100/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
z 20. marca 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „dlhodobá koncepcia Energetickej politiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Energetická politika“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.“.
3.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe,
d)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na výrobu tepla alebo za cenu nakupovaného tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 písm. c) sa slovo „zdrojov“ nahrádza slovom „foriem“.
5.
V § 2 písmená d) až f) znejú:
„d)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi,
e)
odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na rozvod tepla,
f)
konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) využíva výlučne na vlastnú spotrebu,“.
6.
V § 2 písm. i) sa za slová „predaj tepla v teplej úžitkovej vode“ vkladá čiarka a slová „predaj tepla na výrobu chladu“.
7.
V § 2 písmená m) a n) znejú:
„m)
verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla určená na dodávku tepla viacerým odberateľom,
n)
tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na dodávku tepla koncovému odberateľovi,“.
8.
§ 2 sa dopĺňa písmenami s) až ab), ktoré znejú:
„s)
koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom,
t)
inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla súčet menovitých výkonov technologických zariadení na výrobu tepla, z ktorých sa teplo dodáva do spoločného rozvodu tepla,
u)
budovou bytová budova a nebytová budova podľa osobitného predpisu,2a) okrem rodinného domu,
v)
centrálnym zdrojom tepla v budove zariadenie na výrobu tepla určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre budovu alebo viac budov bez vonkajšieho rozvodu tepla,
w)
centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre viac budov s vonkajším rozvodom tepla,
x)
zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla , ktoré slúži pre centralizované zásobovanie teplom,
y)
centralizovaným zásobovaním teplom dodávka tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla,
z)
účinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou,
aa) teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny a tepla,
ab) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy2b) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
§ 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2b)
STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.“.
9.
V § 3 ods. 3 sa slová „jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „jedného držiteľa povolenia“.
10.
V § 3 ods. 5 sa za slovom „funkcie“ vypúšťa čiarka a slová „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia, je povinná“ sa nahrádzajú slovami „alebo prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2 až 4, držiteľ povolenia je povinný“.
11.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slová „technického alebo ekonomického zamerania“ vkladajú slová „alebo úplného stredného všeobecného vzdelania so zameraním na prírodné vedy“.
12.
V § 4 ods. 5 sa slová „zúčastniť sa raz za“ nahrádzajú slovami „zúčastňovať sa každých“.
13.
V § 4 ods. 6 sa za slová „skúšky odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave“.
14.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s povolením“.
15.
V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
16.
V § 5 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
17.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
18.
V § 9 ods. 2 písmená e) a h) znejú:
„e)
nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré má povolenie,
h)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.“.
19.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a)
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa odseku 3,
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať na cudzích pozemkoch trávnaté porasty,
d)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce12a ) verejný rozvod tepla a zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
e)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred písomne oznámiť vlastníkovi; to neplatí, ak ide o
a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze v tepelnej energetike alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na sústave tepelných zariadení a počas ich odstraňovania.
(3)
Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným začatím činnosti. Doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je známy. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa oznámenie vyvesí počas najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. V tom prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste obvyklým.
(4)
Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia, ak boli rozsah a spôsob vykonania činností a predpokladaná výška nákladov na vykonanie týchto činností vopred písomne odsúhlasené držiteľom povolenia.
(5)
Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby podľa odseku 1 škoda, má nárok na jej náhradu podľa Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo odseku 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(6)
Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(7)
Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.
(8)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami12aa) spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.12ab)
(9)
Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.
(10)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. d) a e) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(11)
Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia.
(12)
Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 36 zriadenom po 1. máji 2014 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(13)
Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinností zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa sústavy tepelných zariadení alebo jej časti umiestnenej na jeho nehnuteľnosti. K žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stanovisko príslušného držiteľa povolenia na rozvod tepla k žiadosti vlastníka nehnuteľnosti.
(14)
Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný držiteľ povolenia na rozvod tepla v stanovisku nepreukáže úradu opodstatnenosť zachovania sústavy tepelných zariadení alebo jej časti z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb držiteľa povolenia na rozvod tepla a sústava tepelných zariadení alebo jej časť umiestnená na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka nie je najmenej päť rokov využívaná na rozvod tepla do odberných miest odberateľov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvom takej sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a súčasne dotknutí odberatelia v lehote určenej vo výzve úradu na vyjadrenie nepreukážu úradu opodstatnenosť pripojenia ich odberných miest; úrad je povinný vyzvať dotknutých odberateľov na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania.
