373/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
ZÁKON
z 26. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo "klientov" nahrádza slovami "finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu".
2.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Dohľad nad finančným trhom vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni a tiež vrátane výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov (ďalej len "ochrana finančných spotrebiteľov") vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 519/2005 Z. z., § 6, 7, 11 až 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63 až 87 a 89 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014).“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. a) uvádzacej vete sa za slová "finančnými poradcami," vkladajú slová "veriteľmi vymedzenými osobitným zákonom,1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 23 ods. 1 druhá veta zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode, § 2 ods. 4, 10 a ods. 11 druhej vete, § 3 ods. 1, § 7 ods. 5, § 8 ods. 2 písm. f) a ods. 3 písm. e) až g), § 9 ods. 3 písm. d) a § 11 ods. 1 a 2 sa slová "osobitných zákonov" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov" a slová "osobitnými zákonmi" sa nahrádzajú slovami "osobitnými predpismi".
5.
V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov a podaní spotrebiteľských združení súvisiacich s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov; finančným spotrebiteľom sa rozumie spotrebiteľ1aaa) na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná dohliadaný subjekt alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aaa)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.
6.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vykonáva úlohy, činnosti a oprávnenia v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v spolupráci s Európskou centrálnou bankou podľa osobitných predpisov,1ab)“.
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014), rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014).“.
7.
V § 1 ods. 3 písm. h) sa za slová "a to" vkladajú slová "s Európskou centrálnou bankou,1ab)".
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
9.
V § 3 ods. 1 sa slová "nimi vedených evidencií a registrov" nahrádzajú slovami "verejných častí aj neverejných častí nimi vedených registrov,11a) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, a to aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 3 ods. 3 prvej vete sa za slová "poskytovať informácie" vkladajú slová "Európskej centrálnej banke,1ab)".
11.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Národná banka Slovenska je na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) a na štatistické účely oprávnená požiadať záujmové združenie15a) dohliadaných subjektov pôsobiace v určitej oblasti finančného trhu o podanie vyjadrenia, vysvetlenia, iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov, ktorá podlieha výkonu dohľadu. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti Národnej banke Slovenska oprávnené zhromažďovať a spracúvať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich Národnej banke Slovenska.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
13.
V § 5 ods. 2 časti prvej vety za bodkočiarkou sa za slovo "trhom" vkladajú slová "alebo ním poverený zamestnanec z útvaru dohľadu" a za slovo "rozhodnutí" sa vkladajú slová "vo veciach dohľadu nad finančným trhom vrátane ochrany finančných spotrebiteľov".
14.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Dohľad na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dohľadu preukázala dohliadanému subjektu písomným poverením Národnej banky Slovenska na výkon dohľadu na mieste u tohto dohliadaného subjektu, pričom poverením na výkon dohľadu sa možno dohliadanému subjektu preukázať aj doručením rovnopisu tohto poverenia dohliadanému subjektu prostredníctvom poštového podniku; rovnako sa dohliadanému subjektu preukazuje aj zmena poverenia. Dohľad na mieste vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou identitou sa začína okamihom, keď osoba poverená výkonom dohľadu alebo prizvaná osoba urobila voči dohliadanému subjektu prvý úkon. Od začatia dohľadu na mieste je Národná banka Slovenska, osoba poverená výkonom dohľadu a prizvaná osoba oprávnená vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov súčinnosť a plnenie povinností na účely výkonu dohľadu na mieste vrátane predloženia dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch a iných informácií, písomností a vecí, ako aj ich doručenie v ňou určenej lehote do Národnej banky Slovenska; to neplatí pri výkone dohľadu na mieste pod utajenou identitou až do momentu preukázania sa osoby poverenej výkonom dohľadu písomným poverením Národnej banky Slovenska na výkon dohľadu na mieste u tohto dohliadaného subjektu.“.
15.
V § 8 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu dohľadu a zistených nedostatkov, a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia dohliadaného subjektu a ďalších dotknutých osôb; vyhotovené záznamy možno využiť na účely súvisiace s výkonom dohľadu, ak vyhotovené záznamy sú súčasťou registratúrnych záznamov podľa osobitného predpisu,22a)
f)
vykonávať kontrolné zaobstarávanie finančných služieb vrátane uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančnej služby, a to aj nepriamo alebo pod utajenou identitou,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová "dokladom totožnosti" nahrádzajú slovami "preukazom zamestnanca Národnej banky Slovenska; to neplatí pri výkone dohľadu nepriamo alebo pod utajenou identitou, keď je osoba poverená výkonom dohľadu na mieste oprávnená preukázať sa dohliadanému subjektu až po vykonaní úkonov nepriamo alebo pod utajenou identitou,".
