199/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
z 9. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi,5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány štátnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov5) vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,“.
2.
V § 4 ods. 8 prvá veta znie: „Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 tým nie sú dotknuté.“.
3.
§ 5 sa vypúšťa.
4.
V § 8 ods. 3 sa za slová „považuje za klamlivú, ak“ vkladajú slová „s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia komunikačného prostriedku“.
5.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
V § 24 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
(2)
Orgán dozoru uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26, ktorá vyrobila, predala, doviezla alebo dodala výrobok, ktorého vada spôsobila ujmu na živote alebo zdraví, pokutu do 332 000 eur. Rovnakú pokutu uloží tomu, kto takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nemožno uložiť osobe, ktorá preukáže, že ujme nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej bolo možné požadovať.
(3)
Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.“.
Čl. II
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z. a zákona č. 101/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Ustanovenie § 9 ods. 1 písm. d) až f) tým nie je dotknuté.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa za slová „v stánkoch s trvalým stanovišťom“ vkladá čiarka.
3.
V § 8 písm. a) sa nad slovom „stravovanie“ vypúšťa odkaz 22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
4.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
V obci sa ambulantne môžu predávať
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
d)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e)
balená zmrzlina,23)
f)
ovocie a zelenina,
g)
potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1,
h)
kvetiny,
i)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.24)“.
5.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „klamlivej reklamy a“ a slová „a reklamy, ktorá je nekalou obchodnou praktikou,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Všeobecné požiadavky na reklamu
(1)
Reklama nesmie
a)
obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b)
propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
c)
prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
d)
prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,
e)
ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
f)
prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,
g)
využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie),
h)
obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i)
odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
j)
zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,
k)
zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä
1.
podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
2.
zobrazovať ich v nebezpečných situáciách.
(2)
Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.
(3)
Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
(4)
Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.
(5)
Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, alebo ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúšťajú.“.
3.
V § 4 ods. 2 sa v písmene g) čiarka nahrádza bodkou, nad slovo „klamlivá“ sa umiestňuje odkaz 9 a vypúšťa sa písmeno h).
4.
V § 11 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ak orgány dozoru podľa § 10 (ďalej len „orgán dozoru“) zistia porušenie tohto zákona, šírenie reklamy zakážu; šírenie reklamy môžu zakázať aj vtedy, ak hrozí porušenie ustanovenia § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán dozoru môže uložiť povinnosť zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2)
V konaní o porušení § 4 ods. 1 až 3 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru predložiť dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Ak objednávateľ reklamy také dôkazy orgánu dozoru nepredloží alebo tieto dôkazy sú nedostatočné, rozumie sa, že porovnávacia reklama je neprípustná.
(3)
Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloží pokutu
a)
do 1 660 eur osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14,
b)
do 3 320 eur šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 a 24 alebo § 9a a inej osobe za porušenie § 8 ods. 6,
c)
do 66 400 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 okrem písmen b) a c), ods. 3 až 5 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7, § 8 ods. 4 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 až 22 a 24,
d)
od 33 200 eur do 99 600 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c),
e)
do 166 000 eur objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 ods. 1 až 3 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.