322/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
ZÁKON
z 21. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová "súdnych úradníkov" vkladá čiarka a slová "asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky".
2.
V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo "vykonáva" vkladá slovo "celoživotné".
3.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
súdnych úradníkov,1) asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky1a) a asistentov prokurátora.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 19 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z.“.
4.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Akadémia môže zároveň vykonávať vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad ministerstvo,2a) a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca; vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8.
(3)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a)
odbornú prípravu justičného čakateľa, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu,
b)
vzdelávanie justičného čakateľa zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon funkcie sudcu,
c)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,
d)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie justičnej skúšky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie sudcu a právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
8.
V § 3 odsek 8 znie:
„(8)
Pri zabezpečovaní spisov, či už v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, súdy a prokuratúra povinné poskytnúť akadémii súčinnosť. Akadémia pri vytváraní databáz podľa odsekov 6 a 7 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
9.
V § 3 ods. 9 sa slová "odsekov 1 až 6" nahrádzajú slovami "odsekov 1 až 8".
12.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 a ďalšie činnosti akadémie môže vykonávať justičný čakateľ, vyšší súdny úradník, právny čakateľ prokuratúry a asistent prokurátora počas výkonu štátnej služby.9a)“.
13.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len "skúška") justičným čakateľom predkladá akadémii minister. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie justičného čakateľa vypracované predsedom príslušného krajského súdu.
(2)
Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Cieľom skúšky je overiť, či má justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo funkciu prokurátora.
(4)
Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.
(5)
Skúška justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú písomnú a ústnu časť. Písomná časť sa skladá z odborného testu, z vyhotovenia rozhodnutí v trestnej a v inej než trestnej veci. Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na ktorú sa pripravuje. Na ústnej skúške majú justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry preukázať vedomosti z ústavného práva, z organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, z trestného práva, z medzinárodného práva, z občianskeho práva, z rodinného práva, z obchodného práva, z finančného práva, zo správneho práva, z pracovného práva a z práva Európskej únie.
(6)
Na prípravu a vykonanie skúšky poskytne služobný úrad justičnému čakateľovi a právnemu čakateľovi prokuratúry služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov.“.
14.
V § 13 ods. 1 prvá veta znie: "Skúšku vykoná justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov.".
15.
V § 13 ods. 5 sa slová "asistenta prokurátora" nahrádzajú slovami "právneho čakateľa prokuratúry".
16.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví osvedčenie o jej vykonaní, ktoré justičnému čakateľovi riaditeľ odovzdá v prítomnosti ministra, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj v prítomnosti generálneho prokurátora.
(2)
Ak justičný čakateľ pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe jeho písomnej žiadosti; generálny prokurátor povolí vykonať opravnú skúšku právnemu čakateľovi prokuratúry na základe jeho písomnej žiadosti.
(3)
Opravnú skúšku môže justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od konania skúšky.
(4)
Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, predseda krajského súdu alebo generálny prokurátor ho z funkcie odvolá podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Na vykonanie skúšky vyššieho súdneho úradníka a asistenta prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 12 ods. 1 až 5; ak ide o poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky, vykonáva právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúšky, vykonaním opravnej skúšky a ďalšej opravnej skúšky a s odovzdaním osvedčenia o vykonaní skúšky predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(6)
Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne vyššiemu súdnemu úradníkovi a asistentovi prokurátora služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov.
(7)
Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr po jednom roku a najneskôr do dvoch rokov od konania opravnej skúšky. Ak vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora neprospel ani pri ďalšej opravnej skúške, zostáva vo svojej funkcii bez možnosti znovu sa prihlásiť na vykonanie skúšky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 236 ods. 2 písm. f) zákona č. 154/2001 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 7 sa slová "piatich rokov" nahrádzajú slovami "jedného roka".
3.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku; takto vyhotovený záznam sa zverejňuje spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania.".
4.
V § 28 ods. 9 sa za slová "príslušného súdu" vkladajú slová "a pozostáva z ústnej časti".
5.
V § 29 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: "Členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených národnou radou, dvaja členovia z kandidátov zvolených súdnou radou a jeden člen z kandidátov vymenovaných ministrom. Piateho člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje.".
6.
V § 29 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7b.
7.
V § 30 ods. 7 druhej vete sa za slovo "sudcov" vkladá čiarka a slová "justičných čakateľov".
8.
V § 58 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "najviac však na sedem pracovných dní v kalendárnom roku,".
9.
V § 58 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pracovné voľno sa poskytne najviac na sedem pracovných dní v kalendárnom roku,".
10.
V § 65 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
za vedenie justičného čakateľa,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
11.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72a
Príplatok za vedenie justičného čakateľa
Sudcovi, ktorý vykonáva činnosť školiteľa justičného čakateľa, patrí osobitný príplatok vo výške 30 eur mesačne.“.
12.
V § 75 sa slová "§ 27 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 27d ods. 1".
13.
Za štvrtú časť sa vkladá piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Piata časť
OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH
§ 148
Justičný čakateľ
(1)
Justičný čakateľ je štátnym zamestnancom v štátnej službe. Vykonáva prípravu, účelom ktorej je odborná príprava na výkon funkcie sudcu a podieľa sa na výkone súdnictva.
(2)
Príprava na výkon funkcie sudcu sa skladá z odbornej prípravy a vykonania odbornej justičnej skúšky.
(3)
Príprava justičného čakateľa sa začína prijatím do štátnej služby predsedom príslušného krajského súdu po úspešnom absolvovaní výberového konania.
