162/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 30.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
ZÁKON
z 27. mája 2014
o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky vykonávania verejnej zbierky (ďalej len „zbierka“),
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy,
c)
register zbierok,
d)
spôsoby vykonávania zbierky,
e)
správne delikty a sankcie za nesplnenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na zhromažďovanie príspevkov a na iné zbierky uskutočňované podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
(2)
Všeobecne prospešným účelom je
a)
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b)
ochrana ľudských práv,
c)
ochrana a tvorba životného prostredia,
d)
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e)
ochrana zdravia,
f)
rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,
g)
rozvoj dobrovoľníckej činnosti,
h)
rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,
i)
obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,
j)
podpora práce s deťmi.
(3)
Hrubým výnosom zbierky sú príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky2) (ďalej len „osobitný účet“).
(4)
Čistým výnosom zbierky je suma príspevkov po odpočítaní nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.
(5)
Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu zbierky. Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky.
§ 3
Všeobecné podmienky
(1)
Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby uvedené v odseku 2 až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok. Vykonávanie zbierky na všeobecne prospešný účel inými právnickými osobami ako v odseku 2 a inými spôsobmi, ako ustanovuje tento zákon, je zakázané.
(2)
Zbierku sú oprávnené vykonávať za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
občianske združenie,
b)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
c)
neinvestičný fond,
d)
nadácia,
e)
Slovenský Červený kríž,
f)
účelové zariadenie cirkvi,
g)
účelové zariadenie náboženskej spoločnosti,
h)
organizácia s medzinárodným prvkom,
i)
záujmové združenie právnických osôb,
j)
združenie obcí.
(3)
Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadiť osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.
(4)
Zbierku podľa § 7 ods. 1 písm. c) až f) možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.
§ 4
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
(1)
Zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, zapíše do registra zbierok príslušný správny orgán, ktorým je
a)
okresný úrad, ak sa má vykonať v jeho územnom obvode,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak sa má vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu.
(2)
Zbierku, ktorej aspoň časť čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenskej republiky, ministerstvo zapíše do registra zbierok len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
§ 5
Registrácia zbierky
(1)
Konanie o registrácii zbierky sa začína dňom, keď bol príslušnému správnemu orgánu doručený návrh na registráciu zbierky (ďalej len „návrh“).
(2)
Návrh musí obsahovať
a)
názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky,
c)
územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať podľa § 4,
d)
účel zbierky a názov zbierky, ak sa má používať; názov zbierky sa musí líšiť od názvu zbierky, ktorá už je zaregistrovaná,
e)
dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,
f)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu,
g)
určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) alebo volaní na skrátené číslo služby so špeciálnym očíslovaním3) prostredníctvom telekomunikačného operátora (ďalej len „skrátené číslo“),
h)
územie použitia výnosu zbierky podľa § 4.
(3)
Ak návrh obsahuje údaje podľa odseku 2, príslušný správny orgán vydá rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok do 15 dní odo dňa začatia konania, ak nie je dôvod na postup podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(4)
Správny orgán rozhodne o odmietnutí zapísať zbierku do registra zbierok, ak jej účel je v rozpore s § 2 ods. 2 alebo ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zaujalo zamietavé stanovisko podľa § 4 ods. 2.
(5)
Ak návrh podala právnická osoba, ktorej správny orgán uložil pokutu podľa tohto zákona a táto nebola uhradená podľa právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, správny orgán nezapíše zbierku do registra zbierok počas 24 mesiacov odo dňa, do ktorého mala byť pokuta uhradená. V tom prípade správny orgán konanie zastaví a lehotu, po ktorú nemožno zbierku zapísať do registra zbierok, vyznačí v spise.
§ 6
Register zbierok
(1)
Register zbierok je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo.
(2)
Register zbierok je verejný zoznam, do ktorého príslušný správny orgán zapisuje
a)
názov, sídlo, IČO a webové sídlo právnickej osoby oprávnenej vykonávať zbierku,
b)
číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok s uvedením správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
c)
dátum zápisu a registrové číslo zbierky,
d)
účel zbierky a názov zbierky, ak bol uvedený v návrhu na registráciu zbierky podľa § 5 ods. 2 písm. d),
e)
spôsob vykonávania zbierky podľa § 7 ods. 1,
f)
telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo,
g)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu,
h)
dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,
i)
územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať,
j)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky,
k)
obdobie predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky podľa § 7 ods. 4,
l)
predčasné ukončenie zbierky podľa § 12,
m)
dátum predloženia predbežnej správy zbierky,
n)
dátum predloženia záverečnej správy zbierky,
o)
hrubý výnos zbierky,
p)
čistý výnos zbierky,
q)
výsledok kontroly, ak bola kontrola vykonaná a
r)
pokutu, ak bola uložená; dátum, kedy mala byť pokuta uhradená podľa právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, a dátum úhrady pokuty.
