183/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
ZÁKON
z 5. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa slová „so starobným“ nahrádzajú slovami „s dôchodkovým“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sporiteľ
Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“) alebo má uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“). Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa.“.
5.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.“.
6.
§ 8 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
7.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Zákaz diskriminácie
Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:“.
„6a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Poistiteľ
Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa,8) poisťovňa z iného členského štátu8a) alebo zahraničná poisťovňa,8b) ktoré sú na území Slovenskej republiky oprávnené vykonávať poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 8a až 8c znejú:
„8)
§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z.
8b)
§ 2 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
8c)
Príloha č. 1 časť A siedmy bod zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.
9.
§ 12 a 13 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
10.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „do dňa, ktorý predchádza dňu, od ktorého je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“.
11.
V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to do dňa, ktorý predchádza dňu, od ktorého je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
12.
V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo dňom, ktorý predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
13.
V § 15 ods. 4 sa slová „prvej účasti na dôchodkovom poistení podľa osobitného predpisu3) vzniknutej“ nahrádzajú slovami „prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého“.
14.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
15.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
Účasť na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
a)
vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu;3) to neplatí, ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení zanikla z dôvodu, že sporiteľ sa stal poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, a
b)
zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)“.
16.
V § 17a sa za slovo „Sporiteľovi,“ vkladajú slová „ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) alebo ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku a“.
17.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Platitelia príspevkov
(1)
Povinné príspevky platí
a)
zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
d)
štát,
e)
Sociálna poisťovňa.
(2)
Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorú platí štát poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 2.
(4)
Povinné príspevky sú aj dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia.
(5)
Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, a to najdlhšie do dňa vydania certifikátu podľa § 45 alebo do dňa podania žiadosti podľa § 46d. Ak na základe žiadosti podľa § 44 alebo na základe žiadosti podľa § 46d nebola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „zmluva o poistení dôchodku“) alebo dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, sporiteľ platí dobrovoľné príspevky aj po skončení záväznosti ponúk vyhotovených sporiteľovi cez centrálny informačný ponukový systém (ďalej len „ponukový systém“) alebo odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 46d. Ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dobrovoľné príspevky sa môžu za obdobie odo dňa vydania certifikátu alebo podania žiadosti podľa § 46d dodatočne doplatiť.
(6)
Dobrovoľné príspevky zaplatené po vydaní certifikátu podľa § 45 alebo po podaní žiadosti podľa § 46d, ak bola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku alebo dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť
a)
prevedie na bežný účet nepriradených platieb (ďalej len „účet nepriradených platieb“) dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
b)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a),
c)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b),
d)
vyplatí fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c).“.
18.
V § 22 úvodná veta znie: „Sadzba povinných príspevkov je“.
19.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností, z ktorých je povinne dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu,3) alebo ak popri výkone takej zárobkovej činnosti alebo zárobkových činností je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, poradie povinnosti platiť povinné príspevky sa určí poradím povinnosti platiť poistné podľa osobitného predpisu.20)“.
20.
V § 23 ods. 8 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
21.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.“.
22.
V § 27 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém.
(4)
Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále nepostúpené podľa odseku 3
a)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
b)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a),
c)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b),
d)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, odo dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom skončila záväznosť ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c),
e)
vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) alebo písmena d) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c).“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
23.
V § 28a odsek 2 znie:
„(2)
Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, ak
a)
sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení alebo
b)
sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.“.
24.
V § 28a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety vráti
a)
povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa predchádzajúcej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa, a
b)
sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
25.
V § 28a ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo žiadosti o vrátenie povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu podľa odseku 3 druhej vety“ a slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo odseku 3 druhej vety“ a slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov“.
26.
V § 28a sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
27.
V § 28a ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
28.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, a to formou
a)
doživotného dôchodku,
b)
dočasného dôchodku,
c)
programového výberu.
(2)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to
a)
vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
b)
sirotský dôchodok.
(3)
Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „výnos z investovania“).“.
29.
§ 30 až 33 vrátane nadpisov znejú:
㤠30
Podmienka vyplácania starobného dôchodku
Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek.
§ 31
Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku
Predčasný starobný dôchodok sa vypláca najskôr, ak
a)
sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36b) alebo
b)
súčet súm predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)
Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
Doživotný dôchodok
(1)
Doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca do smrti poberateľa tohto dôchodku.
(2)
Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, najskôr však v deň vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm doživotného dôchodku a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku
a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
§ 33
Dočasný dôchodok
(1)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku; ak smrť sporiteľa nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok do smrti poberateľa tohto dôchodku.
(2)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet vyplácaných súm starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) vdovského dôchodku podľa osobitného predpisu,3) vdoveckého dôchodku podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) vdovského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, vyšší ako
a)
suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia v dĺžke 42 rokov, priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa osobitného predpisu3) platnej ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a, ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a sporiteľovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je súčet sumy starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku sporiteľa vyšší ako suma jeho starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo jeho predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a neznížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a alebo
b)
štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,37) ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu zaevidovania poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zo sumy jednorazového poistného najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5 sa nepoužije.
(3)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2.
(4)
Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2 je päť rokov, sedem rokov alebo desať rokov. Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa predchádzajúcej vety určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku.
(5)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36b, 36c, 38, 38a až 38d znejú:
„36b)
§ 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36c)
§ 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 40 zákona č. 328/2002 Z. z.
38b)
§ 126 a 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
38c)
§ 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
38d)
§ 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Programový výber
(1)
Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
(2)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet vyplácaných súm starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) vdovského dôchodku podľa osobitného predpisu,3) vdoveckého dôchodku podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) vdovského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom vyšší ako
a)
suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia v dĺžke 42 rokov, priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa osobitného predpisu3) platnej ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d, ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo najneskôr ku dňu podania žiadosti podľa § 46d sporiteľovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je súčet sumy starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku sporiteľa vyšší ako suma jeho starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo jeho predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a neznížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d alebo
b)
štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,37) ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo najneskôr ku dňu podania žiadosti podľa § 46d sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu zaevidovania poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zo sumy jednorazového poistného najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5 sa nepoužije.
(3)
Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.
(4)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov alebo jej časť.
(5)
Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odsekov 2 a 4 alebo mesačnú sumu tohto dôchodku určí sporiteľ v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(6)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom v sume nižšej ako suma podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; to neplatí, ak ide o poslednú splátku starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.“.
31.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)
Vdovský dôchodok sa vypláca vdove, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie vdovského dôchodku a vdova požiadala o vyplácanie vdovského dôchodku.
(2)
Vdovský dôchodok sa vypláca vdove odo dňa podania žiadosti o jeho výplatu. Dobu vyplácania vdovského dôchodku určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku, a to jeden rok alebo dva roky odo dňa začatia vyplácania prvého pozostalostného dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku. Doba vyplácania vdovského dôchodku sa prerušuje, ak sa vdovský dôchodok nevypláca.
(3)
Vdova podľa tohto zákona je manželka zomretého poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku v čase jeho smrti.
(4)
Ak niet pozostalej osoby
a)
v čase smrti poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, suma určená na výplatu vdovského dôchodku je predmetom dedenia po zomretom poberateľovi,
b)
suma nevyplateného vdovského dôchodku je predmetom dedenia.
(5)
Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi platia odseky 1 až 4 rovnako.“.
32.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 39a sa vypúšťajú.
33.
§ 35 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
34.
Nadpis § 36 znie: „Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku“.
