314/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
ZÁKON
zo 14. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Na účely tohto zákona
a)
vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi,
b)
posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie"), vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu") a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou,
c)
posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení činnosti") alebo jej zmeny a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny (ďalej len "záverečné stanovisko"), pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou,
d)
strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, ako aj akákoľvek jeho zmena, ktorý sa pripravuje, schvaľuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupiteľstvom, zastupiteľstvom vyššieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie,
e)
strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
f)
navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť alebo jej zmena") je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny,
g)
navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie,
h)
povoľovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov,2)
i)
rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povoľovacie konanie zastavuje,
j)
povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní,
k)
príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak,
l)
rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy,6) do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
m)
povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,
n)
schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,
o)
obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,
p)
dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,
q)
dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu,
r)
verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,
s)
dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takom konaní,
t)
mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia7a) založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,
u)
strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,
v)
dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti alebo jej zmeny presahujúcim štátne hranice.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
2.
Slová "zainteresovaná verejnosť" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "dotknutá verejnosť" v príslušnom tvare.
3.
V nadpise nad § 5 sa vypúšťajú slová "o strategickom dokumente" a v § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie")".
4.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.“.
5.
V § 9 ods. 2 sa slová "v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu")" nahrádzajú slovami "v správe o hodnotení strategického dokumentu".
6.
Nadpis nad § 18 sa vypúšťa.
7.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
(1)
Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť každá
a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v písmene b),
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
c)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 časti A ustanovená,
e)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
f)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
g)
navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území.
(2)
Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len "zisťovacie konanie") musí byť každá
a)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky,
b)
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
c)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie,
d)
zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.
(3)
Ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.“.
8.
§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Konanie o podnete
(1)
Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 alebo nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.
(2)
Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.
(3)
Ak sa konanie o podnete začne na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa začína dňom jeho doručenia príslušnému orgánu.
(4)
Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete.
(5)
Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a)
povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,22a)
c)
význam očakávaných vplyvov,
d)
odôvodnenie podnetu.
(6)
Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona, postupuje sa ďalej v konaní podľa § 30.
(7)
Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona.
§ 20
Osobitosti konania
(1)
Príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní. Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.
(2)
Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať posudzovanie ich vplyvov spoločne.
(3)
Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho konania alebo návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Na späť vzatie návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 26, 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Náležitosti rozhodnutia
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia22b) obsahuje
a)
odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo
b)
odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami doručenými v priebehu posudzovania vplyvov, ako aj s odborným posudkom podľa § 36 a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej činnosti podľa § 37 ods. 5 a prílohy č. 12 časti VII a
c)
ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
10.
Nadpis nad § 22 sa vypúšťa.
11.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Zámer
(1)
Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5; zámer je navrhovateľ povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.
(2)
Príslušný orgán na základe zámeru podľa odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny vrátane postupu podľa § 23.
(3)
Zámer musí obsahovať
a)
základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, ako aj územia, ktoré má byť navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené,
c)
základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä nároky na záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia,
d)
základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
e)
návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky,
f)
nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nerealizovala a najmenej dva realizačné varianty navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
(4)
Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.
(5)
Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vráti príslušný orgán do siedmich pracovných dní navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah a lehotu jeho doplnenia.
(6)
Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.“.
12.
V § 23 ods. 1 prvej vete sa čiarka za slovami "dotknutému orgánu" nahrádza spojkou "a" a vypúšťajú sa slová "a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia podľa § 27, ak podala podnet podľa § 20".
13.
V § 23 ods. 3 prvá veta znie: "Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.".
14.
V § 23 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.".
15.
§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní
§ 24
(1)
Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o
a)
tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, konaniu podľa § 19 a o skutočnosti, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov presahujúcich štátne hranice, ak ide o tento prípad,
b)
svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní alebo v posudzovaní jej vplyvov a o povoľujúcom orgáne,
c)
tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania,
d)
povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
e)
odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 a správe o hodnotení činnosti podľa § 31,
f)
čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie o konaní verejného prerokovania,
g)
podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému možno zasielať pripomienky alebo otázky, a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok alebo otázok,
h)
iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.
(2)
Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.24) Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
(3)
Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním
a)
odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,
b)
odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 6,
c)
odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,
d)
odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.
(4)
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len "rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní"), alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 alebo záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 7. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
(5)
Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania podľa odseku 4 je
a)
doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia25) alebo mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia,7a)
b)
podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,
c)
meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
(6)
Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
(7)
Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a údaj podľa odseku 8.
(8)
Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia, ak je k písomnému určeniu zároveň priložený písomný súhlas splnomocnenca a písomný súhlas jeho zástupcu s prijatím splnomocnenia. K nahradeniu splnomocnenca zástupcom dochádza dňom doručenia písomného určenia spolu s písomným súhlasom zástupcu splnomocnenca príslušnému orgánu.
