292/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
zo 17. septembra 2014
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 - 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na pomoc a podporu poskytovanú podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Európske štrukturálne a investičné fondy
(1)
Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi,2) z ktorých je poskytovaný príspevok, sú Európsky fond regionálneho rozvoja,3) Európsky sociálny fond,4) Kohézny fond,5) Európsky námorný a rybársky fond6) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.7)
(2)
Pri poskytovaní príspevku je uplatňovaný princíp partnerstva,8) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov.
§ 3
Základné ustanovenia
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len "zmluva") alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,
b)
projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "žiadosť") a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia,
c)
integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa súčasne viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
d)
kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
e)
systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním príspevku a s výkonom vládneho auditu; systém riadenia a kontroly zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a postupy pre výkon vládneho auditu,
f)
systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku, najmä pri vyhlasovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len "výzva") a vyzvaní podľa tohto zákona, v konaní o žiadosti, pri opravných prostriedkoch, kontrole11) projektov, posudzovaní konfliktu záujmov, aplikácii postupov posudzovania sťažností, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,
g)
systémom finančného riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,
h)
systémom ochrany finančných záujmov Európskej únie súhrn pravidiel, postupov a činností zameraných na ochranu finančných záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnosti, transparentnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s prostriedkami Európskej únie,
i)
platbou finančný prevod príspevku alebo jeho časti,
j)
pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe poskytovateľom zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,
k)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia poskytovateľa vydaného podľa § 41 alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu12) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny (ďalej len "správa finančnej kontroly").
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán podľa osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií"), ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu14) v spolupráci s orgánom auditu,
b)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona,
c)
partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko je partnerom prijímateľ a vzťahy medzi hlavným prijímateľom15) a prijímateľom upravuje vždy osobitná zmluva. V rámci poskytovania príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu podľa osobitného predpisu16) s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom,
d)
užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje príspevok alebo jeho časť za podmienok určených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,
e)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,
f)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "agentúra") pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;17) poskytovateľom môže byť sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
g)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.
Pôsobnosť orgánov
§ 4
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")
a)
zabezpečuje koordináciu poskytovania príspevku tým, že určuje
1.
riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán,20)
3.
platobnú jednotku okrem agentúry,21)
4.
orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,
b)
schvaľuje
1.
Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (ďalej len "partnerská dohoda") pred zaslaním Európskej komisii22) a jej zmeny,
2.
operačný program23) a program rozvoja vidieka24) pred zaslaním Európskej komisii a ich zmeny,
3.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskej únie,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.
§ 5
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)
Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.25)
(2)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy26) a spolupracuje s nimi. Na plnenie týchto úloh:
a)
koordinuje a usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach27) od subjektov verejnej správy,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.28)
(3)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom podľa osobitného predpisu,29) ktorý
a)
poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,30)
b)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov,31)
c)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku.
(4)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy styčného miesta podľa osobitného predpisu.32)
(5)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh33) oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, prijímateľa, partnera, užívateľa a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 6
Centrálny koordinačný orgán
(1)
Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky.25)
(2)
Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody, operačných programov a programu rozvoja vidieka
a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,34)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia okrem osobitných častí systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
c)
vypracúva systém riadenia a jeho zmeny okrem systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; súčasťou systému riadenia je vzor zmluvy,
d)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému okrem informačného systému pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a informačného systému pre operačný program Interact,
e)
zabezpečuje informovanie a vypracovanie komunikačnej stratégie35) pre operačný program okrem programu rozvoja vidieka,
f)
monitoruje a hodnotí výsledky implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov,
g)
zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti a koordinuje a zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti v Slovenskej republike,
h)
zriaďuje Radu centrálneho koordinačného orgánu; jej postavenie, zloženie a úlohy upraví štatút vydaný centrálnym koordinačným orgánom,
i)
monitoruje dodržiavanie kritérií pre výkon kompetencií riadiaceho orgánu a prijíma potrebné opatrenia podľa osobitného predpisu,36)
j)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.
(3)
Centrálny koordinačný orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 7
Riadiaci orgán
(1)
Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu operačného programu okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom.37)
(2)
Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Riadiaci orgán môže písomne poveriť sprostredkovateľský orgán vykonávaním časti svojich úloh.38) Riadiaci orgán môže písomnou zmluvou poveriť sprostredkovateľský orgán riadením časti operačného programu po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.39)
(4)
Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu nie je ustanovením odseku 3 dotknutá.40)
(5)
Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.41) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút monitorovacieho výboru. Riadiaci orgán môže zriadiť pri monitorovacom výbore komisiu najmä na plnenie úloh podľa § 26. Riadiaci orgán na svojom webovom sídle zverejní zoznam členov monitorovacieho výboru, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore a členov týchto komisií.
(6)
Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časť, ak má podozrenie na nedostatky42) v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, ktorá má k prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo služieb (ďalej len "dodávateľ") pri realizácii projektu. Riadiaci orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo dodávateľa pri realizácii projektu.
(7)
Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
(8)
Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka"), je zodpovedný za koordináciu činností pri uplatňovaní pravidiel poskytovania príspevku v rámci miestneho rozvoja LEADER a miestneho rozvoja vedeného komunitou.43)
(9)
Riadiaci orgán vypracuje plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu.
§ 8
Sprostredkovateľský orgán
(1)
Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec určená na plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu44) alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady.
(2)
Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade s písomnou zmluvou uzavretou s riadiacim orgánom alebo riadi časť operačného programu v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s riadiacim orgánom. Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za činnosti vykonávané podľa prvej vety.
(3)
Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v dohodnutom rozsahu.
(4)
Sprostredkovateľský orgán poverený riadením časti operačného programu podľa osobitného predpisu,39) ktorému realizuje platbu platobná jednotka, môže realizovať platby prijímateľovi alebo partnerovi, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
§ 9
Certifikačný orgán
(1)
Certifikačným orgánom je ministerstvo financií45) okrem certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2)
Certifikačný orgán
a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,46)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,
c)
vykonáva certifikačné overovanie,
d)
usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania o skutočnostiach podľa § 38,
e)
prijíma prostriedky Európskej únie47) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
f)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu48) a na účet prijímateľa operačného programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca49) v súlade s § 31 a 32,
g)
spolupracuje pri tvorbe informačného monitorovacieho systému za oblasť finančného riadenia,
h)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
i)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.
(3)
Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť50) platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak má podozrenie na nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky pri realizácii projektu. Certifikačný orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky pri realizácii projektu.
§ 10
Orgán auditu
(1)
Orgánom auditu je ministerstvo financií45) okrem orgánu auditu určeného vládou a orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2)
Orgán auditu
a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,14)
b)
koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,14)
c)
vykonáva dohľad nad činnosťou spolupracujúcich orgánov,
d)
riadi vypracovanie plánov auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,
e)
overuje účty a ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol podľa osobitného predpisu,51)
f)
vypracováva nezávislý posudok v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, ktorý predkladá Európskej komisii v termíne podľa osobitného predpisu,51)
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3)
Orgán auditu pri plnení úloh postupuje podľa osobitného predpisu.52)
(4)
Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 11
Platobná jednotka
(1)
Platobnou jednotkou je ústredný orgán štátnej správy určený vládou alebo agentúra21) pre operačný program financovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje v § 8 ods. 4 alebo v § 9 ods. 2 písm. f) inak, platobná jednotka realizuje platbu prijímateľovi a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona; platobná jednotka môže realizovať platbu partnerovi v súlade so zmluvou, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
§ 12
Orgán finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Orgánom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na účely tohto zákona je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,53) ktoré
a)
tvorí a koordinuje systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b)
metodicky usmerňuje subjekty zapojené do implementácie programu rozvoja vidieka v oblasti finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
c)
prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,
d)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty agentúry,
e)
vypracováva plány financovania a vykonávanie dozoru nad finančnými tokmi týkajúcimi sa prostriedkov programu rozvoja vidieka,
f)
pozastavuje poskytovanie príspevku, ak zistí nedostatky v postupe agentúry a prijímateľa pri poskytovaní príspevku týkajúce sa prostriedkov programu rozvoja vidieka.
§ 13
Miestna akčná skupina
(1)
Miestna akčná skupina54) je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,55) ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou56) (ďalej len "stratégia") a udelený štatút miestnej akčnej skupiny.