(4)
Za justičného čakateľa možno prijať len toho, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) a f) a ods. 2.
(5)
Justičný čakateľ skladá pri prijatí do štátnej služby do rúk predsedu krajského súdu tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy. Budem sa svedomite pripravovať na výkon sudcovskej funkcie a osvojím si zásady sudcovskej etiky.".
(6)
Odborná príprava justičného čakateľa trvá tri roky. Justičnému čakateľovi, ktorý je najmenej osem rokov činný v právnickom povolaní, môže súdna rada na návrh príslušného predsedu krajského súdu skrátiť prípravnú prax najviac o jeden rok. Obsahovú náplň odbornej prípravy justičných čakateľov schvaľuje súdna rada po dohode s ministrom.
(7)
Justičný čakateľ vykonáva odbornú prípravu na súde v obvode príslušného krajského súdu. Za výkon prípravy justičného čakateľa sa považuje aj jeho účasť na vzdelávacích podujatiach zabezpečovaných Justičnou akadémiou.
(8)
Osobným úradom justičného čakateľa, ktorý vykonáva odbornú prípravu na okresnom súde alebo krajskom súde, je krajský súd. Predseda súdu, na ktorom justičný čakateľ vykonáva odbornú prípravu, prideľuje justičnému čakateľovi školiteľa spomedzi sudcov tohto súdu.
§ 149
(1)
Pri výkone súdnictva je justičný čakateľ oprávnený vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník.
(2)
Justičný čakateľ je povinný, a to aj po skončení prípravy, zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti, v rovnakom rozsahu ako sudca. Zbaviť tejto povinnosti ho môže predseda príslušného krajského súdu.
§ 149a
(1)
Po skončení odbornej prípravy, najneskôr do šiestich mesiacov od jej skončenia, je justičný čakateľ povinný vykonať odbornú justičnú skúšku okrem prípadu, keď odbornú justičnú skúšku vykonal v minulosti. Na základe písomnej žiadosti justičného čakateľa je minister povinný, po skončení odbornej prípravy, povoliť justičnému čakateľovi účasť na odbornej justičnej skúške.
(2)
Po skončení odbornej praxe a úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonáva justičný čakateľ naďalej funkciu justičného čakateľa v stálej štátnej službe, kým bude vymenovaný do funkcie sudcu na základe výberového konania na voľné miesto sudcu. Naďalej je povinný sa v tomto období odborne pripravovať na výkon funkcie sudcu.
(3)
Justičný čakateľ môže po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník, ako aj iné úkony, ktoré ustanoví zákon.30)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
"“.
30)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
2.
Spoločný nadpis nad § 6 sa vypúšťa a nadpis § 6 znie: "Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora".
3.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia "§ 21 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z." nahrádza citáciou "§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
5.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: "a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,".
6.
V § 6 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: "ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),".
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Do funkcie prokurátora nemožno vymenovať uchádzača o funkciu prokurátora, ktorý bol
a)
prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu funkcie prokurátora,
b)
sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,
c)
advokátom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
d)
komerčným právnikom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu komerčných právnikov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
e)
notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo
f)
súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia.“.
8.
§ 7 a 7a vrátane spoločného nadpisu nad § 7 a poznámky pod čiarou znejú:
„Výberové konanie na funkciu prokurátora
§ 7
(1)
Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu prokurátora a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie prokurátora. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným predpisom.8)
(2)
Výberové konanie na funkciu prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím.
(3)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora obsahuje
a)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie, prípadne aj organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora, a zoznam dokladov, ktoré musí predložiť uchádzač o funkciu prokurátora,
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu.
(4)
Výberové konanie na funkciu prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra.
(5)
Výberového konania na funkciu prokurátora sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý
a)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,
d)
je bezúhonný,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ani politického hnutia,
g)
má odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku považovanú alebo uznanú za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o uznanie inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky a spĺňa podmienky na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky ustanovené v § 6, súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru.
(6)
Na účely výberového konania uchádzač o funkciu prokurátora predloží
a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo základnej školy, strednej školy, vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia štúdia na vysokej škole,
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti a podnikateľskej činnosti,
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
d)
originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby preukázal, že v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
e)
originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o zložení odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej skúšky považovanej za odbornú justičnú skúšku, dokladu o uznaní inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku, dokladu o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej odbornej právnickej skúšky, ak súčasne žiada o uznanie takej skúšky za odbornú justičnú skúšku alebo dokladu preukazujúceho splnenie podmienok na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky, ak súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky (§ 6),
f)
originály alebo úradne overené kópie dokladov k započítateľnej praxi,
g)
potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 6 ods. 7, ak je alebo ak bol sudcom, advokátom, komerčným právnikom, notárom, notárskym kandidátom, súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom,
h)
vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
i)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,
j)
vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
k)
vyhlásenie, že ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany alebo politického hnutia,
l)
súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru,
m)
vyhlásenie, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)
Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora ustanovené v § 6 a v odsekoch 5 a 6, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho začatím. Uchádzača, ktorý podmienky nespĺňa, generálny prokurátor o tejto skutočnosti vyrozumie.
§ 7a
(1)
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Výberová komisia má päť členov. Predsedom výberovej komisie a členom tejto komisie môže byť len prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len "rada prokurátorov").