(9)
Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní sa zastupovania, doručeným občianskej iniciatíve a zároveň príslušnému orgánu. Po vzdaní sa zastupovania sa splnomocnencom občianskej iniciatívy stane fyzická osoba, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine a zároveň prijme svoje splnomocnenie písomným súhlasom. K vzdaniu sa zastupovania občianskej iniciatívy splnomocnencom dochádza dňom doručenia vyhlásenia príslušnému orgánu. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine s prijatím splnomocnenia príslušnému orgánu.
(10)
Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy a písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá sa má stať novým splnomocnencom, doručeného príslušnému orgánu, možno nahradiť splnomocnenca bez jeho súhlasu inou fyzickou osobou. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného vyhlásenia a súhlasu fyzickej osoby príslušnému orgánu.
(11)
Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa odseku 6 a za jej splnomocnenca sa považuje ten, ktorého stanovisko bolo spomedzi uvedených stanovísk doručené príslušnému orgánu ako prvé v poradí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:
„24)
§ 14 zákona č. 71/1967 Zb.
25)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 20 f až 20j Občianskeho zákonníka.“.
16.
§ 24a a 24b sa vypúšťajú.
17.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
V konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa tohto zákona vo vzťahu k dotknutej verejnosti, ktorá je účastníkom konania podľa tohto zákona, nie je potrebný jej súhlas so zastavením konania.
(2)
Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou vyhláškou; členovia občianskej iniciatívy vytvorenej postupom podľa § 24 ods. 11 sa na tieto účely považujú za jedného člena dotknutej verejnosti.“.
18.
§ 26 až 28 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.
19.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Zisťovacie konanie
(1)
Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky
a)
zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo
b)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
(2)
Príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.
(3)
Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.
(4)
Na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.
(5)
Ak oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti ho príslušný orgán bezodkladne navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
(6)
Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a)
zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b)
zverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na nahliadnutie len v ním vybranej obci, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 6. Príslušný orgán určí vybranú dotknutú obec najmä z hľadiska počtu jej obyvateľov a miery predpokladaného vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na obec.
(8)
Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
(9)
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
(10)
Príslušný orgán si môže vyžiadať k zámeru alebo oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.
(11)
Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.
(12)
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.
(13)
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa odseku 3 a vyhodnotenie stanovísk doručených podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4.
(14)
Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote
a)
20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť, alebo
b)
30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
(15)
Príslušný orgán zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(16)
Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
(17)
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom.26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Piata časť Občianskeho súdneho poriadku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
20.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
Príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej činnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené povahou navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou, a to najmä z hľadiska
a)
únosného zaťaženia územia,22)
b)
dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
c)
kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ich nezvratnosť,
d)
prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,
e)
použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f)
porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.“.
21.
§ 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
㤠30
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram
(1)
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a podľa potreby aj jeho harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c) Príslušný orgán rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zverejní na svojom webovom sídle a doručí rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti. Príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom doručí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny navrhovateľovi spolu so stanoviskami doručenými do 15 dní
a)
od uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4 v prípadoch uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) a d),
b)
od vydania rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14 v prípadoch uvedených v § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a f),
c)
od vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),
d)
od vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 7.
(2)
Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4. Určí sa pritom, najmä
a)
ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b)
na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c)
ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 20 ods. 2 sa majú spoločne posudzovať,
d)
počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.
(3)
V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.
(4)
Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
(5)
Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
(6)
Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 5 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny
§ 31
(1)
Správa o hodnotení činnosti obsahuje
a)
základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b)
charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo jej zmena realizovať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené,
c)
hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a zdravie ľudí,
d)
porovnanie variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu,
e)
návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí,
f)
všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e),
g)
vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru,
h)
náležitosti uvedené v prílohe č. 11.
(2)
Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v odseku 1 a v prílohe č. 11 primerane charakteru navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
(3)
Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 a správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu7) potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov2) požiadal alebo požiada.
(4)
Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia a lehotu, počas ktorej navrhovateľ doplní a následne predloží príslušnému orgánu doplnenú správu o hodnotení činnosti.
(5)
Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky.“.
22.
V § 32 ods. 1 sa spojka "a" za slovami "dotknutý orgán" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová "a dotknutú verejnosť a zároveň túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle".
23.
V § 33 ods. 1 sa za slovo "obci" vkladajú slová "a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19.".
24.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 2 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.“.
25.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § 19, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti alebo jej zmeny v lehote 30 dní od jej doručenia.“.
26.
V § 36 ods. 1 druhej vete sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti".
27.
V § 36 ods. 6 písmeno g) znie:
„g)
návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak ide o likvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu, vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.“.
28.
V § 36 ods. 7 sa vypúšťajú slová "z posúdenia k navrhovanej činnosti (ďalej len "záverečné stanovisko k činnosti")".
29.