(2)
O schválení stratégie a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny rozhoduje agentúra na základe hodnotiacej správy podľa § 18 ods. 6, ktorú vypracuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na návrh výboru zriadeného ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.57) Ustanovenia § 16 až 25 sa použijú primerane. Rozhodnutie o schválení stratégie vo výroku obsahuje aj udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny, ktorý je udelený na základe návrhu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uvedeného v hodnotiacej správe podľa § 18 ods. 6.
(3)
Miestna akčná skupina plní úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.58)
§ 14
Národná sieť rozvoja vidieka
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určí právnickú osobu, ktorá vykonáva úlohy národnej siete rozvoja vidieka samostatne alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má schválený štatút regionálnej antény.
(2)
O udelení štatútu regionálnej antény osobe rozhoduje agentúra. Ustanovenia § 16 až 25 sa použijú primerane. Rozhodnutie o schválení vo výroku obsahuje aj udelenie štatútu regionálnej antény.
(3)
Národná sieť rozvoja vidieka plní úlohy podľa osobitného predpisu.59)
§ 15
Orgány v oblasti územného rozvoja
(1)
Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
a)
koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie60) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti,61) prostredníctvom ktorých sa realizuje integrovaná územná investícia podľa osobitného predpisu,60)
b)
zriaďuje v súlade s princípom partnerstva8) radu partnerstva pre každú regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti alebo spoločnú radu partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti,
c)
schvaľuje stratégie na základe stanoviska rady partnerstva z hľadiska ich súladu s operačným programom.
(2)
Postavenie, zloženie a úlohy rady partnerstva podľa odseku 1 písm. b) upraví štatút vydaný ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Rada partnerstva sa spolupodieľa na príprave, schvaľovaní a implementácii stratégií.
(3)
Samosprávny kraj zabezpečuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie v súlade s princípom partnerstva.
(4)
Obec v sídle kraja zabezpečuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.
(5)
Samosprávny kraj a obec v sídle kraja môžu zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.
Postup pri poskytovaní príspevku
§ 16
Všeobecné ustanovenia
(1)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona.
(2)
Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmluva sa v tomto prípade neuzatvára. Na náležitosti rozhodnutia o schválení žiadosti sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.
(3)
Príspevok sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje v § 21 inak.
(4)
Na poskytovanie príspevku okrem postupu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa § 41 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní62) okrem ustanovení § 15, § 24, § 25, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(5)
Príspevok, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno poskytnúť, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci.
§ 17
Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
e)
časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
f)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
g)
miesto podania žiadosti,
h)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)
Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
kritériá pre výber projektov,
f)
spôsob financovania,
g)
splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,63)
(4)
Výzva môže obsahovať podmienky poskytovania príspevku, ktorými sú
a)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a na realizácii projektu alebo ak sa spolupodieľa na realizácii projektu,
b)
oprávnenosť cieľovej skupiny, ak sa projekt realizuje v prospech cieľovej skupiny,
c)
oprávnenosť užívateľa, ak mu prijímateľ poskytuje finančné prostriedky,
d)
ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.
(5)
Výzva môže obsahovať prílohy.
(6)
Poskytovateľ môže výzvu zmeniť, ak nie je v odseku 7 ustanovené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku; poskytovateľ tak môže spraviť do uzavretia výzvy. Ak poskytovateľ zmení výzvu s určeným dátumom uzavretia, dĺžku trvania výzvy primerane predĺži. Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle. Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti.
(7)
Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych náležitostí a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
(8)
Poskytovateľ výzvu zruší, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekty na základe výzvy. Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zrušiť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti podanej na základe výzvy; žiadosť podanú do dátumu zrušenia výzvy poskytovateľ vráti žiadateľovi. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zrušiť dovtedy, kým nenastala uvedená skutočnosť; poskytovateľ predloženú žiadosť žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
§ 18
Projektový zámer
(1)
Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktorý žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.
(3)
Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.
(4)
Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 2 až 5.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa. Poskytovateľ po predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.
(6)
Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.
(7)
Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.
(8)
Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi. Ak poskytovateľ určí hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 17 ods. 4, hodnotiaca správa je prílohou k žiadosti.
§ 19
Konanie o žiadosti
(1)
Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.
(2)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.
(3)
Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(4)
Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom vo výzve.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.
(6)
Poskytovateľ v konaní o žiadosti
a)
zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku,
b)
prihliada podľa odseku 8 na výsledok hodnotiacej správy, ak postupoval podľa § 18 a určil takúto podmienku poskytnutia príspevku vo výzve.
(7)
Poskytovateľ koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o žiadosti pred jej uzavretím.
(8)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku a podľa hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ak poskytovateľ určil takúto podmienku poskytnutia príspevku vo výzve. Ak má poskytovateľ po postupe podľa predchádzajúcej vety dostatok finančných prostriedkov určených vo výzve, môže rozhodnúť o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku bez ohľadu na hodnotiacu správu.
(9)
Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak
a)
žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo
b)
nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(10)
Písomné rozhodnutie o žiadosti obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(11)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.
(12)
Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, že rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.
§ 20
Zastavenie konania
(1)
Poskytovateľ konanie zastaví, ak
a)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia,
b)
žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,
c)
žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom,
d)
sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote,
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí a založí v spise.
(3)
Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania sa vzťahuje § 19 ods. 10 a 12 primerane.
§ 21
Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti
(1)
Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak
a)
žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
b)
poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti,
c)
žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a
d)
žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.
(2)
Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto skutočnosti poskytovateľ písomne informuje žiadateľa.
(3)
Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností podľa odseku 1 písm. c) a d), požiada žiadateľa o ich preukázanie, určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak nepreukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou rozhodnutia alebo nedodrží určenú lehotu.
(4)
Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(5)
Poskytovateľ rozhodne o zmene právoplatného rozhodnutia o nechválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, inak konanie zastaví.
(6)
Na náležitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa vzťahuje § 19 ods. 1012.
§ 22
Odvolanie
(1)
Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ písomne u poskytovateľa práva na odvolanie nevzdal.
(2)
Odvolanie môže podať žiadateľ písomne u poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(3)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolaním napadnutého rozhodnutia.
(5)
Odvolanie obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)
dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6)
Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne poskytovateľovi. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, poskytovateľ konanie o odvolaní zastaví.
(7)
Odvolanie nie je prípustné proti
a)
rozhodnutiu o neschválení žiadosti, ktoré bolo vydané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa tohto zákona,
b)
rozhodnutiu o zastavení konania,
c)
rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti,
d)
rozhodnutiu o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa § 23 ods. 5,
e)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(8)
Poskytovateľ odvolanie písomne odmietne, ak
a)
nie je podané oprávnenou osobou,
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,
c)
je podané po určenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d)
je podané po späťvzatí,
e)
nie je podané písomne,
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),
g)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
h)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
§ 23
Odvolacie konanie
(1)
Poskytovateľ môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie.
(2)
Ak poskytovateľ v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu orgánu poskytovateľa, ktorý, ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.
(3)
Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti poskytovateľ upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(4)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
(5)
Ak poskytovateľ, ktorým je agentúra, o odvolaní podľa odseku 3 nerozhodne, rozhoduje o odvolaní riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(6)
Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.
§ 24
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)
Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré je právoplatné, môže štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať mimo odvolacieho konania.
(2)
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva poskytovateľovi, ktorý toto rozhodnutie vydal. Podnet nemožno podať voči rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní.
(3)
Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení mimo odvolacieho konania alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania musí byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(4)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa začína doručením oznámenia štatutárneho orgánu poskytovateľa o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi alebo doručením oznámenia štatutárneho orgánu poskytovateľa o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľovi.
(5)
Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zmení, inak konanie zastaví.
(6)
Ak sa preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania začalo na podnet žiadateľa, štatutárny orgán poskytovateľa písomne informuje o výsledku preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľa.
(7)
Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začatia konania z vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní; o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(8)
Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza štatutárny orgán poskytovateľa z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Štatutárny orgán poskytovateľa nemôže rozhodnutie zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádza.
§ 25
Zmluva
(1)
Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
(3)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.
(4)
Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy.
(5)
Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi,
a)
ktorému rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť,
b)
ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené, a
c)
ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.