35.
V § 36 ods. 1 sa slová „Sumu vdovského dôchodku“ nahrádzajú slovami „Vdovský dôchodok“, slová „príslušná poisťovňa vo výške 60 %“ sa nahrádzajú slovami „poistiteľ v sume“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 43 neustanovuje inak.“.
36.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)
Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie sirotského dôchodku a sirota požiadala o vyplácanie sirotského dôchodku. Sirotský dôchodok sa vypláca všetkým sirotám, ktoré požiadali o jeho vyplácanie.
(2)
Sirota podľa tohto zákona je dieťa zomretého rodiča alebo osvojiteľa, ktorí boli ku dňu smrti poberateľmi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.
(3)
Na vyplácanie sirotského dôchodku platí § 34 ods. 2 a 4 rovnako.“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúšťa.
38.
§ 38 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
39.
Nadpis § 39 znie: „Suma sirotského dôchodku“.
40.
V § 39 sa slová „Sumu sirotského dôchodku“ nahrádzajú slovami „Sirotský dôchodok“, slová „príslušná poisťovňa vo výške 40 %“ sa nahrádzajú slovami „poistiteľ v sume“ a slová „nezaopatreného dieťaťa“ sa nahrádzajú slovami „siroty, ak § 43 neustanovuje inak“.
41.
Nadpis tretej hlavy znie: „DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.
42.
§ 40 znie:
㤠40
(1)
Oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrťou sporiteľa právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa, zníženej o sumu povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu a vyžiadané Sociálnou poisťovňou, a o sumu oprávnene vynaložených nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny a zvýšenej o sumu povinných príspevkov, ktoré ešte Sociálna poisťovňa nepostúpila. Ak sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa tento majetok predmetom dedenia.
(2)
Oprávnenej osobe nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa odseku 1, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa.
(3)
Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo dediča dôchodková správcovská spoločnosť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Sociálnej poisťovne, že neeviduje povinné príspevky postúpené bez právneho dôvodu, odo dňa vrátenia povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu alebo odo dňa pripísania postúpených povinných príspevkov,
a)
vyplatí sumu podľa odseku 1 alebo
b)
prevedie sumu podľa odseku 1 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
(4)
Ak je písomná žiadosť podľa odseku 3 doručená po doručení oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 3, lehota na vyplatenie alebo prevedenie sumy začína plynúť odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť ku dňu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpíše z osobného dôchodkového účtu zomretého všetky dôchodkové jednotky. Dôchodková správcovská spoločnosť zruší osobný dôchodkový účet najneskôr ku dňu výplaty sumy alebo ku dňu prevedenia prostriedkov podľa odseku 3.“.
43.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
㤠40a
(1)
Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, vzniká smrťou tohto poberateľa právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5 ku dňu, v ktorom sa poistiteľ dozvedel o smrti tohto poberateľa. Ak poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa suma podľa prvej vety predmetom dedenia.
(2)
Oprávnenej osobe podľa odseku 1 nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku.
(3)
Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo dediča, ktorému podľa odseku 1 vzniklo právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, poistiteľ do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
a)
vyplatí túto sumu alebo
b)
prevedie túto sumu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.“.
44.
§ 41 a 42 vrátane nadpisov znejú:
㤠41
Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku
(1)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca mesačne pozadu.
(2)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca. Splatnosť prvej splátky predčasného starobného dôchodku vyplácaného poberateľovi, ktorý splnil podmienky podľa § 31 písm. b) a ktorého predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,37) môže poistiteľ odložiť o jeden kalendárny mesiac.
(3)
Mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku môže dôchodková správcovská spoločnosť a poistiteľ znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poistiteľa na ich výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.
(4)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorej bola sirota zverená rozhodnutím súdu. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby40) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,41) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
§ 42
Zvyšovanie doživotného dôchodku
(1)
Ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo zvyšovanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, vykoná sa každoročne ku dňu, ktorý sa číselne dňom a mesiacom zhoduje s dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a to o percento platné ku dňu predloženia ponuky podľa § 46.
(2)
Percento zvyšovania dôchodkov podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pri určení percenta zvyšovania dôchodku sa zohľadní hlavný cieľ Európskej centrálnej banky. Opatrenie podľa prvej vety môže nadobudnúť účinnosť najskôr uplynutím 90 dní od jeho platnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:
„40)
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
45.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)
Výnosy z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktoré vzniknú v účtovnom období vyšším zhodnotením prostriedkov technických rezerv, ako sa pôvodne predpokladalo pri výpočte mesačnej sumy dôchodku (ďalej len „prebytok z výnosov“), sa určia ako súčin sumy prostriedkov technických rezerv ku dňu skončenia tohto účtovného obdobia a rozdielu vypočítanej percentuálnej miery zhodnotenia aktív pre poistné odvetvie poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia,8c) a úrokovej miery použitej pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Prebytok z výnosov sa rozdelí medzi poistených a poistiteľa pomerom dohodnutým v zmluve o poistení dôchodku, pričom časť prebytku z výnosov určená poisteným nesmie byť menej ako 90 % z prebytku z výnosov.
(2)
Podiel poisteného na časti prebytku z výnosov určenej poisteným (ďalej len „podiel na prebytku z výnosov“) zodpovedá podielu mesačnej sumy dôchodku poisteného a súčtu všetkých mesačných súm dôchodkov všetkých poistených k poslednému mesiacu účtovného obdobia.
(3)
Prebytok z výnosov za príslušné účtovné obdobie sa rozdeľuje v nasledujúcom účtovnom období.
(4)
Podiel na prebytku z výnosov sa
a)
vyplatí jednorazovo v účtovnom období, v ktorom sa prebytok z výnosov rozdeľuje, alebo
b)
vypláca zvýšením mesačnej sumy vyplácaného dôchodku.“.
46.
§ 43 až 46 vrátane nadpisov znejú:
㤠43
Súbeh dôchodkov
Ak sa po zomretom poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca pozostalostný dôchodok viacerým pozostalým osobám, suma každého pozostalostného dôchodku sa upraví rovnakým dielom tak, aby súčet súm pozostalostných dôchodkov zodpovedal sume doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku zomretého poberateľa ku dňu jeho smrti.
§ 44
Žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok
(1)
O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať
a)
v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
b)
v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa alebo v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak sa sporiteľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôže podať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu,
c)
v ústredí Sociálnej poisťovne, ak sporiteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a žiada o dôchodok v Sociálnej poisťovni, alebo
d)
prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla tohto ústavu, ak je sporiteľ obvinený vo väzbe40) alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody.41)
(2)
Ak sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) sporiteľ môže o predčasný starobný dôchodok požiadať len v Sociálnej poisťovni.
(3)
Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa po prijatí žiadosti podľa odseku 1 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deň, v ktorom
a)
sporiteľovi chýba 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, ak žiada o starobný dôchodok, žiadosť bola prijatá najneskôr 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu; žiadosť podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa príjme najskôr v deň, v ktorom sporiteľovi chýba 60 dní do dovŕšenia dôchodkového veku,
b)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľovi chýba menej ako 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, žiada o starobný dôchodok a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,
c)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, žiada o starobný dôchodok a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,
d)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sa sporiteľovi vypláca predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) žiada o predčasný starobný dôchodok podľa § 31 písm. a) a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu.