(15)
Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa sústavy tepelných zariadení alebo jej časti umiestnenej na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka zanikajú dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu zanikajú aj zmluvy o dodávke a odbere tepla alebo iné práva na pripojenie k verejnému rozvodu tepla odberateľov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvom sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka.
(16)
Držiteľ povolenia je povinný
a)
poskytovať orgánom vykonávajúcim štátnu správu alebo štátny dozor podľa § 29 až 32 na ich požiadanie informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy alebo štátneho dozoru,
b)
umožniť úradu pri výkone kontroly alebo štátneho dozoru vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená činnosť,
c)
plniť opatrenia a povinnosti súvisiace s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12aa a 12ab znejú:
„12a)
§ 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
12aa)
§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12ab)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. b) a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) sú povinné túto skutočnosť oznámiť úradu najneskôr do 30 dní od začatia výkonu týchto činností; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na osobitné objekty a zariadenia v pôsobnosti a užívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže.“.
21.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Fyzická osoba v oznámení uvedie
a)
meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
b)
miesto výkonu činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. c),
c)
druh a výkon centrálneho zdroja tepla v budove, v ktorej vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c).
(5)
Fyzická osoba podľa odseku 1 oznámi úradu skončenie činnosti podľa odseku 1 najmenej šesť mesiacov pred jej skončením.“.
22.
V § 12 ods. 2 písm. f) sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
23.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla.“.
24.
V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo osvedčenie podľa odseku 1 nevydá, ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a preukázateľne sa na základe energetického auditu podľa osobitného predpisu12e)
a)
zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením emisií skleníkových plynov,
b)
zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode tepla alebo
c)
zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom.
(4)
Pri žiadosti o vydanie osvedčenia na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom je účastníkom konania o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia a dodávateľ na vymedzenom území.
(5)
Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 1 písomnú správu o energetickom audite.12f)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:
„12e)
§ 8 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 69/2013 Z. z.
12f)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 476/2008 Z. z.“.
25.
V § 12 ods. 8 sa za slovo „výkonom“ vkladajú slová „od 100 kW vrátane“.
26.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7.“.
27.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu 13) dotknutým orgánom,13a) ktorého stanovisko je záväzné.12b) Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu,13b) ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.13c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a, 13b a 13c znejú:
„13a)
§ 140a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
13b)
§ 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
13c)
§ 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 13 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
29.
V § 13 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 12b vrátane poznámky pod čiarou.
30.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).“
31.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi je povinný zabezpečiť dodávku tepla v určenom čase, v určenej kvalite a v súlade so schválenou alebo určenou cenou.14) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) je povinná zabezpečiť teplo v určenom čase a v určenej kvalite.“.
32.
V § 17 ods. 4 úvodná veta znie:
„Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní“.
33.
V § 17 ods. 5 úvodná veta znie:
„Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c)“.
34.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo v teplej úžitkovej vode dodáva do
a)
budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo2), ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
b)
novej budovy,
c)
existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 14b znie:
„14b)
§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.“.
35.
V § 18 ods. 4 úvodná veta znie:
„(4)
Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní“.
36.
V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy
1.
obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,14c)
2.
obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla,14d) ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel14c) podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne,
3.
alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa prvého bodu alebo pomerových rozdeľovačov tepla podľa druhého bodu nie je nákladovo efektívne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:
„14c)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
14d)
Napríklad STN EN 834 Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určenie pomernej spotreby tepla vykurovacími telesami. Prístroje s elektrickým napájaním.“.
37.
V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 m2.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), je povinná každoročne do 30. apríla oznámiť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie14e) za predchádzajúci kalendárny rok
a)
druh a množstvo energie na výrobu tepla,
b)
množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
c)
skutočné náklady na výrobu tepla,
d)
celkovú podlahovú plochu budovy.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14e znie:
„14e)
§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.“.
38.
