417/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 6 znie:
"Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY NA VÝPOČET PODIELU VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU NA VÝNOSE DANE
Vyšší územný celok Rok
2015 2016 2017 2018+
Bratislavský 1,39838 1,34979 1,30120 1,25261
Trnavský 1,01229 1,01676 1,02123 1,02570
Trenčiansky 0,97369 0,97819 0,98268 0,98718
Nitriansky 0,99921 1,00368 1,00815 1,01263
Žilinský 0,99980 1,00427 1,00874 1,01322
Banskobystrický 0,93111 0,93554 0,93998 0,94442
Prešovský 0,93001 0,93445 0,93890 0,94334
Košický 0,92437 0,92882 0,93327 0,93772 "
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.