(4)
Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podľa odseku 2 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deň, ktorý v žiadosti určí sporiteľ, najskôr v deň, v ktorom
a)
sporiteľovi chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
b)
je Sociálnej poisťovni známa suma predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu mu vznikne nárok po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,36c) a
c)
sporiteľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
(5)
Pokyn na vydanie certifikátu sa nezadá odo dňa, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv, do piateho pracovného dňa nasledujúceho po dni prestupu sporiteľa; dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, alebo Sociálna poisťovňa o nezadaní pokynu na vydanie certifikátu informuje sporiteľa.
(6)
Spôsob podania žiadosti určí dôchodková správcovská spoločnosť, ak sa žiadosť podáva v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a Sociálna poisťovňa, ak sa žiadosť podáva v Sociálnej poisťovni.
(7)
V žiadosti sporiteľ určí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.
(8)
V žiadosti sporiteľ môže určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte.
(9)
Postup vybavovania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani správnym konaním.
§ 45
Certifikát
(1)
Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách ku dňu odpísania dôchodkových jednotiek z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 3 vydané cez ponukový systém. Ak sporiteľ určil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte, suma podľa predchádzajúcej vety sa zníži o sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov, ktorú sporiteľ do sumy uvedenej v certifikáte nezahrnul.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát tretí pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol zadaný pokyn cez ponukový systém.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť v deň vydania certifikátu odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky s poslednou známou aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky.
(4)
Ak sporiteľ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom a dôchodková správcovská spoločnosť previedla podľa § 46g ods. 6 alebo § 46h ods. 7 majetok v hodnote, ktorá je nižšia ako suma uvedená v certifikáte, alebo došlo k odstúpeniu od zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu pripíše na osobný dôchodkový účet sporiteľa počet dôchodkových jednotiek zodpovedajúci podielu hodnoty zostatku majetku sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa; odsek 5 sa nepoužije. Ak mal sporiteľ v deň vydania certifikátu dva osobné dôchodkové účty, dôchodková správcovská spoločnosť pripíše dôchodkové jednotky podľa predchádzajúcej vety tak, aby aktuálny pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch zodpovedal pomeru rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch ku dňu vydania certifikátu.
(5)
Za sumu uvedenú v certifikáte sa považuje aj časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách ku dňu zadania pokynu, ktorú sa sporiteľ rozhodol použiť na ponuku podľa § 46 ods. 4, § 46a ods. 4 a § 46b ods. 3.
(6)
Ak suma uvedená v certifikáte je nižšia ako suma podľa § 46e ods. 9, dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí sporiteľovi túto sumu jednorazovo.
§ 46
Ponuka doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
(1)
Poistiteľ v deň vydania certifikátu cez ponukový systém
a)
vyhotoví sporiteľovi ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku
1.
bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
2.
so zvyšovaním dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
3.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
4.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky,
5.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
6.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky alebo
b)
oznámi sporiteľovi, že ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku nevyhotoví z dôvodu, že suma uvedená v certifikáte nepostačuje na výplatu
1.
doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 8 alebo
2.
doživotného predčasného starobného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 31 písm. b).
(2)
Ponuka podľa odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.
(3)
Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 písm. a) určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenej v ponuke podľa odseku 1 písm. a) použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.
(4)
Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, rozhodne počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 písm. a) použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1 písm. a), mesačná suma dôchodku uvedená v ponuke sa mu zníži tak, aby sa rovnala mesačnej sume dôchodku, ktorá by bola v čase vyhotovenia ponuky určená na základe tejto časti sumy.“.
47.
Za § 46 sa vkladajú § 46a až 46h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46a
Ponuka dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku
(1)
Poistiteľ môže vyhotoviť sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém ponuku dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.
(2)
Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.
(3)
Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenej v ponuke podľa odseku 1 použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.
(4)
Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, rozhodne počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1, mesačná suma dôchodku uvedená v ponuke sa mu zníži tak, aby sa rovnala mesačnej sume dôchodku, ktorá by bola v čase vyhotovenia ponuky určená na základe tejto časti sumy.
§ 46b
Ponuka programového výberu
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže sporiteľovi v deň vydania certifikátu na základe výsledkov ponukového systému ponúknuť vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
(2)
Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.
(3)
Sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, môže počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1.
§ 46c
Ponukový list
(1)
Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu spôsobom uvedeným v žiadosti podľa § 44 ods. 7 ponukový list.
(2)
Súčasťou ponukového listu sú
a)
ponuky podľa § 46, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,
b)
ponuky podľa § 46a a 46b, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3,
c)
oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena a),
d)
oznámenie, že sporiteľ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3, ale žiaden poistiteľ ani dôchodková správcovská spoločnosť ponuku podľa § 46a a 46b nevyhotovili, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena b),
e)
ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.
(3)
Vzor ponukového listu, ktorý môže byť zostavený bez použitia odbornej terminológie, ustanoví ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 46d
Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu
(1)
Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak
a)
podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46, 46a a 46b alebo
b)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 alebo ods. 4 a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorí so sporiteľom, ktorý požiadal podľa odseku 1 o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Na žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 sa § 44 nepoužije.
§ 46e
Ponukový systém
(1)
Sociálna poisťovňa je správca42) ponukového systému.
(2)
Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje
a)
o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,
b)
o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
potrebné na účely vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. b),
d)
o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sporiteľovi, ak mu bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) alebo sa mu vypláca invalidný dôchodok, aj keď splnil podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,42a)
e)
o dovŕšení dôchodkového veku, ak bol určený podľa osobitného predpisu,42b)
f)
o sume starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného poberateľovi,
g)
o sume dôchodku podľa osobitného predpisu3) vyplácaného fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,
h)
o sume výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu38b) a čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) vyplácaných fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,
i)
o úmrtí poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku a o osobách, ktoré splnili podmienky nároku na výplatu pozostalostného dôchodku podľa osobitného predpisu3) po tomto poberateľovi,
j)
o najnižších mesačných sumách doživotného starobného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poistitelia záujem vyplácať,
k)
o mediáne podľa odseku 9,
l)
potrebné pre Sociálnu poisťovňu, poistiteľa a dôchodkovú správcovskú spoločnosť na účely tohto zákona, dohodnuté v zmluve podľa odseku 10,
m)
o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi,
n)
o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. b), f), l) a m).
(4)
Poistiteľ poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. a), f), j) a l).
(5)
Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. h).
(6)
Prístup k údajom v ponukovom systéme má
a)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa doručenia žiadosti podľa § 44,
b)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa, keď jej sporiteľ adresoval prejav vôle uzavrieť dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku a o pozostalých osobách z tejto zmluvy,
d)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi, a to k údajom podľa odseku 2 písm. f) až h) a m).
(7)
Sociálna poisťovňa poskytuje údaje podľa odseku 2 písm. f) až h) a j) až m) ministerstvu a Národnej banke Slovenska na štatistické a analytické účely.
(8)
Najneskôr pred predložením prvej ponuky podľa § 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia podľa § 46 ods. 1 písm. b) poistiteľ zaeviduje do ponukového systému najnižšiu mesačnú sumu doživotného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktorú má poistiteľ záujem vyplácať.
(9)
Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 8 k prvému dňu kalendárneho roka. Hodnota podľa predchádzajúcej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená.
(10)
Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom budú práva a povinnosti pri používaní ponukového systému. Náležitosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Zmluva o poistení dôchodku
§ 46f
(1)
Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ustanovených v tomto zákone
a)
bude poistenému alebo pozostalej osobe vyplácať dohodnutý dôchodok,
b)
vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe podľa § 40a ods. 1 sumu podľa § 32 ods. 2.
