254/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

254
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014,
ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky
určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 381/2013 Z. z. a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera s plošnou hmotnosťou 80 g s maximálnou dolnou a hornou hranicou tolerancie 4 g/m2 bez optických zjasňovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlač kontrolnej známky, najmenej s dvoma typmi ochranných vlákien, z ktorých najmenej jeden typ vlákien je kontrolovateľný vo viditeľnej časti spektra s fluorescenciou v ultrafialovej oblasti spektra a najmenej jeden typ vlákna nie je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra, ale je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra. Dĺžka ochranných vlákien v ceninovom papieri je od 4 do 6 milimetrov.
(2)
Na vyhotovenie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej známky, z ktorých minimálne jedna je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra, jedna kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra a jedna UV bifluorescenčná farba, ktorá nie je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra. Pri vyhotovovaní kontrolnej známky sa najmenej medzi dvoma farbami kontrolovateľnými vo viditeľnej oblasti spektra použije irisový prechod.
(3)
Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásťmiestne identifikačné číslo, ktoré je na kontrolnej známke aplikované aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu. Po otvorení spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov musí ostať neporušené a čitateľné buď identifikačné číslo, alebo dvojrozmerný čiarový kód.
(4)
Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošové ochranné prvky, ochranný mikrotext, prípadne ďalšie prvky ochrany. Ochranná podtlač pokrýva celú plochu kontrolnej známky okrem plochy štátneho znaku Slovenskej republiky, nápisu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a dvojrozmerného čiarového kódu. Plochu kontrolnej známky pod prvkami a údajmi uvedenými v odseku 3 pokrýva jemná linková podtlač.
(5)
Kontrolná známka sa vyhotovuje s rozmermi 20 mm 44 mm.
(6)
Na kontrolnej známke je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, text "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak odseky 10 a 11 neustanovujú inak.
(7)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet, ak odsek 11 neustanovuje inak, je uvedený údaj o cene cigariet a dĺžke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a príslušným číslom, a to takto:
a)
A1 znamená dĺžku tabakového povrazca do 80 mm vrátane,
b)
A2 dĺžku tabakového povrazca viac ako 80 mm do 110 mm vrátane,
c)
A3 dĺžku tabakového povrazca viac ako 110 mm do 140 mm vrátane,
d)
za každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa k písmenu A priradí číslo zvýšené o 1 za každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca.
(8)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigár je uvedený nápis "Cigara", na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariek je uvedený nápis "Cigarka" a na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je uvedený nápis "Tabak".
(9)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku je uvedený znak „BTV“.
(10)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nie je umiestený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak je spotrebiteľské balenie tabaku
a)
predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie1) alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte,2) ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,
b)
dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
c)
predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.3)
(11)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet nie je umiestený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane a nie je uvedený údaj o cene cigariet, ak je spotrebiteľské balenie cigariet
a)
predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,
b)
dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
c)
predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.
§ 2
Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty je 1,95 eura za 1 000 kusov.
§ 3
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.4)
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
v z. Radko Kuruc v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
3)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).