218/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
z 8. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 360/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1 alebo odseku 2“ a slová „30 dní“ sa nahrádzajú slovami „21 dní“.
2.
V § 16 odseky 14 a 15 znejú:
„(14)
Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
(15)
Za elektronickú službu podľa odseku 14 sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom.“.
3.
V § 16 ods. 17 sa vypúšťajú písmená h) až j).
4.
V § 16 ods. 18 úvodná veta znie: „Elektronickými službami podľa odseku 14 sú najmä“.
5.
V § 16 ods. 19 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
6.
V § 27 ods. 1 sa slová „19 % zo základu dane s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej v § 85j ods. 1 na obdobie podľa § 85j ods. 1“ nahrádzajú slovami „20 % zo základu dane“.
7.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzkareň v inom členskom štáte a pre ktorú je členským štátom identifikácie na uplatňovanie osobitnej úpravy pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby iný členský štát, nemá právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním uvedených služieb. Táto zdaniteľná osoba má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním uvedených služieb, a tento nárok uplatňuje podľa § 55b až 55e. Ak táto zdaniteľná osoba súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa táto osobitná úprava nevzťahuje a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ, má právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním uvedených služieb v daňovom priznaní, ktoré podáva podľa § 78.“.
8.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a pre ktorú je členským štátom identifikácie na uplatňovanie osobitnej úpravy pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby iný členský štát, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním uvedených služieb. Tento nárok sa uplatňuje podľa § 57 a 58; splnenie podmienky podľa § 58 ods. 5 sa nevyžaduje.“.
9.
V § 65 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala“.
10.
§ 68 vrátane nadpisu znie:
㤠68
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby
Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c sa rozumie
a)
telekomunikačnými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14,
b)
službami rozhlasového vysielania a televízneho vysielania služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14,
c)
elektronickými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14,
d)
členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb podľa § 16 ods. 14,
e)
daňovým priznaním podanie, ktoré obsahuje údaje podľa osobitného predpisu28aa) potrebné na určenie výšky dane, ktorá sa stala splatnou v každom členskom štáte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2012 z 13. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012).“.
11.
Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68a
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,
b)
členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie zvolí pre oznámenie, že začala na území Európskej únie dodávať telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické služby podľa tejto osobitnej úpravy.
(2)
Ak sa zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území Európskej únie, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, oznámi Daňovému úradu Bratislava začatie tejto činnosti. Oznámenie o začatí činnosti musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, a vyhlásenie, že nie je identifikovaná pre daň v rámci Európskej únie. Daňový úrad Bratislava oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy, a súčasne jej pridelí identifikačné číslo pre daň.
(3)
Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, Daňový úrad Bratislava vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)
(4)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 písm. a) až c) dodané na území Európskej únie.
(5)
Akékoľvek zmeny údajov v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba podľa odseku 2 povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava.
(6)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
(7)
Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme identifikačné číslo pre daň, ak
a)
táto zdaniteľná osoba oznámi Daňovému úradu Bratislava, že už nedodáva služby podľa § 68 písm. a) až c),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,
c)
táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(8)
Daňový úrad Bratislava o zrušení povolenia podľa odseku 7 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podľa odseku 2 podať odvolanie. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)
(9)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby podľa § 68 písm. a) až c) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(10)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť
a)
identifikačné číslo pre daň a
b)
celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť, a celkovú výšku splatnej dane.
(11)
Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 písm. a) až c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.
(12)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.
(13)
Platba dane podľa odseku 12 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.
(14)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu, aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala služby podľa § 68 písm. a) až c). Táto zdaniteľná osoba je povinná na požiadanie elektronickými prostriedkami sprístupniť evidenciu Daňovému úradu Bratislava a správcovi dane v členskom štáte spotreby.
(15)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním služieb podľa § 68 písm. a) až c). Tento nárok sa uplatňuje podľa § 57 a 58; splnenie podmienky podľa § 58 ods. 5 sa nevyžaduje.
