375/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
ZÁKON
zo 4. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 263/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 16 písmeno a) znie:
„a)
v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo“.
2.
V § 40 ods. 23 sa slovo "poskytovaná" nahrádza slovom "pobytová" a na konci sa pripája táto veta: "To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje pobytová sociálna služba v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania.1a)".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.