183/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
ZÁKON
z 5. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
23.
V § 28a odsek 2 znie:
„(2)
Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, ak
a)
sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení alebo
b)
sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.“.
47.
Za § 46 sa vkladajú § 46a až 46h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46c
Ponukový list
(2)
Súčasťou ponukového listu sú
a)
ponuky podľa § 46, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,
b)
ponuky podľa § 46a a 46b, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3,
c)
oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena a),
d)
oznámenie, že sporiteľ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3, ale žiaden poistiteľ ani dôchodková správcovská spoločnosť ponuku podľa § 46a a 46b nevyhotovili, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena b),
e)
ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.
(3)
Vzor ponukového listu, ktorý môže byť zostavený bez použitia odbornej terminológie, ustanoví ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 46e
Ponukový systém
(10)
Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom budú práva a povinnosti pri používaní ponukového systému. Náležitosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
147.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
159.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:
„(14)
Informácia o dôchodkoch podľa odseku 12 písm. a) až c) musí byť pravdivá, zrozumiteľná a zostavená bez použitia odbornej terminológie. Jej obsah, rozsah a štruktúru ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
183.
Za § 123am sa vkladajú § 123an až 123ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠123an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Na žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom 2015 sa neprihliada. Dôchodková správcovská spoločnosť oznámi túto skutočnosť sporiteľovi, ak bola žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia doručená
a)
pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,
b)
po 1. júli 2014 do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi, ktorý dovŕši 60 rokov veku pred 1. januárom 2015, list obsahujúci informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 12 najneskôr do 31. decembra 2014.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 103/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 223 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132.“.
2.
V § 226 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.“.
3.
V § 227 ods. 2 sa za slovom „uzatvorená“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najdlhšie však za 12 mesiacov.“.
4.
V § 228 ods. 2 prvej vete sa slová „prípadne na neurčitý čas“ nahrádzajú slovami „najviac na 12 mesiacov“.
5.
§ 228 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“.
6.
V § 228a ods. 2 sa slovo „vykonávanú“ nahrádza slovom „vykonanú“.
7.
V § 228a ods. 3 prvej vete sa za slovo „dobu“ vkladá čiarka a slová „alebo na neurčitý čas“ sa nahrádzajú slovami „najviac na 12 mesiacov“.
8.
§ 228a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“.
9.
Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252j
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
§ 4 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „nie je povinne nemocensky poistená a“.
6.
V § 64 sa vypúšťa odsek 7.
10.
V § 67 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
11.
V § 67 ods. 6 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol počas poberania predčasného starobného dôchodku fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu nezanikol podľa odseku 5 z dôvodu, že jeho právny vzťah, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, zanikol pred najbližším výplatným termínom splátky predčasného starobného dôchodku nasledujúcim po vzniku tohto právneho vzťahu, zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie, počas ktorého bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok odo dňa, ktorým prestane byť fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d).“.
12.
V § 82 ods. 12 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ a za slová „Zbierke zákonov“ sa vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“)“.
13.
§ 82a sa dopĺňa odsekmi 4 až 9, ktoré znejú:
„(4)
Obdobie služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii a obdobie získané v dôchodkovom systéme členského štátu Európskej únie, ktoré bolo zohľadnené na určenie sumy poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok v dôchodkovom systéme Európskej únie, sa v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky považuje za obdobie dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok. Obdobie dôchodkového poistenia podľa prvej vety nie je obdobie dôchodkového poistenia na určenie sumy dôchodku.
(5)
Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy použité na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku a zohľadnené na určenie poistno-matematického ekvivalentu na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie sa považujú za nárok na dôchodok a na určenie jeho sumy v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky za obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy v rovnakom časovom období a v rovnakom rozsahu. Ak boli obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy podľa prvej vety zohľadnené pri určení poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie, tento poistno-matematický ekvivalent sa zníži o sumu, ktorá bola prevedená ako dôchodkové právo získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie.
(6)
Suma starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej únie sa určí ako súčet sumy starobného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy určenej ako podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie a jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku určenej podľa osobitného predpisu56b) k rozhodujúcemu dňu a zaokrúhlenej na desať eurocentov nahor.
(7)
Suma predčasného starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej únie sa určí ako súčet sumy predčasného starobného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy určenej ako podiel poistno-matematického ekvivalentu získaného v dôchodkovom systéme Európskej únie a jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku určenej podľa osobitného predpisu56b) k rozhodujúcemu dňu a zaokrúhlenej na desať eurocentov nahor.