(6)
Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie, alebo doručením písomného prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy poskytovateľovi.
(7)
Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok dohodnutých v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
(8)
V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa
a)
neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,64)
b)
nevykoná finančná oprava podľa § 40 alebo
c)
neuplatňuje postup podľa § 41 alebo § 45.
Osobitné postupy poskytovania príspevku
§ 26
Národné projekty
(1)
Finančné prostriedky alebo ich časť určené pre operačný program možno použiť na realizáciu národného projektu. Národným projektom je projekt, ktorý realizuje na návrh poskytovateľa prijímateľ
a)
určený v operačnom programe,
b)
ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov,65)
c)
schválený monitorovacím výborom alebo
d)
schválený komisiou podľa § 7 ods. 5.
(2)
Monitorovací výbor alebo komisia podľa § 7 ods. 5 schvaľuje pred vyzvaním podľa odseku 3 na návrh poskytovateľa samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných projektov zámer národného projektu pre prijímateľa podľa odseku 1 a ak ide o prijímateľa podľa odseku 1 písm. c) a d), spolu so zámerom národného projektu schvaľuje prijímateľa. Návrh poskytovateľa okrem zámeru národného projektu musí obsahovať odôvodnenie využitia národného projektu a odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy.
(3)
Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie národného projektu. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
(4)
Pri príprave národného projektu môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(5)
Konanie o národnom projekte sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi.
(6)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, oznámi poskytovateľ tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.
(7)
Poskytovateľ overí, či navrhovaný národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku; splnenie kritérií pre výber národných projektov overí prostredníctvom najmenej dvoch nezávislých osôb, ktoré spĺňajú odborné predpoklady na posúdenie navrhovaného projektu.
(8)
Ak národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o schválení sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12.
(9)
Ak národný projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.
§ 27
Veľké projekty
(1)
Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie veľkého projektu.66) Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
(2)
Pri príprave veľkého projektu môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(3)
Žiadosť o poskytnutie príspevku pre veľký projekt obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.67)
(4)
Riadiaci orgán overí, či navrhovaný veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní.
(5)
Ak veľký projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán rozhodne o neschválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.
(6)
Ak veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán predloží žiadosť na schválenie Európskej komisii podľa osobitného predpisu68) a informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení poskytnutia príspevku.
(7)
Ak je príspevok schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu.
(8)
Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na schválenie Európskej komisii pred jeho schválením podľa odseku 6. Ak bola uzavretá zmluva podľa predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán je povinný zmluvu vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť.69)
§ 28
Technická pomoc
(1)
Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie projektu technickej pomoci. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle.
(2)
Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe vyzvania riadiaceho orgánu.
(3)
Pri príprave projektu technickej pomoci môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(4)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku uvedených vo vyzvaní. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
§ 29
Technická pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)
Riadiacim orgánom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(2)
Technická pomoc Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje pre zabezpečenie riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu programu rozvoja vidieka podľa dlhodobého plánu a krátkodobého plánu čerpania finančných prostriedkov, ktoré zostavuje riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(3)
Prijímateľom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je
a)
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
b)
agentúra,
c)
právnická osoba, ktorá plní úlohy národnej siete rozvoja vidieka.
(4)
Na projekty technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vzťahuje § 28.
§ 30
Miestny rozvoj LEADER a miestny rozvoj vedený komunitou
(1)
Miestna akčná skupina, ktorej bola schválená stratégia a udelený štatút, môže plniť úlohy poskytovateľa podľa § 17, § 18 a § 19 ods. 1 až 7.
(2)
Výzvu pre miestny rozvoj LEADER70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie zverejňuje na svojom webovom sídle agentúra. V konaní o žiadosti miestna akčná skupina po posúdení žiadosti v rámci miestneho rozvoja LEADER postúpi žiadosť agentúre na ďalšie konanie a rozhodnutie.
(3)
Výzvu pre miestny rozvoj vedený komunitou70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie zverejňuje na svojom webovom sídle riadiaci orgán. Miestna akčná skupina po posúdení žiadosti v rámci miestneho rozvoja vedeného komunitou postúpi žiadosť riadiacemu orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.
§ 31
Operačný program Interact
(1)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie operačného programu Interact71) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikačným orgánom na účet prijímateľa.
(2)
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie operačného programu Interact sú príjmom prijímateľa.
(3)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie operačného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií; na tento osobitný účet sa odvádza aj odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z rozpočtov členských štátov Európskej únie okrem prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkami z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určenými na financovanie operačného programu Interact.
(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.
(5)
Príspevok z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku z operačného programu Interact, ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact sa vzťahuje § 1 až 7, § 9 až 10, § 33 a 34, § 35, § 37 až 39, § 42, § 44 ods. 1 a 2, § 45, § 47 a § 50 rovnako. Na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact sa vzťahuje § 46 primerane. Na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa vzťahuje § 41 rovnako.
(7)
Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa príspevok z operačného programu Interact poskytuje na základe schválenia finančných prostriedkov pre prijímateľa monitorovacím výborom;72) poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa.
§ 32
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko
(1)
Poskytovateľ je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom72) príslušného programu. Ak bola žiadosť posúdená v rozpore s § 19 ods. 6, poskytovateľ vráti žiadosť spoločnému monitorovaciemu výboru pre príslušný program na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom je poskytovateľ viazaný.
(2)
O odvolaní rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa na základe posúdenia spoločným monitorovacím výborom príslušného programu; § 23 ods. 2 sa nepoužije.
(3)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať právoplatné rozhodnutie poskytovateľa podľa § 24. Vydaniu rozhodnutia štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety predchádza posúdenie spoločným monitorovacím výborom príslušného programu.
(4)
Na technickú pomoc programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko sa nevzťahujú odseky 1 až 3.
(5)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.
(6)
Príspevok z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní príspevku z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko.
Finančné vzťahy pri poskytovaní príspevku
§ 33
Pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku
(1)
Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 prostredníctvom žiadosti o platbu.50)
(2)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu73) za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur, tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha; ak suma, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nepresiahne bez úrokov 100 eur,74) tento príspevok alebo jeho časť agentúra neuplatňuje a nevymáha.
(3)
Prijímateľ, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,75) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.76)
(4)
V rámci jedného projektu môže realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.
(5)
Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu48) okrem operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca.49)
(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na partnera rovnako.
§ 34
Záložné právo
(1)
Riadiaci orgán môže na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky z príspevku alebo budúcej pohľadávky z rozhodnutia dohodnúť s prijímateľom zriadenie záložného práva podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka na majetok prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo inej osoby okrem záložného práva na majetok, na ktorý podľa osobitných predpisov77) nie je možné zriadiť záložné právo.
(2)
Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,78) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na správu finančnej kontroly spoločne s pohľadávkou podľa § 44 ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 1, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva oznámi prijímateľovi, partnerovi, užívateľovi alebo inej osobe správa finančnej kontroly, ktorá záložné právo podľa odseku 1 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny eviduje. O zániku pohľadávky z rozhodnutia je správa finančnej kontroly povinná bez zbytočného odkladu informovať riadiaci orgán.
(3)
Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, predá záloh, na ktorom je zriadené záložné právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správy finančnej kontroly, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo pred nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva pohľadávka riadiaceho orgánu voči prijímateľovi, je povinný previesť výťažok z predaja zálohu riadiacemu orgánu vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi riadiacim orgánom a subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt; riadiaci orgán sústreďuje tento výťažok z predaja zálohu na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov. Finančné prostriedky vedené na účte cudzích prostriedkov podľa prvej vety nepodliehajú konkurzu.