(2)
Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku. Pozostalá osoba môže byť len vdova, vdovec a sirota.
(3)
Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca
a)
doživotný dôchodok, sa poisťuje riziko
1.
dlhovekosti, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca,
2.
smrti poisteného, pričom povinnosť poistiteľa plniť vzniká, ak
2a.
bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj pozostalostný dôchodok,
2b.
poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku,
b)
dočasný dôchodok, sa poisťuje riziko dožitia, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca.
(4)
Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.
(5)
Zmluvu o poistení dôchodku možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, na základe ktorej budú splnené podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať predčasný starobný dôchodok podľa § 31 písm. b), možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, v ktorej uvedená suma doživotného predčasného starobného dôchodku v súčte so sumou predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36c) je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)
(6)
Jednorazové poistné je suma uvedená v certifikáte. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená v ponuke podľa § 46 a 46a. Dohodnuté poistné a dohodnutú sumu dôchodku možno zvýšiť, len ak boli poistiteľovi povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. b) a c) alebo ak si poistník dohodol v zmluve o poistení dôchodku výplatu podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4 písm. b).
(7)
Ak si sporiteľ uplatnil právo podľa § 46 ods. 4 alebo § 46a ods. 4, poistiteľ s ním uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku.
(8)
Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporiteľa splnomocnenec, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
(9)
Zmluvu o poistení dôchodku možno dohodou meniť, len ak
a)
jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,
b)
suma uvedená v ponuke podľa § 46 alebo § 46a bola určená na základe nesprávneho údaja o veku sporiteľa, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,
c)
sa mení vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa odseku 12,
d)
si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov podľa odseku 11,
e)
sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov podľa odseku 6 alebo
f)
sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1.
(10)
Od zmluvy o poistení dôchodku možno odstúpiť len z dôvodov a v lehote podľa odseku 9 písm. a) a b); odstupné nemožno dojednať. Ak dôjde k odstúpeniu podľa predchádzajúcej vety, sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku poistený nie je povinný vrátiť. Jednorazové poistné znížené o sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku je poistiteľ povinný vrátiť do troch pracovných dní odo dňa odstúpenia.
(11)
Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä spôsob výplaty dôchodku, pomer, ktorým sa prebytok z výnosov rozdelí medzi poistiteľa a poistených podľa § 42a ods. 1, a spôsob výplaty podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4.
(12)
Ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté vyplácanie pozostalostného dôchodku
a)
len podľa § 29 ods. 2 písm. a), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. b) alebo ho zmeniť na vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. b),
b)
len podľa § 29 ods. 2 písm. b), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. a) alebo ho zmeniť na vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. a) alebo
c)
podľa § 29 ods. 2 písm. a) a b) možno dohodnúť vyplácanie len jedného z týchto pozostalostných dôchodkov.
(13)
Poistiteľ môže žiadať od sporiteľa informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika dožitia poistníka len po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku. Sporiteľ nie je povinný informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnúť.
(14)
Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok.
(15)
V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku.
(16)
V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu.42c)
(17)
Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.
(18)
Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu a bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.
(19)
Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku uvedených v zmluve o poistení dôchodku sa nepovažuje za zmenu zmluvy o poistení dôchodku.
§ 46g
(1)
Poistiteľ zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku bez zbytočného odkladu od jej uzatvorenia.
(2)
Poistiteľ zaeviduje cez ponukový systém údaje zo zmluvy o poistení dôchodku, ktorej predchádzalo zaevidovanie podľa odseku 1 vykonané týmto poistiteľom.
(3)
Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok.
(4)
Povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku vzniká prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa odseku 1. Ak neboli splnené podmienky podľa § 31 písm. a), povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca predčasný starobný dôchodok, vzniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom skončila záväznosť ponuky podľa § 46.
(5)
Ak poistník zomrel predo dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu jednorazového poistného zaplateného na základe tejto zmluvy
a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie poistiteľovi, s ktorým poistník uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, peňažné prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s poistiteľom iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov zo zmluvy o poistení dôchodku podľa odseku 2. Peňažné prostriedky alebo iný majetok prevedený podľa predchádzajúcej vety sú jednorazové poistné.
(7)
Investičné riziko spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv spojených s krytím tohto rizika znáša výlučne poistiteľ.
(8)
Zmluvu o poistení dôchodku nemožno vypovedať a nemôže zaniknúť dohodou. V zmluve o poistení dôchodku nemožno dojednať zmluvnú pokutu. Dôchodok nemôže poistiteľ započítať s pohľadávkou voči poistenému, ktorá nevznikla na základe zmluvy o poistení dôchodku.
(9)
Ak v odsekoch 1 až 8 a § 46 ods. 2, § 46a ods. 2 a § 46f nie je neustanovené inak, na zmluvu o poistení dôchodku sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka okrem ustanovení § 43a ods. 2, § 788 ods. 2 písm. f) a ods. 3, § 792a ods. 2 písm. d), g) až i), § 794, § 796, § 797 ods. 3, § 798, § 799 ods. 2 a 3, § 800 až 802a, § 803 ods. 2 a 4, § 804, 816, 817, 819 a § 842 až 844 Občianskeho zákonníka.
§ 46h
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom bez zbytočného odkladu od jej uzatvorenia.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorej predchádzalo zaevidovanie podľa odseku 1 vykonané touto dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(3)
Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa odseku 1. Ak neboli splnené podmienky podľa § 31 písm. a), účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa vypláca predčasný starobný dôchodok, nastane v deň nasledujúci po dni, v ktorom skončila záväznosť ponuky podľa § 46b.
(4)
Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jednu evidenciu podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sporiteľ požiadal podľa § 46d dôchodkovú správcovskú spoločnosť o uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d. Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d, nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa predchádzajúcej vety.
(7)
Ak sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom, prevedie dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a ktorej súčasťou nie je dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, peňažné prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.
(8)
Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Ak aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je tvorená aj z dobrovoľných príspevkov, môže tento sporiteľ uzatvoriť jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 a jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom
a)
podľa § 33a ods. 2 alebo
b)
podľa § 33a ods. 3.
(9)
V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(10)
V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu.42c)
(11)
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorená na základe záväznej ponuky podľa § 46b alebo na základe žiadosti podľa § 46d medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je súčasťou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ustanovenia § 64 ods. 6 písm. f), § 64a, 64b a 97 sa nepoužijú.
(12)
Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno dohodou meniť, len ak
a)
majetok podľa odseku 7 nebol prevedený v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa zaevidovania poznámky o jej uzatvorení,
b)
sa sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zmene obdobia výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 4 alebo na zmene mesačnej sumy tohto dôchodku,
c)
si sporiteľ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto dôchodku alebo
d)
boli dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).
(13)
Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno odstúpiť len z dôvodu a v lehote podľa odseku 12 písm. a); odstupné nemožno dojednať. Ak dôjde k odstúpeniu podľa predchádzajúcej vety, sumu dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sporiteľ nie je povinný vrátiť. Majetok podľa odseku 7 znížený o sumu dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vrátiť do troch pracovných dní odo dňa odstúpenia.
(14)
Zmena kontaktných údajov, osobných údajov, údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku a spôsobu zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa uvedených v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nepovažuje za zmenu dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42, 42a až 42c znejú:
„42)
§ 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42a)
§ 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 179 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
42c)
§ 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.“.
48.
