218/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
z 8. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 360/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
17.
V § 80 ods. 2 sa slová „100 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
18.
Za § 85kb sa vkladá § 85kc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85kc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Ustanovenie § 4 ods. 3 druhej vety v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa použije na žiadosti o registráciu pre daň podané do 31. decembra 2014.
(2)
Zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň podľa § 68 v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa považuje za zdaniteľnú osobu identifikovanú pre daň podľa § 68a.
(3)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. januára 2015, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti a údaje podľa § 68a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 Daňovému úradu Bratislava do konca kalendárneho roka 2014. Daňový úrad Bratislava oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy, a súčasne jej pridelí identifikačné číslo pre daň.
(4)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. januára 2015, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu do konca kalendárneho roka 2014. Daňový úrad oznámi elektronickými prostriedkami tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
(5)
Ustanovenie § 85j ods. 1 sa od 1. januára 2015 neuplatní.“.
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z. a zákona č. 381/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin“ nahrádzajú slovami „území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.
V § 9 ods. 4 tretej vete sa vypúšťajú slová „a množstvo tabaku v gramoch alebo množstvo cigariek v kusoch“.
3.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „množstvu tabakového výrobku v kusoch, ak ide o spotrebiteľské balenie cigariek, alebo v gramoch, ak ide o spotrebiteľské balenie tabaku,“.
4.
V § 9b ods. 5 štvrtá veta znie: „Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku, cigár alebo cigariek.“.
5.
V § 9b ods. 6 prvej vete sa slová „na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
6.
V § 9b ods. 10 úvodnej vete sa za slová „počet kontrolných známok“ vkladajú slová „a identifikačné čísla kontrolných známok“.
7.
V § 9b ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a množstva tabaku v gramoch“ a slová „a množstva cigariek v kusoch“.
8.
V § 9b ods. 11 písm. a) sa vypúšťajú slová „a množstva tabaku v gramoch“ a slová „a množstva cigariek v kusoch“.
9.
V § 9b ods. 12 písm. c) sa vypúšťajú slová „s rovnakým počtom kusov alebo hmotnosťou“.
10.
V § 9b ods. 13 prvej vete sa za slovo „oznamovať“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok“.
11.
V § 9b sa odsek 13 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.“.
12.
V § 9b ods. 18 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 23, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom.“.
13.
V § 9b ods. 21 písmená d) a e) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
e)
počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
2.
nalepené na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a odovzdané colnému úradu na zničenie.“.
14.
V § 9b sa odsek 21 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie.“.
15.
V § 9b ods. 22 písmeno d) znie:
„d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov najviac v množstve 0,1% vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta z celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,“.
16.
V § 9b sa odsek 22 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 16 primerane.“.
17.
§ 9b sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
„(23)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.“.
26.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie podľa písmena d),“.
27.
V § 41 ods. 2 písm. a), b) a d) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“ a v písmene n) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. n) a o)“.
30.
V § 41a ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“.
32.
V § 44o odsek 13 znie:
„(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b v znení účinnom od 1. októbra 2014. Do 30. novembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b ods. 8 až 22, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. októbra 2014. Od 1. októbra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku vzťahuje § 9b ods. 1 až 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014. Objednávať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku podľa § 9b ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno od 1. novembra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. decembra 2014 a predávať najneskôr do 31. januára 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2015, je povinná do 15. februára 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.
33.
V § 44o ods. 17 sa slová „15. októbra 2014“ nahrádzajú slovami „15. decembra 2014“ a slová „1. októbru 2014“ sa nahrádzajú slovami „1. decembru 2014“.
34.
§ 44o sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce kontrolnou známkou označovať spotrebiteľské balenie cigariet, môže o vydanie kontrolných známok podľa § 9b ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.“.
35.
Za § 44o sa vkladá § 44p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2015 obchodovať s tabakovou surovinou, je povinný do 30. novembra 2014 oznámiť colnému úradu údaje uvedené v § 19a ods. 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou najneskôr do 31. decembra 2014.
(2)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 19 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(3)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 23 ods. 2 písm. b) a ods. 13.
(4)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 24 ods. 6 a § 23 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktoré registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 24 ods. 2 písm. a) a § 23 ods. 13.“.
36.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.
Čl. III
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 361/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 16b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.
4.
V § 16b ods. 4 sa slová „zápisnica o ústnom pojednávaní;18b)“ nahrádzajú slovom „zápisnica;18b)“ a slová „zápisnica o ústnom pojednávaní,18b)“ sa nahrádzajú slovom „zápisnica,18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 19 a § 37 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 16b ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d), podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)“.
6.
V § 16b ods. 9 sa za slová „§ 16a písm. ao) a“ vkladajú slová „po označení predajného miesta podľa odseku 8“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z.sa mení a dopĺňa takto:
8.
V § 165b ods. 3 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.
Čl. V
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z. a zákona č. 362/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „zámorských území Francúzskej republiky“ nahrádzajú slovami „území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
2.
V § 53 ods. 6 prvej vete sa slová „na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo“ a šiesta a siedma veta znejú: „Ak je odberateľom kontrolných známok príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 26 ods. 2 písm. b). Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 52 ods. 1 písm. b).“.
3.
V § 53 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak dováža spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu.“.
4.
V § 53 ods. 12 prvej vete sa za slovo „oznamovať“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok“.
5.
V § 53 sa odsek 12 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odsekov 20, 22 a 23.“.
6.
V § 53 ods. 16 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 21, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom.“.
7.
V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac v množstve 0,01 % vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta z celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac“.
8.
V § 53 sa odsek 19 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 14 primerane.“.
9.
V § 53 ods. 20 písmená d) a e) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky,
e)
počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
2.
nalepené na spotrebiteľské balenia a odovzdané colnému úradu na zničenie,“.
10.
V § 53 sa odsek 20 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie.“.
11.
V § 53 odsek 21 znie:
„(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 20 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.“.
12.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 22 až 23, ktoré znejú:
„(22)
Odberateľ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou žiadosťou o vydanie kontrolných známok zaslať finančnému riaditeľstvu zoznam všetkých spotrebiteľských balení, ktoré uvádza do daňového voľného obehu. Odberateľ kontrolných známok v zozname pri každom spotrebiteľskom balení uvedie čiarový kód EAN, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. K zoznamu spotrebiteľských balení môže byť pripojená aj vizualizácia spotrebiteľského balenia.
(23)
Ak dôjde k zmene údajov oznámených podľa odseku 22, odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu túto skutočnosť elektronicky, a to najneskôr jeden deň pred začatím lehoty na oznamovanie identifikačných čísel kontrolných známok použitých na označovanie spotrebiteľského balenia ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva vydaným podľa odseku 12.“.
13.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.“.
14.
V § 70 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d)“.
15.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne 0,01% za kalendárny mesiac.“.
16.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) a x).“.
17.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:
„(24)
Odberateľ kontrolných známok môže o vydanie kontrolných známok podľa § 53 ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.
(25)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno predávať alebo inak vydávať od 1. januára 2015.“.
18.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem čl. I bodov 1 až 13 a 16, čl. II bodov 18 až 25, § 41 ods. 1 písm. p) bodu 26, bodov 28, 29 a 31, čl. III bodov 1, 2 a 7, čl. IV bodov 1, 2, 4 až 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 14 a 15 a čl. IV bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.