197/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní právnickej osoby verejnou ponukou akcií podľa § 10a ods. 5 a 6 sa vypracovanie privatizačného projektu nevyžaduje. Ustanovenia tohto zákona súvisiace s privatizačným projektom sa pri privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní právnickej osoby verejnou ponukou akcií nepoužijú.“.
2.
V § 10 ods. 1 sa za slová „alebo verejnej dražby“ vkladajú slová „a rozhodnutie o privatizácii verejnou ponukou akcií“.
3.
V § 10a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Rozhodnutie o privatizácii verejnou ponukou akcií obsahuje
a)
spôsob privatizácie akcií,
b)
podmienky verejnej ponuky akcií,
c)
ďalšie podmienky určené vládou.
(6)
Odsek 4 sa na rozhodnutie o privatizácii verejnou ponukou akcií nepoužije.
(7)
V rozhodnutí o privatizácii verejnou ponukou akcií môže vláda spojiť privatizáciu verejnou ponukou akcií s privatizáciou priamym predajom. Rozhodnutie o privatizácii verejnou ponukou akcií v spojení s privatizáciou priamym predajom obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 5 primerane náležitosti rozhodnutia o privatizácii uvedené v odsekoch 1, 2 a 4.
(8)
Vláda môže rozhodnutím o privatizácii uložiť fondu zabezpečenie predaja podľa odsekov 5 a 7.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 9 a 10.
4.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa za slová “privatizovaného majetku“ vkladajú slová “okrem privatizácie verejnou ponukou akcií“.
5.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak predaj privatizovaného majetku uskutočňuje fond verejnou ponukou akcií, postupuje podľa osobitných predpisov.4i) Ustanovenia § 14 ods. 3 až 6, § 15 ods. 3 a 6, § 19, § 19a a § 20 sa pri privatizácii verejnou ponukou akcií nepoužijú; to neplatí, ak ide o priamy predaj podľa § 10a ods. 7.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4i znie:
„4i)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 47d sa vkladá § 47da, ktorý znie:
㤠47da
(1)
Dňom 1. augusta 2014 prechádzajú do vlastníctva štátu majetkové účasti fondu na podnikaní inej právnickej osoby uvedenej v § 10 ods. 2 písm. a) až d) a j) vrátane všetkých súvisiacich záväzkov fondu vzniknutých do 31. júla 2014 z prevodu majetkových účastí na podnikaní právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 písm. a) až d) a j) na iné osoby podľa tohto zákona. V mene štátu koná ministerstvo.
(2)
Ministerstvo so súhlasom vlády môže majetkové účasti štátu na podnikaní právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 písm. a) až d) a j) použiť ako vklad do základného imania právnickej osoby, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je štát, alebo previesť na právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát; ustanovenia druhej až piatej časti zákona a § 45 ods. 6 sa nepoužijú.
(3)
Právnická osoba podľa odseku 2 môže nakladať s majetkovými účasťami právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 písm. a) až d) a j) len spôsobom, o ktorom rozhodne vláda na návrh ministerstva.“.
7.
Za § 47h sa vkladá § 47i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
(1)
Ministerstvo do 31. augusta 2014 podá žiadosť o zápis zmeny majiteľa akcií do zoznamu akcionárov a evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona.15)
(2)
Rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby uvedenej v § 10 ods. 2 písm. a) až d) a j) vydané podľa doterajších predpisov vláda uvedie do súladu s týmto zákonom do 31. augusta 2014. Ministerstvo predloží vláde návrh na zosúladenie rozhodnutí o privatizácii do 11. augusta 2014.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 18 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.