Štvrtá časť sa dopĺňa piatou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
VÝNOS Z INVESTOVANIA
§ 46i
(1)
Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde, ktoré vznikli po dni, v ktorom sporiteľ požiadal o jeho vyplácanie, najskôr po dovŕšení dôchodkového veku sporiteľa. Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a požiadal o jeho vyplácanie dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej je sporiteľom. Výplatu výnosu z investovania si sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
(3)
Sumu vyplácaného výnosu z investovania môže dôchodková správcovská spoločnosť znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jeho výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.“.
49.
V § 47 ods. 2 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:
„3.
vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým výberom a vyplácanie výnosu z investovania,
4.
vedenie zoznamu sporiteľov,“.
50.
V § 47 ods. 2 písm. b) trinástom bode sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“ a nad slovom „sťažností“ sa vypúšťa odkaz 44.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.
51.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
52.
V § 48 ods. 2 písm. j) a ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ponukový systém“.
53.
V § 48 ods. 2 písm. n) sa za slovom „sporiteľov“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
54.
V § 48 ods. 3 písm. j) sa za slovo „predstavenstva“ vkladá čiarka a slová „a členov dozornej rady depozitára“ sa nahrádzajú slovom „prokuristov“.
55.
V § 48 ods. 3 písm. k) a v § 48 ods. 14 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 48 ods. 22 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
58.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23)
Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa osobitného predpisu.51a) Na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť sú preukázané, ak boli preukázané podľa osobitného predpisu.51a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a)
§ 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 50 ods. 2 úvodnej vete sa nad slovom „predpisu“ odkaz 55 nahrádza odkazom 43.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
61.
V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
62.
V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
63.
V § 52 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
64.
V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
65.
V § 52 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú správcovskú spoločnosť s platným povolením na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí byť preukázané, že prechodom správy dôchodkových fondov nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 79; pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),“.
66.
V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
67.
V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
68.
V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a vypúšťajú sa slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
69.
V § 52 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí byť predložený predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,“.
70.
V § 52 ods. 2 písm. j) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
71.
V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. b), e), g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. b), f) až h)“.
72.
V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
73.
V § 52 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
74.
V § 52 ods. 4 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
75.
V § 52 ods. 5 sa slová „písm. b), d), e) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. b), d) až j)“.
76.
V § 52 odsek 6 znie:
„(6)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e) obsahovať
a)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
c)
schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových fondov mení aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie zmeny depozitára dôchodkových fondov,
e)
určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,
f)
súhlas na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, ak sa prechod správy týka dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4.“.
77.
V § 52 ods. 7 úvodnej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 43 a slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
78.
V § 52 ods. 8 úvodnej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 43 a slová „písm. k)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j)“.
79.
V § 52 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. f) a výlučným dôvodom zmeny štatútu dôchodkového fondu je zmena depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.
80.
V § 52 ods. 13 sa slová „e), g), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.
81.
V § 54 odsek 3 znie:
„(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia
a)
zabezpečovať
1.
riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
2.
dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľov,
3.
efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a
b)
minimalizovať riziko ohrozenia záujmov záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľov v dôsledku konfliktu záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a záujemcami o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo sporiteľmi alebo medzi sporiteľmi navzájom.“.
82.
V § 54a ods. 1 úvodnej vete sa slová „sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov“ a za slovo „sú“ sa vkladajú slová „záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,“.
83.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
84.
V § 54a ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:
„58b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
85.
V § 54a odsek 2 znie:
„(2)
Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb a na účely uvedené v odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení požadovať od záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb údaje podľa odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 1 písm. b). Záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporitelia a oprávnené osoby sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
86.
V § 54a ods. 3 sa slová „sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov“ a slová „poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“ sa nahrádzajú slovom „sporiteľom“ a vypúšťajú sa slová „a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1“.
87.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58d a 58e znejú:
„58d)
§ 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
58e)
§ 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 122/2013 Z. z.“.
88.
V § 54a ods. 5 sa slová „zákone,58f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ nahrádzajú slovami „zákone.58f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58f znie:
„58f)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
89.
V § 55 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
90.
V § 55a ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „dôchodkových fondov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“.
91.
V § 55a ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo poberateľov starobného dôchodku“.
92.
V § 56 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorého výber schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti,“ a slová „schváleného dozornou radou dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
93.
V § 57 ods. 4 sa slová „v listinnej forme alebo v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe“.
94.
V § 58 odsek 1 znie:
„(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľmi, medzi sporiteľmi navzájom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,48) ktorej je súčasťou.“.
95.
V § 58 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
96.
V § 59 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia“ a v druhej vete a v § 61 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
97.
V § 61 ods. 2 písm. e) celom texte sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“ a slová „a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
98.
V § 61 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
99.
V § 61 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku“.
100.
V § 61 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku“.
101.
V § 61 ods. 10 a § 62 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
102.
V § 63b sa slová „príspevku pripísaného“ nahrádzajú slovami „príspevkov pripísaných“.
103.
V § 63c ods. 1 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.
104.
V § 64 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(4)
V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí
a)
v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 5, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo
b)
ak má sporiteľ uzatvorené dve dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu podľa § 46h ods. 8 druhej vety.“.
105.
V § 64 ods. 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
d)
záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil,“.
106.
V § 64 ods. 8 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa môže dohodnúť pomer platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov a k určitému dňu pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, ktorým sa rozumie pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch.“.
107.
V § 64 ods. 8 druhej vete a v § 93 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
108.
V § 64 ods. 9 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenú osobu“.
109.
V § 64 ods. 10 druhá veta znie: „Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom
a)
úmrtia sporiteľa,
b)
prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b,
c)
zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,
d)
nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom, ak po prevedení majetku na základe tejto dohody hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebol prevedený majetok v tejto hodnote a
1.
došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
e)
vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak sporiteľ nemá druhý osobný dôchodkový účet s kladným zostatkom,
f)
vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového poistného na základe tejto zmluvy hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebolo zaplatené jednorazové poistné v tejto sume a
1.
došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,
g)
vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.“.
110.
§ 64 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(12)
Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá prevádza svoje dôchodkové práva z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia.“.
111.
V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu na vydanie certifikátu pre tohto sporiteľa a záväznosť ponúk podľa § 46, § 46a alebo § 46b trvá.“.
112.
V § 64a ods. 6 celom texte sa slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a), b) a d)“.
113.
V § 64a odsek 12 znie:
„(12)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do
a)
piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov evidovaných na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, a
b)
troch pracovných dní odo dňa prevodu podľa písmena a) zrušiť osobný dôchodkový účet sporiteľa.“.
114.
V § 64b ods. 2 sa vypúšťajú slová „do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje,“.
115.
V § 64b odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Sociálna poisťovňa je povinná
a)
bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje,
b)
súčasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, zaevidovať túto skutočnosť v ponukovom systéme.
(7)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti odo dňa
a)
zadania pokynu na vydanie certifikátu podľa § 45 do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, 46a a 46b alebo
b)
uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.“.
116.
V § 65 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
117.
V § 65 ods. 2 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenej osoby“ a slová „poberateľom majetku“ sa nahrádzajú slovami „oprávnenou osobou“.
118.
V § 65 ods. 3 sa slová „elektronickou formou“ nahrádzajú slovom „elektronicky“.
119.
V § 65 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov“.
120.
V § 66 ods. 1 sa slová „poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo voči záujemcom o starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „záujemcom o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“.
