285/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
z 12. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov je zakázané používať technológiu kyanidového lúhovania.".
2.
V § 30 ods. 5 sa vypúšťajú slová "technológie kyanidového lúhovania alebo na použitie".
3.
V § 30 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
4.
V § 30 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako prvý a druhý bod.
5.
V § 30 ods. 6 písm. c) sa slová "v písmene c)" nahrádzajú slovami "v písmene b)".
6.
V § 30 ods. 6 písm. d) sa slová "v písmene c) a d)" nahrádzajú slovami "v písmenách b) a c)" a slová "podľa písmen c), d) a e)" sa nahrádzajú slovami "podľa písmen b), c) a d)".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.