363/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
ZÁKON
z 27. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová "a) a c) až g)" nahrádzajú slovami "a), c) až g) a i)".
3.
V § 8 ods. 1 sa slová "a) a c) až g)" nahrádzajú slovami "a), c) až g) a i)".
4.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9)
Právo na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov podľa odseku 8 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem doterajšieho nájomcu, aj mladý poľnohospodár10b) alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,10e) a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky. Slovenský pozemkový fond prednostne prenajme mladému poľnohospodárovi10b) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) prenajať pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.
(10)
Ak Slovenský pozemkový fond postupuje podľa odseku 9, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
a)
101 až 500 ha najviac o 3 %,
b)
501 až 700 ha najviac o 5 %,
c)
701 až 1 500 ha najviac o 7 %,
d)
1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(11)
Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu podľa odseku 9, dať do podnájmu.
(12)
Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu vykonáva aj doterajší nájomca, Slovenský pozemkový fond nepoužije postup podľa odseku 9 a nezníži výmeru pozemkov podľa odseku 10. Slovenský pozemkový fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku podľa osobitného predpisu.10f)
(13)
Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy podľa odseku 9, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, Slovenský pozemkový fond od nájomnej zmluvy odstúpi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10f znejú:
„10b)
Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
10c)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
10d)
Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
10e)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
10f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 18 ods. 1 sa slová "a) a d) až g)" nahrádzajú slovami "a), d) až g) a i)".
6.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa slová "a) a d) až g)" nahrádzajú slovami "a), d) až g) a i)".
7.
V § 34 ods. 19 sa slová "podľa centrálnej evidencie elektronickej podateľne" nahrádzajú slovami "do sídla pozemkového fondu".
8.
V § 34 ods. 20 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: "postup podľa osobitného predpisu sa nepoužije.23hea)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hea znie:
„23hea)
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam mladých poľnohospodárov10b) alebo poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov podľa § 14 ods. 9 alebo podľa osobitného predpisu,23hi) podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu. Pozemkový fond mladého poľnohospodára10b) alebo poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) zo zoznamu vymaže po uzavretí nájomnej zmluvy podľa § 14 ods. 9 alebo po opakovanom odmietnutí pozemkov ponúknutých pozemkovým fondom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hi znie:
„23hi)
§ 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2014 Z. z.“.
10.
Za § 42t sa vkladá § 42u, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Pozemkový fond postup podľa § 14 ods. 9 a 10 nepoužije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014.
(2)
Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou podľa § 35a ods. 5 písm. f) prvého bodu do 31. decembra 2014, pozemkový fond posúdi podľa § 14 ods. 9 a 10.“.
Čl. II
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová "obvodný pozemkový úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "okresný úrad" v príslušnom tvare.
2.
V § 12a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4 je doterajší nájomca povinný uzatvoriť podnájomnú zmluvu aj s fondom, ak o to fond požiada, z dôvodu vytvorenia racionálnych podmienok užívania pozemkov, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
§ 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
3.
V § 12a ods. 9 a 11 sa číslo "7" nahrádza číslom "8".
4.
V § 12a ods. 13 a 14 sa číslo "5" nahrádza číslom "6".
5.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 3 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem doterajšieho nájomcu, aj mladý poľnohospodár11c) alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku11d) alebo mikropodniku,11e) ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,11f) a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky. Fond môže prenajať mladému poľnohospodárovi11c) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku11d) alebo mikropodniku11e) pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.
(5)
Ak fond postupuje podľa odseku 4, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
a)
101 až 500 ha najviac o 3 %,
b)
501 až 700 ha najviac o 5 %,
c)
701 až 1 500 ha najviac o 7 %,
d)
1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(6)
Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu podľa odseku 4 dať do podnájmu.
(7)
Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu vykonáva aj doterajší nájomca, fond nepoužije postup podľa odseku 4 a nezníži výmeru podľa odseku 5. Fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku podľa osobitného predpisu.11g)
(8)
Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy podľa odseku 4, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, fond od nájomnej zmluvy odstúpi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c až 11g znejú:
„11c)
Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
11d)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
11e)
Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
11f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
11g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 21 ods. 2 sa za slová "30 rokov" vkladá čiarka a tieto slová: "ak sa zmluvne nedohodne inak, najmenej však na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy17b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
§ 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 23 sa slová "zákona.20)" nahrádzajú slovami "predpisu,20) okrem lesných pozemkov.".
8.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Fond postup podľa § 13 ods. 4 a 5 nepoužije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014.
(2)
Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou fondu do 31. decembra 2014, fond posúdi podľa § 13 ods. 4 a 5.“.
Čl. III
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 211/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z. a zákona č. 182/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová "Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach" nahrádzajú slovami "Rozsah, podmienky a spôsob".
2.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.