V § 18 odsek 9 znie:
„(9)
Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo dodáva do
a)
budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo,2) ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
b)
novej budovy,
c)
existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b)“.
39.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
povinnosť odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok.“.
40.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
41.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou.“.
42.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Povinný odber tepla
(1)
Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla na vymedzenom území odoberať za schválenú cenu teplo od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla,12d) ak
a)
držiteľ povolenia na výrobu tepla splní technické podmienky pripojenia15a) určené v prevádzkovom predpise držiteľa povolenia na rozvod tepla,
b)
sa dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla do sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla nezhorší energetická účinnosť jej prevádzky a neobmedzí súčasná dodávka tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo zo zariadení na výrobu tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla,
c)
sa tým nezvýši cena tepla pre odberateľov,
d)
je dodávka tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov energie alebo v zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla pre držiteľa povolenia na rozvod tepla rovnako ekonomicky efektívna ako odber tepla z iných zariadení na výrobu tepla.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu tepla a na vymedzenom území vyrába teplo z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
(3)
Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla s projektovanou ročnou potrebou tepla vyššou ako 30 MWh a dodávateľ na tomto vymedzenom území dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom, musí sa projektovaná ročná potreba tepla prednostne pokryť od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
43.
Nadpis § 22 znie:
„Neoprávnený odber tepla a zásah do sústavy tepelných zariadení“.
44.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zásah do sústavy tepelných zariadení je možné vykonať len so súhlasom jej prevádzkovateľa alebo dodávateľa tepla.“.
45.
V § 28 ods. 1 a ods. 3 písm. a) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
46.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zabezpečuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 4 ods. 5.“.
47.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Na konanie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
48.
V § 31 písmená b) a c) znejú:
„b)
aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní obecným zastupiteľstvom schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplní do územno-plánovacej dokumentácie obce postupom podľa osobitného zákona,13)
c)
rozhoduje20a) o vydaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná rozhodnúť20a) o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za zriadenie zákonného vecného bremena a za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme za podmienok podľa § 10 ods. 6, 9 a 12 a na primeranú jednorazovú náhradu za užívanie časti sústavy tepelných zariadení tvoriacej verejný rozvod tepla, ktorej je vlastníkom,“ .“.
50.
V § 35 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 10 ods. 16, § 11 ods. 1, § 12 ods. 9, § 15 ods. 1 písm. b) a c), § 15 ods. 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2 a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,“.
51.
V § 35 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
od 16,50 eur do 3 300 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 17 ods. 3 a 4, § 18 ods. 4, 6 a 7, § 26 ods. 2 a § 33 ods. 3.“.
52.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
53.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)
Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike vydané pred 1. májom 2014 ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami ustanovenými podľa doterajších predpisov.
(2)
Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred 1. májom 2014, zostávajú nedotknuté, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti nemožno priznať, ak lehota na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa doterajších predpisov uplynula. Lehota na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu pri zákonných vecných bremenách zodpovedajúcich oprávneniam podľa § 10 ods. 1 písm. d) a e) začína plynúť odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností len pri zákonných vecných bremenách, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Na počítanie lehôt na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu, ktoré začali plynúť podľa doterajších predpisov sa použijú doterajšie predpisy. Konania vo veci nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme a nároku na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena začaté pred 1. májom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4)
Právnické osoby, ktoré začali vykonávať činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. b) a osoby, ktoré začali vykonávať činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) pred 1. májom 2014, sú povinné splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1 do 31. decembra 2014.“.
(5)
Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní zabezpečiť vykonanie činností podľa § 18 ods. 4 písm. a) najneskôr do 31. decembra 2016.
(6)
Ak v zmluve o dodávke a odbere tepla uzatvorenej do 1. mája 2014 nie je dohodnutý termín podľa § 19 ods. 2 písm. m), dodávateľ do 31. júla 2014 písomne vyzve odberateľa, aby mu oznámil množstvo objednaného tepla na rok 2015. Neoznámenie množstva objednaného tepla na rok 2015 na písomnú výzvu dodávateľa je dôvodom na vypovedanie zmluvy o dodávke a odbere tepla.“.
54.
Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Záverečné ustanovenia
§ 38b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
55.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 657/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).“.
Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I tridsiateho prvého bodu a tridsiateho piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.