(2)
Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
(3)
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
(4)
Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súčasne zabezpečí zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(5)
Výsledok výberového konania oznámi generálny prokurátor uchádzačom do desiatich dní od skončenia výberového konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 8 ods. 1 sa za slovo "určenú" vkladá slovo "okresnú", čiarka sa nahrádza bodkočiarkou a slová "ak tento zákon neustanovuje inak" sa nahrádzajú slovami "bez výberového konania vymenuje právneho čakateľa prokuratúry, ktorý úspešne zložil odbornú justičnú skúšku, ak tak ustanovuje tento zákon (§ 251 ods. 2)".
10.
V § 9 ods. 2 sa slová "Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len "rada prokurátorov")" nahrádzajú slovami "rady prokurátorov".
11.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Na výberové konanie na prokuratúru vyššieho stupňa sa použijú ustanovenia § 21 a 21a.“.
12.
V druhej časti druhej hlave nadpis šiesteho dielu znie:
„Funkčný postup prokurátora a zánik oprávnenia prokurátora vykonávať funkciu vedúceho prokurátora“.
13.
§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Vymenovanie prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora
(1)
Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov. Krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päťročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť opakovane vymenovaná do uvedenej funkcie. Ďalších vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez časového obmedzenia.
(2)
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(3)
Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora vykonával funkciu vedúceho prokurátora.
(4)
Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov.
§ 20
Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)
Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora krajskej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na krajskej prokuratúre.
(2)
Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora generálnej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na generálnej prokuratúre. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora. Ustanovenie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry upravuje siedmy diel tejto hlavy (§ 24a až 24e).
(3)
Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na prokuratúru vyššieho stupňa ustanovené v § 10 ods. 5 a 6.
(4)
Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa.
(5)
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa a o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.“.
14.
§ 21 vrátane nadpisu nad § 21 znie:
„Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora
§ 21
(1)
Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora na prokuratúre toho istého stupňa, na funkciu prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa a na funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa (ďalej len "výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora") sa overujú riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.8)
(2)
Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry najmenej desať dní pred jeho začatím. V rovnakej lehote zašle generálna prokuratúra oznámenie o vyhlásenom výberovom konaní na elektronickú adresu každého prokurátora.
(3)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora obsahuje
a)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
názov organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora,
d)
listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov,
e)
dátum a miesto konania výberového konania,
f)
adresu, na ktorú treba zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania,
g)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu.
(4)
Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra.
(5)
Do výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora sa môže prihlásiť iba prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na funkčný postup ustanovené týmto zákonom a podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Splnenie týchto podmienok preukazuje listinami v rozsahu a v termíne vyplývajúcom zo zásad funkčného postupu prokurátorov.
(6)
Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní pri funkčnom postupe prokurátora, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej tri dni pred jeho začatím. Uchádzača, ktorý podmienky nespĺňa, generálny prokurátor o tejto skutočnosti vyrozumie.“.
15.
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora uskutočňuje výberová komisia. Výberová komisia má päť členov. Predsedom výberovej komisie a členom tejto komisie môže byť len prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov.
(2)
Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
(3)
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
(4)
Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súčasne zabezpečí zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(5)
Výsledok výberového konania oznámi generálny prokurátor uchádzačom do desiatich dní od skončenia výberového konania.“.
16.
V § 24 sa vypúšťa odsek 3.
17.
V § 24b ods. 2 sa slová "§ 20 a 21" nahrádzajú slovami "§ 21 a 21a".
18.
V § 65 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho
1.
preložením na inú prokuratúru, služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,
2.
vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru než tú, na ktorej vykonával prípravnú prax právneho čakateľa prokuratúry; služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,“.
19.
V § 93 ods. 1 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,“.
Doterajší tretí až šiesty bod sa označujú ako štvrtý až siedmy bod.
20.
§ 109 vrátane nadpisu znie:
㤠109
Príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Za prípravu právneho čakateľa prokuratúry patrí prokurátorovi popri jeho funkčnom plate príplatok 26,56 eura mesačne; ak pripravuje dvoch alebo viacerých právnych čakateľov prokuratúry, patrí mu príplatok 33,20 eura mesačne.
(2)
Ak prokurátor začne prípravu právneho čakateľa prokuratúry počas kalendárneho mesiaca alebo ukončí prípravu počas kalendárneho mesiaca, patrí mu za dni prípravy právneho čakateľa prokuratúry pomerná časť z určenej mesačnej sumy tohto príplatku.
(3)
Vedúci prokurátor môže rozhodnúť o nepriznaní príplatku za prípravu právneho čakateľa prokuratúry, ak prokurátor alebo právny čakateľ prokuratúry nevykonával svoju funkciu viac ako desať služobných dní v mesiaci.“.
21.
§ 192 vrátane nadpisu znie:
㤠192
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárnu zodpovednosť prokurátora zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre.
(2)
Počet disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre, postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií, zásady obsadzovania disciplinárnych komisií a vytvárania zoznamu náhradníkov určuje rada prokurátorov vždy na nasledujúci kalendárny rok tak, aby bola zachovaná plynulosť disciplinárnych konaní, náhodný výber prideľovaných vecí a podmienky na objektívne a nestranné rozhodovanie disciplinárnej komisie.
(3)
Každá disciplinárna komisia má troch členov. Predsedu disciplinárnej komisie, ostatných členov disciplinárnej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich predchádzajúcom súhlase na návrh rady prokurátorov na trojročné funkčné obdobie. Tú istú osobu možno vymenovať do funkcie predsedu disciplinárnej komisie, člena disciplinárnej komisie alebo za ich náhradníka aj opakovane.