17.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom "pričom" a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "lehoty podľa tohto ustanovenia môže Národná banka Slovenska z objektívneho dôvodu určiť alebo zmeniť aj po skončení dohľadu na mieste,".
18.
V § 11 ods. 2 tretej vete sa za slovo "a" vkladá slovo "spravidla" a na konci sa pripája táto veta: "Prizvaná osoba sa preukazuje dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dohľadu na mieste dokladom totožnosti; to neplatí pri výkone dohľadu nepriamo alebo pod utajenou identitou prostredníctvom prizvanej osoby, keď je prizvaná osoba oprávnená preukázať sa dohliadanému subjektu až po vykonaní úkonov nepriamo alebo pod utajenou identitou prostredníctvom prizvanej osoby.".
19.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Prílohou k žiadosti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie listín potrebných na rozhodnutie Národnej banky Slovenska v konaní, predovšetkým výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je žiadateľ zapísaný, a originály alebo úradne osvedčené kópie listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie predpokladov a podmienok, ktoré musia byť splnené na udelenie žiadosťou požadovaného povolenia, licencie, schválenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu podľa osobitného predpisu.25) Ak listiny, ktoré sú v konaní potrebné podľa prvej vety, alebo niektoré z nich boli odovzdané Národnej banke Slovenska už pred podaním žiadosti a ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, naďalej spĺňajú všetky ustanovené požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke Slovenska; ak Národná banka Slovenska zistí, že tento žiadateľov zoznam alebo prílohy k žiadosti sú neúplné alebo majú iné nedostatky, Národná banka Slovenska postupom podľa odseku 5 vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti alebo doplnenie žiadosti.“.
20.
V § 16 ods. 5 druhá veta znie: "Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy žiadosti do štátneho jazyka, ak je to prípustné podľa osobitného predpisu27a) a ak ide o technickú dokumentáciu alebo inú prílohu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií; Národná banka Slovenska je však oprávnená aj dodatočne podľa potreby požiadať žiadateľa o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej technickej dokumentácie alebo inej prílohy do štátneho jazyka.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Napríklad § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Ustanovenia tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na doručovanie písomností adresátovi, ktorým je fyzická osoba, proti ktorej možno podľa tohto zákona a osobitného predpisu29a) viesť konanie v súvislosti s výkonom jej funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody, úkony alebo inú činnosť súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) ak sa písomnosť doručuje na adresu jej trvalého pobytu, adresu jej prechodného pobytu alebo adresu jej pracoviska.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a)
Napríklad § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 67 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
29b)
Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z., § 146 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 86 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. “.
22.
V § 18 ods. 3 štvrtej vete sa slovo "podnikajúca" nahrádza slovom "podnikateľská" a na konci sa pripája táto veta: "Za miesto doručenia, v ktorom sa zdržuje adresát, ktorým je fyzická osoba, proti ktorej možno podľa tohto zákona a osobitného predpisu29a) viesť konanie v súvislosti s výkonom jej funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody, úkony alebo inú činnosť súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) sa považuje adresa jej trvalého pobytu, adresa jej prechodného pobytu alebo adresa jej pracoviska.".
23.
V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Ustanovenia tohto odseku rovnako platia aj na doručovanie písomností adresátovi, ktorým je fyzická osoba, proti ktorej možno podľa tohto zákona a osobitného predpisu29a) viesť konanie v súvislosti s výkonom jej funkcie pre dohliadaný subjekt alebo pre jej obchody, úkony alebo inú činnosť súvisiacu s dohliadaným subjektom,29b) ak sa písomnosť doručuje na adresu jej trvalého pobytu, adresu jej prechodného pobytu alebo adresu jej pracoviska.".
24.
V § 19 ods. 4 druhej vete sa za slovo "nasledujúcimi" vkladá slovo "jednotlivými" a za slovo "od" sa vkladá slovo "každého".
25.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo "žiadosti" vkladajú slová "alebo na odstránenie iných nedostatkov zistených v konaní začatom na základe žiadosti účastníka konania".
26.
V § 22 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: "najneskôr do dňa vydania rozhodnutia o zastavení konania".
27.
V § 24 ods. 3 druhej vete sa na začiatku vkladajú slová "Vykonávanie dokazovania patrí Národnej banke Slovenska;".
28.
V § 34 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a pri zabezpečovaní výkonu rozhodnutia ukladajúceho nepeňažné plnenie je Národná banka Slovenska oprávnená podať na súd42b) návrh na nariadenie predbežného opatrenia sankcionovanej osobe a návrh na nahradenie prejavu sankcionovanej osoby rozhodnutím súdu, ak takto možno zabezpečiť výkon uloženého nepeňažného plnenia".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
„42b)
Napríklad § 7 ods. 1 a 3, § 42 ods. 1 až 3, § 74 až 77a, § 80 písm. b) a § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
29.
Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá znie:
„PIATA ČASŤ
OCHRANA FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV
§ 35a
Národná banka Slovenska pri ochrane finančných spotrebiteľov vykonáva činnosti a oprávnenia podľa tohto zákona a osobitných predpisov v oblasti finančného trhu.1)
§ 35b
Blokové konanie
(1)
Ak bolo pri výkone dohľadu na mieste spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1) a ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením blokovej pokuty, osoba poverená výkonom dohľadu je v mene Národnej banky Slovenska príslušná priamo na mieste uložiť tomuto dohliadanému subjektu pokutu v blokovom konaní za zistený nedostatok. Ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa pred uložením pokuty v blokovom konaní nepoužijú.
(2)
V blokovom konaní možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 2 500 eur.
(3)
Na bloku o uložení pokuty sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá v mene Národnej banky Slovenska uložila pokutu, číslo poverenia na výkon dohľadu na mieste a údaj o tom, kedy, za aké porušenie povinnosti a v akej výške bola pokuta v blokovom konaní uložená. Blok o uložení pokuty obsahuje aj odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky Národnej banky Slovenska so štátnym znakom a podpis osoby, ktorá v mene Národnej banky Slovenska uložila pokutu.
(4)
Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty a má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom dohľadu mu vydá blok na blokovú pokutu zaplatenú na mieste. Prevzatie tohto bloku o uložení pokuty dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste uloženia blokovej pokuty, pričom tento blok je zároveň dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uložením blokovej pokuty a so zaplatením uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, ktorý má účinky právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, a taktiež je potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti, ak bola bloková pokuta takto zaplatená.
(5)
Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty, ale nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie uloženej blokovej pokuty na mieste v hotovosti, osoba poverená výkonom dohľadu mu vydá blok na blokovú pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia tejto pokuty, o lehote na jej zaplatenie do 30 dní odo dňa jej uloženia na mieste a o následkoch nezaplatenia uloženej pokuty. Prevzatie tohto bloku o uložení pokuty dohliadaný subjekt písomne potvrdí priamo na mieste uloženia blokovej pokuty, pričom tento blok je zároveň dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uložením blokovej pokuty a so zaplatením uloženej blokovej pokuty v určenej lehote, ktorý má účinky právoplatného rozhodnutia. Ak dohliadaný subjekt dobrovoľne nezaplatí celú sumu uloženej pokuty v určenej lehote, Národná banka Slovenska zabezpečí vymáhanie nezaplatenej sumy pokuty podľa § 34.
(6)
Zaplatením pokuty sa blokové konanie končí. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní nemožno podať opravný prostriedok a jej uloženie nemožno preskúmať ani mimo odvolacieho konania podľa § 32 ods. 5.
(7)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Národná banka Slovenska.
§ 35c
Rozkazné konanie
(1)
Ak bolo pri výkone dohľadu spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, Národná banka Slovenska je príslušná bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie dohliadanému subjektu za zistený nedostatok. Ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa pred vydaním rozkazu o uložení sankcie nepoužijú.
(2)
Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 5 000 eur alebo opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku.
(3)
Rozkaz o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odpore; na rozkaz o uložení sankcie sa primerane použijú ustanovenia § 27 a na jeho doručovanie sa použijú ustanovenia § 18.
(4)
Dohliadaný subjekt, proti ktorému bol vydaný rozkaz o uložení sankcie, môže Národnej banke Slovenska proti vydanému rozkazu o uložení sankcie podať do 15 dní od jeho doručenia písomne odpor, ktorý musí byť odôvodnený. Včasným podaním odporu s odôvodnením sa rozkaz o uložení sankcie zrušuje a Národná banka Slovenska pokračuje v konaní v prvom stupni. Ak pred vydaním rozkazu o uložení sankcie nebol proti účastníkovi konania urobený iný úkon, po včasnom podaní odporu s odôvodnením sa doručenie rozkazu o uložení sankcie účastníkovi považuje za prvý úkon v konaní.
(5)
Rozkaz o uložení sankcie, proti ktorému nebol včas podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozhodnutia, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok.