121.
V § 67 ods. 1 sa slová „spoločnosti, sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „spoločnosti a sporiteľov“.
122.
V § 67 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
123.
V § 67 ods. 4 sa za slovom „sporiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku“.
124.
V § 68 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
125.
V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ani na ujmu“.
126.
V § 69 ods. 1 a 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a vypúšťajú sa slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
127.
V § 69 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
128.
V § 69 ods. 6 sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
129.
V § 69 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.
130.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69)
§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
131.
V § 71 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
132.
V § 71 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
133.
V nadpise § 74a sa vypúšťajú slová „a bežný účet pre nepriradené platby“.
134.
V § 74a ods. 1 sa za slovo „platieb“ vkladajú slová „okrem výnosov podľa odseku 3“.
135.
V § 74a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.
136.
V § 74a ods. 2 sa slová „bežného účtu pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „účtu nepriradených platieb“ a slová „bežným účtom podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „účtom nepriradených platieb“.
137.
V § 74a odsek 3 znie:
„(3)
Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
138.
V § 74a odsek 4 znie:
„(4)
Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa a platby dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb. Účet nepriradených platieb je určený aj na zúčtovanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu. Účet nepriradených platieb možno použiť na vedenie peňažných prostriedkov sporiteľa, ktorých suma je uvedená v certifikáte, a to odo dňa vydania certifikátu, alebo na vedenie peňažných prostriedkov po zomretom sporiteľovi. Z účtu nepriradených platieb možno vykonať prevod dobrovoľných príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 21 ods. 6 písm. a), prevod dobrovoľných príspevkov poistiteľovi podľa § 21 ods. 6 písm. b) a c), prevod sumy podľa § 40 ods. 1 na osobný dôchodkový účet oprávnenej osoby alebo dediča, ak sú sporiteľmi, výplatu dobrovoľných príspevkov fyzickej osobe podľa § 21 ods. 6 písm. d) a výplatu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa podľa § 40 ods. 1.“.
139.
V § 74a sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
140.
V § 74a ods. 5 sa slová „Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 5 nie je“ nahrádzajú slovami „Peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie sú“ a slová „nesmie byť použitý“ sa nahrádzajú slovami „nesmú byť použité“.
141.
V § 77 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak ide o skutočnosti podľa § 52 ods. 11, sú zmeny štatútu účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorému predchádza rozhodnutie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti o zmenách štatútu.“.
142.
V § 77 ods. 3 a ods. 4 písm. h) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
143.
V § 79 ods. 8 celom texte sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
144.
V § 80 ods. 3, § 84 ods. 6, § 88b ods. 4 písm. b) a § 89 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
145.
V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk“ nahrádzajú slovami „bežnom účte a na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“ a slová „pobočka zahraničnej banky“ sa nahrádzajú slovami „zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
146.
V § 82 ods. 11 sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
147.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
148.
V § 90 ods. 8 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
149.
V § 92 odsek 1 znie:
„(1)
Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši
a)
52 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku,
b)
53 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku,
c)
54 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku,
d)
55 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku,
e)
56 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku,
f)
57 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku,
g)
58 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku,
h)
59 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku,
i)
60 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku,
j)
61 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku.“.
150.
V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa odseku 1, tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu.
(3)
Ak sporiteľ, ktorý s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3, nemá ku dňu uzatvorenia tejto dohody v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % čistej hodnoty svojho majetku, dôchodková správcovská spoločnosť prevedie ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody, najneskôr však do 30 dní od jej uzatvorenia, všetok majetok sporiteľa do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Ak sporiteľ nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť. Počas celého obdobia výplaty dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 nemôže sporiteľ prestúpiť do iného dôchodkového fondu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
151.
V § 92 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo na základe oznámenia podľa odseku 2“.
152.
V § 93 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej vete sa slová „prvá veta a druhá veta sa použijú“ nahrádzajú slovami „predchádzajúca veta sa použije“.
153.
V § 93 ods. 3 sa za slová „nezodpovedá § 92 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“ a vypúšťa sa posledná veta.
154.
V § 94 ods. 2 sa slová „to vyplýva zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ak o to sporiteľ požiada“ nahrádzajú slovami „si sporiteľ zvolil pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch“.
155.
V § 94 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia druhej až štvrtej vety sa použijú primerane, ak sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom.“.
156.
V § 94 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na poslednú známu adresu trvalého pobytu listinne, ak sa so sporiteľom nedohodne na inej adrese alebo inej forme zasielania tohto výpisu. Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa musí byť pravdivý, zrozumiteľný, zostavený bez použitia odbornej terminológie a nesmie byť zavádzajúci.
(7)
Obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
157.
V § 94 ods. 9 sa za slová „ako údaje“ vkladajú slová „uvedené v opatrení“.
158.
V § 94 ods. 11 sa vypúšťajú slová „v hotovosti“.
159.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:
„(12)
Dôchodková správcovská spoločnosť zasiela sporiteľovi spolu s výpisom podľa odseku 5 písomné oznámenie o
a)
možnosti bezplatného zaslania písomnej informácie o dôchodkoch na žiadosť sporiteľa,
b)
možnosti bezplatného poskytnutia písomnej informácie o dôchodkoch v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a v Sociálnej poisťovni,
c)
zverejnení informácie o dôchodkoch na svojom webovom sídle a na webovom sídle Sociálnej poisťovne,
d)
možnosti sporiteľa znížiť si minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na základe oznámenia podľa § 92 ods. 2.
(13)
Informáciu o dôchodkoch podľa odseku 12 písm. a) až c) zostaví dôchodková správcovská spoločnosť a Sociálna poisťovňa.
(14)
Informácia o dôchodkoch podľa odseku 12 písm. a) až c) musí byť pravdivá, zrozumiteľná a zostavená bez použitia odbornej terminológie. Jej obsah, rozsah a štruktúru ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(15)
Sporiteľovi, ktorému sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 alebo ods. 4 a ktorého majetok je aj v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť písomne oznámi do desiatich dní odo dňa, keď mu čistá hodnota majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde prvýkrát klesne pod 10 % čistej hodnoty majetku, z ktorej sa dôchodok programovým výberom začal vyplácať, že ak nepožiada o presun majetku z iného dôchodkového fondu, vyplácanie dôchodku programovým výberom skončí okamihom, keď bude čistá hodnota sporiteľovho majetku vo fonde, z ktorého sa mu programový výber vypláca, nulová a zvyšný majetok bude sporiteľovi vyplatený až potom, ako požiada o jeho presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a následne o jeho výplatu programovým výberom. Povinnosť písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety dôchodkovej správcovskej spoločnosti nevzniká, ak obdobie vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom je kratšie ako tri mesiace.“.
160.
V § 95 ods. 1 sa slová „na bežný účet pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „na účet nepriradených platieb“, slová „príspevku“ sa nahrádzajú slovami „príspevkov“ a slová „bežného účtu pre nepriradené platby“ sa nahrádzajú slovami „účtu nepriradených platieb“.
161.
V § 95 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ods. 3“.
162.
V § 97 ods. 2 sa slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na bežný účet pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „na účet nepriradených platieb“.
163.
V § 99 ods. 1 sa za slovo „a“ vkladajú slová „peňažné prostriedky“.
164.
V § 99 ods. 2 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
165.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
„83)
§ 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
166.