(4)
Predsedom disciplinárnej komisie, členom disciplinárnej komisie a ich náhradníkom môže byť len prokurátor,
a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.
(5)
Predseda disciplinárnej komisie, člen disciplinárnej komisie a ich náhradníci sa môžu takej funkcie vzdať, aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Funkcia predsedu disciplinárnej komisie, člena disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.
(6)
Predsedu disciplinárnej komisie, člena disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka nemožno z takej funkcie odvolať.
(7)
Funkcia predsedu disciplinárnej komisie, člena disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne, ak
a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v disciplinárnej komisii alebo ak sa stane členom rady prokurátorov,
d)
sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.
(8)
Disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak je prítomný predseda disciplinárnej komisie a ostatní členovia disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci. Rozhodnutie disciplinárnej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov disciplinárnej komisie. Člen disciplinárnej komisie, ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu, môže predložiť odlišné stanovisko; odlišné stanovisko sa doručuje rovnako ako rozhodnutie disciplinárnej komisie.
(9)
Náhradník môže nahradiť predsedu disciplinárnej komisie alebo člena disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá bráni predsedovi disciplinárnej komisie alebo jej členovi zúčastniť sa na zasadnutí disciplinárnej komisie. Ak je nahradený predseda disciplinárnej komisie, generálny prokurátor zároveň rozhodne o tom, ktorý z členov disciplinárnej komisie bude jej predsedom.
(10)
Ak ide o disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi, tam, kde sa v tomto zákone ustanovuje o disciplinárnej komisii, rozumie sa tým Ústavný súd Slovenskej republiky.“.
22.
V § 193 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Člen disciplinárnej komisie je vylúčený aj z prejednávania a rozhodovania veci v odvolacej disciplinárnej komisii a člen odvolacej disciplinárnej komisie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci v disciplinárnej komisii.".
23.
V § 197 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a)
generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b)
verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry, ak sa domnieva, že pri plnení svojich služobných povinností v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu porušil základné práva a slobody podávateľa podnetu, ktorý sa domáha právnej ochrany u verejného ochrancu práv,
c)
námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d)
príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e)
príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f)
subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi ustanovený osobitným predpisom (ďalej len "navrhovateľ").“.
24.
V § 198 sa vypúšťa odsek 3.
25.
V druhej časti jedenástej hlave nadpis tretieho dielu znie:
„Opravné prostriedky a odvolacia disciplinárna komisia“.
26.
§ 211 vrátane nadpisu znie:
㤠211
Odvolanie
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie treba podať disciplinárnej komisii. Podanie odvolania má odkladný účinok.
(2)
Odvolanie môže podať
a)
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
navrhovateľ,
c)
poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, alebo jeho zástupca, alebo opatrovník.
(3)
O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.
(4)
Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti zruší a vo veci rozhodne spravidla sama; môže však vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie disciplinárnej komisii.
(5)
Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí
a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6)
Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) až d) do vlastných rúk.
(7)
Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie nie je prípustné odvolanie. Právoplatné rozhodnutie vydané v disciplinárnom konaní je preskúmateľné súdom.
(8)
Na disciplinárne konanie pred odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane vzťahujú ustanovenia druhého dielu jedenástej hlavy druhej časti a § 216.“.
27.
Za § 211 sa vkladajú § 212 a 213, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠212
Odvolacia disciplinárna komisia
(1)
Odvolacia disciplinárna komisia má piatich členov. Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ostatných členov tejto komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich predchádzajúcom súhlase na návrh rady prokurátorov na trojročné funkčné obdobie. Tú istú osobu možno vymenovať do funkcie predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, člena odvolacej disciplinárnej komisie alebo za ich náhradníka aj opakovane.
(2)
Zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu náhradníkov určuje rada prokurátorov vždy na nasledujúci kalendárny rok tak, aby bola zachovaná plynulosť disciplinárnych konaní a podmienky na objektívne a nestranné rozhodovanie odvolacej disciplinárnej komisie.
(3)
Predsedom odvolacej disciplinárnej komisie, členom odvolacej disciplinárnej komisie a ich náhradníkom môže byť len prokurátor,
a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.
(4)
Predseda odvolacej disciplinárnej komisie, člen odvolacej disciplinárnej komisie a ich náhradníci sa môžu takej funkcie vzdať, aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Funkcia predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, člena odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.
(5)
Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, člena odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka nemožno z takej funkcie odvolať pred uplynutím ich funkčného obdobia.
(6)
Funkcia predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, člena odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne, ak
a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v odvolacej disciplinárnej komisii alebo ak sa stane členom rady prokurátorov,
d)
sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.
(7)
Disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak je prítomný predseda odvolacej disciplinárnej komisie a ostatní členovia odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci. Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej disciplinárnej komisie. Člen odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu, môže predložiť odlišné stanovisko; odlišné stanovisko sa doručuje rovnako ako rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie.
(8)
Náhradník môže nahradiť predsedu odvolacej disciplinárnej komisie alebo člena odvolacej disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá bráni predsedovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo jej členovi zúčastniť sa na zasadnutí odvolacej disciplinárnej komisie. Ak je nahradený predseda odvolacej disciplinárnej komisie, generálny prokurátor zároveň rozhodne o tom, ktorý z členov odvolacej disciplinárnej komisie bude jej predsedom.
(9)
Na vylúčenie člena odvolacej disciplinárnej komisie sa vzťahuje § 193.
