21/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 treťom bode sa slová „Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum)“ nahrádzajú slovami „Rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)“.
2.
V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „Rajčiak jedlý (Llycopersicon esculentum)“ nahrádzajú slovami „Rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)“.
3.
Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Robert Fico v. r.