(3)
Údaje zapísané v registri zbierok ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 7
Spôsoby vykonávania zbierky a trvanie zbierky
(1)
Zbierka sa môže vykonávať spôsobom alebo kombináciou týchto spôsobov:
a)
zasielaním príspevkov na osobitný účet,
b)
zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby4) (ďalej len „podnik“) alebo volaním na skrátené číslo,
c)
zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
d)
zbieraním do prenosných pokladničiek,
e)
predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene,
f)
predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.
(2)
Právnická osoba informuje na svojom webovom sídle o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok.
(3)
Zbierku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) možno vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok.
(4)
Správny orgán môže povoliť predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3 o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok a musí obsahovať dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky a predbežnú správu zbierky už vykonanej zbierky k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca podľa § 13 ods. 2. Ak nastali zmeny údajov zapísaných v registri zbierok, návrh musí obsahovať aj tieto zmeny. Správny orgán vydá rozhodnutie o predĺžení vykonávania zbierky do 15 dní odo dňa podania návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a vykoná zápis v registri zbierok.
(5)
Ministerstvo povolí predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3, ktorej aspoň časť čistého výnosu sa použije mimo územia Slovenskej republiky len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
(6)
Zbierku podľa odseku 1 písm. d) možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.
(7)
Vykonávaním zbierky podľa odseku 1 písm. d) možno písomne poveriť fyzické osoby, v ktorých sprievode je aspoň jedna osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok svojho veku. Právnická osoba zabezpečí jednotné označenie týchto osôb pri vykonávaní zbierky. Tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky.
§ 8
Darcovská správa SMS a volanie na skrátené číslo
Ak sa vykonáva zbierka zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba bezodkladne oznámi správnemu orgánu telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo na účely zápisu do registra zbierok. Do hrubého výnosu zbierky sa zahŕňa výška príspevku z darcovskej správy SMS alebo z volania na skrátené číslo a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky.
§ 9
Stacionárne pokladničky a prenosné pokladničky
(1)
Ak sa vykonáva zbierka zbieraním do stacionárnych pokladničiek alebo do prenosných pokladničiek, je právnická osoba vykonávajúca zbierku povinná zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov. Právnická osoba je povinná pokladničku označiť názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak je viac pokladničiek, uvedie sa aj evidenčné číslo pokladničky.
(2)
Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia zbierky vykonávanej podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d). O otvorení pokladničky sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje názov právnickej osoby, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok s uvedením správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vykonávania zbierky, názov obce, v ktorej sa zbierka vykonala, celkovú sumu získaných príspevkov, meno, priezvisko a podpis najmenej dvoch poverených fyzických osôb, ktoré dovŕšili osemnásty rok svojho veku a majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak je viac pokladničiek, v zápisnici o otvorení pokladničky sa uvedie aj evidenčné číslo pokladničky. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky vložiť na osobitný účet.
§ 10
Predaj predmetov
(1)
Ak sa vykonáva zbierka predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok, vyznačí sa na nich zreteľne výška tohto príspevku. Ak to nie je možné alebo účelné, oznámi právnická osoba ešte pred vykonávaním zbierky výšku príspevku na viditeľnom mieste, kde sa takéto predmety predávajú. Právnická osoba ďalej vyvesí v priestore, kde sa takéto predmety predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky, účel zbierky a výšku príspevku.
(2)
Ak sa vykonáva zbierka predajom predmetov, vedie právnická osoba evidenciu o predmetoch určených na tento predaj. Do hrubého výnosu zbierky sa započíta výška príspevku z predaja predmetu. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vložiť na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 11
Predaj vstupeniek
(1)
V prípade získavania príspevkov usporadúvaním kultúrneho podujatia, športového podujatia alebo iného verejného podujatia uvedie právnická osoba na vstupenkách výšku príspevku a číslo vstupenky. Právnická osoba ďalej vyvesí v priestore, kde sa takéto vstupenky predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky a účel zbierky.