§ 37 až 39 vrátane nadpisov znejú:
㤠37
Záverečné stanovisko
(1)
Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko. Záverečné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
(2)
Príslušný orgán vypracuje návrh záverečného stanoviska a prerokuje ho s rezortným orgánom, orgánom verejného zdravotníctva18) a ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie sústavy chránených území aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c)
(3)
Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.
(4)
Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy chránených území, príslušný orgán zašle návrh záverečného stanoviska štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny na vydanie stanoviska, ktorým sa vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Po doručení stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny vydá príslušný orgán záverečné stanovisko, pričom v ňom odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Príslušný orgán v tom prípade v záverečnom stanovisku zároveň stanoví, že navrhovateľ je pred vydaním povolenia povinný príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu hodnoverne preukázať zabezpečenie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.18a)
(5)
V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy (§ 39 ods. 2).
(6)
Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12.
(7)
Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko do 30 dní od jeho vydania navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bezodkladne na webovom sídle ministerstva a na úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(8)
Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.
(9)
Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
(10)
Záverečné stanovisko je preskúmateľné súdom.26)
§ 38
(1)
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
(2)
Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle
a)
žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b)
miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c)
podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d)
hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,
e)
informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
(3)
Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.
(4)
Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu,27) vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu
a)
k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b)
k územnému konaniu o využití územia,
c)
k stavebnému konaniu,
d)
ku kolaudačnému konaniu.
(5)
Ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona, alebo s ich podmienkami, vydá záväzné stanovisko,28) v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v odseku 1. Ak zistený nesúlad spĺňa kritériá zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2, príslušný orgán upozorní navrhovateľa na povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).
(6)
Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku.
(7)
Ak povoľujúci orgán dostane na základe zaslania návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa odseku 4 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní alebo so záverečným stanoviskom, povoľujúci orgán toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľujúci orgán konanie zastaví.
(8)
Ak navrhovateľ podá návrh na začatie povoľovacieho konania, pričom územie alebo navrhovaná činnosť, ktorej sa toto konanie týka, bola predmetom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska a v záverečnom stanovisku príslušný orgán vyslovil nesúhlas s realizáciou navrhovanej činnosti alebo využívania územia, povoľujúci orgán konanie zastaví.
(9)
Ak sa povoľujúci orgán odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo byť vykonané zisťovacie konanie alebo konanie o vydaní záverečného stanoviska, ktoré sa však do dňa začatia povoľovacieho konania nezačalo, povoľujúci orgán zašle návrh na začatie konania elektronicky alebo písomne príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s týmto zákonom, a uvedie v ňom túto skutočnosť; po doručení takého záväzného stanoviska povoľujúci orgán konanie zastaví.
(10)
Navrhovanú činnosť, ktorá môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak nie je v § 37 ods. 4 alebo v osobitnom predpise ustanovené inak.29)
(11)
Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak tie nie sú s menej významným nepriaznivým vplyvom, navrhovanú činnosť možno povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie navrhovaná činnosť súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Navrhovateľ je v takom prípade povinný pred vydaním povolenia zabezpečiť splnenie všetkých týchto podmienok a preukázať ich splnenie spoločne so splnením podmienok podľa § 37 ods. 4, inak povoľovací orgán konanie zastaví.
(12)
Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.
§ 39
Realizácia navrhovanej činnosti
(1)
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.
(2)
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo
a)
systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
b)
kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti,
c)
zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.
(3)
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 2 určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37.
(4)
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 18a, 27, 28, 29 a 30 znejú:
„18)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 28 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z.
27)
§ 32 až 42, 54 až 70 a 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
30)
§ 28 ods. 6 a 9 až 11 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a sa vypúšťa.
30.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa za slová "v prílohe č. 8" vkladajú slová "vrátane ich zmien".
31.
V § 41 ods. 1 sa slová "prvej a druhej" nahrádzajú slovami "druhej a tretej".
32.
V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová "strategický dokument a" a slovo "značne" sa nahrádza slovom "významne".
33.
V § 44 ods. 1 sa slová "doručení zámeru podľa § 22" nahrádzajú slovami "jej získaní".
34.
V § 46 ods. 1 písm. a) sa slová "§ 42 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 2, údaje o navrhovanej činnosti alebo jej zmene v rozsahu uvedenom v § 31 ods. 1 a 2 a v prílohe č. 11".
35.
V § 46 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová "spolu s uvedením názvu vnútroštátneho orgánu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť dotknutej strany a príslušné orgány dotknutej strany zaslať pripomienky".
36.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťa slovo "časového".
37.
V § 47 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo bezodkladne doručí správu o hodnotení navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 40 vypracovanú v súlade s prílohou č. 11 a zahŕňajúcu informácie obsiahnuté v prílohe č. 15 (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju požiada o vyjadrenie, či má záujem o vykonanie konzultácií.“.
38.
V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Predmetom konzultácií sú aj možné cezhraničné vplyvy projektu, predpokladané opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie, ako aj dohoda konzultujúcich strán na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií.".
