96/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
ZÁKON
z 20. marca 2013,
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. m) sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „alebo zabezpečuje“ a vypúšťajú sa slová „a pri začleňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51“.
3.
§ 5 až 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Samostatne zárobkovo činná osoba
(1)
Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu,4) ak nie je zamestnanec,
b)
prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)
c)
vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)
d)
vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)
e)
vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,
f)
vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.
(2)
Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.
§ 6
Uchádzač o zamestnanie
(1)
Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý
a)
nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,
b)
nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
c)
neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
d)
nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.
(2)
Uchádzač o zamestnanie môže
a)
vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo
b)
poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,13b) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
(3)
Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.
§ 7
Záujemca o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie.
§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a)
občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b)
občan starší ako 50 rokov veku,
c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d)
občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,13c)
e)
občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
f)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,13e)
g)
občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,13f)
h)
občan so zdravotným postihnutím.
(2)
Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 a 13a až 13f znejú:
„9)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
12)
Deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
13a)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13b)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
13c)
§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13d)
§ 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.
13e)
§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.
13f)
§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab sa vypúšťajú.
4.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, alebo projektu alebo programu zameraného na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov ohrozených prepúšťaním.“.
5.
V § 12 písmená g) a h) znejú:
„g)
poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov alebo realizovať projekty a programy financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu podľa § 54,
h)
vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, a kontrolovať ich dodržiavanie,“.
6.
V § 12 písm. i) sa slová „podľa § 50b, § 53c, § 57a a 65b“ nahrádzajú slovami „podľa § 50b a 65b“.
7.
V § 12 písm. l) prvom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2“.
8.
V § 12 písmeno n) znie:
„n)
vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, riadiť a usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,“.
9.
V § 12 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u) a v), ktoré znejú:
„u)
vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ministerstvu správu o tomto vyhodnotení do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka,
v)
zverejňovať na svojom webovom sídle
1.
register agentúr dočasného zamestnávania,
2.
register sociálnych podnikov,
3.
zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,
4.
register agentúr podporovaného zamestnávania,“.
Doterajšie písmená u) až ae) sa označujú ako písmená w) až ag).
10.
V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
rozhodovať o
1.
nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a ods. 2,
2.
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,
3.
udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu18c) zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,
4.
uložení pokuty,
5.
uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:
„18c)
§ 66 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 50 zákona č. 400/2009 Z. z.“.
11.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až i), ktoré znejú:
„f)
zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
g)
vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. h) až n) a písomne mu oznamovať jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
h)
predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, schvaľovať na základe kladného posudku podľa § 18 poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zasielať žiadateľom, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejňovať informácie o schválených a neschválených príspevkoch podľa tohto zákona vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle,
i)
kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,“.
Doterajšie písmená f) až ai) sa označujú ako písmená j) až am).
12.
V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „§ 32 ods. 5, § 45, § 53c a § 54“ nahrádzajú slovami „§ 44 a 54“.
13.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno z).
Doterajšie písmená aa) až am) sa označujú ako písmená z) až al).
14.
V § 13 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom, poskytovať im informácie o možnostiach zamestnania v zahraničí a informácie o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie,“.
15.
V § 13 ods. 1 písm. ak) sa na konci pripájajú tieto slová: „vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode za uplynulý kalendárny rok a predkladať ústrediu správu o tomto vyhodnotení do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,“.
16.
V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode,“.
17.
V § 15 ods. 1 sa slová „jeho kvalifikáciu“ nahrádzajú slovami „niektorú z jeho kvalifikácií“.
18.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad vo svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).“.
19.
V § 16 ods. 2 sa slová „desať členov“ nahrádzajú slovami „11 členov“, slová „dvoch zástupcov úradu“ sa nahrádzajú slovami „troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu“.
20.
V § 16 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
21.
V § 16 ods. 10 sa slová „podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok“ nahrádzajú slovami „najmenej raz za mesiac“.
22.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Pôsobnosť výboru
(1)
Do pôsobnosti výboru patrí
a)
schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad),
b)
posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
c)
odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
(2)
Výbor pri výkone svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. b) uplatňuje a dodržiava zásady použitia finančných prostriedkov na aktívne opatrenia na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, podľa § 12 písm. h).
(3)
Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe
a)
priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b)
priorít a úloh určených ústredím,
c)
priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
d)
požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.
(4)
Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6.“.
23.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.“.
24.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.
25.
V § 20 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „ústrediu od“.
26.
Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20b
Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti
(1)
Na účely tohto zákona kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý určil ošetrujúci lekár, je zisťovanie prítomnosti uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v mieste jeho trvalého pobytu alebo v mieste jeho predpokladaného pobytu. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti organizuje posudkový lekár a vykonáva určený zamestnanec úradu.
(2)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva so zreteľom na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, jej opakovanie a iné závažné skutočnosti.
(3)
Určený zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti povinný preukázať uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie tejto kontroly.
(4)
Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti určený zamestnanec úradu spolupracuje s ošetrujúcim lekárom.“.
27.
V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú písmená f) až h).
Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 24 sa vypúšťajú.
28.
V § 22 ods. 7 písm. f) sa nad slovom „azyl“ vypúšťa odkaz „13b)“.
29.
V § 22 ods. 7 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až k), ktoré znejú:
„h)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
i)
ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,27a)
j)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,27b)
k)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,27c)“.
Doterajšie písmená h) až t) sa označujú ako písmená l) až x).
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:
„27a)
§ 59 ods. 4 a 6 zákona č. 404/2011 Z. z.
27b)
§ 58 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
27c)
§ 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
30.
V § 25 ods. 1 a 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „9)“.
31.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.“.
32.
V § 25 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
33.
V § 25 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „v zahraničí“.
34.
V § 25 ods. 4 písm. a) celom texte sa vypúšťa slovo „zahraničného“.
35.
V § 25 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).
36.
V § 27 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „9)“.
37.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi35) na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.35a) Ak sa nepreukáže inak, za dočasné pridelenie podľa prvej vety sa považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu35b) pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, ak
a)
iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny,
b)
táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a
c)
ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:
„35a)
§ 5 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35b)
§ 58a zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
O dočasné pridelenie podľa odseku 1 nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s agentúrou dočasného zamestnávania alebo s agentúrami dočasného zamestnávania dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát s výnimkou dôvodu uvedeného v osobitnom predpise;35c) opätovné dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. V prípade podľa prvej vety zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:
„35c)
§ 48 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 29 ods. 4 celom texte sa slová „najmenej prvého“ nahrádzajú slovom „druhého“.
40.
V § 29 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má priznané postavenie sociálneho podniku podľa § 50b.“ a vypúšťa sa posledná veta.
41.
V § 29 ods. 6 sa slová „na základe návrhu podľa § 31 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 31 ods. 2“.
42.
V § 29 ods. 7 písm. c) sa slová „kraj, v ktorom“ nahrádzajú slovami „kraj alebo kraje, v ktorých“.
43.
V § 29 odsek 8 znie:
„(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania priloží
a)
projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
c)
účtovnú závierku za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť, preukazujúcu disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
d)
potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
e)
potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
f)
potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
g)
doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
h)
doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
i)
doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
j)
okruh spolupracujúcich subjektov.“.
44.
V § 29 ods. 9 písm. b) sa slová „kraj, v ktorom“ nahrádzajú slovami „kraj alebo kraje, v ktorých“.
45.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ústredie vedie register agentúr dočasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 9.“.
46.
V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, a predkladať ústrediu účtovnú závierku za uplynulý kalendárny rok preukazujúcu disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
47.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak agentúra dočasného zamestnávania
a)
neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b)
nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
c)
porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.“.
48.
V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.
49.
V § 31 ods. 3 písm. c) sa za slová „pracovnoprávnych predpisov“ vkladá čiarka a slová „predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,“.
50.
V § 31 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e)
zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 149 a 239 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi o zamestnanie a občanovi na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie,“.
52.
V § 32 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od jeho prijatia do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce.“.
53.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
54.
V § 32 ods. 3 písm. c) sa slová „sprostredkovanie dočasného zamestnávania, sprostredkovanie podporovaného zamestnávania alebo začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „alebo sprostredkovanie podporovaného zamestnávania“.
55.
V § 32 ods. 10 sa slová „sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne“ nahrádzajú slovami „sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne“.
56.
V § 32 ods. 12 písm. b) sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „zabezpečuje“.
57.
V § 32 ods. 12 písmeno d) znie:
„d)
poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
58.
V § 32 odseky 13 a 14 znejú:
„(13)
Cestovnými výdavkami podľa odseku 12 písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, a späť.
(14)
Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, ku ktorej priloží potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania alebo o účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie. Žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov.“.
59.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 písm. A.“.
60.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.“.
61.
V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A.“.
Doterajšie odseky 2 až 17 sa označujú ako odseky 3 až 18.
