301/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014 do 28.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
ZÁKON
zo 16. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„(3)
Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou majetku, z ktorého sa má predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty desiatich rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
3.
V § 53b ods. 3 sa za slová "20 %" vkladá slovo "čistej".
4.
V § 53b ods. 4 sa za slová "25 %" vkladá slovo "čistej".
5.
V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:
„40b)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení.“.
„(5)
Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, do ktorej účastník prestupuje, údaje potrebné na účely vykonania tohto zákona. Zoznam údajov a spôsob plnenia povinnosti podľa prvej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
7.
V § 70 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investičných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
8.
Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 94 ods. 14 druhej vete sa slová "obsah, rozsah a štruktúru" nahrádzajú slovom "vzor".
2.
Za § 123an sa vkladá § 123ana, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123ana
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014
Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem prvého bodu, druhého bodu a šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.