416/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 139/2010 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Osobitný nájom pozemkov
(1)
Fond prenajme pozemok podľa § 14 ods. 9 zákona alebo podľa osobitného predpisu,10a) len ak sa nájomca v zmluve zaviaže vykonávať
a)
špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorou je
1.
obhospodarovanie prenajatého pozemku, na ktorom je vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,
2.
založenie vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice na prenajatom pozemku a jeho následné obhospodarovanie, alebo
3.
pestovanie špeciálnych plodín na výmere najmenej 50 % prenajatého pozemku; špeciálnymi plodinami sú najmä zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina, mak, ľan, konopa alebo pseudocereália, ako je láskavec, pohánka, proso, alebo
b)
živočíšnu výrobu tak, aby zaťaženosť prenajatého pozemku neklesla počas celej doby nájmu pod 0,4 veľkej dobytčej jednotky/ha.
(2)
Záujemca o osobitný nájom pozemku podľa odseku 1 k žiadosti, ktorej vzor uverejní fond na svojom webovom sídle, priloží
a)
rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu,10b) ak ide o mladého poľnohospodára,10c) alebo čestné vyhlásenie, že je poľnohospodárom spĺňajúcim podmienky malého podniku10d) alebo mikropodniku,10e)
b)
list vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý už vlastní alebo ktorý už má prenajatý.
(3)
Záujemca o osobitný nájom pozemku podľa § 14 ods. 12 zákona alebo podľa osobitného predpisu10f) k žiadosti podľa odseku 2 priloží čestné vyhlásenie o plnení podmienok podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10f znejú:
„10a)
§ 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 363/2014 Z. z.
10b)
Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c)
Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
10d)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
10e)
Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
10f)
§ 13 ods. 7 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 363/2014 Z. z.“.
2.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak štát potrebuje pozemky na plnenie úloh podľa osobitných predpisov15a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Napríklad § 11 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 202/2008 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon), § 8 ods. 3 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z., § 4 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z., § 4 zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, § 19 zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, § 37 ods. 3 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 34/2014 Z. z., § 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.