309/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
ZÁKON
z 15. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie upravujú osobitné predpisy.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014).“.
2.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy,2a) podnikatelia a mimovládne organizácie2b) pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2b)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písmeno g) znie:
„g)
partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný rozvoj,“.
4.
V § 2 písm. i) sa vypúšťajú slová "podľa IV. časti tohto zákona".
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.1) “.
6.
§ 5 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja
§ 5
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa
a)
Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "národná stratégia"),
b)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku (ďalej len "program rozvoja vyššieho územného celku"),
c)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len "program rozvoja obce"),
d)
spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí (ďalej len "spoločný program rozvoja obcí").“.
7.
V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení partnerstva, pričom využíva najmä štatistické údaje,7) strategické dokumenty a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja obcí.
(3)
Národná stratégia obsahuje najmä
a)
analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch,
b)
odhad vývoja rozvoja regiónov,
c)
hlavné faktory rozvoja regiónov,
d)
stratégiu regionálneho rozvoja,
e)
strategické ciele a prioritné oblasti rozvoja podľa jednotlivých vyšších územných celkov,
f)
priority a ciele regionálneho rozvoja,
g)
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie,
h)
systém monitorovania a hodnotenia vývoja regionálneho rozvoja s určením merateľných ukazovateľov a spôsob kontroly ich plnenia,
i)
nástroje podpory regionálneho rozvoja,
j)
vecný a časový harmonogram realizácie národnej stratégie.“.
8.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Program rozvoja vyššieho územného celku vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z
a)
analytickej časti založenej na databáze informácií a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie vyššieho územného celku, odhad jeho budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia vyššieho územného celku,
b)
strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja vyššieho územného celku pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja vyššieho územného celku pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c)
programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja vyššieho územného celku,
d)
realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja vyššieho územného celku, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja vyššieho územného celku s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja vyššieho územného celku formou akčných plánov, a
e)
finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja vyššieho územného celku.“.
10.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 6.
11.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z
a)
analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b)
strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c)
programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d)
realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e)
finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.“.
12.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 6.
13.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Spoločný program rozvoja obcí
(1)
Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií6) združených obcí.
(2)
Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný program rozvoja obcí.
(3)
Spoločný program rozvoja obcí a jeho aktualizáciu schvaľujú obecné zastupiteľstvá obcí, ktoré vypracovali spoločný program rozvoja obcí.
(4)
Na spoločný program rozvoja obcí sa ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 použijú rovnako.“.
14.
V § 9 písmeno g) znie:
„g)
poskytuje dotáciu.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 10 písmeno b) znie:
„b)
spolupracujú s ministerstvom pri vypracúvaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej stratégie a každoročne do 30. júna zasielajú ministerstvu informáciu o napĺňaní jej priorít a cieľov,“.
16.
§ 10 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zohľadňujú pri tvorbe vlastných strategických dokumentov špecifiká regiónov a vyšších územných celkov.“.
17.
V § 11 písm. c) sa slová "do 31. marca" nahrádzajú slovami "do 30. júna".
18.
V § 11 písm. h) sa slová "regiónmi a územnými celkami" nahrádzajú slovami "regiónmi, územnými celkami a inými subjektmi verejnej správy".
19.
V § 11 písm. i) sa za slovo "obcí" vkladajú slová "a spoločných programov rozvoja obcí".
20.
V § 12 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8)“.
21.
§ 13 a 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Subjekty územnej spolupráce
(1)
Subjektmi územnej spolupráce sú:
a)
regionálna rozvojová agentúra,
b)
slovenská časť euroregiónu,
c)
európske zoskupenie územnej spolupráce,8b)
d)
občianske združenie,
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
f)
obec,
g)
vyšší územný celok.
(2)
Subjekt územnej spolupráce vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja tieto činnosti:
a)
zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja,
b)
zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov,
c)
podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3,
d)
organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov,
e)
vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
f)
uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,
g)
príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,
h)
plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10.
(3)
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo štátneho rozpočtu subjektu územnej spolupráce, okrem prvého roku jeho činnosti, dotáciu na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít podľa odseku 2 a podľa § 3 ods. 2.
(4)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt (ďalej len "žiadosť"), ktorú spolu s prílohami doručí subjekt územnej spolupráce ministerstvu v lehote určenej vo výzve na podanie žiadosti zverejnenej ministerstvom na jeho webovom sídle.
(5)
Vzor žiadosti, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Výzva na podanie žiadosti obsahuje najmä
a)
okruh oprávnených subjektov územnej spolupráce,
b)
účel poskytnutia dotácie,
c)
podmienky poskytnutia dotácie,
d)
výšku požadovaného spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov,
e)
lehotu a spôsob predkladania žiadostí,
f)
kritériá hodnotenia žiadostí,
g)
vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt,
h)
ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie.
(7)
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "minister") na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom ministra.
(8)
Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
(9)
Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje minister.
(10)
Ministerstvo poskytne dotáciu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt.
(11)
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
podmienky zúčtovania dotácie,
h)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
i)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
j)
lehotu odvedenia výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
k)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
l)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
m)
práva a povinnosti zmluvných strán,
n)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
o)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(12)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejní za príslušný rozpočtový rok zoznam subjektov územnej spolupráce, ktorým bola poskytnutá dotácia, jej výšku a účel poskytnutia.
§ 14
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr
(1)
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami,9) ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt uzatvorenej medzi ministerstvom a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutá z rozpočtovej kapitoly ministerstva dotácia na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a jej zakladatelia a členovia musia mať sídlo na území realizácie projektu; to neplatí, ak je zakladateľom alebo členom regionálnej rozvojovej agentúry verejnoprávna inštitúcia.
(3)
Členom regionálnej rozvojovej agentúry zaradenej do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr je najmenej jedna obec alebo jeden vyšší územný celok, jedno mikroregionálne združenie alebo regionálne združenie miest a obcí, najmenej jedna právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť alebo právnická osoba, ktorej členmi sú právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, a najmenej jedna mimovládna organizácia.
(4)
Ustanovenia o poskytnutí dotácie podľa § 13 ods. 2 až 12 sa použijú rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 15 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
23.
V § 17 ods. 1 a 2 sa slová "finančného príspevku na projekt podľa § 13 a finančného príspevku podľa § 14" nahrádzajú slovami "dotácie podľa § 13 a 14".
24.
V § 17 ods. 3 úvodnej vete sa slová "finančný príspevok na projekt podľa § 13 a žiadateľom o finančný príspevok podľa § 14" nahrádzajú slovami "dotáciu podľa § 13 a 14".
25.
V § 17 ods. 4 úvodnej vete sa slová "Finančný príspevok na projekt podľa § 13 a finančný príspevok podľa § 14" nahrádzajú slovami "Dotáciu podľa § 13 a 14".
26.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.“.
27.
Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú.
28.
Slová "program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami "program rozvoja vyššieho územného celku" v príslušnom tvare a slová "program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami "program rozvoja obce" v príslušnom tvare.
29.
Slová "finančný príspevok" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 17 ods. 1, 2, ods. 3 úvodnej vety a ods. 4 úvodnej vety nahrádzajú slovom "dotácia" v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.