§ 213
Obnova disciplinárneho konania
Prokurátor môže podať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnej komisie návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania.“.
28.
V § 221 odsek 6 znie:
„(6)
Členovi prokurátorskej rady zanikne členstvo v prokurátorskej rade, ak
a)
je preložený na prokuratúru, ktorej prokurátori tvoria iné zhromaždenie prokurátorov alebo
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora.“.
29.
V § 222 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
záverečnému hodnoteniu prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry (§ 250 ods. 5),“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
30.
V § 222 ods. 2 písm. c) sa za slovo "prokurátorov" vkladajú slová "alebo právnych čakateľov prokuratúry".
31.
V § 224 ods. 2 písm. c) sa slová "(§ 21 ods. 1 a § 234 ods. 2)" nahrádzajú slovami "(§ 7a, 21a a 238)".
32.
V § 224 ods. 2 písm. d) sa slová "§ 21 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 21a ods. 4 a 5".
33.
V § 224 ods. 2 písm. e) sa slová "(§ 247 ods. 1)" nahrádzajú slovami "(§ 251)".
34.
Nadpis tretej časti znie:
„ASISTENTI PROKURÁTOROV A PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY“.
35.
Prvý diel v tretej časti sa označuje ako prvá hlava a jej nadpis znie:
„ASISTENTI PROKURÁTOROV“.
36.
Označenie "DRUHÝ DIEL" v tretej časti nad § 231 sa vypúšťa.
37.
Za § 233 sa vkladá druhá hlava tretej časti, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY
Prvý diel
Všeobecne ustanovenia
§ 234
Právny čakateľ prokuratúry vykonáva prípravnú prax podľa tohto zákona v služobnom pomere.
§ 235
(1)
Služobným úradom právneho čakateľa prokuratúry je krajská prokuratúra. Vedúcim služobného úradu právneho čakateľa prokuratúry je krajský prokurátor.
(2)
Služobný úrad
a)
rozhoduje o právnych vzťahoch vyplývajúcich zo služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry alebo súvisiacich so služobným pomerom právneho čakateľa prokuratúry, ak zákon neustanovuje inak,
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry v osobnom spise právneho čakateľa prokuratúry,
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov právneho čakateľa prokuratúry,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)
Najvyšším služobným úradom je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných úradov uvedenou v odseku 2.
Druhý diel
Vznik a zánik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
Predpoklady na vznik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
§ 236
(1)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry vzniká vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
(2)
Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý
a)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni odbornej príprave na výkon funkcie prokurátora,
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že po skončení prípravnej praxe bude riadne vykonávať funkciu prokurátora,
d)
ovláda štátny jazyk,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre taký trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.7)
(4)
Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ustanovené v odseku 2 musí právny čakateľ prokuratúry spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru.
(5)
Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry nemožno vymenovať uchádzača o funkciu právneho čakateľa prokuratúry, ktorý
a)
už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku alebo inú odbornú právnickú skúšku alebo
b)
už bol právnym čakateľom prokuratúry, justičným čakateľom, vyšším súdnym úradníkom, advokátskym koncipientom, právnym čakateľom u komerčného právnika, notárskym koncipientom alebo exekútorským koncipientom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo pre nezloženie odbornej skúšky.
Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry
§ 237
(1)
Výberovým konaním na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu právneho čakateľa prokuratúry a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie prokurátora, na výkon ktorej sa právny čakateľ pripravuje počas prípravnej praxe. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným predpisom.8)
(2)
Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím.
(3)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry obsahuje
a)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry a zoznam dokladov, ktoré musí predložiť uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry,
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu.
(4)
Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra.
(5)
Výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni príprave na výkon funkcie prokurátora,
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že po skončení prípravnej praxe bude riadne vykonávať funkciu prokurátora,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
súhlasí s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na určenú prokuratúru.
(6)
Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží
a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo základnej školy, strednej školy, vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia štúdia na vysokej škole,
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti a podnikateľskej činnosti,
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
d)
originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby preukázal, že v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
e)
originály alebo úradne overené kópie dokladov k započítateľnej praxi,
f)
potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5, ak už bol prokurátorom alebo právnym čakateľom prokuratúry alebo ak je alebo už bol sudcom, justičným čakateľom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, advokátskym koncipientom, komerčným právnikom, právnym čakateľom u komerčného právnika, notárom, notárskym kandidátom, notárskym koncipientom, súdnym exekútorom, exekútorským kandidátom alebo exekútorským koncipientom,
g)
vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
i)
vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
j)
súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
k)
vyhlásenie, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)
Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ustanovené v § 236 a v odsekoch 5 a 6, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho začatím. Uchádzača, ktorý podmienky nespĺňa, generálny prokurátor o tejto skutočnosti vyrozumie.
§ 238
(1)
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Výberová komisia má päť členov. Predsedom výberovej komisie a členom tejto komisie môže byť len prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov.
(2)
Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
(3)
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
(4)
Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súčasne zabezpečí zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(5)
Výsledok výberového konania oznámi generálny prokurátor uchádzačom do desiatich dní od skončenia výberového konania.
§ 239
Vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Právneho čakateľa vymenúva do funkcie na základe výberového konania generálny prokurátor.