(4)
Ak rozhodnutie správy finančnej kontroly, rozhodnutie riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 3 riadiacim orgánom a sankcia uložená právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdnym rozhodnutím podľa odseku 3 je
a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdnym rozhodnutím podľa odseku 3 v určenej lehote a rozsahu,
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdnym rozhodnutím podľa odseku 3 v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení sankcie riadiaci orgán
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi,
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,79) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,
3.
prevedie na účet prijímateľa, ak pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu bola uspokojená v plnej výške,
4.
prevedie do správy orgánu podľa osobitného predpisu,80) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa podľa tretieho bodu a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika,
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdnym rozhodnutím podľa odseku 3 v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok sankcie vymáha správa finančnej kontroly podľa osobitného predpisu81) alebo riadiaci orgán podľa osobitného predpisu.79)
(5)
Ak rozhodnutie správy finančnej kontroly, rozhodnutie riadiaceho orgánu podľa § 41 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 3 riadiacim orgánom, alebo ak správa finančnej kontroly alebo riadiaci orgán v tejto lehote ukončí správne konanie bez uloženia sankcie, riadiaci orgán vráti finančné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi, a to najviac do výšky finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov. Zostatok finančných prostriedkov prijatých riadiacim orgánom podľa odseku 3 alebo, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená v plnej výške, použije riadiaci orgán na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prevedie riadiaci orgán
a)
na účet prijímateľa alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,81) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika.
(6)
Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 4 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný písomne informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu podľa odsekov 3 až 5.
(7)
Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt a správa finančnej kontroly sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa odsekov 3 až 5.
(8)
Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 4 a 5.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako, pričom riadiaci orgán nemôže s takýmto partnerom dohodnúť zriadenie záložného práva na majetok prijímateľa.
(10)
Postup a povinnosti podľa odsekov 4 a 5 sa použijú primerane aj na užívateľa, dodávateľa, partnera s výnimkou partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, a inú osobu, ak na ich majetok bolo zriadené záložné právo podľa odseku 1.
(11)
Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
§ 35
Certifikácia a certifikačné overovanie
(1)
Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku.
(2)
Certifikačným overovaním sa overuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu poskytovateľa a platobnej jednotky pri realizácii príspevku.
(3)
Na účely certifikácie a certifikačného overovania poskytovateľ a platobná jednotka
a)
sú povinní poskytnúť certifikačnému orgánu informácie o postupoch poskytovania príspevku a kontrolách vykonaných v súvislosti s jeho poskytovaním,
b)
sú povinní umožniť vykonávanie certifikačného overovania a poskytnúť na jeho vykonávanie súčinnosť,
c)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol podľa osobitného predpisu,82) auditu podľa osobitného predpisu83) a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou a auditom.
(4)
Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na výdavky programu rozvoja vidieka.
§ 36
Certifikácia výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)
Certifikáciou výdavkov programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa na účely tohto zákona rozumie činnosť certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu84) uskutočňovaná v súlade s medzinárodne akceptovanými audítorskými štandardmi, zameraná na preskúmanie
a)
postupov a potvrdenie úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky agentúry,
b)
vnútorného kontrolného systému agentúry,
c)
zákonnosti a správnosti výdavkov predložených agentúrou na úhradu Európskej komisii.
(2)
Riadiaci orgán programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a agentúra
a)
umožnia výkon certifikácie,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie správy.
(3)
Orgán finančného riadenia programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je oprávnený na účely finančného riadenia oboznamovať sa so skutočnosťami zistenými certifikačným orgánom.
§ 37
Ochrana finančných záujmov Európskej únie
(1)
Ochrana finančných záujmov Európskej únie zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.85)
(2)
Poskytovateľ, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán, prijímateľ, partner a užívateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi; ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi.
(4)
Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(5)
Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, poskytovateľovi a prijímateľovi.
(6)
Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke, certifikačnému orgánu a prijímateľovi.
(7)
Ak riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju agentúre a prijímateľovi.
(8)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi; ak partner, užívateľ alebo dodávateľ zistia nezrovnalosť, sú povinní to bezodkladne oznámiť prijímateľovi.
(9)
Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre poskytovateľa, ktorého sa nezrovnalosť týka.
(10)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo poskytovateľovi podľa odsekov 3 až 7, ak štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo poskytovateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(11)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)
kód nezrovnalosti,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania,
h)
popis stavu riešenia nezrovnalosti.
(12)
Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3, 6 a 7 a správa finančnej kontroly sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(13)
Poskytovateľ alebo certifikačný orgán sprístupní86) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 41 ods. 1 alebo § 42,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovateľ s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 alebo
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(14)
Certifikačný orgán a agentúra sú povinné predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87)
b)
správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.87)
(15)
Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný poskytovateľ.
§ 38
Účtovníctvo certifikačného orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a platobnej jednotky
(1)
Certifikačný orgán, agentúra a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva88) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie.
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)
§ 39
Účtovníctvo a evidencia prijímateľa a partnera
(1)
Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,90) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme91) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo
b)
v účtovných knihách92) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,90) vedú evidenciu majetku,93) záväzkov,94) príjmov95) a výdavkov96) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu97) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
(3)
Prijímateľ a partner uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu podľa osobitných predpisov.89)
(4)
Ak má prijímateľ alebo partner sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú.
(5)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na užívateľa, ak tak určil poskytovateľ vo výzve alebo vyzvaní podľa tohto zákona.
Vysporiadanie finančných vzťahov a správa pohľadávok štátu
§ 40
Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu98) môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného programu.
(2)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi a partnerovi, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, sa vykoná podľa § 41 až § 43 alebo § 45. Voči poskytovateľovi, certifikačnému orgánu alebo orgánu auditu sa finančná oprava vykoná viazaním podľa osobitného predpisu.99)
§ 41
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
(1)
Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, vyzve prijímateľa v súlade s podmienkami zmluvy na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(3)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, poskytovateľ rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 1, najviac však do výšky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(4)
Ak bolo na základe podnetu101) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ nepostupoval podľa odsekov 1 až 3, poskytovateľ vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(5)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 4, poskytovateľ rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej vo výzve podľa odseku 4, najviac však do výšky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky.
(6)
Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo oboznámenia prijímateľa so záznamom o kontrole informovať poskytovateľa o prerokovanom protokole, ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania alebo o oboznámení prijímateľa so záznamom o kontrole.
(7)
Na konanie podľa odsekov 3 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený príspevok alebo jeho časť je príjmom štátneho rozpočtu okrem prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, a prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 a odseku 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako.
§ 42
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva
a)
vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti,
b)
vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti, alebo
c)
vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak
a)
so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ po schválení certifikačným orgánom,
b)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
c)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu,
d)
prijímateľ v žiadosti o platbu alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie vykoná jednostranne poskytovateľ,
e)
vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej poskytovateľom v žiadosti o platbu.
(3)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak sú súčasne splnené podmienky ustanovené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať
a)
príjem z projektu,
b)
zmluvnú pokutu,
c)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy,
d)
príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov63) alebo
e)
nezrovnalosť.
(4)
Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 2 písm. c) nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch dní od dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)
(6)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(7)
Ak poskytovateľ zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevykoná sa vzájomné započítanie pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici,104) prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.106)
(8)
Osoba okrem užívateľa podľa odseku 9, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 31 ods. 3 neustanovuje inak.
(9)
Ak bol užívateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, takýto užívateľ odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný mimorozpočtový účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.
(10)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva certifikačný orgán pred ukončením operačného programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do ďalšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.
(11)
Ak správa finančnej kontroly uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.107) Suma vypočítaná ako úrok z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenie odseku 8 sa vzťahuje na partnera rovnako.
(13)
Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
§ 43
Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok poskytovateľa a prijímateľa podľa odsekov 2 až 4, alebo vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
(2)
Pohľadávku z príspevku je možné započítať voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti.
(3)
Pohľadávku z príspevku v rámci pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je možné započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.108) Pohľadávku a vylúčenie z podpory poskytovanej podľa osobitného predpisu108) môže poskytovateľ započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
(4)
Pohľadávku štátu z právoplatného rozhodnutia agentúry, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, je možné vzájomne započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.108)
(5)
Vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 je možné, ak prijímateľ požiada o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne poskytovateľ.
(6)
Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok.
(7)
Vzájomným započítaním pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(8)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 5 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)
(9)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(10)
Ak poskytovateľ zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet agentúry. Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.109)
(11)
Prijímateľ, ktorému bol uložený odvod alebo penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet agentúry.
(12)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva poskytovateľ pred ukončením programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do najbližšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo orgán finančného riadenia platobným príkazom na účet Európskej komisie.
§ 44
Správa pohľadávok
(1)
Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je poskytovateľ, je povinný najmä
a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok.
(2)
Ak dôjde k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,78) je správcom pohľadávky z príspevku poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny sa správcom pohľadávky štátu stáva správa finančnej kontroly; pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je správcom pohľadávky štátu agentúra.