39.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Záverečné stanovisko vypracované podľa § 37 musí obsahovať aj vyhodnotenie
a)
pripomienok dotknutej strany,
b)
pripomienok verejnosti,
c)
výsledkov konzultácií.
(2)
Ministerstvo bezodkladne doručí dotknutej strane
a)
záverečné stanovisko,
b)
záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,
c)
oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,
d)
rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.“.
40.
§ 51 a 52 znejú:
㤠51
Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným významne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, ministerstvo
a)
zašle získané informácie dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote určenej v oznámení, či sa Slovenská republika má zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice,
b)
na žiadosť strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu,
c)
ak je to potrebné, požiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informačnej povinnosti podľa písmena b),
d)
zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doručila strana pôvodu ohľadne navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jej predpokladaných vplyvoch na územie Slovenskej republiky,
e)
odpovie na jej oznámenie v lehote určenej stranou pôvodu alebo bezodkladne, ak lehota nebola určená; s uvedením, či sa na posudzovaní vplyvov zúčastní.
§ 52
(1)
Ak sa Slovenská republika zúčastní posudzovania vplyvov, po zohľadnení stanovísk podľa § 51 písm. a) a po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 31 až 35. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok podľa § 35, ktoré môžu byť strane pôvodu doručené podľa odseku 2 priamo.
(2)
Ministerstvo informuje verejnosť a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty na zaslanie pripomienok spolu s uvedením názvu príslušného orgánu strany pôvodu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť a dotknuté orgány priamo doručiť pripomienky.
(3)
Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu podľa odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu a musia byť v rámci procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice vyhodnotené.
(4)
Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov, alebo iné rozhodnutie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene týkajúce sa životného prostredia, pre ktoré sa vyžaduje účasť verejnosti po jeho doručení stranou pôvodu, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.“.
41.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom. Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých okresov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.“.
42.
V § 54 ods. 2 písmená e) až g) a s) znejú:
„e)
vydáva a zverejňuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,
f)
vykonáva zisťovacie konanie pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
g)
rozhoduje na základe podnetu podľa § 19 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,
s)
určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti podľa § 20 ods. 2,“.
43.
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.“.
44.
V § 55 písmená a), b), d), f) až h) znejú:
„a)
vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo,
b)
vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
d)
zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g),
f)
určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti, ak má navrhovaná činnosť dosah na územie viacerých okresov,
g)
určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 2, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých okresov,
h)
poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,“.
45.
V § 56 písmená b) a e) znejú:
„b)
vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie okresu, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
e)
poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,“.
46.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupmi zverejňovania dokumentácie v konaniach podľa tohto zákona nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo a súčasne aby sa takým postupom neporušila iná povinnosť mlčanlivosti obmedzujúca prístup k informáciám podľa osobitného predpisu.35b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
„35b)
§ 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
47.
§ 64 vrátane nadpisu znie:
㤠64
Vzťah k správnemu poriadku
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem
a)
konania podľa druhej časti zákona,
b)
osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,
c)
upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,
d)
určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,
e)
určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
48.
Za § 65c sa vkladá § 65d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Záverečné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej činnosti a rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní vydané do 31. decembra 2014 ostávajú v platnosti, pričom platnosť záverečných stanovísk je obmedzená časom, na ktorý boli vydané. Záverečné stanoviská nestrácajú platnosť, ak sa počas ich platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo, že zmena navrhovanej činnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, navrhovateľ nie je povinný, ak ide o takú zmenu navrhovanej činnosti, uplatniť postup podľa § 29 ods. 1 písm. b) a uvedená zmena nebude predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
(3)
Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia
a)
podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,
b)
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia už bol vydaný.
(4)
Zisťovacie konania začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(5)
Ak príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny postupom podľa doterajších predpisov, na obsah ním predkladaného zámeru sa nevzťahuje povinnosť podľa § 22 ods. 3 tohto zákona.
(6)
Navrhovateľovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 1. januárom 2015 a ktorý do 30. novembra 2017 nepredloží správu o hodnotení činnosti, platnosť jeho rozsahu hodnotenia k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zaniká 1. decembra 2017. Povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď bol v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny určený harmonogram.“.
49.
§ 66 znie:
㤠66
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.“.
50.
V prílohe č. 8 kap. 1 sa vypúšťa položka č. 13.
51.
V prílohe č. 8 kap. 3 položka č. 4 znie:
„4. Prevádzky na primárnu výrobu surového železa, liatiny alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou bez limitu“.
52.
V prílohe č. 8 kap. 11 položka č. 3 znie:
„3. Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä
a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov

b) lesnícko-technické meliorácie
od 500 ha od 10 do 500 ha

od 50 ha len v chránených územiach“.
53.
V prílohe č. 8 kap. 14 položka č. 2 znie:
„2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia v zastavanom území od 10 000 m2
mimo zastavaného územia od 5 000 m2
v území sústavy chránených území bez limitu“.