§ 35d
(1)
Osoba poverená výkonom dohľadu na mieste je v mene Národnej banky Slovenska príslušná priamo na mieste uložiť dohliadanému subjektu bezprostredné vykonanie opatrení na odstránenie zisteného nedostatku vrátane zakázania poskytovania finančnej služby alebo zakázania sprostredkúvania finančnej služby, na ktorú sa vzťahuje zistený nedostatok, až do odstránenia tohto nedostatku.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 oznámi osoba poverená výkonom dohľadu na mieste ústne dohliadanému subjektu a bezodkladne o nich vyhotoví písomný záznam; od tohto oznámenia dohliadanému subjektu sú uložené opatrenia vykonateľné. Ak dohliadaný subjekt s opatreniami podľa odseku 1 nesúhlasí, môže proti nim do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného záznamu podať Národnej banke Slovenska písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. Podanie námietky proti uloženým opatreniam nemá odkladný účinok. O námietke rozhodne Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od jej podania; na rozhodovanie o námietke sa použijú ustanovenia § 29 ods. 1 a na doručovanie rozhodnutia o námietke sa použijú ustanovenia § 18. Proti rozhodnutiu o námietke nemožno podať opravný prostriedok. Ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa na konanie o námietke nepoužijú.
§ 35e
(1)
Národná banka Slovenska rozhodnutím zakáže dohliadanému subjektu
a)
nekalú obchodnú praktiku,42d) ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to aj bez ohľadu na jej príčiny a bez ohľadu na vznik škody alebo spôsobenie iného následku finančným spotrebiteľom,
b)
používať neprijateľnú podmienku v neprospech finančného spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka") v zmluve o poskytnutí finančnej služby ani dojednávať zmluvy s finančnými spotrebiteľmi obsahujúce neprijateľnú podmienku.42e)
(2)
Národná banka Slovenska je v rámci vykonávania svojej pôsobnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov príslušná ako predbežnú otázku posudzovať nekalé obchodné praktiky dohliadaných subjektov a neprijateľné podmienky v zmluvách o poskytnutí finančnej služby; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 3.
(3)
Ak Národná banka Slovenska získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv dohliadaným subjektom, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy finančných spotrebiteľov, je príslušná vydať predbežné opatrenie, ktorým dohliadanému subjektu uloží, aby upustil od tohto porušovania spotrebiteľských práv a vo veci tohto porušovania bezodkladne začne konanie proti dohliadanému subjektu.
§ 35f
(1)
Tomu, kto porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) Národná banka Slovenska je podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku príslušná
a)
uložiť pokutu do výšky 700 000 eur, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
b)
uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
c)
zakázať používať nekalú obchodnú praktiku alebo zakázať podľa § 35e ods. 1 písm. b) používať neprijateľnú podmienku,
d)
zakázať poskytovať finančnú službu alebo zakázať sprostredkúvať finančnú službu, na ktorú sa vzťahuje zistený nedostatok, až do odstránenia tohto nedostatku,
e)
uložiť povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
f)
odobrať za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1 povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu alebo rozhodnúť za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1 o zrušení registrácie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu a o výmaze z príslušného registra osôb oprávnených vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu,
g)
uložiť inú sankciu ustanovenú osobitným predpisom1) v oblasti finančného trhu s cieľom ochrany finančných spotrebiteľov.
(2)
Tomu, kto opakovane porušil práva finančného spotrebiteľa alebo opakovane porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov v období 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, je Národná banka Slovenska príslušná podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa odseku 1 písm. a); týmto nie je dotknuté ustanovenie § 35g ods. 1.
§ 35g
(1)
Národná banka Slovenska je za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov príslušná odobrať dohliadanému subjektu povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu alebo rozhodnúť o zrušení registrácie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu a o výmaze z príslušného registra osôb oprávnených vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu, ak dohliadaný subjekt poruší opatrenie podľa § 35d, poruší rozhodnutie podľa § 35e, poruší povinnosť uloženú súdom, týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) alebo povinnosť podľa § 53a Občianskeho zákonníka zdržať sa používania neprijateľnej podmienky,42e) poruší podmienku alebo povinnosť ustanovenú osobitným predpisom1) ako osobitne závažnú alebo poruší povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov uloženú predbežným opatrením alebo iným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(2)
Ak má dohliadaný subjekt sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska skutočnosti uvedené v odseku 1 alebo uloženie sankcie podľa § 35f takému dohliadanému subjektu oznámi príslušnému zahraničnému orgánu dohľadu nad týmto dohliadaným subjektom.
§ 35h
(1)
Sankcie podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov možno ukladať samostatne alebo súbežne a za trvajúci nedostatok aj opakovane; súbežne popri sebe však nemožno jednej sankcionovanej osobe uložiť viacero pokút podľa § 35b, 35c a 35f. Sankcie podľa tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do štyroch rokov od jeho vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa § 10 ods. 5 a 6.