(3)
O pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu v správe správy finančnej kontroly účtuje príslušná platobná jednotka;110) o pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v správe správy finančnej kontroly alebo o pohľadávke z príspevku týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.110) O pohľadávke z rozhodnutia voči užívateľovi v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. O pohľadávke štátu týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka účtuje agentúra.
§ 45
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)
Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 41, § 42 alebo § 43 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. Po vydaní rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny postupuje agentúra pri uzavretí dohody o splátkach podľa osobitného predpisu.111)
(2)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
(3)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti vo výzve podľa § 41 ods. 1 a 4, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 10.
(5)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
(6)
Poskytovateľ účtuje subjektu, ktorý je príjemcom štátnej pomoci, úroky z omeškania vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň podpisu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia.
(7)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, poskytovateľ na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou, agentúra môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní na základe tohto rozhodnutia za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112)
(8)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní alebo ak poskytovateľ podľa odseku 7 nepodá návrh na vykonanie exekúcie, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.113)
(9)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má sídlo alebo miesto podnikania.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 46
Konflikt záujmov
(1)
Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný; na účely tohto zákona sa konfliktom záujmov rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.
(2)
Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je najmä:
a)
partner,
b)
užívateľ,
c)
dodávateľ,
d)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,
e)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo partnerom,
f)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,
g)
osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,
h)
osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).
(3)
Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy alebo vyzvania podľa tohto zákona po ukončenie realizácie projektu.
(4)
Zainteresovanou osobou na strane poskytovateľa alebo miestnej akčnej skupiny je zamestnanec poskytovateľa alebo člen miestnej akčnej skupiny podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri:
a)
príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona,
b)
konaní podľa tohto zákona,
c)
dohľade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou.
(5)
Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo vykonáva lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.
(6)
Z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa.
(7)
Z rozhodovania v konaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa a zainteresované osoby na strane poskytovateľa uvedené v odseku 4 písm. c).
(8)
Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru sú vylúčené zainteresované osoby na strane poskytovateľa alebo miestnej akčnej skupiny uvedené v odseku 4 písm. a) až c). Uvedené sa nevzťahuje na národné projekty a veľké projekty.
(9)
Ak sa osoba podieľajúca sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 alebo iná osoba dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi. Ak je osobou podľa predchádzajúcej vety zamestnanec poskytovateľa, oznámi túto skutočnosť svojmu najbližšiemu nadriadenému.
(10)
Poskytovateľ vylúči osobu, ktorá je v konflikte záujmov, na základe oznámenia podľa odseku 9 alebo z vlastného podnetu. Poskytovateľ o vylúčení písomne informuje vylúčenú osobu.
(11)
Vylúčená osoba sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 ďalej nezúčastňuje.
(12)
Ak poskytovateľ zistí, že žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ sú v konflikte záujmov, poskytovateľ s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže:
a)
uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené,
b)
odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať,
c)
preskúmať rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 alebo
d)
postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu.114)
(13)
Na projekty technickej pomoci, projekty, pri ktorých je žiadateľ alebo prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, sa nevzťahujú odseky 3 až 8, ak je zabezpečené oddelenie výkonu funkcií zainteresovaných osôb na strane poskytovateľa v rozsahu, v akom sa podieľajú na činnostiach podľa odseku 4.
§ 47
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(2)
Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu115) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3)
Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.
(4)
Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.
(5)
Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.31)
(6)
Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.
§ 48
Zverejňovanie
(1)
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,
b)
názov projektu,
c)
výšku schváleného príspevku,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(2)
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam neschválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,
b)
názov projektu,
c)
dôvody neschválenia žiadosti,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(3)
Poskytovateľ zverejní do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach alebo informovaní žiadateľa podľa § 27 ods. 6 údaje v rozsahu podľa odseku 1 a 2 ak ide o konanie začaté na základe vyzvaní podľa tohto zákona.
(4)
Výzva, výzva na predkladanie projektového zámeru, vyzvania podľa tohto zákona, ich zmeny alebo zrušenie a údaje v rozsahu podľa odsekov 1 až 3 poskytovateľ a centrálny koordinačný orgán zverejňujú na svojom webovom sídle najmenej tri roky.
(5)
Centrálny koordinačný orgán na základe údajov poskytnutých od poskytovateľa zverejňuje podľa osobitného predpisu116) na svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli účinnosť a o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2; poskytovateľ je povinný na žiadosť centrálneho koordinačného orgánu poskytnúť tieto údaje centrálnemu koordinačnému orgánu.
(6)
Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4. Na zverejňovanie sa v tomto prípade vzťahuje osobitný predpis.117)
(7)
Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4.
§ 49
Informačný monitorovací systém
(1)
Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov.118) Informačný monitorovací systém slúži na evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 47.
(2)
Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a správa finančnej kontroly evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto orgány zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.
(3)
Žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto osoby zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.
(4)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami.
(5)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka spravuje a prevádzkuje agentúra; odseky 1 až 4 sa nepoužijú.
(6)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného programu INTERACT spravuje a prevádzkuje riadiaci orgán, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj; odseky 1 až 4 sa nepoužijú.
§ 50
Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie
(1)
Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. Agentúra zabezpečuje časť informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Tento informačný systém obsahuje údaje súvisiace s finančným riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov.
(2)
Certifikačný orgán, platobná jednotka a agentúra evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskej únie; tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.
§ 51
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť od 1. januára 2015.
Čl. II
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:
„Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 08. 03. 2014), zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 1 ods. 2 druhá veta znie: "Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovanej osoby, kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektu, auditovanej osoby a súčinnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré majú ku kontrolovanej osobe, kontrolovanému subjektu, auditovanému subjektu alebo auditovanej osobe vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, vnútorného auditu alebo vládneho auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis3a) (ďalej len "tretia osoba").".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z.“.
3.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa na konci pripájajú tieto citácie: "zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z.".
4.
V § 2 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:
„5.
napomáha hospodárnemu, efektívnemu, účinnému a účelnému vykonávaniu činností auditovaného subjektu,“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová "prostriedky Európskej únie7c)" nahrádzajú slovami "verejné prostriedky".
6.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová "efektívne a účinné" nahrádzajú slovami "efektívne, účinné a účelné".
7.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
kontrolovanou osobou orgán verejnej správy, právnická osoba, fyzická osoba okrem žiadateľa7c) a žiadateľa o priamu podporu kontrolovanú v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme7d) a ak požiada o vykonanie administratívnej kontroly, osoba, ktorá pripravuje projekt podľa osobitného predpisu7e),“.
Doterajšie písmená f) až t) sa označujú ako písmená g) až u).
Poznámky pod čiarou k odkazom 7c až 7e znejú:
„7c)
§ 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 292/2014 Z. z.
7d)
Čl. 67 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
7e)
§ 26 až 28 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
8.
V § 2 ods. 2 písm. k) sa za slovo "príjem" vkladá čiarka a slovo "poskytnutie".
9.
V § 2 ods. 2 písm. l) sa za slovo "služieb" vkladajú slová "v správnom čase7f)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:
„7f)
Čl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.“.
10.
V § 3 písm. b) sa slová "ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami "ods. 3 a 4".
11.
V § 3 písm. c) druhom bode sa slová "ods. 3" nahrádzajú slovami "ods. 4".
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12c sa na konci pripájajú tieto citácie: "čl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (2007/435/ES) (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2007) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014, zákon č. 292/2014 Z. z.".
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12d sa na konci pripája táto citácia: "Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), čl. 126 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.".
14.
V § 3 písm. h) sa slová "§ 36 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§ 36 ods. 1 až 3".
15.
V § 4 písm. a) sa slová "efektívny a účinný" nahrádzajú slovami "efektívny, účinný a účelný".
16.
V § 4 písm. b) sa za slovo "predpisov6)" vkladá čiarka a slová "kontrolovaným subjektom" sa nahrádzajú slovami "podmienok poskytnutia verejných prostriedkov, podmienok zmlúv a rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov13ab)".
17.
V § 4 písm. c) sa slová "efektívnosti a účinnosti" nahrádzajú slovami "efektívnosti, účinnosti a účelnosti".
18.
§ 4 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,9)
f)
správnosť a overiteľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, ochranu majetku a informácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Čl. 2 bod 36 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006 v platnom znení.
