117/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015 do 30.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
zo 6. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4a vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Investičné certifikáty
(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)
Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a identifikátor právneho subjektu (LEI), ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania,
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)
Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5)
Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8)
Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)
Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13)
Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa ustanovení § 120 až 125h, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14)
Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15)
Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16)
Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17)
Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18)
Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16ab až 16ad znejú:
„16ab)
Bod 4.2.2. prílohy XII nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004) v platnom znení.
16ac)
§ 18 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
16ad)
Kapitoly 4 a 6 prílohy I usmernenia Európskej centrálnej banky č. ECB/2011/14 (2011/817/EÚ) z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14. 12. 2011) v platnom znení.“.
2.
V § 28 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o emitenta, ktorý má len jedného akcionára alebo jedného majiteľa družstevných podielnických listov“.
3.
V § 47 ods. 1 písm. f) sa slovo „počet“ nahrádza slovami „množstvo alebo objem“.
4.
V § 50 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99, centrálny depozitár vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.“.
6.
V § 53a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému47h) vzniká presunom alebo prevodom cenného papiera na účet majiteľa v evidencii centrálneho depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11; tým nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Zmluvné záložné právo k cenným papierom zaniká presunom alebo prevodom cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený; na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
7.
V § 71b ods. 3 sa vypúšťajú slová „sú priamo podriadení dozornej rade, ktorú“ a za slovo „informujú“ sa vkladajú slová „dozornú radu“.
8.
V § 99 ods. 7 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo právne záväzný akt Európskej únie upravujúci činnosť centrálnych depozitárov“.
9.
V § 99 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť centrálnemu depozitárovi jeho člen, nie je centrálny depozitár povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť priložených podkladov, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako požadovanej forme a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol.“.
10.
V § 101 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „inej osobe ako osobe uvedenej v § 99 ods. 11“.
23.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár v registri emitenta, a to v rozsahu údajov podľa § 107 ods. 4 písm. b) a c) okrem rodného čísla fyzickej osoby. Centrálny depozitár je oprávnený zverejňovať obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta, ktorému vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno.“.
24.
V § 110a ods. 1 prvá veta znie: „Centrálny depozitár môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta.“.
25.
V § 133 sa vypúšťa odsek 3.
26.
V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „subjektov,111)“ vkladajú slová „právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť emitenta alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť emitenta,“.
27.
V § 144 ods. 12 sa za slová „sankcie podľa“ vkladajú slová „odseku 1 písm. d) a“.
28.
V § 146 ods. 2 sa za slová „má obchodník s cennými papiermi“ vkladajú slová „alebo centrálny depozitár“ a za slová „obchodníkovi s cennými papiermi“ sa vkladajú slová „alebo centrálnemu depozitárovi“.
30.
Príloha sa dopĺňa bodom 28, ktorý znie:
„28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).“.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 156 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať zoznam akcionárov centrálnemu depozitárovi cenných papierov.“.
2.
V § 156 ods. 6 štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedenom podľa osobitných predpisov“.
3.
V § 156 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedenom podľa osobitných predpisov“.
Čl. IV
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 197/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47i sa vkladá § 47j, ktorý znie:
㤠47j
(1)
Po uplynutí lehoty podľa § 47h môže fyzická osoba ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.
(2)
Informáciu o lehote podľa odseku 1 je fond povinný zverejniť v celoštátnej tlači.“.
Čl. VI
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „na ktorej činnosť nie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska,“.
Čl. VII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 16 písm. b) sa slová „veriteľov zverejnených v zozname veriteľov podľa § 8a“ nahrádzajú slovami „veriteľov, ktorými sú veritelia podľa § 20 ods. 1 písm. a), ktorí sú zverejnení v zozname veriteľov podľa § 8a, banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk,“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 5, 11 až 18, 20 až 22 a bodu 29, čl. II a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015, a okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.