(2)
Uložením sankcií podľa tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.42f)
(3)
Pokuta uložená podľa § 35c alebo § 35f za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty vrátane pokuty uloženej v rozkaznom konaní. Výnosy z pokút vrátane pokút uložených v rozkaznom konaní alebo v blokovom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 35i
Zmluva o poskytnutí finančnej služby uzavretá v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby, sa od začiatku zrušuje doručením oznámenia Národnej banky Slovenska dohliadanému subjektu, že ide o zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavretú v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby, pričom Národná banka Slovenska také oznámenie zašle dohliadanému subjektu spravidla do 15 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby. Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť Národnej banke Slovenska celé finančné plnenia uhradené dohliadanému subjektu v súvislosti so zmluvou o poskytnutí finančnej služby v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby a Národná banka Slovenska vráti dohliadanému subjektu celé finančné plnenia uhradené dohliadaným subjektom v súvislosti s takou zmluvou o poskytnutí finančnej služby, pričom tieto finančné plnenia sa musia uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo dohliadanému subjektu doručené oznámenie Národnej banky Slovenska, že ide o takú zmluvu o poskytnutí finančnej služby; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 12. Informácie a podklady získané v súvislosti s kontrolným zaobstaraním finančnej služby možno použiť na účely výkonu dohľadu nad finančným trhom vrátane ochrany finančných spotrebiteľov.
§ 35j
(1)
Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) možno podať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to prostredníctvom pošty, elektronických prostriedkov alebo osobne. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Na náležitosti podania uvedeného v § 1 ods. 3 písm. c) sa primerane vzťahujú ustanovenia o náležitostiach žiadosti podľa § 16 ods. 1, pričom podanie obsahuje najmä označenie predkladateľa podania27) (ďalej len "predkladateľ"), označenie veci, ktorej sa týka, označenie dotknutého dohliadaného subjektu,27) uvedenie toho, čo sa podaním sleduje alebo požaduje, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a podpis predkladateľa; podanie môže obsahovať označenie ďalších dotknutých osôb27) aj bez ich súhlasu, ak o nich predkladateľ vie. K podaniu sa prikladajú listiny, ktoré má predkladateľ k dispozícii a týkajú sa predmetu podania.
(2)
Ak podanie nemá potrebné náležitosti, Národná banka Slovenska bezodkladne vyzve predkladateľa, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil a určí mu lehotu na odstránenie nedostatkov podania, spravidla nie dlhšiu ako 30 kalendárnych dní. Národná banka Slovenska v tejto výzve poučí predkladateľa o tom, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať a tiež o následkoch nesplnenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania. Ak predkladateľ napriek výzve neodstráni nedostatky podania, pričom pre tieto nedostatky je podanie nepreskúmateľné, Národná banka Slovenska predmetné podanie z dôvodu nepreskúmateľnosti odloží. Ak však Národná banka Slovenska nie je vecne príslušná na vybavenie podania a na jeho vybavenie je príslušný iný orgán verejnej moci, Národná banka Slovenska bezodkladne postúpi podanie príslušnému orgánu verejnej moci a upovedomí o tom predkladateľa.
(3)
Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) treba vybavovať tak, aby pri jeho vybavovaní nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, osobných údajov, bankového tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných predpisov.23)
§ 35k
Na vykonávanie ochrany finančných spotrebiteľov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o dohľade nad dohliadanými subjektmi, ak v § 35a až 35j nie je ustanovené inak.“.
Doterajšia piata až siedma časť sa označujú ako šiesta až ôsma časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42d až 42f znejú:
„42d)
§ 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42e)
§ 53 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
42f)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 36 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na postup Národnej banky Slovenska pri vykonávaní zápisu alebo registrácie (ďalej len "zápis") podľa osobitného predpisu,43a) pri zmene zápisu, odmietnutí zápisu alebo zmeny zápisu a pri zrušení alebo výmaze zápisu podľa osobitného predpisu43a) v zoznamoch podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34, ak osobitný predpis neustanovuje inak.43a)
(4)
Zoznamy podľa odseku 1 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť zoznamov podľa odseku 1 tvoria rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a miesto narodenia fyzických osôb, ktorých údaje tvoria súčasť týchto zoznamov. Údaje zapísané do zoznamov podľa odseku 1 sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich sprístupnenia tretím osobám alebo odo dňa ich zverejnenia, a to odo dňa, ktorý nastal skôr. Údaje zapísané do verejnej časti zoznamov podľa odseku 1 sa bezodkladne po zápise, zmene zápisu, zrušení zápisu alebo výmaze zápisu zverejňujú na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie. Národná banka Slovenska taktiež v ňou určených úradných hodinách a prevádzkových priestoroch umožní každému na jeho požiadanie nahliadnuť do verejnej časti zoznamu podľa odseku 1 a urobiť si z neho na jeho náklady výpisy, ako aj Národná banka Slovenska každému na požiadanie a za úhradu vecných nákladov vyhotoví a zašle výpis s ním označenej verejnej časti zoznamu podľa odseku 1, pričom taký výpis obsahuje údaje zapísané vo verejnej časti zoznamu a aktuálne ku dňu vydania výpisu. Údaje zapísané v neverejnej časti zoznamov podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska oprávnená aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať na spracúvanie Európskej centrálnej banke,1ab) účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,1b) iným zahraničným orgánom dohľadu, Sociálnej poisťovni43b) a ďalším orgánom verejnej moci a osobám11) v rozsahu potrebnom na plnenie ich zákonných úloh, pričom na sprístupnenie a poskytovanie z neverejnej časti zoznamov podľa odseku 1 a na využívanie, utajovanie a ochranu údajov sprístupnených alebo poskytnutých z neverejnej časti zoznamov podľa odseku 1 sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 3 až 5 a 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
„43a)
Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
43b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 37 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov okrem uložených blokových pokút, pričom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finančných spotrebiteľoch,".