(2)
Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie právneho čakateľa prokuratúry obsahuje
a)
meno a priezvisko právneho čakateľa prokuratúry, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, vedeckú hodnosť, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,
b)
dĺžku trvania prípravnej praxe,
c)
prokuratúru, na ktorej bude vykonávať prípravnú prax a jej sídlo,
d)
služobný úrad a jeho sídlo,
e)
základný plat,
f)
týždenný služobný čas,
g)
zákonné ustanovenia upravujúce konanie odbornej justičnej skúšky,
h)
dátum vydania rozhodnutia,
i)
podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)
Právny čakateľ prokuratúry skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie: "Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Na svoju česť a svedomie sľubujem, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy. Svedomite sa budem pripravovať na výkon funkcie prokurátora a osvojím si zásady prokurátorskej etiky.".
(4)
Zloženie sľubu právny čakateľ prokuratúry potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto listine musí byť uvedený dátum zloženia sľubu.
(5)
Oprávnenie vykonávať funkciu právneho čakateľa prokuratúry vzniká dňom zloženia sľubu.
(6)
Ak právny čakateľ prokuratúry odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry je neplatné.
§ 240
Spôsoby zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vymenovaním právneho čakateľa prokuratúry do funkcie prokurátora.
(2)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká aj
a)
smrťou právneho čakateľa prokuratúry alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
odvolaním z funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
c)
vzdaním sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
§ 241
Odvolanie z funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Právneho čakateľa prokuratúry môže z funkcie odvolať iba generálny prokurátor.
(2)
Generálny prokurátor odvolá právneho čakateľa prokuratúry z funkcie, ak
a)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu bola obmedzená spôsobilosť právneho čakateľa prokuratúry na právne úkony,
b)
právny čakateľ prokuratúry stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení právneho čakateľa prokuratúry výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
e)
právny čakateľ prokuratúry nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
právny čakateľ prokuratúry opakovane nezložil odbornú justičnú skúšku alebo
g)
právny čakateľ nedal písomný súhlas na vymenovanie do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru.
(3)
Generálny prokurátor môže právneho čakateľa prokuratúry z funkcie odvolať, ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú právnu čakateľku prokuratúry.
(4)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká odvolaním dňom, keď bolo právnemu čakateľovi doručené rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie; rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie sa musí doručiť právnemu čakateľovi prokuratúry do vlastných rúk.
§ 242
Vzdanie sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Právny čakateľ prokuratúry sa môže svojej funkcie písomne vzdať aj bez uvedenia dôvodov.
(2)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vzdaním sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku služobného pomeru.
§ 243
Neplatnosť zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny čakateľ prokuratúry odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry v neskoršom konaní sa zrušuje rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
(2)
Ak služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zanikol odvolaním z funkcie, právny čakateľ prokuratúry sa môže domáhať na súde podľa osobitného predpisu13) preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
(3)
Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a právnemu čakateľovi prokuratúry sa bez zbytočného odkladu doplatí plat a priznajú ostatné nároky podľa zákona tak, ako keby vykonával funkciu právneho čakateľa prokuratúry, ak
a)
rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa zrušilo (odsek 1), alebo
b)
súd zruší rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry (odsek 2).
(4)
Čas od zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry až do obnovenia jeho trvania podľa odseku 3 sa započítava do dĺžky prípravnej praxe presahujúcej 18 mesiacov.
§ 244
Potvrdenie o služobnom pomere právneho čakateľa prokuratúry
Služobný úrad vydá právnemu čakateľovi prokuratúry v deň zániku služobného pomeru potvrdenie o služobnom pomere právneho čakateľa prokuratúry, jeho trvaní, záväzkoch, vykonaných zrážkach z platu, prípadne o iných skutočnostiach, ak o to právny čakateľ prokuratúry požiada.
Tretí diel
Základné práva a povinnosti právneho čakateľa prokuratúry
§ 245
Základné práva právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Právny čakateľ prokuratúry má právo najmä
a)
na vykonávanie svojej funkcie bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej zodpovednosti,
b)
na plat a ďalšie nároky vyplývajúce zo zákona,
c)
na zabezpečenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d)
odmietnuť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a úlohu, ktorú podľa úpravy generálneho prokurátora (§ 248 ods. 4) nemožno právnemu čakateľovi prokuratúry zveriť,
e)
podávať sťažnosti vo veciach týkajúcich sa jeho prípravnej praxe,
f)
byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.
(2)
Právny čakateľ prokuratúry nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný, alebo postihovaný za to, že podá na iného právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
Základné povinnosti právneho čakateľa prokuratúry
§ 246
(1)
Právny čakateľ prokuratúry je povinný
a)
zachovávať vernosť Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b)
dodržiavať sľub právneho čakateľa prokuratúry,
c)
dodržiavať plán prípravnej praxe,
d)
zverené úlohy plniť osobne, riadne a včas,
e)
vykonávať svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom svojej funkcie,
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry,
h)
neprijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie okrem plnení poskytovaných služobným úradom,
i)
plne využívať služobný čas a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
j)
oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch.
(2)
Právny čakateľ prokuratúry nesmie popri výkone funkcie právneho čakateľa prokuratúry vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, legislatívnej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej činnosti za predpokladu, že taká činnosť nenarušuje riadny výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry a neohrozuje dôveru v nestrannosť prokuratúry. Ak vzniknú pochybnosti, generálny prokurátor rozhodne o povinnosti právneho čakateľa prokuratúry skončiť takú funkciu alebo činnosť.
(3)
Právny čakateľ prokuratúry nesmie vykonávať politickú činnosť.
(4)
Právny čakateľ prokuratúry je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného pomeru, o veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený zo zákona; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zbaviť právneho čakateľa prokuratúry povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže generálny prokurátor, a to aj po zániku služobného pomeru.