(16)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy Daňovému úradu Bratislava elektronickými prostriedkami; tieto písomnosti nie je táto zdaniteľná osoba povinná podpísať zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu28ab) a nie je povinná ani uzavrieť dohodu so správcom dane o elektronickom doručovaní podľa osobitného predpisu28ab) a doručiť písomnosti v listinnej podobe podľa osobitného predpisu.28ac)
(17)
Daňový úrad Bratislava doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 elektronickými prostriedkami. Písomnosti sa považujú za doručené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti.
§ 68b
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby,
b)
členským štátom identifikácie členský štát, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo, a ak nemá sídlo na území Európskej únie, členský štát, v ktorom má prevádzkareň; ak zdaniteľná osoba nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, rozumie sa členským štátom identifikácie členský štát, v ktorom má prevádzkareň a ktorý si zvolí pre oznámenie, že bude uplatňovať osobitnú úpravu podľa tohto ustanovenia.
(2)
Ak sa zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte spotreby, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, oznámi daňovému úradu začatie tejto činnosti. Daňový úrad oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
(3)
Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)
(4)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 sa nesmie identifikovať na uplatňovanie osobitnej úpravy v inom členskom štáte.
(5)
Pri uplatňovaní osobitnej úpravy používa zdaniteľná osoba podľa odseku 2 identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené v tuzemsku podľa § 4, 4b, 7 alebo § 7a.
(6)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 písm. a) až c) dodané na území Európskej únie.
(7)
Ak zdaniteľnej osobe, ktorá nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, daňový úrad povolil uplatňovanie osobitnej úpravy, je táto zdaniteľná osoba povinná uplatňovať osobitnú úpravu do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začala uplatňovať osobitnú úpravu.
(8)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
(9)
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak
a)
táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že už nedodáva služby podľa § 68 písm. a) až c),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,
c)
táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(10)
Daňový úrad o zrušení povolenia podľa odseku 9 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podľa odseku 2 podať odvolanie. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)
(11)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby podľa § 68 písm. a) až c) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(12)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť
a)
identifikačné číslo pre daň a
b)
celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť, a celkovú výšku splatnej dane.
(13)
Ak má zdaniteľná osoba podľa odseku 2 jednu alebo viac prevádzkarní v iných členských štátoch, z ktorých dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c), na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava, v daňovom priznaní je povinná okrem údajov podľa odseku 12 uviesť pre každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, identifikačné číslo pre daň alebo daňové registračné číslo prevádzkarne v inom členskom štáte a celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane v členení podľa jednotlivých členských štátov spotreby.
(14)
Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 písm. a) až c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.
(15)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.
(16)
Platba dane podľa odseku 15 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.
(17)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu, aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala služby podľa § 68 písm. a) až c). Táto zdaniteľná osoba je povinná na požiadanie elektronickými prostriedkami sprístupniť evidenciu daňovému úradu a správcovi dane v členskom štáte spotreby.
(18)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je osobou oprávnenou na podanie žiadosti o vrátenie dane podľa § 55f a 55g uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním služieb podľa § 68 písm. a) až c) v inom členskom štáte, a ak táto zdaniteľná osoba v členskom štáte spotreby vykonáva aj činnosti, na ktoré sa osobitná úprava neuplatňuje a v súvislosti s ktorými je registrovaná na účely dane, uplatňuje právo na odpočítanie dane v daňovom priznaní, ktoré podáva v členskom štáte spotreby.
(19)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu.28ab)
(20)
Daňový úrad doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 elektronickými prostriedkami. Písomnosti sa považujú za doručené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti.
§ 68c
Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby
(1)
Ak členským štátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzťahujúcej sa na osobitnú úpravu uplatňovania dane pri dodaní služieb podľa § 68 písm. a) až c) s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorý je členským štátom spotreby, sa použije osobitný predpis28ad) a § 68a a 68b.
