101/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
ZÁKON
z 20. marca 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 361/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová „výročné trhy a“ vkladá slovo „sústredený“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou2a) umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim (§ 10) alebo prenajatý predávajúcemu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 7a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 367/2013 Z. z.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(1)
Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.4) Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
(2)
Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
(3)
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa odseku 5.
(4)
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa § 10 sa preukazuje predložením
a)
kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,26) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
c)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).
(5)
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj
a)
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov,3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
b)
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
(6)
Žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
(7)
Obec je povinná dokumenty predložené podľa odseku 5 písm. b) uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Obec všeobecne záväzným nariadením5) upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä
a)
druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území obce povolené; ustanovenia § 6 až 9 tým nie sú dotknuté,
b)
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c)
trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d)
technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)], ako aj označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c),
e)
ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
(9)
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec podľa odseku 8 písm. a) nepovolila, je zakázaný.
(10)
Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)
(11)
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 4 znejú:
„3a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z. z.).
4)
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Za správcu trhoviska sa na účely tohto zákona považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.“.
7.
V § 4 ods. 2 sa slová „ich prenajímateľ“ nahrádzajú slovami „vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru“.
8.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „(§ 3 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 3 ods. 3)“.
9.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti9a) predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.“.
10.
V § 5 sa vypúšťa odsek 7.
11.
V § 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 2 ods. 4 písm. a) a k) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2013 Z. z.“.
12.
V § 6 písmená i) a j) znejú:
„i)
chránené živočíchy,17) exempláre živočíchov,17a) nebezpečné živočíchy18) a invázne druhy živočíchov,20b)
j)
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 17a a 19 znejú:
„17)
§ 33 a 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
17a)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.
19)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
13.
§ 6 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
huby okrem čerstvých jedlých húb20c) a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.20d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:
„20c)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich (oznámenie č. 649/2006 Z. z.).
20d)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
14.
V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín21) k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Obec v súlade s § 9 vo všeobecne záväznom nariadení ustanoví, ktoré potraviny možno predávať ambulantne, a podmienky ich predaja.
(2)
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných predajniach.“.
15.
V § 9 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
d)
potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 7 ods. 1,“.
16.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
17.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V obci, na území ktorej je umiestnená prevádzkareň s predajom potravín určená pre konečného spotrebiteľa, možno ambulantne predávať iba
a)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,22)
b)
balenú zmrzlinu23) a
c)
ovocie a zeleninu.“.
18.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
19.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.3)“.
20.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa slová „doklad o ich znalosti“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“.
21.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
22.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná poskytnúť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.“.
23.
V § 12 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a)
Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
orgány úradnej kontroly potravín,21), ak ide o predaj potravín,
c)
obce.
(2)
Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
a)
zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3,
b)
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2),
c)
porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(3)
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
(4)
Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 (ďalej len „porušiteľ“). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné.“.
24.
V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
25.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
26.
Za § 12 sa vkladajú § 13 a 14, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Priestupky
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1),
b)
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3),
c)
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1),
d)
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2),
e)
poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2).
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur.
(4)
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu obce.
(5)
Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.34)
§ 14
Súčinnosť
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto zákona, alebo ak sa taký odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 36/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f) požiadavky na jedlú soľ v potravinách, požiadavky na epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín a hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
„1f)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení.“.
2.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Požiadavky na používanie aróm v potravinách pre dojčatá a malé deti a niektoré požiadavky na fortifikáciu potravín môžu ustanoviť všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.
V § 3 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“.
4.
V § 23 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa osobitného predpisu.17fa) Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. a) až d) na trhových miestach podľa osobitného predpisu.17fa)“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17fa znie:
„17fa)
§ 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 101/2014 Z. z.“.
5.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p).
6.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
7.
Za § 31ab sa vkladá § 31ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31ac
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.“.
Čl. III
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z. a zákona č. 387/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d) ktoré znie:
„d)
pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie podľa osobitných predpisov.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29. 10. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitných predpisov13a)“.
3.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno ae) vkladá nové písmeno af), ktoré znie:
„af) vydáva stanoviská pre trhy so zvieratami podľa osobitného predpisu,78d)“.
Doterajšie písmeno af) sa označuje ako písmeno ag).
Poznámka pod čiarou k odkazu 78d znie:
„78d)
§ 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 101/2014 Z. z.“.
4.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:
„ah)
kontroluje zabezpečovanie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78e) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78f)
ai)
kontroluje dodržiavanie požiadaviek na sledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry78g) a dodržiavanie požiadaviek na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry78h) a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov.78i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78e až 78i znejú:
„78e)
Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
78f)
Nariadenie (ES) č. 1005/2008.
78g)
Čl. 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
78h)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.
78i)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013.“.
5.
V § 32 ods. 3 sa za slovo „musia“ vkladajú slová „najneskôr 24 hodín“ a za slovo „správe“ slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy“.
6.
V § 33 ods. 3 sa za slovo „musia“ vkladajú slová „najneskôr 24 hodín“ a za slovo „správe“ slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy“.
7.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu.150a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 150a znie:
„150a)
Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. ES L 280, 27. 10. 2009) v platnom znení.“.
8.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„p)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
q)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
r)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
s)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu.78h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 150b a 150c znejú:
„150b)
Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.
150c)
Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.“.
9.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:
„aa)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a)
ab)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
ac)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
ad)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
ae)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu.78h)“.
10.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
vydávanie stanovísk pre trhy so zvieratami podľa § 8 ods. 3 písm. af).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.