54.
V prílohe č. 8 kap. 14 položka č. 5 znie:
„5. Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest

neuvedené v položkách č. 1 - 4
v zastavanom území od 10 000 m2

mimo zastavaného územia od 5 000 m2“.
55.
V prílohe č. 8a časti VI sa vypúšťajú body č. 4 a 5.
Bod č. 6 sa označuje ako bod č. 4.
56.
V prílohe č. 12 časť VI. znie:
„VI.
Rozhodnutie vo veci
1.
Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).
2.
Odsúhlasený variant.
3.
Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
4.
Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.
5.
Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou.“.
57.
V prílohe č. 12 sa za časť VI. vkladá nová časť VII., ktorá znie:
„VII.
Odôvodnenie záverečného stanoviska
1.
Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
2.
Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou.“.
Doterajšia časť VII. sa označuje ako časť VIII.
58.
V prílohe č. 12 sa za časť VIII. vkladajú nové časti IX. a X., ktoré znejú:
„IX.
Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti
X.
Poučenie o odvolaní
1.
Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať.
2.
V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.
3.
Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.“.
59.
V prílohe č.13 sa v názve vypúšťa slovo "povinne".
60.
Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 197, 21. 7. 2001).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z. a zákona č. 293/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť odo dňa začatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo ohľadom územia vydané.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ga znie:
„1ga)
Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané.“.
3.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu1ga) zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.“.
4.
§ 58a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.“.
5.
V § 66 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. To neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako 3 a 4.
6.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Stavebné povolenie alebo rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť o udelenie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.“.
7.
V § 117b sa vypúšťa posledná veta.
8.
Za § 140b sa vkladá § 140c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140c
Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitostiam rozhodnutí vydaným v týchto konaniach
(1)
Ak sa pre začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z podkladov pre jeho začatie rozhodnutie podľa osobitného predpisu,15b) je také rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého využívania územia alebo tej istej stavby, ak v niektorom návrhu na začatie tohto konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.15b)
(2)
Ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu15c) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,15b) stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.
(3)
Ak stavebný úrad dostane na základe podania návrhu na začatie konania podľa odseku 2 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom sa vyjadruje nesúlad návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania s osobitným predpisom15d) alebo s rozhodnutiami vydanými podľa osobitného predpisu,15d) stavebný úrad toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie konania s osobitným predpisom15d) alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, stavebný úrad konanie zastaví.
(4)
Ak navrhovateľ podá návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania, pričom územie alebo stavba, ktorej sa toto konanie týka, boli predmetom konania podľa osobitného predpisu a v záverečnom stanovisku bol vyslovený nesúhlas s uskutočňovaním stavby alebo využívania územia, stavebný úrad konanie zastaví.
(5)
Ak vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania bolo ku dňu jeho začatia už začaté a právoplatne neukončené konanie podľa osobitného predpisu,15d) stavebný úrad do dňa jeho právoplatného ukončenia svoje konanie preruší.
(6)
Ak sa stavebný úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania malo byť uskutočnené konanie podľa osobitného predpisu,15e) ktoré sa však do dňa začatia územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania nezačalo, zašle návrh na začatie uvedeného konania postupom podľa odseku 2 príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,1ga) v ktorom uvedie túto skutočnosť.
(7)
Ak v priebehu územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, stavebného konania alebo kolaudačného konania vznikne potreba vykonania zmeny, v dôsledku ktorej sa predmet tohto konania stane navrhovanou činnosťou alebo zmenou navrhovanej činnosti,15f) ktorá je predmetom povoľovania, je navrhovateľ povinný oznámiť stavebnému úradu skutočnosť, že v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslušnému orgánu oznámenie o zmene podľa osobitného predpisu15g) alebo zámer podľa osobitného predpisu.15h) Stavebný úrad preruší konanie až do ukončenia konania príslušného orgánu k tejto navrhovanej činnosti alebo zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu.15d)
(8)
Proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,15b) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.15d)
(9)
Lehota na podanie odvolania podľa odseku 8 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení uvedených v odseku 8.
(10)
Podaním odvolania podľa odseku 8 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
(11)
Stavebný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 8
a)
upovedomí o jeho obsahu okrem ostatných účastníkov konania aj príslušný orgán, ktorý je v uvedenom odvolacom konaní dotknutým orgánom,
b)
vyzve ostatných účastníkov konania, aby sa vyjadrili k obsahu odvolania,
c)
podľa potreby doplní konanie vykonaním novo navrhnutých dôkazov.
(12)
Stavebný úrad vo veci nerozhodne bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu podľa osobitného predpisu.15b)
(13)
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o využití územia, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) musia obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a zo záverečného stanoviska, ak boli vydané.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15h znejú:
15c)
§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
15d)
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
15e)
§ 18 ods. 1 a 2 zákona č. 24/2006 Z. z.
15f)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
15g)
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
15h)
§ 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
9.
