34/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
ZÁKON
z 28. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,“.
2.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy povinný zabezpečiť ochranu
a)
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,9d)
b)
viníc.“.
3.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pôdu“ vkladajú slová „a vinice“.
4.
V § 12 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice (ďalej len „odvod“).“.
5.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.
(4)
Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
6.
V § 17 ods. 5 písm. f) sa za slovo „samosprávy;“ vkladajú slová „ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja;“.
7.
V § 17 ods. 5 písm. h) sa za slovom „pôde“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,“.
8.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 27a sa vypúšťajú slová „výšku odvodu,“.
10.
Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. februára 2014
Konania začaté pred 27. februárom 2014 sa dokončia podľa úpravy účinnej od 27. februára 2014.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „lesných pozemkov“ sa vkladajú slová „a v záujme ochrany viníc“.
2.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.
3.
V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. III
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.6aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aaa znie:
„6aaa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
2.
V § 1 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „zákazku“ vkladajú slová „a zákazku podľa § 9 ods. 9“.
3.
V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,“.
4.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,6ad)
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,6af)
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,6ag) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,6ah)“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená j) a k).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac, 6ad a 6af až 6ah znejú:
„6ac)
§ 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6ad)
§ 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.
6af)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
6ag)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.
6ah)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb.“.
5.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať
a)
postup pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b),
b)
postup podľa § 9 ods. 9 prvej vety, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b).“.
6.
V § 9 odsek 9 znie:
„(9)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“.
7.
V § 46 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.“.
8.
V § 96 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 93 ods. 3 sa nepoužije.“.
9.
V § 98 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a)
spĺňa aspoň jednu z podmienok na použitie priameho rokovacieho konania uvedených v § 58 písm. b), d) až i),
b)
v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 96; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie.“.
10.
V § 100 odsek 1 znie:
„(1)
Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30, a určí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32 ods. 10 a 11 sa použije primerane,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk; v prípade skupiny dodávateľov sa použije § 31,
d)
vypracuje súťažné podklady podľa § 34 a uverejní ich v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk okrem častí súťažných podkladov, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa zákona; ak verejný obstarávateľ povoľuje predloženie variantných riešení, postupuje podľa § 37 primerane,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
ak ide o zákazku, pri ktorej
1.
môže podať námietky aj iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), na predkladanie ponúk sa použije § 39 a na otváranie ponúk § 41,
2.
nemôže podať námietky iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom podľa odseku 6,
g)
je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 40 000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a 200 000 eur, ak ide o uskutočnenie stavebných prác; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i)
po vyhodnotení ponúk postupuje podľa § 44 primerane a pri uzavretí zmluvy postupuje podľa § 45 primerane; pri zrušení postupu zadávania zákazky použije § 46,
j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,
k)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,
l)
postupuje podľa § 49a ods. 1 písm. b) až f) a odsekov 3 až 5,
m)
môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.“.
11.
V § 100 ods. 3 sa za slová „pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu“ vkladajú slová „podľa § 43“.
12.
V § 100 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela.“.
13.
V § 101 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a)
spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58 písm. b), d) až i),
b)
v predchádzajúcom postupe podľa § 100 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 100; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 100,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.“.
14.
V § 101 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie priameho rokovacieho konania podľa odseku 1 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. f).“.
15.
V § 102 odsek 2 znie:
„(2)
Informáciu o uzavretí zmluvy podľa odseku 1 je verejný obstarávateľ povinný posielať aj pri uzavretí rámcovej dohody do 14 dní po jej uzavretí. Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať úradu informáciu o uzavretí zmluvy za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Informáciu o uzavretí zmluvy podľa odseku 1 úrad uverejní vo vestníku.“.
16.
V § 136 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom, ktorí boli vylúčení, doručené oznámenie o ich vylúčení s uvedením dátumu doručenia oznámenia o vylúčení poslednému vylúčenému uchádzačovi, záujemcovi alebo účastníkovi,“.
17.
V § 136 ods. 9 písmeno e) znie:
„e)
bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov s uvedením dátumu doručenia.“.
18.
V § 155m ods. 12 sa vypúšťa prvá veta.
19.
V § 155m ods. 13 sa slová „pred zriadením elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „po zriadení elektronického trhoviska“.
20.
Za § 155m sa vkladá § 155n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 27. februára 2014
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 26. februára 2014, sa dokončia podľa predpisov účinných do 26. februára 2014. Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 26. februára 2014, sa dokončí podľa predpisov účinných do 26. februára 2014.
(2)
Na zákazku podľa § 9 ods. 9, ktorá sa preukázateľne začala do 26. februára 2014, sa vzťahujú povinnosti podľa predpisov účinných do 26. februára 2014.
(3)
Povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 100 ods. 1 písm. l) sa nevzťahujú na zákazku, pri ktorej bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná úradu na uverejnenie do 26. februára 2014.“.
Čl. IV
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. a zákona č. 353/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
p) vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu.37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností;“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou;5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.
3.
V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia vo vete nahrádza slovom „musí“.
4.
V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia“ nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“.
5.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
6.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
7.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
8.
V § 31 ods. 5 a 6 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
9.
V § 31 ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 27. februára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.