§ 247
(1)
Právny čakateľ prokuratúry je povinný deklarovať v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti.18)
(2)
Právny čakateľ prokuratúry je povinný preukazovať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní.
(3)
Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje ustanovenie § 28.
Štvrtý diel
Prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry
§ 248
Účel prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Účelom prípravnej praxe je odborne pripraviť právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.
(2)
Počas prípravnej praxe právny čakateľ prokuratúry vykonáva odbornú prax podľa určeného rozvrhu. Obsahovú náplň odbornej prípravy právnych čakateľov určuje generálny prokurátor po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov.
(3)
Počas prípravnej praxe sa právny čakateľ prokuratúry podľa určeného rozvrhu oboznámi aj s podmienkami výkonu väzby, trestu odňatia slobody, ochrannej a ústavnej výchovy a je povinný zúčastňovať sa na špecializovanom kvalifikačnom vzdelávaní.
(4)
Právny čakateľ prokuratúry môže vykonávať jednoduché úkony prokurátora v rozsahu, ktorý ustanoví úprava generálneho prokurátora; táto úprava sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.66b)
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právneho čakateľa prokuratúry, ktorého prípravná prax je skrátená.
§ 249
Dĺžka prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)
Prípravná prax je trojročná. O predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť generálny prokurátor; prípravná prax však nesmie byť kratšia ako 18 mesiacov. Na skrátenie prípravnej praxe je potrebný súhlas rady prokurátorov.
(2)
Do dĺžky prípravnej praxe sa započítava čas
a)
výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
b)
započítaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Ako výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa na účely určenia dĺžky prípravnej praxe posudzuje aj čas
a)
čerpania dovolenky,
b)
nevykonávania funkcie právneho čakateľa prokuratúry vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny.
(4)
Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania právnym čakateľom prokuratúry, ak právny čakateľ prokuratúry vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané a doterajšou praxou získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
(5)
Do dĺžky prípravnej praxe nemožno započítať čas
a)
výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak právny čakateľ prokuratúry počas takej služby vykonával právnu prax,
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,
c)
služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
(6)
Prípravná prax sa skončí úspešným vykonaním odbornej justičnej skúšky, na ktorej vykonanie má právny čakateľ prokuratúry po skončení prípravnej praxe právny nárok.
§ 250
Hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry v priebehu prípravnej praxe
(1)
Právneho čakateľa prokuratúry hodnotí priebežne dvakrát v kalendárnom roku vedúci služobného úradu na základe podkladov prokurátora-školiteľa, vlastných poznatkov o činnosti právneho čakateľa prokuratúry a na základe priebežných pohovorov s právnym čakateľom prokuratúry.
(2)
Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu prípravnej praxe z hľadiska osvojovania si právnych predpisov uplatňovaných prokuratúrou a potrebných praktických návykov, dodržiavania etiky a disciplíny pri plnení zverených úloh a dodržiavania rozvrhu prípravnej praxe.
(3)
Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry.
(4)
Záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry sa vypracúva na základe podkladov prokurátora-školiteľa, vedúcich prokurátorov, ktorých o podklady požiadal vedúci služobného úradu a informácií štátnych orgánov a inštitúcií, na ktorých právny čakateľ prokuratúry vykonával prípravnú prax.
(5)
K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí právny čakateľ prokuratúry a prokurátorská rada.
§ 251
Odborná justičná skúška
(1)
Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.11a)
(2)
Ak právny čakateľ prokuratúry úspešne zložil odbornú justičnú skúšku a ak spĺňa ostatné podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora, generálny prokurátor ho vymenuje do funkcie prokurátora od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úspešne zložil odbornú justičnú skúšku. Ak právny čakateľ prokuratúry k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úspešne zložil odbornú justičnú skúšku, nedosiahne najmenej 25 rokov svojho veku, generálny prokurátor ho vymenuje do funkcie prokurátora odo dňa dosiahnutia 25. roku veku.
(3)
Tam, kde sa v zákone alebo v doklade vydanom na základe zákona používa pojem prokurátorská skúška, rozumie sa tým odborná justičná skúška podľa tohto zákona.
Piaty diel
Spoločné ustanovenia
§ 251a
Disciplinárna zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry
Na disciplinárnu zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry sa primerane vzťahujú ustanovenia § 187 až 217 tohto zákona.
§ 251b
Osobitné ustanovenie
Na platové pomery právneho čakateľa prokuratúry a na právne vzťahy právneho čakateľa prokuratúry vyplývajúce z jeho služobného pomeru, ktoré nie sú upravené týmto zákonom, sa vzťahuje osobitný predpis.67)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66b a 67 znejú:
„66b)
§ 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z.
67)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 252 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skončenia služobného pomeru prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry a štátnozamestnaneckého pomeru asistentov prokurátorov,“.
39.
V § 252 ods. 1 písm. a) štvrtý bod znie:
„4.
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov,“.
40.
Doterajší text § 261 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na právneho čakateľa prokuratúry.“.
41.
Za § 265l sa vkladajú § 265m až 265s, ktoré vrátane spoločného nadpisu nad § 265m znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2014
§ 265m
Právny čakateľ prokuratúry, ktorý sa stal asistentom prokurátora na základe zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je od 1. decembra 2014 znovu právnym čakateľom prokuratúry, má právo vykonať odbornú justičnú skúšku, a ak splní podmienky ustanovené zákonom, má právo byť vymenovaný do funkcie prokurátora bez toho, aby znovu absolvoval výberové konanie.