Za § 142c sa vkladá § 142ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142ca
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu vydanému v územnom konaní o umiestnení stavby, územnom konaní o využití územia, stavebnom konaní alebo kolaudačnom konaní, ktoré nenadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2015 možno podať odvolanie podľa právnej úpravy účinnej po 1. januári 2015.“.
10.
Za § 143 sa vkladá § 143a, ktorý znie:
㤠143a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
11.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. III
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z. a zákona č. 295/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 odsek 15 znie:
„(15)
Lehoty podľa odseku 13 písm. a) nesmú trvať viac ako tri roky, ak ide o povrchové prevádzky, a päť rokov, ak ide o podzemné prevádzky. Do týchto lehôt sa nezapočítava obdobie, počas ktorého prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.7aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
§ 29 ods. 12 a § 37 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 314/2014 Z. z.“.
2.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Kópiu návrhu alebo podnetu na začatie konania o určenie dobývacieho priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa začalo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12aa) zverejní obvodný banský úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o návrhu alebo podnete na začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.
(17)
Kópiu rozhodnutia, ktorým sa skončilo konanie podľa odseku 13, zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Rovnakým spôsobom zverejní súčasne
a)
informáciu o mieste, kde je rozhodnutie prístupné k nahliadnutiu verejnosti,
b)
stručnú informáciu o účasti verejnosti v konaní.
(18)
Zverejnenie rozhodnutia a informácií podľa odseku 14 je obvodný banský úrad povinný zabezpečiť až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
3.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠28a
Osobitné ustanovenia o rozhodovaní o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru
(1)
Rozhodnutie podľa osobitného predpisu,13ba) je použiteľné ako podklad v každom z konaní týkajúcom sa toho istého predmetu konania, ak
a)
sa pre začatie konania o určenie dobývacieho priestoru vyžaduje toto rozhodnutie ako jeden z podkladov13bb) a zároveň
b)
v niektorom návrhu na začatie konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.
(2)
Ak ide o konanie o určení dobývacieho priestoru, ku ktorému vydal príslušný orgán záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,13ba) obvodný banský úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpisu, dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania spoločne s oznámením o začatí konania; písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, na ktorého návrh alebo z ktorého podnetu sa začalo konanie.
(3)
Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na začatie konania príslušnému orgánu podľa odseku 2 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie konania o určení dobývacieho priestoru s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa osobitného predpisu,13ba) obvodný banský úrad toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(4)
Ak navrhovateľ podá návrh na začatie konania o určenie dobývacieho priestoru, pričom určenie dobývacieho priestoru, zmena dobývacieho priestoru alebo zrušenie dobývacieho priestoru je predmetom konania podľa osobitného predpisu13ba) a v záverečnom stanovisku príslušný orgán vyslovil nesúhlas s navrhovaným predmetom konania, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(5)
Ak sa rozhodnutie vydané podľa osobitného predpisu13ba) vzťahuje k určeniu dobývacieho priestoru a nenadobudlo v čase začatia konania právoplatnosť alebo ak nebolo vôbec vydané, obvodný banský úrad po tomto zistení konanie bezodkladne preruší a určí lehotu na doplnenie návrhu na začatie konania o toto právoplatné rozhodnutie. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nedoplní, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(6)
Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu ku konaniu o určení dobývacieho priestoru malo byť uskutočnené konanie podľa osobitného predpisu,13ba) ktoré sa však do dňa začatia konania o určení dobývacieho priestoru nezačalo, obvodný banský úrad zašle návrh na začatie uvedeného konania postupom podľa odseku 2 príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,13ba) v ktorom uvedie túto skutočnosť.
(7)
Ak v priebehu konania podľa tohto zákona vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej činnosti,13bc) ktorá je predmetom povoľovania, je navrhovateľ povinný oznámiť obvodnému banskému úradu skutočnosť, že v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslušnému orgánu oznámenie o zmene podľa osobitného predpisu13bd) alebo zámer podľa osobitného predpisu.13be) Obvodný banský úrad preruší konanie až do ukončenia konania príslušného orgánu k tejto zmene navrhovanej činnosti.
(8)
Obvodný banský úrad vo veci nerozhodne bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu podľa osobitného predpisu.13ba)
(9)
Rozhodnutie o povoľovaní dobývacieho priestoru, zmene dobývacieho priestoru alebo zrušení dobývacieho priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12aa) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané.
§ 28b
Osobitné ustanovenia o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 28
(1)
Proti rozhodnutiu o určení dobývacieho priestoru, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,13ba) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13ba) alebo ak sa odvolanie podáva z dôvodu možnej nezákonnosti rozhodnutia.
(2)
Podaním odvolania podľa odseku 1 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
(3)
Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 2 upovedomí o jeho obsahu príslušný orgán podľa osobitného predpisu,13bf) ktorý je v uvedenom odvolacom konaní dotknutým orgánom.