(2)
Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) neustanovuje inak, a na vedenie záznamov, na písomnosti zdaniteľnej osoby a daňového úradu týkajúce sa osobitnej úpravy uplatňovania dane pri dodaní služieb podľa § 68 písm. a) až c) s miestom dodania v tuzemsku sa primerane použije § 68a ods. 14, 16 a 17.
(3)
Daňové priznanie, ktorým zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte opravuje číselné údaje podľa osobitného predpisu,28ad) sa považuje na účely uplatnenia pokuty podľa osobitného predpisu28ae) za dodatočné daňové priznanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 28ab až 28ae znejú:
„5a)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
28ab)
§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
28ac)
§ 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28ad) Nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie EÚ č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (Ú. v. EÚ L 290, 20. 10. 2012).
28ae)
§ 155 ods. 1 písm. g) a ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
12.
V § 69a ods. 6 sa slová „20 dní“ nahrádzajú slovami „25 dní“.
13.
V § 78a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
14.
V § 79 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bola časť nadmerného odpočtu vrátená podľa odseku 7, vráti daňový úrad rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a nadmerným odpočtom vráteným podľa odseku 7.“.
15.
V § 79 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu podľa odseku 6, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole vyhotovenom podľa osobitného predpisu.29c) Daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c)
§ 47a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 218/2014 Z. z.“.
16.
V § 79 ods. 8 sa slová „vo výške“ nahrádzajú slovami „do výšky“.
17.
V § 80 ods. 2 sa slová „100 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
18.
Za § 85kb sa vkladá § 85kc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85kc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Ustanovenie § 4 ods. 3 druhej vety v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa použije na žiadosti o registráciu pre daň podané do 31. decembra 2014.
(2)
Zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň podľa § 68 v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa považuje za zdaniteľnú osobu identifikovanú pre daň podľa § 68a.
(3)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. januára 2015, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti a údaje podľa § 68a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 Daňovému úradu Bratislava do konca kalendárneho roka 2014. Daňový úrad Bratislava oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy, a súčasne jej pridelí identifikačné číslo pre daň.
(4)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. januára 2015, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu do konca kalendárneho roka 2014. Daňový úrad oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
(5)
Ustanovenie § 85j ods. 1 sa od 1. januára 2015 neuplatní.“.
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z. a zákona č. 381/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin“ nahrádzajú slovami „území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.
V § 9 ods. 4 tretej vete sa vypúšťajú slová „a množstvo tabaku v gramoch alebo množstvo cigariek v kusoch“.
3.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „množstvu tabakového výrobku v kusoch, ak ide o spotrebiteľské balenie cigariek, alebo v gramoch, ak ide o spotrebiteľské balenie tabaku,“.
4.
V § 9b ods. 5 štvrtá veta znie: „Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku, cigár alebo cigariek.“.
5.
V § 9b ods. 6 prvej vete sa slová „na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
6.
V § 9b ods. 10 úvodnej vete sa za slová „počet kontrolných známok“ vkladajú slová „a identifikačné čísla kontrolných známok“.
7.
V § 9b ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a množstva tabaku v gramoch“ a slová „a množstva cigariek v kusoch“.
8.
V § 9b ods. 11 písm. a) sa vypúšťajú slová „a množstva tabaku v gramoch“ a slová „a množstva cigariek v kusoch“.
9.
V § 9b ods. 12 písm. c) sa vypúšťajú slová „s rovnakým počtom kusov alebo hmotnosťou“.
10.
V § 9b ods. 13 prvej vete sa za slovo „oznamovať“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok“.
11.
V § 9b sa odsek 13 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.“.
12.
V § 9b ods. 18 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 23, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom.“.
13.
V § 9b ods. 21 písmená d) a e) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
e)
počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
2.
nalepené na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a odovzdané colnému úradu na zničenie.“.
14.
V § 9b sa odsek 21 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie.“.
15.
V § 9b ods. 22 písmeno d) znie:
„d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov najviac v množstve 0,1% vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta z celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,“.