V § 100 ods. 4 sa nad slovo „rozhodnutí“ umiestňuje odkaz 84a a slovo „účinnosť“ sa nahrádza slovom „platnosť“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:
„84a)
Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
167.
V § 100 ods. 9 druhej vete sa slová „výplaty dôchodkov podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom“.
168.
V § 101 ods. 1 tretej vete sa slová „bežný účet pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „účet nepriradených platieb“.
169.
V § 101 ods. 3 sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky“.
170.
V § 103 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku“.
171.
V § 104 sa slová „majetok nachádzajúci sa na bežnom účte pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb“.
172.
V § 106 ods. 5 sa slová „listinnú formu“ nahrádzajú slovami „listinnú podobu“ a vypúšťajú sa slová „a poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
173.
V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 14.“.
174.
V § 109 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.“.
175.
V § 109 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
176.
§ 109 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poistiteľ je v lehote určenej Národnou bankou Slovenska povinný predložiť Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje, doklady, informácie a iné podklady a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou poistiteľa podľa tohto zákona a ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na vykonávanie svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.43)“.
177.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť predložiť ministerstvu údaje potrebné na účely plnenia úloh ministerstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia okrem osobných údajov, a to v rozsahu, štruktúre, lehote a spôsobom určenými ministerstvom.“.
178.
V § 112 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení“.
179.
V § 113 ods. 2 a 3 sa za slovom „sporiteľov“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
180.
V § 115 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,93b) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“ a na konci sa pripája táto veta: „Nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.94a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 94a znejú:
„93b)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
94a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
181.
V § 117 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť podľa prvej vety nevzniká, ak dôchodková správcovská spoločnosť má jedného akcionára.“.
182.
V § 118 ods. 9 a 10 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“.
183.
Za § 123am sa vkladajú § 123an až 123ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠123an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Na žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom 2015 sa neprihliada. Dôchodková správcovská spoločnosť oznámi túto skutočnosť sporiteľovi, ak bola žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia doručená
a)
pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,
b)
po 1. júli 2014 do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi, ktorý dovŕši 60 rokov veku pred 1. januárom 2015, list obsahujúci informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 12 najneskôr do 31. decembra 2014.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
§ 123ao
(1)
Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa pred 1. januárom 2015, Sociálna poisťovňa a dôchodková správcovská spoločnosť postupujú pri vrátení povinných príspevkov a penále, ako aj pri vyplatení peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého podľa zákona účinného do 31. decembra 2014.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. januára 2015 a osobitného predpisu;43) na lehoty, ktoré sa pred 1. januárom 2015 neskončili, platia ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2015 a osobitného predpisu.93b)
(3)
Percento zvyšovania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku podľa § 42 je 2 %, ak Národná banka Slovenska opatrením podľa § 42 ods. 2 neustanoví inak.
§ 123ap
Ustanovenia § 123q sa od 1. januára 2015 nepoužijú.“.
184.
V § 124 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1“.
185.
Za § 126 sa vkladá § 127, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠127
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku.“.
186.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Doterajšie prílohy č. 2 až 4 sa označujú ako prílohy č. 1 až 3.
187.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí až piaty bod sa označujú ako druhý až štvrtý bod.
188.
V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15. 7. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 103/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 223 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132.“.
2.
V § 226 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.“.
3.
V § 227 ods. 2 sa za slovom „uzatvorená“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najdlhšie však za 12 mesiacov.“.
4.
V § 228 ods. 2 prvej vete sa slová „prípadne na neurčitý čas“ nahrádzajú slovami „najviac na 12 mesiacov“.
5.
§ 228 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“.
6.
V § 228a ods. 2 sa slovo „vykonávanú“ nahrádza slovom „vykonanú“.
7.
V § 228a ods. 3 prvej vete sa za slovo „dobu“ vkladá čiarka a slová „alebo na neurčitý čas“ sa nahrádzajú slovami „najviac na 12 mesiacov“.
8.
§ 228a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“.
9.
Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252j
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)“.
2.
V § 2 písm. d) sa slová „na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky na starobné dôchodkové sporenie“)“.
3.
§ 4 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „nie je povinne nemocensky poistená a“.
6.
V § 64 sa vypúšťa odsek 7.
7.
V § 66 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu tejto žiadosti sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti.
(4)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.“.
8.
V § 66 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „sporiteľ“ vkladajú slová „alebo bol sporiteľ“ a slová „starobného dôchodkového sporenia“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „účasti na starobnom dôchodkovom sporení“.
9.
V § 67 odsek 2 znie:
„(2)
Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1) má nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu1) je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)“.
10.
V § 67 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
11.
V § 67 ods. 6 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol počas poberania predčasného starobného dôchodku fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu nezanikol podľa odseku 5 z dôvodu, že jeho právny vzťah, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, zanikol pred najbližším výplatným termínom splátky predčasného starobného dôchodku nasledujúcim po vzniku tohto právneho vzťahu, zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie, počas ktorého bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok odo dňa, ktorým prestane byť fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d).“.
12.
V § 82 ods. 12 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ a za slová „Zbierke zákonov“ sa vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“)“.
13.
§ 82a sa dopĺňa odsekmi 4 až 9, ktoré znejú:
„(4)
Obdobie služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii a obdobie získané v dôchodkovom systéme členského štátu Európskej únie, ktoré bolo zohľadnené na určenie sumy poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok v dôchodkovom systéme Európskej únie, sa v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky považuje za obdobie dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok. Obdobie dôchodkového poistenia podľa prvej vety nie je obdobie dôchodkového poistenia na určenie sumy dôchodku.
(5)
Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy použité na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku a zohľadnené na určenie poistno-matematického ekvivalentu na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie sa považujú za nárok na dôchodok a na určenie jeho sumy v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky za obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy v rovnakom časovom období a v rovnakom rozsahu. Ak boli obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy podľa prvej vety zohľadnené pri určení poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie, tento poistno-matematický ekvivalent sa zníži o sumu, ktorá bola prevedená ako dôchodkové právo získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie.
(6)
Suma starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej únie sa určí ako súčet sumy starobného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy určenej ako podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie a jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku určenej podľa osobitného predpisu56b) k rozhodujúcemu dňu a zaokrúhlenej na desať eurocentov nahor.
(7)
Suma predčasného starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej únie sa určí ako súčet sumy predčasného starobného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy určenej ako podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie a jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku určenej podľa osobitného predpisu56b) k rozhodujúcemu dňu a zaokrúhlenej na desať eurocentov nahor.
(8)
Ak nárok na starobný dôchodok nevznikol z dôvodu smrti, suma invalidného dôchodku na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu sa určí ako súčet sumy invalidného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy, o ktorú by sa zvýšila suma starobného dôchodku podľa odseku 6.
(9)
Rozhodujúci deň na účely odsekov 6 a 7 je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu56a) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie, ak žiadosť bola doručená pred týmto dňom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
„56b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie.“.
14.
V § 84 odsek 5 znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ
a)
fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa § 138 ods. 8 písm. b), dosiahnutých za obdobie od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa § 138 ods. 8 písm. a), dosiahnutých za obdobie od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140.“.
15.
V § 112 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie odo dňa splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po dni, od ktorého je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok.“.
16.
V § 117 ods. 4 a 7, § 175 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa slová „fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím“.
17.
V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „ministerstva financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“.
18.
V § 128 ods. 6 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.
19.