Čl. 27 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.“.
19.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predbežná finančná kontrola sa vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste. Administratívna kontrola sa vykonáva ako vnútorná administratívna kontrola alebo ako administratívna kontrola kontrolovanej osoby. Kontrola na mieste sa môže vykonať u kontrolovanej osoby.“.
20.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť. Predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako kontrola na mieste môže orgán verejnej správy overiť vybranú finančnú operáciu alebo jej časť.“.
21.
V § 6 ods. 3 sa slová "kontrolného orgánu" nahrádzajú slovami "vykonávajúci následnú finančnú kontrolu".
22.
V § 9 ods. 1 úvodná veta znie: "Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s".
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13ab sa na konci pripájajú tieto citácie: "zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z.".
24.
V § 9 ods. 1 písm. f) sa spojka "a" nahrádza čiarkou.
25.
V § 9 ods. 1 písm. g) sa slovo "internými" nahrádza slovom "vnútornými" a na konci sa pripája spojka "a".
26.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.12c)“.
27.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Na zamestnancov uvedených v prvej vete sa vzťahuje ustanovenie § 15 rovnako.".
28.
V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na vykonanie predbežnej finančnej kontroly môže orgán verejnej správy prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou finančnej operácie alebo jej časti. Účasť prizvaných osôb na predbežnej finančnej kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
(4)
Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak finančná operácia alebo jej časť nie sú v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 1. Finančnú operáciu alebo jej časť možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených predbežnou finančnou kontrolou alebo po prijatí účinných nápravných opatrení.“.
29.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Podozrenie z trestnej činnosti sú zamestnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu povinní oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.14)
(8)
Ak sa na základe záverov predbežnej finančnej kontroly má začať konanie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,15) k podaniu sa priložia potrebné prílohy, ktoré tvoria informácie, doklady a iné podklady vzťahujúce sa k nedostatkom zisteným predbežnou finančnou kontrolou.“.
30.
Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Vnútorná administratívna kontrola
Vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s
a)
rozpočtom orgánu verejnej správy,
b)
rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c)
osobitnými predpismi,1)
d)
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e)
uzatvorenými zmluvami,13aa)
f)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,13ab)
g)
vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a
h)
inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.12c)
§ 9b
Administratívna kontrola kontrolovanej osoby
(1)
Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby sú zamestnanci orgánu verejnej správy oprávnení v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať
a)
poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou v určenej lehote, okrem tých, ktoré má orgán verejnej správy k dispozícii od kontrolovanej osoby,
b)
splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a odstránenie príčin ich vzniku,
c)
predloženie originálov alebo overených kópií dokladov, iných podkladov, poskytnutie informácií a vysvetlení, ktoré sú potrebné pre výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby od tretej osoby.
(2)
Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby sú zamestnanci orgánu verejnej správy povinní
a)
potvrdiť kontrolovanej osobe alebo tretej osobe prevzatie poskytnutých originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov, ak dôjde k ich poskytnutiu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c) a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci orgán verejnej správy vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,14)
b)
oboznámiť kontrolovanú osobu s návrhom správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od nej v lehote určenej orgánom verejnej správy písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
c)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
d)
zohľadniť opodstatnené námietky v správe z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť kontrolovanej osobe v správe z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
e)
zaslať správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.
(3)
Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až d) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.
(4)
Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby je kontrolovaná osoba oprávnená
a)
vyžadovať od zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvanej osoby potvrdenie o prevzatí originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby vyžiadaných podľa odseku 1 písm. a),
b)
vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby v lehote určenej orgánom verejnej správy; ak sa kontrolovaná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby nevyjadrí alebo nevznesie námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na splnenie opatrení uvedené v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby za akceptované,
c)
vyžadovať od orgánu verejnej správy odovzdanie správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby.
(5)
Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovaná osoba a jej zamestnanci sú povinní
a)
predložiť zamestnancom orgánu verejnej správy na vyžiadanie výsledky kontrol a auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
b)
predložiť v lehote určenej orgánom verejnej správy vyžiadané originály alebo overené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy a poskytnúť vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou vyžiadané podľa odseku 1 písm. a) a vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c)
poskytnúť súčinnosť zamestnancom orgánu verejnej správy,
d)
splniť v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a odstrániť príčiny ich vzniku,
e)
predložiť orgánu verejnej správy v lehote určenej v správe z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby správu o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a o odstránených príčinách ich vzniku.
(6)
O zistených nedostatkoch z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby orgán verejnej správy vypracuje návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby. Ak neboli zistené nedostatky, orgán verejnej správy vypracuje iba správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby.
(7)
Návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby obsahuje
a)
označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
b)
mená a priezviská zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
c)
označenie kontrolovanej osoby,
d)
predmet administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
e)
opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
f)
závery administratívnej kontroly kontrolovanej osoby vrátane vyjadrenia o súlade finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 9 ods. 1,
g)
zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
h)
zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby,
i)
dátum vyhotovenia návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
j)
podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
k)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom,
l)
lehotu na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a o odstránení príčin ich vzniku.
(8)
Na náležitosti správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby sa vzťahuje odsek 7 písm. a) až d), f), g) a j) rovnako. Okrem týchto náležitostí správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby obsahuje dátum vyhotovenia správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby. Ak boli zistené nedostatky, správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby okrem náležitostí uvedených v prvej a druhej vete obsahuje aj
a)
dátum doručenia návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby na oboznámenie kontrolovanej osobe,
b)
informáciu o tom, či kontrolovaná osoba podala námietky podľa odseku 4 písm. b),
c)
spôsob vysporiadania námietok podaných podľa odseku 4 písm. b),
d)
náležitosti uvedené v odseku 7 písm. e) so zohľadnením výsledkov opodstatnenosti podaných námietok,
e)
upozornenie, že v realizácii vybranej finančnej operácie alebo jej časti, sa môže pokračovať až po odstránení zistených nedostatkov alebo po prijatí účinných nápravných opatrení,
f)
zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby,
g)
lehotu na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a o odstránení príčin ich vzniku.
(9)
Administratívna kontrola kontrolovanej osoby je skončená dňom zaslania správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.
§ 9c
Kontrola na mieste
(1)
Kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného poverenia vydaného určeným vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.
(2)
Zamestnanci orgánu verejnej správy sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch13b)
a)
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok kontrolovanej osoby alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ktoré kontrolovaná osoba alebo tretia osoba používa na vykonávanie hospodárskej činnosti,
b)
vyžadovať od kontrolovanej osoby v určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovanej osoby originály alebo overené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy, výstupy, dokumenty a iné podklady, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na výkon kontroly na mieste,
d)
vyžadovať splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a odstránenie príčin ich vzniku,
e)
odoberať od tretej osoby originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s kontrolou na mieste, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti.
(3)
Zamestnanci orgánu verejnej správy sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanej osobe a tretej osobe predmet a termín začatia kontroly na mieste; ak by oznámením o začatí kontroly na mieste mohlo dôjsť k zmareniu kontroly na mieste, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí fyzického výkonu kontroly na mieste,
b)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,
c)
vydať kontrolovanej osobe alebo tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov mimo priestorov kontrolovanej osoby alebo tretej osoby a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci orgán verejnej správy vráti bezodkladne tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly na mieste alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,14)
d)
oboznámiť kontrolovanú osobu s návrhom správy z kontroly na mieste jeho doručením, ak boli kontrolou na mieste zistené nedostatky a vyžiadať od nej v lehote určenej orgánom verejnej správy písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste,
f)
zohľadniť opodstatnené námietky v správe z kontroly na mieste a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť kontrolovanej osobe v správe z kontroly na mieste,
g)
zaslať správu z kontroly na mieste kontrolovanej osobe.
(4)
Oprávnenia podľa odseku 2 a povinnosti podľa odseku 3 písm. a) až f) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.
(5)
Pri vykonávaní kontroly na mieste je kontrolovaná osoba oprávnená
a)
vyžadovať od zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvanej osoby preukázanie skutočností podľa odseku 3 písm. b),
b)
vyžadovať od zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste v lehote určenej orgánom verejnej správy; ak sa kontrolovaná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste nevyjadrí alebo nevznesie námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste za akceptované,
d)
vyžadovať od orgánu verejnej správy odovzdanie správy z kontroly na mieste.