§ 265n
(1)
Prokurátori a vedúci prokurátori vymenovaní do funkcií podľa predpisov účinných do 30. novembra 2014 sa od 1. decembra 2014 považujú za prokurátorov a vedúcich prokurátorov vymenovaných podľa predpisov účinných od 1. decembra 2014, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Na vymenovanie do funkcie krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora alebo námestníka okresného prokurátora, ktorá sa uvoľní v čase od 1. decembra 2014 sa vzťahuje § 19.
§ 265o
(1)
Člen prokurátorskej rady vymenovaný do funkcie, ktorá je od 1. augusta 2014 nezlučiteľná s funkciou člena prokurátorskej rady (§ 221 ods. 1), je povinný najneskôr do 5. decembra 2014 odstrániť dôvody nezlučiteľnosti, inak mu funkcia člena prokurátorskej rady zanikne nasledujúcim dňom.
(2)
Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie prokurátorov s cieľom zvoliť nových chýbajúcich členov prokurátorskej rady najneskôr do 15. decembra 2014.
(3)
Zhromaždenie prokurátorov zvolí nových chýbajúcich členov prokurátorskej rady najneskôr do troch dní od konania zhromaždenia prokurátorov.
(4)
Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov podľa tohto zákona sa na právne vzťahy upravené týmto zákonom nevyžaduje stanovisko, vyjadrenie alebo súhlas orgánov samosprávy, ak niektorá z prokurátorských rád nie je schopná uznášať sa z dôvodu zániku členstva v prokurátorskej rade nadpolovičnému počtu členov prokurátorskej rady z dôvodov uvedených v odseku 1.
§ 265p
Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov výberových komisií podľa tohto zákona najneskôr 31. decembra 2014.
§ 265r
Rada prokurátorov predloží zásady funkčného postupu prokurátorov na schválenie generálnemu prokurátorovi najneskôr do 31. decembra 2014.
§ 265s
(1)
Rada prokurátorov určí počet disciplinárnych komisií, ktoré je potrebné zriadiť na generálnej prokuratúre v roku 2015, najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Rada prokurátorov určí postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií, zásady obsadzovania disciplinárnych komisií a vytvárania zoznamu náhradníkov podľa § 192 ods. 2 na rok 2015 najneskôr do 31. decembra 2014.
(3)
Rada prokurátorov určí zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu náhradníkov podľa § 212 ods. 2 na rok 2015 najneskôr do 31. decembra 2014.
(4)
Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov disciplinárnych komisií a odvolacej disciplinárnej komisie podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2014.
(5)
Na disciplinárne konania začaté pred 1. decembrom 2014 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. novembra 2014.
(6)
Disciplinárne konanie začaté v čase od 1. októbra 2011 do 30. novembra 2014 dokončí v prvom stupni disciplinárna komisia zriadená podľa právnej úpravy účinnej v čase od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2014.
(7)
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej pred 1. decembrom 2014 rozhoduje súd.“.
Čl. IV
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady; po skončení funkčného obdobia mu zostávajú.“.
2.
V § 9 ods. 5 sa vypúšťajú slová "po schválení súdnou radou".
Čl. V
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa za slová "podieľajú aj" vkladajú slová "justiční čakatelia,".
2.
V § 15 ods. 6 sa za slová "ako aj" vkladajú slová "justiční čakatelia a".
3.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
Minister môže aj bez návrhu odvolať sudcu z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti predsedu súdu ustanovené zákonom. Na konanie o odvolaní predsedu súdu sa nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní;11a) rozhodnutie ministra musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Proti rozhodnutiu ministra podľa prvej vety nie je prípustný opravný prostriedok; rozhodnutie je preskúmateľné najvyšším súdom na základe žaloby podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku. Lehota na podanie žaloby je desať dní odo dňa doručenia rozhodnutia ministra o odvolaní z funkcie predsedu súdu. O žalobe rozhodne najvyšší súd do 30 dní od jej doručenia najvyššiemu súdu; proti rozhodnutiu najvyššieho súdu nie je prípustné odvolanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 39 ods. 1 sa slová "21 do 50" nahrádzajú slovami "21 do 70".
5.
V § 53 ods. 3 sa za slová "osobitných predpisov,18a)" vkladajú slová "justiční čakatelia,".
8.
V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dohliada na prípravnú službu justičných čakateľov počas jej výkonu na okresnom súde.“.
9.
V § 74 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
riadi a kontroluje prípravnú službu justičných čakateľov v obvode krajského súdu a jej výkon.“.
Čl. VI
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 3 písm. e) druhý a tretí bod znejú:
„2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)
3.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová "súdnych úradníkov" nahrádzajú slovami "justičných čakateľov a súdnych úradníkov".
2.
V § 2 ods. 3 sa slová "asistentov prokurátora" nahrádzajú slovami "právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora".
3.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom súde je krajský súd.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 9 ods. 4 sa za slovo "prokuratúre" vkladajú slová "a právneho čakateľa prokuratúry".
5.
V § 101 ods. 1 sa slová "písm. a) až e)" nahrádzajú slovami "písm. a) až f)".
6.
V § 104 ods. 3 sa slová "kancelária prezidenta a kancelária ústavného súdu" nahrádzajú slovami "kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu a kancelária súdnej rady".
7.
V § 104 ods. 6 sa za slová "písm. a) až c)" vkladajú slová "a f)".
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. V šiesteho, siedmeho, desiateho a jedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.