(8)
Ak nárok na starobný dôchodok nevznikol z dôvodu smrti, suma invalidného dôchodku na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu sa určí ako súčet sumy invalidného dôchodku určenej podľa tohto zákona a sumy, o ktorú by sa zvýšila suma starobného dôchodku podľa odseku 6.
(9)
Rozhodujúci deň na účely odsekov 6 a 7 je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu56a) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie, ak žiadosť bola doručená pred týmto dňom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
„56b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie.“.
14.
V § 84 odsek 5 znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ
a)
fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa § 138 ods. 8 písm. b), dosiahnutých za obdobie od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa § 138 ods. 8 písm. a), dosiahnutých za obdobie od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 140.“.
15.
V § 112 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie odo dňa splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po dni, od ktorého je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok.“.
16.
V § 117 ods. 4 a 7, § 175 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa slová „fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím“.
17.
V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „ministerstva financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“.
18.
V § 128 ods. 6 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.
20.
V § 138 ods. 8 druhá veta znie: „Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa zahŕňa aj
a)
príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento príjem nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje; vymeriavacím základom je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
b)
príjem z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) okrem príjmu vyplateného v období uvedenom v § 26 ods. 1 a 3 a príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu,7) alebo ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje; vymeriavacím základom je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.“.
21.
V § 143 odsek 1 znie:
„(1)
Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), ak jej bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c), sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a poistné z vymeriavacieho základu podľa § 139a, 139b ods. 1 a 2 a § 139c ods. 3 sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, sú splatné do ôsmeho dňa
a)
druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
b)
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).“.
22.
V § 167a ods. 2 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“.
27.
V § 179 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu95a) a plniť ďalšie úlohy vo veciach príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a)“.
29.
V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“.
32.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1)
q)
na svojom webovom sídle zverejňovať
1.
priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok,
2.
maximálnu sumu mesačného príjmu a maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu podľa § 4 ods. 5 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,
3.
sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku,
4.
výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
5.
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7, 9 a 10 a percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku a
6.
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 9 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.“.
34.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 tretej vety, ak mu bol vyplatený príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca,“.
Doterajší štvrtý až siedmy bod sa označujú ako piaty až ôsmy bod.
35.
V § 231 ods. 1 písm. b) piatom a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a na účely osobitného predpisu100b)“.
36.
V § 231 ods. 1 písm. m) sa čiarka za slovom „názvu“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca,“.
37.
V § 233 odsek 5 znie:
„(5)
Štatistický úrad je povinný oznámiť
a)
ministerstvu každoročne do 30. septembra
1.
strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,
2.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8,
3.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov na účely § 82 ods. 1 písm. b),
4.
index rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8 písm. a),
b)
Sociálnej poisťovni každoročne
1.
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
2.
do 10. decembra sumu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka na účely § 64.“.
38.
V § 241a ods. 1 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“.
42.
Za § 293dd sa vkladajú § 293de až 293dg, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)
Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto dobrovoľné poistenie malo trvať po 30. júni 2014 a ktorá je povinne nemocensky poistená k 1. júlu 2014, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká od 1. júla 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2)
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nezaniká podľa odseku 1, ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. b).
(3)
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. júlom 2014, toto poistenie trvalo k 30. júnu 2014 a povinné nemocenské poistenie jej trvá aj po 30. júni 2014, a k tomuto dňu nezískala najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia, je dobrovoľne nemocensky poistená podľa zákona účinného do 30. júna 2014 aj po tomto dni, najdlhšie do dňa, v ktorom získa najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nezaniklo skôr. Ak poistencovi zaniklo dobrovoľné nemocenské poistenie v deň, v ktorom získal najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, a k tomuto dňu mu vznikne dobrovoľné nemocenské poistenie podľa zákona účinného od 1. júla 2014, toto poistenie je nepretržité.“.
Čl. V
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 32/2013 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem 1. až 22. bodu, 24. až 46. bodu, § 46a a 46b, § 46c ods. 1, § 46d, § 46e ods. 1 až 9 a § 46f až 46h v 47. bode, 48. až 146. bodu, 148. až 158. bodu, § 94 ods. 12, 13 a 15 v 159. bode, 160. až 182. bodu, § 123ao a 123ap v 183. bode, 184. až 188. bodu v čl. I, 1. a 2. bodu, 7. až 9. bodu, 19. bodu, 23. až 26. bodu, 28. bodu, 30. a 31. bodu, 33. bodu, 39. až 41. bodu, § 293df a 293dg v 42. bode v čl. III, čl. IV, 1. až 3. bodu v čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.