(4)
Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ba až 13bf znejú:
„13ba)
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
13bb)
§ 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
§ 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
13bc)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
13bd)
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
13be)
§ 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
13bf)
§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.“.
4.
Za § 43ab sa vkladá § 43ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu vydanému v konaní o určení dobývacieho priestoru, ktoré nenadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2015, možno podať odvolanie podľa právnej úpravy účinnej po 1. januári 2015.“.
5.
§ 43b znie:
㤠43b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Názov prílohy znie: "ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
7.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12d sa slová "§ 24 až 27" nahrádzajú slovami "§ 24 a 25".
2.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 c znie:
„12c)
§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
3.
§ 18b sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Rozhodnutie, ktorým sa skončilo konanie podľa § 18 ods. 5 zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho obvodný banský úrad len na svojej úradnej tabuli. Rovnakým spôsobom súčasne zverejní
a)
informáciu o mieste, kde je rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti,
b)
stručnú informáciu o účasti verejnosti v konaní.
(6)
Zverejnenie rozhodnutia a informácií podľa odseku 5 je obvodný banský úrad povinný zabezpečiť až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
4.
Za § 18d sa vkladajú § 18e a 18f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18e
Osobitné ustanovenia o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 18b
(1)
Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,12c) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ak sa odvolanie podáva výlučne v rozsahu, v akom je namietaný nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,12e) alebo ak sa odvolanie podáva z dôvodu možnej nezákonnosti rozhodnutia.
(2)
Podaním odvolania podľa odseku 1 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
(3)
Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 2 upovedomí o jeho obsahu príslušný orgán podľa osobitného predpisu,12e) ktorý je v uvedenom odvolacom konaní dotknutým orgánom.
(4)
Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.
§ 18f
Osobitosti konania
(1)
Ak sa pre začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vyžaduje ako jeden z podkladov rozhodnutie podľa osobitného predpisu,12c) je také rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého predmetu konania za predpokladu, že v niektorom návrhu na začatie konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.12e)
(2)
Ak ide o konanie o povolení banskej činnosti alebo o konanie o zmene banskej činnosti, ku ktorej vydal príslušný orgán záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpisu,12e) dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí konania.
(3)
Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na začatie konania príslušnému orgánu podľa odseku 2 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľovací orgán konanie zastaví.
(4)
Ak navrhovateľ podá návrh na začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti, pričom banská činnosť alebo zmena banskej činnosti boli predmetom konania podľa osobitného predpisu12e) a v záverečnom stanovisku nebol vyslovený súhlas s navrhovaným predmetom konania, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(5)
Ak sa rozhodnutie vydané podľa osobitného predpisu12f) vzťahuje k predmetu konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti a nenadobudlo v čase začatia konania právoplatnosť alebo ak nebolo vôbec vydané, obvodný banský úrad po tomto zistení konanie bezodkladne preruší a určí lehotu na doplnenie návrhu na začatie konania o toto právoplatné rozhodnutie. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nedoplní, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(6)
Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu ku konaniu o povolení banskej činnosti alebo konaniu o zmene banskej činnosti malo byť uskutočnené konanie podľa osobitného predpisu,12f) ktoré sa však do dňa začatia uvedeného konania nezačalo, obvodný banský úrad zašle návrh na začatie uvedeného konania postupom podľa odseku 2 príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,12f) v ktorom uvedie uvedenú skutočnosť.
(7)
Ak v priebehu konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej činnosti,12g) ktorá je predmetom povoľovania, je navrhovateľ povinný oznámiť obvodnému banskému úradu skutočnosť, že v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslušnému orgánu oznámenie o zmene podľa osobitného predpisu12h) alebo zámer podľa osobitného predpisu.12i) Obvodný banský úrad preruší konanie až do ukončenia konania príslušného orgánu k tejto zmene navrhovanej činnosti.
(8)
Obvodný banský úrad nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu podľa osobitného predpisu.12f)
(9)
Rozhodnutie o povolení banskej činnosti a rozhodnutie o zmene banskej činnosti, vo vzťahu ku ktorým sa vykonalo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12f) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12e až 12i znejú:
„12e)
§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
12f)
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
12g)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
12h)
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
12i)
§ 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
5.
Za § 47f sa vkladá § 47g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti vydanom v konaní o povolení banskej činnosti, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2015 a ktoré bolo ukončené vydaním rozhodnutia avšak toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2015, je možné podať odvolanie podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2015.“.
6.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. V
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 198/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7a ods. 5 a § 7b ods. 3 sa vypúšťajú slová "na vlastné náklady".
2.
V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo "najmä" a slová "návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli okresného úradu v sídle kraja a úradnej tabuli dotknutej obce" nahrádzajú slovami "a na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce".
3.
V § 14 ods. 4 a § 15 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "orgánom oprávneným podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)".
4.
V § 15 ods. 3 sa slová "návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli okresného úradu v sídle kraja a úradnej tabuli dotknutej obce" nahrádzajú slovami "a na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce".
5.