62.
V § 34 ods. 3 úvodnej vete sa slová „uchádzač o zamestnanie“ nahrádzajú slovom „občan“.
63.
V § 34 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
64.
V § 34 odsek 5 znie:
„(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.“.
65.
V § 34 ods. 6 sa vypúšťajú slová „najmenej raz za kalendárny mesiac“.
66.
V § 34 odsek 8 znie:
„(8)
Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.“.
67.
V § 34 ods. 9 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a vypúšťajú sa slová „na účely plnenia povinností podľa odsekov 5 a 7“.
68.
V § 34 ods. 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
69.
V § 34 ods. 11 a 12 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.
70.
V § 34 ods. 14 písm. f) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
71.
V § 34 ods. 14 písmeno g) znie:
„g)
nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,“.
72.
V § 34 ods. 14 písm. h) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.
73.
V § 34 sa odsek 14 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku 2.“.
74.
V § 34 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“ a slová „odsekov 5 a 7“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.
75.
V § 34 ods. 17 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.
76.
V § 34 ods. 18 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „šiestich“.
77.
V § 35 ods. 1 sa slová „strednej škole37)“ nahrádzajú slovami „strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole37) (ďalej len „stredná škola“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
78.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
79.
V § 35a ods. 1 sa slová „odborné zručnosti a praktické skúsenosti“ nahrádzajú slovami „odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti“.
80.
V § 35a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zástupcami vzdelávacích inštitúcií“.
81.
V § 35a ods. 3 sa slová „národnej sústavy kvalifikácií“ nahrádzajú slovami „systémového riešenia prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania na základe národnej sústavy kvalifikácií“.
82.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1)
Na zabezpečenie tvorby a aktualizácie národnej sústavy povolaní podľa § 35a ods. 2 zriaďuje ministerstvo alianciu sektorových rád (ďalej len „aliancia“). Zloženie aliancie, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania aliancie upraví štatút aliancie.
(2)
Do pôsobnosti aliancie patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva a hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.
(3)
Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upraví štatút sektorovej rady.
(4)
Do pôsobnosti sektorovej rady patrí najmä aktualizovanie informačného systému podľa § 35a ods. 1, určovanie požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvorenie predpokladov na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.“.
83.
V § 36 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,“.
84.
V § 36 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,“.
Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená d) až p).
85.
V § 36 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 14 až 17“ nahrádzajú slovami „ods. 15 až 18“.
86.
V § 36 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu13) okrem pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods. 2,“.
87.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
1.
pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
2.
boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
s)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a).“.
88.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
89.
V § 36 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v členskom štáte Európskej únie alebo“.
90.
V § 36 odsek 3 znie:
„(3)
V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
91.
V § 36 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „odseku 2 písm. c) a“ a slová „písm. a) až c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až e) a h)“.
92.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia“.
93.
V § 36 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje osobnú starostlivosť, ošetrovanie alebo sprevádzanie; písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o začatí osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá uchádzač o zamestnanie do troch pracovných dní odo dňa vystavenia písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia, písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá uchádzač o zamestnanie nasledujúci pracovný deň po skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania a doklad o sprevádzaní predkladá uchádzač o zamestnanie nasledujúci pracovný deň po skončení sprevádzania,
e)
iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad.“.
94.
V § 36 ods. 5 úvodnej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
95.
V § 36 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,“.
96.
V § 36 ods. 5 písm. d) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)“.
97.
V § 36 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 8 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)“.
98.
V § 36 ods. 5 písm. f) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 6“.
99.
V § 36 ods. 5 písm. h) sa slová „ods. 16 alebo 17“ nahrádzajú slovami „ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)“.
100.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. A.“.
101.
V § 40 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia voľných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. B.“.
102.
V § 41 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia zamestnávateľov obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. C.“.
103.
§ 41a vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov obsahuje osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. D.“.
104.
V § 42 ods. 1 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „zabezpečuje“.
105.
V § 42 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Informačné a poradenské služby podľa odsekov 4 až 6 sa poskytujú aj žiakom a ich zákonným zástupcom; žiakom sa tieto služby môžu poskytovať v školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie37) alebo na mieste určenom úradom.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
106.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi uchádzača o zamestnanie a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu uchádzača o zamestnanie
a)
zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností uchádzača o zamestnanie a zhodnotením jeho kompetencií,
b)
vypracovaním individuálneho akčného plánu podľa odseku 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
c)
diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,
d)
vytvorením osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.“.
107.