§ 131 vrátane nadpisu znie:
㤠131
Sadzba poistného na starobné poistenie
(1)
Sadzba poistného na starobné poistenie, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je pre
a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
e)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 18 % z vymeriavacieho základu,
f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, 18 % z vymeriavacieho základu.
(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1)
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1)
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 14 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 13,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 13,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 13,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 13 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 12,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 12,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 12,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“.
20.
V § 138 ods. 8 druhá veta znie: „Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa zahŕňa aj
a)
príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento príjem nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje; vymeriavacím základom je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
b)
príjem z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) okrem príjmu vyplateného v období uvedenom v § 26 ods. 1 a 3 a príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje; vymeriavacím základom je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.“.
21.
V § 143 odsek 1 znie:
„(1)
Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), ak jej bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c), sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a poistné z vymeriavacieho základu podľa § 139a, 139b ods. 1 a 2 a § 139c ods. 3 sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, sú splatné do ôsmeho dňa
a)
druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
b)
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).“.
22.
V § 167a ods. 2 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“.
23.
V § 168 ods. 1 sa slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ nahrádzajú slovami „starobného dôchodkového sporenia1) v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
24.
V § 170 ods. 1 sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ sa nahrádzajú slovami „a na výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1)“.
25.
V § 170 ods. 6 sa slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“ nahrádzajú slovami „výkone starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1)“.
26.
V § 178 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ak sporiteľ podľa osobitného predpisu1) má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:
„94)
§ 44 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.
27.
V § 179 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu95a) a plniť ďalšie úlohy vo veciach príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a)“.
28.
V § 179 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ak sporiteľ podľa osobitného predpisu1) nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
h)
určovať dôchodkový vek poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu1) na účely starobného dôchodkového sporenia,95b)“.
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená i) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b znie:
„95b)
§ 30 a 46i zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“.
30.
V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová „pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“, za slová „týchto príspevkov“ a za slovo „poistenia“ sa vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak,100b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:
„100b)
§ 27 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 226 ods. 1 písm. i) sa odkaz 100aaa nahrádza odkazom 100c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aaa sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100c znie:
„100c)
§ 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1)
q)
na svojom webovom sídle zverejňovať
1.
priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok,
2.
maximálnu sumu mesačného príjmu a maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu podľa § 4 ods. 5 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,
3.
sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku,
4.
výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
5.
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7, 9 a 10 a percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku a
6.
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 9 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.“.
33.
V § 226a ods. 1 a 2 sa odkaz 100aa nahrádza odkazom 100d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100d znie:
„100d)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
34.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 tretej vety, ak mu bol vyplatený príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca,“.
Doterajší štvrtý až siedmy bod sa označujú ako piaty až ôsmy bod.
35.
V § 231 ods. 1 písm. b) piatom a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a na účely osobitného predpisu100b)“.
36.
V § 231 ods. 1 písm. m) sa čiarka za slovom „názvu“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca,“.
37.
V § 233 odsek 5 znie:
„(5)
Štatistický úrad je povinný oznámiť
a)
ministerstvu každoročne do 30. septembra
1.
strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,
2.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8,
3.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov na účely § 82 ods. 1 písm. b),
4.
index rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8 písm. a),
b)
Sociálnej poisťovni každoročne
1.
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
2.
do 10. decembra sumu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka na účely § 64.“.
38.
V § 241a ods. 1 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“.
39.
V § 241a ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) nárok na výplatu materského, najneskôr do uplynutia 45 dní odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní materského,“.
40.
V § 241a ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo do skončenia záväznosti ponuky doživotného starobného dôchodku, doživotného predčasného starobného dôchodku, dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.102b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 102a a 102b znejú:
„102a)
§ 45 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
102b)
§ 46 a 46a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.
41.
V § 246 ods. 1 sa za slovami „týmto zákonom“ vypúšťa čiarka a slová „a nad registrom zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu106c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106c sa vypúšťa.
42.
Za § 293dd sa vkladajú § 293de až 293dg, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)
Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto dobrovoľné poistenie malo trvať po 30. júni 2014 a ktorá je povinne nemocensky poistená k 1. júlu 2014, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká od 1. júla 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2)
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nezaniká podľa odseku 1, ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. b).
(3)
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. júlom 2014, toto poistenie trvalo k 30. júnu 2014 a povinné nemocenské poistenie jej trvá aj po 30. júni 2014, a k tomuto dňu nezískala najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia, je dobrovoľne nemocensky poistená podľa zákona účinného do 30. júna 2014 aj po tomto dni, najdlhšie do dňa, v ktorom získa najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nezaniklo skôr. Ak poistencovi zaniklo dobrovoľné nemocenské poistenie v deň, v ktorom získal najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, a k tomuto dňu mu vznikne dobrovoľné nemocenské poistenie podľa zákona účinného od 1. júla 2014, toto poistenie je nepretržité.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
§ 293df
Nárok na predčasný starobný dôchodok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015, sa posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2014.
§ 293dg
Obdobie starobného dôchodkového sporenia získané pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014 je obdobím účasti na starobnom dôchodkovom sporení.“.
Čl. IV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorý sa vypláca poberateľovi dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, a“.
Čl. V
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 32/2013 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 41 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu vykonáva poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví uvedenom v prílohe č. 1 časti A siedmom bode, je povinná
a)
viesť oddelenú správu pre toto poistné odvetvie; oddelená správa musí zahŕňať oddelenú identifikáciu a riadenie portfólia záväzkov tohto poistného odvetvia a k nim prislúchajúcim aktívam a musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených a príjemcov poistných plnení v tomto poistnom odvetví, najmä aby sa výnosy v tomto poistnom odvetví využívali iba v prospech poistených a príjemcov poistných plnení v tomto poistnom odvetví,
b)
viesť oddelenú analytickú evidenciu pre toto poistné odvetvie a pripraviť účtovné závierky tak, aby sa oddelene vykázali výnosy a náklady tohto poistného odvetvia, najmä poistné, príjmy z investícií, výplaty poistných plnení, tvorba technických rezerv a prevádzkové náklady,
c)
uviesť v poznámkach účtovnej závierky údaje osobitne pre toto poistné odvetvie v rozsahu ustanovenom opatrením vydaným Národnou bankou Slovenska v súlade s osobitnými predpismi.30)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
2.
V § 41 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
3.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovňa z iného členského štátu sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska rozhodnutie o ukončení uzatvárania nových poistných zmlúv v poistnom odvetví uvedenom v prílohe č. 1 časti A siedmom bode. Ukončiť uzatváranie nových poistných zmlúv môže poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovňa z iného členského štátu najskôr tri mesiace po doručení tohto oznámenia.“.
4.
Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.“.
Čl. VI
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „a predčasného starobného dôchodku“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu9) a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem 1. až 22. bodu, 24. až 46. bodu, § 46a a 46b, § 46c ods. 1, § 46d, § 46e ods. 1 až 9 a § 46f až 46h v 47. bode, 48. až 146. bodu, 148. až 158. bodu, § 94 ods. 12, 13 a 15 v 159. bode, 160. až 182. bodu, § 123ao a 123ap v 183. bode, 184. až 188. bodu v čl. I, 1. a 2. bodu, 7. až 9. bodu, 19. bodu, 23. až 26. bodu, 28. bodu, 30. a 31. bodu, 33. bodu, 39. až 41. bodu, § 293df a 293dg v 42. bode v čl. III, čl. IV, 1. až 3. bodu v čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.