(6)
Pri vykonávaní kontroly na mieste kontrolovaná osoba a jej zamestnanci sú povinní
a)
vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b)
oboznámiť pri začatí kontroly na mieste zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovanej osoby,
c)
predložiť zamestnancom orgánu verejnej správy na vyžiadanie výsledky kontrol a auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly na mieste,
d)
umožniť zamestnancom orgánu verejnej správy vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ktoré kontrolovaná osoba používa na vykonávanie hospodárskej činnosti,
e)
predložiť v lehote určenej orgánom verejnej správy vyžiadané originály alebo overené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy a poskytnúť vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s výkonom kontroly na mieste a vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
f)
poskytnúť súčinnosť zamestnancom orgánu verejnej správy,
g)
splniť v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a odstrániť príčiny ich vzniku,
h)
predložiť orgánu verejnej správy v lehote určenej v správe z kontroly na mieste správu o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránených príčinách ich vzniku.
(7)
O zistených nedostatkoch z kontroly na mieste orgán verejnej správy vypracuje návrh správy z kontroly na mieste a správu z kontroly na mieste. Ak neboli zistené nedostatky, orgán verejnej správy vypracuje iba správu z kontroly na mieste.
(8)
Návrh správy z kontroly na mieste obsahuje
a)
označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal kontrolu na mieste,
b)
mená a priezviská zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu na mieste,
c)
označenie kontrolovanej osoby,
d)
predmet kontroly na mieste,
e)
dátum fyzického výkonu kontroly na mieste,
f)
miesto fyzického výkonu kontroly na mieste,
g)
opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
h)
závery kontroly na mieste vrátane vyjadrenia o súlade finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 9 ods. 1,
i)
zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste,
j)
zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou na mieste,
k)
dátum vyhotovenia návrhu správy z kontroly na mieste,
l)
podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu na mieste,
m)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom,
n)
lehotu na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príčin ich vzniku.
(9)
Na náležitosti správy z kontroly na mieste sa vzťahuje odsek 8 písm. a) až f), h), i) a l) rovnako. Okrem týchto náležitostí správa z kontroly na mieste obsahuje dátum vyhotovenia správy z kontroly na mieste. Ak boli zistené nedostatky, správa z kontroly na mieste okrem náležitostí uvedených v prvej a druhej vete obsahuje aj
a)
dátum doručenia návrhu správy z kontroly na mieste na oboznámenie kontrolovanej osobe,
b)
informáciu o tom, či kontrolovaná osoba podala námietky podľa odseku 5 písm. c),
c)
spôsob vysporiadania námietok podľa odseku 5 písm. c),
d)
náležitosti uvedené v odseku 8 písm. g) so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok,
e)
upozornenie, že v realizácii vybranej finančnej operácie alebo jej časti sa môže pokračovať až po odstránení zistených nedostatkov alebo po prijatí účinných nápravných opatrení,
f)
zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou na mieste,
g)
lehotu na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príčin ich vzniku.
(10)
Kontrola na mieste je skončená dňom zaslania správy z kontroly na mieste kontrolovanej osobe.
§ 9d
(1)
Tretia osoba je povinná poskytnúť orgánu verejnej správy súčinnosť v rozsahu podľa § 9b ods. 1 písm. c) a § 9c ods. 2 písm. a) a e).
(2)
Povinnosti ustanovené v § 9b ods. 5 písm. b), § 9c ods. 6 písm. a), b), d), e) a f) sa vzťahujú na tretiu osobu rovnako.
(3)
Oprávnenia ustanovené v § 9b ods. 4 písm. a) sa vzťahujú na tretiu osobu rovnako.“.
31.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej finančnej operácie alebo jej časti s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov. Overenie vybranej finančnej operácie alebo jej časti zabezpečí vedúci zamestnanec organizačného útvaru orgánu verejnej správy, ktorý je funkčne a organizačne nezávislý od organizačného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.“.
32.
V § 10 ods. 2 až 4 sa vypúšťa slovo "pripravovaná" vo všetkých tvaroch.
33.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa slovo "dokladov" nahrádza slovami "originálov dokladov" a slovo "doklady" sa nahrádza slovami "originály dokladov".
34.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slovo "subjektu" vkladajú slová "alebo tretej osobe".
35.
§ 14a znie:
㤠14a
(1)
Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 ods. 1 písm. a), c) a e).
(2)
Povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2 písm. a), b), d) a e) sa vzťahujú na tretiu osobu rovnako.“.
36.
V § 26 ods. 2 sa slovo "plnenie" nahrádza slovom "plneniu".
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18ab sa na konci pripája táto citácia: "čl. 123 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.".
38.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18af sa na konci pripája táto citácia: "čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.".
39.
V § 35c ods. 3 sa za slová "a zamestnanec" vkladá slovo "inej".
40.
V § 35c ods. 5 sa slová "minister financií" nahrádzajú slovami " ministerstvo financií".
41.
V § 35c ods. 6 sa slová "ministrom financií" nahrádzajú slovami "ministerstvom financií".
42.
V § 35c ods. 9 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 7".
43.
V § 35c ods. 12 sa za slovo "zamestnancom" vkladajú slová "alebo zamestnancom" a slová "ministrovi financií" nahrádzajú slovami "ministerstvu financií".
44.
V § 35c ods. 16 sa slová "odseku 11" nahrádzajú slovami "odseku 12".
45.
V § 35d ods. 2 sa za slová "a k)" vkladajú slová "a § 15".
46.
V § 35e ods. 2 sa za slová "odsek 1" vkladajú slová "písm. a) až k) a m)".
47.
V § 35e ods. 3 písm. a) sa slovo "doručenia" nahrádza slovom "odovzdania".
48.
V § 35e ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem informácie o vypracovaní a obsahu čiastkovej správy".
49.
V § 35g ods. 5 sa slová "ods. 4 a 5" nahrádzajú slovami "ods. 5 a 6".
50.
V § 36 ods. 1 úvodná veta znie: "Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán môže uložiť za nesplnenie povinností uvedených v § 9b ods. 5, § 9c ods. 6, § 9d, § 14 ods. 2, § 14a alebo § 35d ods. 7 a 8".
51.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová "kontrolovanému subjektu" nahrádzajú slovami "kontrolovanej osobe, kontrolovanému subjektu".
52.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová "zamestnancovi kontrolovaného subjektu," nahrádzajú slovami "zamestnancovi kontrolovanej osoby, zamestnancovi kontrolovaného subjektu,".
53.
V § 36 odsek 3 znie:
„(3)
Ak zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 vykonajú kontrolu v rozpore s postupom podľa § 9a alebo ich vyjadrenie podľa § 9a, § 9b ods. 7 písm. f), § 9c ods. 8 písm. h) je nesprávne alebo konajú v rozpore s § 9 ods. 4, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť im pokutu do 3 000 eur.“.
54.
V § 36 ods. 6 sa za slová "odsekov 1 až 3" vkladajú slová "orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú finančnú kontrolu,".
55.
V § 36 ods. 7 sa za slovo "sa" vkladajú slová "orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú finančnú kontrolu,".
56.
V § 37 ods. 3 sa slová "ods. 2 až 6" nahrádzajú slovami "ods. 4 až 8".
57.
V § 38 ods. 1 sa za slovo "ktorý" vkladajú slová "orgán verejnej správy vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu,".
58.
Za § 41c sa vkladá § 41d, ktorý znie:
㤠41d
(1)
Finančná kontrola, vnútorný audit a vládny audit začaté pred 1. novembrom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2014, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 5, § 6 ods. 1 a § 9 v znení účinnom do 31. októbra 2014 sa použijú na vykonanie predbežnej finančnej kontroly pomoci a podpory poskytovanej podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Ustanovenia § 5, § 6 ods. 1, § 9, § 9a až § 9d v znení účinnom od 1. novembra 2014 sa použijú na vykonanie predbežnej finančnej kontroly príspevku poskytovaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
59.
Slová "finančná operácia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "finančná operácia alebo jej časť" v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: "o ktorom osobitný predpis ustanovuje inak12aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
„12aa)
Napríklad § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 42 a 43 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovom "zákona" vypúšťa čiarka a slová "bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov".
3.