32.
§ 39 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prirážky k ročným príspevkom na účely úhrady nákladov na výkon ochrany finančných spotrebiteľov (ďalej len "osobitné príspevky").“.
33.
V § 40 ods. 1 sa za slovo "činnosti" vkladajú slová "v oblasti finančného trhu" a slovo "zákona25)" sa nahrádza slovom "predpisu1)".
34.
V § 40 ods. 2 tretej vete sa slová "k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka" nahrádzajú slovami "k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom banková rada určuje ročný príspevok na príslušný kalendárny rok," a v piatej vete sa slová "bez zbytočného odkladu" nahrádzajú slovom "bezodkladne".
35.
V § 40 ods. 6 tretia veta znie: "Uhradená splátka ročného príspevku za obdobie, v ktorom prispievateľovi bolo odobraté alebo inak zaniklo jeho oprávnenie, alebo sa zmenilo jeho oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu podľa osobitného predpisu,1) sa nevracia; od skončenia tohto obdobia prispievateľovi, ktorému zaniklo jeho oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu podľa osobitného predpisu,1) zaniká aj povinnosť uhrádzať ročný príspevok a splátky ročného príspevku.".
36.
V § 40 ods. 8 sa slová "vypočíta a dlžnému prispievateľovi vyrubí Národná banka Slovenska; úroky z omeškania sa nevyrubia" nahrádzajú slovami "sa nevymáhajú".
37.
V § 40 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová "alebo vyrubenie úrokov z omeškania prispievateľovi".
38.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Osobitné príspevky
(1)
Osobitný príspevok je Národnej banke Slovenska povinný na príslušný kalendárny rok uhradiť dohliadaný subjekt za každé právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska vydané v konaní vedenom proti dohliadanému subjektu za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorým sa rozhodlo, že dohliadaný subjekt porušil právo finančného spotrebiteľa alebo že porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, pričom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom kalendárnemu roku, na ktorý sa platí osobitný príspevok. Za rozhodnutie podľa prvej vety sa nepovažuje rozhodnutie o predbežnom opatrení, rozhodnutie vydané v rozkaznom konaní ani pokuta uložená v blokovom konaní.
(2)
Výška osobitného príspevku dohliadaného subjektu sa rovná sume vo výške 1 % z ročného príspevku určeného podľa § 40, a to za každé právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1, pričom však výška osobitného príspevku dohliadaného subjektu za každé právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 je najmenej 1 000 eur, a ak ide o dohliadaný subjekt patriaci medzi dohliadané subjekty, ktoré sú prispievateľmi, pre ktoré je výška ročného príspevku určená pevnou sumou, výška osobitného príspevku dohliadaného subjektu za každé právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 je najmenej 50 eur. Celkový najvyšší súhrn osobitných príspevkov dohliadaného subjektu za jeden kalendárny rok sa rovná najviac sume vo výške 5 % z ročného príspevku dohliadaného subjektu na príslušný kalendárny rok určeného podľa § 40, najmenej však 1 000 eur, ak ide o dohliadaný subjekt, pre ktorý nie je výška ročného príspevku určená pevnou sumou, alebo 50 eur, ak ide o dohliadaný subjekt, pre ktorý je výška ročného príspevku určená pevnou sumou.
(3)
Osobitné príspevky sa uhrádzajú zároveň s ročným príspevkom; na osobitné príspevky sa rovnako použijú ustanovenia o ročných príspevkoch podľa § 40 ods. 6 a 8 až 10.“.