V § 43 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Odborné poradenské služby môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.
(5)
Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (ďalej len „individuálny akčný plán“). Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.“.
108.
V § 43 ods. 6 prvá veta znie: „Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov uvedených v odseku 2 písm. a), c) a d) určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce.“.
109.
V § 43 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 11.
110.
V § 43 ods. 7 prvá veta znie: „Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti9) (ďalej len „dodávateľ odborných poradenských služieb“).“ a v druhej vete sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „9)“.
111.
V § 43 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 10.
(9)
Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiada písomne. Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo osoby podľa osobitného predpisu,45) tento príspevok sa poskytne len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
112.
V § 43 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z vážnych osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas odborných poradenských služieb, prerušiť tieto odborné poradenské služby alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
113.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností uchádzača o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.
(2)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov39) a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu;45a) to sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.
(3)
Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade
a)
teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,
b)
prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,
c)
prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie,
d)
kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje
a)
ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a
b)
zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(5)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa osobitných predpisov45b) a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.
(6)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môže zabezpečiť aj uchádzač o zamestnanie z vlastnej iniciatívy po splnení podmienok podľa § 46 ods. 7.
(7)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje
a)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti podľa osobitného predpisu,45c)
b)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,45d) odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré uchádzač o zamestnanie získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
c)
vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,
d)
vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov.
(8)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 7 možno vzájomne kombinovať a realizovať aj ako národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(9)
Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje úrad v spolupráci s orgánmi štátnej správy, so zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií, so zamestnávateľmi, so samosprávnymi krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45d znejú:
„45a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b)
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45c)
§ 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45d)
§ 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z.“.
114.
§ 45 sa vypúšťa.
115.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade
a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.
(2)
Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 44 ods. 7 je súčasťou odborných poradenských služieb alebo súčasťou individuálneho akčného plánu, ak je vypracovaný.
(3)
Ústredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom. Ústredie a úrad zabezpečujú vypracovanie projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie na účely doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia ich odborných vedomostí, zručností a schopností tak, aby spĺňali požiadavky na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu na trhu práce. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo s úradom.
(4)
Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi
a)
úradom a uchádzačom o zamestnanie,
b)
úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
c)
úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(5)
Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa odseku 13.
(6)
Náhradu výdavkov podľa odseku 5 a príspevok podľa odseku 10 úrad uhrádza uchádzačovi o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 12.
(7)
Úrad môže občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré si zabezpečil z vlastnej iniciatívy na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 12, vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo podľa § 57, poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100 % oprávnených nákladov podľa § 48, najviac v sume 600 eur. Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je
a)
pracovná zmluva uzatvorená najmenej na šesť mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré vzniklo po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti vykonávanej v rámci zamestnania, do ktorého nastúpil, alebo s prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(8)
Občan môže požiadať o príspevok podľa odseku 7 najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(9)
Úrad príspevok podľa odseku 7 neposkytne, ak
a)
môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 1,
b)
zabezpečil uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré si uchádzač o zamestnanie zabezpečil z vlastnej iniciatívy,
c)
bol občanovi príspevok podľa odseku 7 poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.
(10)
Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiada písomne. Príspevok podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m). Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo osoby podľa osobitného predpisu,45) tento príspevok sa poskytne len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.
(11)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 10 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.9)
(12)
Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a uchádzačom o zamestnanie obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
c)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,
e)
spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce úradom,
f)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
g)
podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, výdavkov na ubytovanie a stravného a podrobnosti o poskytnutí príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, spôsob a termín ich poskytnutia, ak ich poskytuje úrad,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že úradu uhradí náklady vynaložené na jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí bez vážnych dôvodov podľa odseku 14,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
c)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,
e)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
f)
cenovú ponuku na úhradu nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5 na jedného účastníka,
g)
počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m),
h)
celkovú cenovú ponuku nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ktorú úrad uhradí alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyplatí,
i)
spôsob a termíny úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5,
j)
spôsob a termíny poskytovania alebo vyplácania úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ak sa na úhrade týchto nákladov alebo výdavkov úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(14)
Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z vážnych osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(15)
Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)“.
116.
V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „uchádzača o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcu o zamestnanie“.
117.
V § 48 ods. 1 písm. a) sa slovo „zdravotné“ nahrádza slovami „povinné verejné zdravotné“ a slovo „príspevku“ sa nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
118.
V § 48 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo záujemcu o zamestnanie“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
119.
V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
120.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmena h) a i).
121.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46d sa citácia „§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.“.