V § 19 ods. 12 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: "Subjekt verejnej správy zaradený v ústrednej správe, ktorým je záujmové združenie právnických osôb,22ac) môže prijímať úvery alebo pôžičky len po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:
„22ac)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.
4.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy alebo, ak tak ustanoví osobitný zákon, prostredníctvom inej právnickej osoby podľa osobitného predpisu24a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Napríklad § 12 a 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 25 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
5.
V § 20 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6.
V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak osobitný predpis vo vzťahu k správnemu orgánu, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra neustanoví inak.48b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:
„48b)
Napríklad § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
7.
V § 31 odsek 15 znie:
„(15)
Na postup pri úhrade odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa vzťahuje osobitný predpis;12aa) penále a pokuta sú príjmom štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. i).“.
Čl. IV
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z. a zákona č. 111/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 úvodnej vete sa za slová "(ďalej len "podpora")" vkladajú slová "pre programové obdobie 2007 - 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu2a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov plní úlohy styčného miesta podľa osobitého predpisu.29a)
(5)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je pri plnení úloh29b) podľa tohto zákona oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a)
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).
29b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.“.
3.
V § 9 ods. 3 sa čiarka za slovom "orgánu" nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "alebo prijímateľa".
4.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,54a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a sa vypúšťa.
5.
V § 24 ods. 4 sa za slovo "zabezpečenia" vkladá slovo "budúcej".
6.
V § 24 ods. 5 prvá veta znie: "Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na príslušný orgán59) spoločne s pohľadávkou podľa § 28b ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva.".
7.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácií pomoci a podpory.“.
8.
V § 25 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "táto povinnosť sa vzťahuje aj na prijímateľa a partnera".
9.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
10.
V § 26 odsek 9 znie:
„(9)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo riadiacemu orgánu podľa odsekov 3 až 6 ak štatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo riadiaceho orgánu je podozrivá zo spáchania trestného činu.“.
11.
V § 27a ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová "ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije".
12.
V § 27a ods. 3 a 5 sa slovo "dvojnásobku" nahrádza slovami "jeden a pol násobku".
13.
V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, v ktorom navrhne vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne riadiaci orgán; suma schválená v žiadosti o platbu riadiacim orgánom musí byť vyššia ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov.“.
14.
V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, alebo".
15.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa odseku 2 písm. d) nesúhlasí, je povinný to oznámiť riadiacemu orgánu do troch dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.“.
16.
V § 28 ods. 7 sa vypúšťa čiarka za slovom "organizácia" a slová "alebo v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Česká republika alebo operačného programu Interact".
17.
V § 28 odsek 8 znie:
„(8)
Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevykoná sa vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach podľa § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje podľa § 27a ods. 2, riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)“.
18.
V § 28 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 22 ods. 3 neustanovuje inak.
(10)
Osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a bol jej uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný mimorozpočtový účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.
(11)
Ak príslušný orgán vydávajúci rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.68c) Suma úroku z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68c znie:
„68c)
Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.“.
19.
§ 28a vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)
Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 27a alebo § 28 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Riadiaci orgán nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.
(2)
Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
(3)
Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti vo výzve podľa § 27a ods. 1 a 4 a § 28 ods. 8.
(5)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
(6)
Riadiaci orgán účtuje subjektu, ktorý je príjemcom štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,68b) úroky z omeškania vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň podpisu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia.
(7)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, riadiaci orgán na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.68d)
(8)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,62b) riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)
(9)
Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti štátnej pomoci.
(10)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68d znie:
„68d)
Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Osobitné ustanovenia k správe pohľadávok
(1)
Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je riadiaci orgán, je povinný najmä
a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z príspevku a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky z príspevku,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z príspevku v informačnom monitorovacom systéme.
(2)
Ak dôjde k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu68h) je správcom pohľadávky z príspevku riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny sa správcom pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia stáva príslušný orgán.59)
(3)
O pohľadávke štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu v správe príslušného orgánu účtuje príslušná platobná jednotka;68e) o pohľadávke štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v správe príslušného orgánu alebo o pohľadávke z príspevku týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.68e) O pohľadávke z rozhodnutia voči osobe, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak Európska komisia do jedného roka odo dňa predloženia výkazu podľa osobitného predpisu68f) neuplatní postup podľa osobitného predpisu a pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúca sa prostriedkov Európskej únie bude zaplatená z rozpočtu Európskej únie, správca, ktorým je príslušný orgán, môže za podmienok podľa osobitného predpisu68g) rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68e až 68h znejú:
„68e)
Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
68f)
Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
68g)
§ 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68h)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 30 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
22.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak
a)
má platobná agentúra pohľadávku z podpory alebo jej časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z podpory alebo jej časti voči platobnej agentúre,
b)
prijímateľ požiada platobnú agentúru o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí platobná agentúra, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne platobná agentúra.“.
23.
V § 46ac ods. 4 a 6 sa slovo "dvojnásobku" nahrádza slovami "jeden a pol násobku".
24.
Za § 46ad sa vkladajú § 46ae a 46af, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46ae
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2014
Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 a § 46ac ods. 4 a 6 právoplatne neukončené do 31. októbra 2014 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. novembra 2014 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom od 1. novembra 2014.
§ 46af
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 a § 28b ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. januára 2015.“.
Čl. V
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
2.
V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová "odseku 1 alebo odseku 2" nahrádzajú slovami "odseku 1, 2 alebo odseku 3".
3.
V § 15 ods. 5 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4" a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo ide o žiadateľa podľa odseku 3".
4.
V § 15 ods. 6 a 7 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4".
5.
V § 15 ods. 8 sa slová "školy, vysokej školy, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie" nahrádzajú slovami "žiadateľa podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3" a slová "3 až 6" sa nahrádzajú slovami "4 až 7".
6.
V § 17 ods. 3 sa slová "alebo profesijnej organizácii," nahrádzajú čiarkou a slovami "profesijnej organizácii alebo organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania," a slová "ods. 8" sa nahrádzajú slovami "ods. 9".
7.
V § 24 ods. 1 písm. b) a ods. 3 úvodnej vete sa slová "§ 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 15 ods. 4 alebo ods. 5".
8.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe do 31. decembra 2014. Oprávnenie udelené organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania platí do 30. septembra 2015.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem čl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, čl. III bodov 1., 2., 5. a 7. a čl. IV bodov 18. a 20., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
2)
Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20. 5. 2014).
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
8)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014).
9)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
10)
Čl. 72 až 74 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
11)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č.440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
13)
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
15)
Čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
16)
Napríklad čl. 17, 24, 26 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
17)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 123 ods. 1 a čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
19)
§ 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 123 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
21)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 14 až 17 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
23)
Čl. 26 až 31 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
24)
Čl. 6 až 12 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
25)
§ 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
26)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
29)
Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
30)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013.
31)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.
32)
Čl. 7 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).
33)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013.
Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.
34)
Čl. 123 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
35)
Čl. 115 a 116 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
36)
Čl. 124 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
37)
§ 3 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.
38)
Čl. 123 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
39)
Čl. 123 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
40)
Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
41)
Čl. 47 až 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
42)
Napríklad § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 2 body 36, 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
43)
Čl. 32 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
44)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.
45)
§ 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 126 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
47)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
48)
49)
Čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
50)
Čl. 132 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
51)
Čl. 59 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012).
52)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Čl. 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
55)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
56)
Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
57)
Čl. 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
58)
Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
59)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
60)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
61)
Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.
62)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
63)
Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
64)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
66)
Čl. 100 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
67)
Čl. 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
68)
Čl. 102 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
69)
Čl. 102 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
70)
Čl. 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
71)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
72)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
73)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.
74)
Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
75)
§ 2 ods. 2 písm. c) a § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
§ 19 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77)
Napríklad § 7a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
78)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
81)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
82)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 75 a 148 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
84)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
85)
Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007) v platnom znení.
Čl. 59 nariadenia (EÚ) č. 966/2012.
Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
86)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
87)
Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
88)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
89)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 140 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
92)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
93)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
94)
§ 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
97)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98)
Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
99)
§ 18 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
101)
§ 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
102)
§ 146c zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
103)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
104)
§ 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
105)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
106)
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
107)
Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
109)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z.
Zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
110)
Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
111)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
112)
Napríklad § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
113)
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
114)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
115)
Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.
116)
Čl. 115 ods. 2 a bod 1 prílohy XII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
117)
Čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
118)
Čl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.