39.
Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015, ak sa v odsekoch 2 až 4 neustanovuje inak; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015, sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(2)
Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015 pri posudzovaní nekalých obchodných praktík dohliadaných subjektov alebo neprijateľných podmienok v zmluvách o poskytnutí finančnej služby v rámci pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie, zostávajú zachované.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou týkajúce sa poskytovania finančných služieb pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(4)
Kontrola vykonávaná na mieste, ktorá bola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti poskytovania finančných služieb pred 1. januárom 2015, sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tejto kontrole na mieste nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
40.
V prílohe druhý, tretí, piaty, šiesty a ôsmy bod znejú:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27. 04. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 09. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011). v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).“.
41.
Príloha sa dopĺňa trinástym a štrnástym bodom, ktoré znejú:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).
14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).“.
42.
Slová "internetová stránka" a slová "svoja internetová stránka" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami "webové sídlo" a slovami "svoje webové sídlo" v príslušnom tvare, slová "osobitný zákon25)" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 45b ods. 1 a 3 a § 45c ods. 1 nahrádzajú slovami "osobitný predpis25)" v príslušnom tvare a v poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: "nariadenie (EÚ) č. 575/2013.".
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová "Európske spoločenstvo" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 17f ods. 7 nahrádzajú slovami "Európska únia" v príslušnom tvare.
2.
V § 1 ods. 3 druhej vete sa slovo "zákon1)" nahrádza slovom "predpis1)".
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Napríklad čl. 128 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), čl. 16 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
4.
V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa slovo "klientov" nahrádza slovami "finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, § 6, 7, 11 až 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63 až 87 a 89 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014).“.
5.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo "päť" nahrádza slovom "šesť" a v druhej vete sa slová "dvaja ďalší" nahrádzajú slovami "traja ďalší".
6.
V § 7 ods. 3 sa slovo "Dvoch" nahrádza slovom "Troch".
7.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa slovo "päťročné" nahrádza slovom "šesťročné".
8.
V § 7 ods. 6 prvej vete sa slovo "činnosť,2aa)" nahrádza slovami "činnosť2ab) okrem členstva v Rade pre riešenie krízových situácií2ac) a".
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ab a 2ac znejú:
„2ab)
Napríklad § 2 ods. 1 a 2 a § 56 až 260 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2ac)
§ 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo iný člen bankovej rady".
10.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
11.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi1aa) a vydávania obchodných mincí podľa § 16 nesmie žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydávať bankovky ani mince. Pri označení alebo opise žetónu, medaily, platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku a ani iných hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová "minca", "bankovka" alebo "mena", ich cudzojazyčné preklady ani slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú; tým nie je dotknutá tlač bankoviek a razba mincí osobou, ktorá má platné zákonné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, a nie je dotknutý ani predaj a nákup bankoviek a mincí na zberateľské účely v súlade s § 17a ods. 4.“.
12.
V § 17a ods. 3 sa slová "iné vykonávacie inštitúcie pre prevody peňažných prostriedkov" nahrádzajú slovami "iní poskytovatelia platobných služieb".
13.
V § 17f ods. 7 sa vypúšťajú slová "Európskych spoločenstiev a".
14.
V § 17h ods. 1 sa slová "internetovej stránke" nahrádzajú slovami "webovom sídle".
15.
V § 24 ods. 2 za slovami "ochrany vkladov" sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slovo "investícií4ai)" sa vkladajú slová "Rade pre riešenie krízových situácií2ac)".
16.
Pod označenie § 40 sa vkladá nadpis, ktorý znie: "Bankové tajomstvo".
17.
V § 41 sa slovo "zákonov1f)" nahrádza slovami "predpisov,1f) Európskou centrálnou bankou v rámci výkonu jej pôsobnosti podľa osobitných predpisov9aaa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:
„9aaa)
Napríklad Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014).“.
18.
V § 43 prvej vete sa slová "osobitných predpisov" nahrádzajú slovami "Zákonníka práce" a na konci sa pripája táto veta: "Na dočasné pridelenie zamestnancov Národnej banky Slovenska pri plnení úloh v rámci osobitného systému dohľadu podľa osobitných predpisov10a) sa nevzťahujú obmedzenia na opätovné dočasné pridelenie zamestnancov podľa osobitného predpisu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014).“.
19.
V § 45 ods. 1 sa slová "podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania" nahrádzajú slovami "podľa závažnosti, rozsahu, času trvania, následkov a povahy" a vypúšťajú sa slová "v platnej menovej jednotke".
20.