V § 27 odsek 9 znie:
„(9)
Navrhované územia európskeho významu schválené Európskou komisiou vyhlási vláda za chránené územie alebo zónu chráneného územia podľa tohto zákona najneskôr do šiestich rokov od schválenia národného zoznamu Európskou komisiou. Pozemky územia európskeho významu sa vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo zóny chráneného územia, osobitne vyznačia.“.
6.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu plánu alebo projektu podľa odseku 3 odborné stanovisko k možnosti jeho významného vplyvu na územie sústavy chránených území. Ak sa plán alebo projekt má uskutočniť na území viacerých krajov, odborné stanovisko vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na území ktorého sa má uskutočniť najväčšia časť plánu alebo projektu. Odborné stanovisko môže vydať aj ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu, ak podnet na jeho vydanie bol zistený počas konania o vydanie výnimky, súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona. Ak podľa odborného stanoviska plán alebo projekt môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na toto územie, je predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.64)“.
7.
V § 28 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
O tom, či schválenie plánu, alebo povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo povoľovaný projekt patrí. Súčasťou žiadosti je informácia o rozsahu, lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa.
(9)
Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo odborne spôsobilá osoba (§ 55) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu.“.
8.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pozemok, ktorý sa nachádza v zóne A alebo B a nie je vo vlastníctve štátu a nedochádza na ňom k obmedzeniu bežného obhospodarovania, môže organizácia ochrany prírody prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti zóny. Na nájom, výkup alebo zámenu takého pozemku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 61a až 61c.“.
9.
V § 54 ods. 13 sa vypúšťa tretia veta.
10.
V § 56 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "oznámenie orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje, ak ide o výskum vykonávaný organizáciou ochrany prírody, na ktorý nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (§ 65a ods. 4)".
11.
V § 65 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
koná podľa § 28 ods. 4, 8 a 9 a povoľuje výnimky a vydáva súhlasy a vyjadrenia podľa tohto zákona, ak sa vydávajú v súvislosti so schvaľovaním alebo povoľovaním plánu alebo projektu podľa § 28 ods. 6 alebo v súvislosti s potrebou vykonať kompenzačné opatrenia podľa § 28 ods. 9,“.
12.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t)
pred vydaním záverečného stanoviska podľa osobitného predpisu98aa) vydáva stanovisko, v ktorom vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie,
u)
uzatvára dohodu o určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitného predpisu.98ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98aa a 98ab znejú:
„98aa)
§ 37 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98ab)
§ 8 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 65a ods. 2 písm. q) sa slová "nadobudla ako opatrenie podľa § 28 alebo ktoré vykúpila podľa § 61c alebo podľa § 63" nahrádzajú slovami "nadobudla ako opatrenie podľa § 28 alebo ktoré nadobudla podľa § 30 ods. 7, § 61c ods. 1 alebo § 63".
14.
V § 65a ods. 2 písm. r) sa slová "podľa § 61b" nahrádzajú slovami "podľa § 30 ods. 7 a § 61b".
15.
V § 65a odsek 4 znie:
„(4)
Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpečení plnenia jej úlohy podľa tohto zákona, ak ide o výskum, monitoring a starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, sa nevzťahujú zákazy podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a nevyžadujú sa súhlasy podľa § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2, § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3 a § 56 ods. 2.“.
16.
V § 81 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vydanie stanoviska podľa § 28 ods. 8,“.
17.
V § 81 ods. 2 písm. m) sa za slová "ods. 7" vkladá čiarka a slová "§ 54 ods. 20 až 22".
18.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa tohto zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody; to neplatí, ak sa vydáva odborné stanoviska podľa § 28 ods. 4, ktoré orgán ochrany prírody vydáva vždy v samostatnom konaní. Ak sa povoľujú výnimky a vydávajú súhlasy a vyjadrenia podľa tohto zákona v súvislosti so schvaľovaním alebo povoľovaním plánu alebo projektu podľa § 28 ods. 6 alebo v súvislosti s potrebou vykonať kompenzačné opatrenia podľa § 28 ods. 9, rozhoduje vždy ministerstvo.“.
19.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je účastníkov konania, ktorých účastníctvo v konaní vyplýva z osobitného predpisu,113b) viac ako 20, doručovanie možno vykonať verejnou vyhláškou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113b znie:
„113b)
§ 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 103 sa vypúšťa odsek 8.
21.
Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Konania podľa § 28 ods. 4 začaté a neukončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.
22.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. VI
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z. a zákona č. 143/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na zmenu povolenia v odseku 3 v rozsahu, ktorý nie je zmenou, ktorá tvorí predmet zisťovacieho konania ani posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu,10a) sa nevyžaduje rozhodnutie podľa osobitného predpisu.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 3 tretia a štvrtá veta znejú: "Účastníkom konania o vydanie povolenia je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.11b) Úrad odmietne týmto účastníkom konania sprístupniť citlivé informácie podľa § 3 ods. 14 a 15.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
3.
Príloha č. 4 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.