16.
V § 9b sa odsek 22 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 16 primerane.“.
17.
§ 9b sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
„(23)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.“.
18.
V § 19 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1 a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane.“.
19.
V § 19 ods. 6 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) najneskôr 15 dní pred ich vznikom a údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.
20.
V § 19a odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad,
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa)
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(5)
Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,
a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa)
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(6)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 4 písm. d) a e) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.“.
21.
V § 19a odsek 8 znie:
„(8)
Na účely tohto zákona sa za obchodníka s tabakovou surovinou považuje aj prevádzkovateľ daňového skladu, ak chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Plnenie povinností podľa odseku 16 týmto nie je dotknuté.“.
22.
§ 19a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabaková surovina nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.“.
23.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 19, 23 alebo § 24, pri ktorej má odôvodnené podozrenie, že porušuje daňové prepisy, je ohrozená vymožiteľnosť dane a vybratie dane, dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,14a) najneskôr však do času pominutia týchto dôvodov.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 19, 23 alebo § 24, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,14a) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému14a) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 nie je prípustná námietka. Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 prístup do elektronického systému14a) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.
24.
V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad v povolení na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2 a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.“.
25.
V § 23 ods. 13 prvá veta znie: „Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tohto tabakového výrobku a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.“.
26.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie podľa písmena d),
p)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou.“.
27.
V § 41 ods. 2 písm. a), b) a d) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“ a v písmene n) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. n) a o)“.
28.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. p) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistenej tabakovej suroviny, najmenej však 330 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpečí.3)“.
29.
V § 41a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou.“.
30.
V § 41a ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“.
31.
V § 41a sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
za priestupok podľa odseku 1 písm. e) do 33 000 eur, najmenej však 66 eur, a takú tabakovú surovinu zabezpečí.3)“.
32.
V § 44o odsek 13 znie:
„(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b v znení účinnom od 1. októbra 2014. Do 30. novembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b ods. 8 až 22, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku vzťahuje § 9b ods. 1 až 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014. Objednávať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku podľa § 9b ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno od 1. novembra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. decembra 2014 a predávať najneskôr do 31. januára 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2015, je povinná do 15. februára 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.
33.
V § 44o ods. 17 sa slová „15. októbra 2014“ nahrádzajú slovami „15. decembra 2014“ a slová „1. októbru 2014“ sa nahrádzajú slovami „1. decembru 2014“.
34.
§ 44o sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce kontrolnou známkou označovať spotrebiteľské balenie cigariet, môže o vydanie kontrolných známok podľa § 9b ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.“.
35.
Za § 44o sa vkladá § 44p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2015 obchodovať s tabakovou surovinou, je povinný do 30. novembra 2014 oznámiť colnému úradu údaje uvedené v § 19a ods. 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 19 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(3)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 23 ods. 2 písm. b) a ods. 13.
(4)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 24 ods. 6 a § 23 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktoré registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 24 ods. 2 písm. a) a § 23 ods. 13.“.
36.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.
Čl. III
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 361/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie:
„19.
on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
2.
V § 7 ods. 3 posledná veta znie: „Podnikateľovi pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad.“.
3.
V § 16b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.
4.
V § 16b ods. 4 sa slová „zápisnica o ústnom pojednávaní;18b)“ nahrádzajú slovom „zápisnica;18b)“ a slová „zápisnica o ústnom pojednávaní,18b)“ sa nahrádzajú slovom „zápisnica,18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 19 a § 37 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 16b ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d), podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)“.
6.
V § 16b ods. 9 sa za slová „§ 16a písm. ao) a“ vkladajú slová „po označení predajného miesta podľa odseku 8“.
7.
Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18ca
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice môže od 1. januára 2015 uvádzať na trh len elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného od 1. januára 2015.
(2)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2015.
(3)
Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015.“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z.sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 13 ods. 5 sa slová „doručovať správcovi dane“ nahrádzajú slovami „doručovať finančnej správe“.