V § 45 odsek 2 znie:
„(2)
Na postup Národnej banky Slovenska vo veciach podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu12) s tým, že na konanie a rozhodovanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska; rozhodnutia v prvom stupni podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Nedostatky vo veciach podľa odseku 1 uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.12aa) Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku; tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,12ab) pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty; na výnosy z pokút a vymáhanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.12ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 12aa, 12ab a 12ac znejú:
„12)
§ 2 až 4, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12aa)
§ 10 ods. 5 a 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
12ab)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12ac)
§ 34 a § 35h ods. 3 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 49ac sa vkladá § 49ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015, sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(2)
Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. januára 2015 o členoch bankovej rady a pravidlách členstva v bankovej rade sa nevzťahujú na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,12) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.12) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(4)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu.12) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 199/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová "štátnej správy pri výkone dozoru" nahrádzajú slovami "verejnej správy pri výkone dozoru alebo dohľadu (ďalej len "dozor")".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: "zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
3.
V § 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných spotrebiteľov,21b) pričom postupuje podľa osobitného predpisu,1)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
§ 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 10 písm. f) sa slová "až d)" nahrádzajú slovami "až e)".
5.
V § 11 ods. 6 sa na začiatku vkladá nová prvá veta, ktorá znie: "Pokuta podľa odseku 3 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.".
6.
V § 11 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem konania orgánu dozoru podľa § 10 písm. e), na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis1)".
7.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Dozor začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
Čl. IV
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 2 písmená i) a j) znejú:
„i)
dodržiavanie povinností a podmienok súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov podľa osobitného predpisu9) okrem spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov poskytovaných dohliadanými subjektmi finančného trhu,9a) nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,9aa)
j)
dodržiavanie povinností a podmienok súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov na diaľku podľa osobitného predpisu9ab) okrem spotrebiteľských úverov na diaľku poskytovaných dohliadanými subjektmi finančného trhu,9ab) nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,9aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 9a, 9aa a 9ab znejú:
„9)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9a)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9aa)
§ 23 ods. 1 druhá veta zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
9ab)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa na konci pripájajú tieto slová: "a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov17a) súvisiacej so službami informačnej spoločnosti, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu.17b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17b)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dohľade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konania v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
3.
V § 9 sa slová "právne akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzné akty".
4.
V názve prílohy sa slová "právnych aktov Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzných aktov".
Čl. VI
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) piatom bode sa na začiatku vkladajú slová "dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,".
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
4.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Dohľad začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dohľade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konania v oblasti ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
5.
V názve prílohy sa slová "právnych aktov Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzných aktov".
Čl. VII
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z. a zákona č. 199/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. i) sa slová "orgány štátnej správy" nahrádzajú slovami "orgány verejnej správy" a v písmene s) sa slová "orgánu štátnej správy" nahrádzajú slovami "orgánu verejnej správy".
2.
V § 3 ods. 1 sa za slovo "dozoru" vkladá čiarka a slovo "dohľadu".
3.
V § 3 ods. 3 a v § 26a ods. 1 sa nad slovom "zmluvách" odkaz "9)" nahrádza odkazom "1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
4.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa nad slovo "zmluvách" umiestňuje odkaz 1.
5.
V § 6 ods. 5 sa za slovo "dozor" vkladá čiarka a slová "dohľad alebo kontrolu (ďalej len "dozor")".
6.
V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
orgány dozoru8) a iné príslušné orgány podľa osobitných predpisov,22d)“.
7.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
8.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Odseky 7 až 14 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25ea znie:
„25ea)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Odseky 2 až 5 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)“.
10.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odseky 1 a 4 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)“.
11.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Odseky 1 až 8 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea)“.
12.
Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Dozor a kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov31) sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore a kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konanie začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
§ 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 22 písm. g) sa za slovo "súdu" vkladá čiarka a slová "predbežné opatrenie Národnej banky Slovenska".
2.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia,34) ak osobitný zákon neustanovuje inak.35) Táto kontrola sa nevzťahuje na vedenie registra veriteľov ani na veriteľov, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitného predpisu.35a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:
„35)
Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 23 ods. 2 uvádzacej vete a odseku 3 sa za slová "orgán kontroly" a slová "Orgán kontroly" vkladajú slová "alebo orgán dohľadu".
4.
V § 23 ods. 2 písm. c) sa za slová "podľa odseku 1" vkladajú slová "prvej vety".
5.
V § 23 ods. 3 písm. d) sa slová "iných štátnych orgánov" nahrádzajú slovami "iných orgánoch verejnej moci".
6.
Za § 25d sa vkladá § 25e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tejto kontrole nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.“.
Čl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a)
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z. a článkom I tohto zákona,
b)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 403/2010 Z. z. a článkom II tohto zákona.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.