(2)
Ak sa vykonáva zbierka predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na účel získavania príspevkov, vedie právnická osoba evidenciu o vstupenkách určených na predaj. Do hrubého výnosu zbierky sa započíta výška príspevku z predaja vstupenky. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vložiť na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 12
Predčasné ukončenie zbierky
Ak predčasne zanikol účel zbierky, právnická osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a v lehote 15 dní odo dňa zániku účelu zbierky oznámiť túto skutočnosť správnemu orgánu. Právnická osoba zašle správnemu orgánu do 30 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky podľa § 13 ods. 2 a návrh na použitie získaných prostriedkov. Ak sa zbierka vykonávala darcovskými správami SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba zašle správnemu orgánu do 90 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky podľa § 13 ods. 2 a návrh na použitie získaných prostriedkov. Správny orgán rozhodne o návrhu na použitie takto získaných príspevkov v súlade s § 2 ods. 2.
§ 13
Predbežná správa zbierky a záverečná správa zbierky
(1)
Právnická osoba je povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu predbežnú správu zbierky.
(2)
Predbežná správa zbierky obsahuje
a)
prehľad vykonávania zbierky,
b)
prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,
c)
bankové výpisy z osobitného účtu.
(3)
Právnická osoba je povinná do 12 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b). Záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b), ktorej čistý výnos sa použije mimo územia Slovenskej republiky, predloží právnická osoba do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky.
(4)
Záverečná správa zbierky obsahuje
a)
prehľad nákladov zbierky,
b)
prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel,
c)
doklady preukazujúce náklady zbierky,
d)
doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky.
(5)
Právnická osoba zverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky podľa odseku 2 písm. a) a b) a záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b) v lehotách ustanovených v odsekoch 1 a 3, a to počas aspoň 12 mesiacov.
(6)
Správny orgán vyhodnotí predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky do 30 dní od ich doručenia. Ak predbežná správa zbierky alebo záverečná správa zbierky neobsahuje doklady podľa odseku 2 alebo odseku 4 písm. a) a b), správny orgán vyzve právnickú osobu, aby predbežnú správu zbierky alebo záverečnú správu zbierky doplnila do 15 dní od doručenia výzvy.
§ 14
Kontrola
(1)
Na kontrolu nad vykonávaním zbierok je príslušný správny orgán, ktorý preveruje, či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a s týmto zákonom.
(2)
Správny orgán môže vykonať kontrolu dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej osoby. Právnická osoba je povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly na výzvu správneho orgánu. Ministerstvo môže poveriť príslušný okresný úrad na vykonanie kontroly zbierky zapísanej do registra zbierok podľa § 4 ods. 1 písm. b). Okresný úrad zašle ministerstvu správu o výsledku kontroly do 15 dní od jej ukončenia.
(3)
Právnická osoba je povinná predložiť správnemu orgánu doklady záverečnej správy zbierky podľa § 13 ods. 4 písm. c) a d) do 10 dní od doručenia jeho žiadosti.
§ 15
Správne delikty
(1)
Správny orgán uloží právnickej osobe pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak právnická osoba
a)
vykonáva zbierku bez zápisu do registra zbierok,
b)
vykonáva zbierku bez predĺženia jej zápisu v registri zbierok podľa § 7 ods. 4,
c)
nepoverí vykonávaním zbierky fyzické osoby podľa § 7 ods. 7,
d)
neoznámi telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo skrátené číslo podľa § 8,
e)
nezabezpečí a neoznačí pokladničky podľa § 9 ods. 1,
f)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10 alebo § 11,
g)
pokračuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej účelu v rozpore s § 12,
h)
nepredloží predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v lehotách podľa § 13 ods. 1 a 3,
i)
nezverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky podľa § 13 ods. 5,
j)
nepoužije čistý výnos zbierky na účel zapísaný v registri zbierok,
k)
nepredloží doklady potrebné ku kontrole podľa § 14,
l)
nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2.
(2)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu podľa odseku 1.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Uložením pokuty podľa tohto zákona nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 16
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
(1)
Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov musí byť ukončené do 31. júla 2014. Vykonávanie zbierky podľa prvej vety po 31. júli 2014 sa považuje za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok.
(2)
Vyúčtovanie zbierky podľa odseku 1 predloží právnická osoba, ktorá zbierku vykonávala, správnemu orgánu do 31. júla 2015.
(3)
Konanie o zbierke začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov sa zastavuje.
§ 18
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 194/1990 Zb., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z. a zákona č. 152/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
(3)
Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený
a)
upustiť od vybratia poplatku,
b)
znížiť poplatok alebo
c)
zvýšiť poplatok.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa položka 36 znie:
„Položka 36
Zápis
a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur
b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur
c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur“.
“.
Čl. III
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
2.
§ 20 sa vypúšťa.
3.
V § 21 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na organizovanie aktivít podľa § 20 ods. 1 zameraných na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky“.
4.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.