľa osobitného predpisu3)".
3.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, za splnené.“.
4.
V § 33a ods. 2 úvodná veta znie: "Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom vyšší ako".
5.
§ 33a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom za splnené.“.
6.
V § 46e ods. 2 písm. g) sa slovo "dôchodku" nahrádza slovami "dôchodkovej dávky" a slovo "vyplácaného" sa nahrádza slovom "vyplácanej".
Čl. V
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 77c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely odsekov 1 až 3 a 5 až 7 sa do sumy starobného dôchodku a dôchodku z výsluhového zabezpečenia zahŕňa aj suma vyrovnávacieho príplatku podľa osobitného predpisu.97aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97aa znie:
„97aa)
§ 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 240/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vyrovnávací príplatok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. a zákona č. 308/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová "zo starobného dôchodku" a za slová "priznaného starobného dôchodku" vkladajú slová "bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku".
2.
V § 4 ods. 3 písm. c) sa za slová "invalidného dôchodku" vkladajú slová "bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku".
3.
V § 4 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "a z vyrovnávacieho príplatku,".
4.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej osobe poskytuje odľahčovacia služba podľa osobitného predpisu,26a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“.
5.
V § 10 ods. 8 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
ktorý sa zúčastňuje na pracovnej terapii,34c)“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 34c znie:
„34c)
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 24 ods. 2 sa slová "nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní" nahrádzajú slovami "ukončení konania".
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodu 1, bodov 4 a 5, § 81 ods. 7 písm. b) v bode 9, bodu 10, bodu 15 a bodu 19, čl. II bodov 1 a 2, bodu 4 a bodu 6, čl. III bodu 1, čl. IV bodov 1 a 2, bodu 4 a bodu 6, čl. V, čl. VI a čl. VII bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.