3.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Čiastkový protokol
(1)
Správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, ak
a)
kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 alebo
b)
sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.
(2)
Na obsah čiastkového protokolu sa vzťahuje § 47 primerane.
(3)
Doručením čiastkového protokolu kontrolovanému daňovému subjektu nie je ukončená daňová kontrola.“.
4.
V § 52 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo platiteľovi dane z pridanej hodnoty pridelené.“.
5.
V § 52 ods. 7 sa číslo „12“ nahrádza slovom „šiestich“.
6.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ministerstvo na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok37aa) na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
„37aa)
§ 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 55 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Správca dane platbu daňového subjektu neoznačenú podľa odseku 4 použije v tomto poradí:
a)
na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
b)
na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
c)
na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
d)
na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.
(7)
Ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň, exekučných nákladov, hotových výdavkov a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu podľa odseku 6 v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak nemožno použiť platbu podľa odseku 6, možno túto platbu použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.“.
8.
V § 165b ods. 3 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.
9.
Za § 165c sa vkladá § 165d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použije aj na platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí boli zverejnení v zozname pred 1. januárom 2015. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pred 1. januárom 2015 splnil podmienky výmazu podľa § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2015, finančné riaditeľstvo ho zo zoznamu podľa § 52 ods. 6 vymaže do 31. januára 2015.“.
Čl. V
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z. a zákona č. 362/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „zámorských území Francúzskej republiky“ nahrádzajú slovami „území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
2.
V § 53 ods. 6 prvej vete sa slová „na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo“ a šiesta a siedma veta znejú: „Ak je odberateľom kontrolných známok príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 26 ods. 2 písm. b). Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 52 ods. 1 písm. b).“.
3.
V § 53 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak dováža spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu.“.
4.
V § 53 ods. 12 prvej vete sa za slovo „oznamovať“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok“.
5.
V § 53 sa odsek 12 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odsekov 20, 22 a 23.“.
6.
V § 53 ods. 16 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 21, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom.“.
7.
V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac v množstve 0,01 % vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta z celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac“.
8.
V § 53 sa odsek 19 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 14 primerane.“.
9.
V § 53 ods. 20 písmená d) a e) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky,
e)
počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
2.
nalepené na spotrebiteľské balenia a odovzdané colnému úradu na zničenie,“.
10.
V § 53 sa odsek 20 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie.“.
11.
V § 53 odsek 21 znie:
„(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 20 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.“.
12.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 22 až 23, ktoré znejú:
„(22)
Odberateľ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou žiadosťou o vydanie kontrolných známok zaslať finančnému riaditeľstvu zoznam všetkých spotrebiteľských balení, ktoré uvádza do daňového voľného obehu. Odberateľ kontrolných známok v zozname pri každom spotrebiteľskom balení uvedie čiarový kód EAN, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. K zoznamu spotrebiteľských balení môže byť pripojená aj vizualizácia spotrebiteľského balenia.
(23)
Ak dôjde k zmene údajov oznámených podľa odseku 22, odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu túto skutočnosť elektronicky, a to najneskôr jeden deň pred začatím lehoty na oznamovanie identifikačných čísel kontrolných známok použitých na označovanie spotrebiteľského balenia ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva vydaným podľa odseku 12.“.
13.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.“.
14.
V § 70 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d)“.
15.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne 0,01% za kalendárny mesiac.“.
16.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) a x).“.
17.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
„(24)
Odberateľ kontrolných známok môže o vydanie kontrolných známok podľa § 53 ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.
(25)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno predávať alebo inak vydávať od 1. januára 2015.“.
18.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem čl. I bodov 1 až 13 a 16, čl. II bodov 18 až 25, § 41 ods. 1 písm. p) bodu 26, bodov 28, 29 a 31, čl. III bodov 1, 2 a 7, čl. IV bodov 1, 2, 4 až 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 14 a 15 a čl. IV bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.