41/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2013 bola v Kodani a 24. januára 2014 v Bratislave podpísaná Dvojročná dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015.
Dohoda nadobudla platnosť 24. januára 2014.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.