122.
V § 48a ods. 1 celom texte sa za slovami „uchádzača o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcu o zamestnanie“ a za slovami „uchádzačom o zamestnanie“ sa vypúšťa čiarka a slová „záujemcom o zamestnanie“.
123.
V § 48a ods. 2 celom texte sa za slovami „uchádzačom o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcom o zamestnanie“.
124.
§ 48b a 48c sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46e sa vypúšťa.
125.
§ 49 vrátane nadpisu znie:
㤠49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 alebo ktorému je poskytovaný príspevok podľa § 60.
(2)
Výška príspevku je
a)
v bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý je podkladom na posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(4)
Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.
(5)
Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 6 písm. d) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení prvej správy podľa odseku 6 písm. i) po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.
(6)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)
Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti pre uchádzača o zamestnanie, ktorý sa pripravuje na začatie jej prevádzkovania. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti je aj vypracovanie podnikateľského zámeru.
(8)
Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť; to sa nevzťahuje na občana, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.
(9)
Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.
(10)
Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov.“.
126.
§ 49a sa vypúšťa.
127.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50j, § 56a a 60.
(2)
Mesačná výška príspevku je
a)
v bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku podľa odseku 2 zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.
(4)
Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.
(5)
Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46)
(6)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
(7)
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)
(8)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času,
d)
dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
f)
podmienky poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok zamestnávateľa zachovať podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku 4,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b sa vypúšťa.
128.
§ 50a sa vypúšťa.
129.
Nadpis nad § 50b znie: „Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku“.
130.
V § 50b ods. 4 sa slová „odsekoch 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Ústredie neprizná postavenie sociálneho podniku právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má vydané povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29.“.
131.
V § 50b ods. 7 písm. b) sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3“.
132.
§ 50c a 50i sa vypúšťajú.
133.
§ 50j vrátane nadpisu znie:
㤠50j
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi podľa odseku 2, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) a d) vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 56a a 60.
(2)
Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je
a)
obec alebo samosprávny kraj,
b)
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.
(3)
Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru podľa odseku 1.
(5)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
(6)
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)
(7)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa odseku 1 prijatých do pracovného pomeru na určitú dobu,
d)
dátum vzniku pracovného pomeru na určitú dobu a dohodnutú dobu trvania pracovného pomeru na určitú dobu,
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa odseku 1,
f)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 57 sa vypúšťajú.
134.
Za § 50j sa vkladá § 50k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50k
Príspevok na podporu udržania pracovných miest
(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov,50) na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje zamestnávateľovi, ak to ustanovuje osobitný predpis,58) a na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 56a a 60.
(2)
Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50) najviac 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so zástupcami zamestnancov,50) realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia.
(4)
Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 60 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.
(5)
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)
(6)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia a dátum skončenia podpory udržania pracovných miest,
c)
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d)
výšku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50)
e)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
g)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
135.
V § 51 odsek 1 znie:
„(1)
Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.39)“.
136.
V § 51 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
137.
V § 51 ods. 2 sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovami „môže vykonávať“ a slová „v určenej dĺžke“ sa nahrádzajú slovami „najmenej jeden mesiac“.
138.
V § 51 ods. 4 prvá veta znie: „Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe; paušálny príspevok sa kráti za dni voľna podľa odseku 6 a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu podľa odseku 8 písm. d).“.
139.
V § 51 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
140.
V § 51 ods. 7 písm. h) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
141.
V § 51 ods. 8 úvodnej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
142.
V § 52a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa prvej vety úrad poskytne, ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 9.“.
143.
V § 52a ods. 4 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovami „môže poskytnúť“.
144.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Príspevok na dochádzku za prácou
(1)
Úrad poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Príspevok sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.
(2)
Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania.
(3)
Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce.
(4)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.“.
145.
§ 53c sa vypúšťa.
146.
§ 54 vrátane nadpisu znie:
㤠54
Projekty a programy
(1)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj
a)
národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad,
d)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba,
e)
pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,
f)
pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad.
(2)
Projekty a programy podľa odseku 1 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov.
(3)
Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa tohto zákona.“.
147.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.
(2)
Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, po splnení povinností podľa odseku 5 doloží úradu rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.60)
(3)
Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona.
(4)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.
(5)
O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.
(6)
Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe jej písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná
a)
zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
b)
viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c)
oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
d)
oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.
(8)
Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. C. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk ústredie a úrad zverejňuje a polročne aktualizuje na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
„60)
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
148.
§ 55a až 55c sa vypúšťajú.
149.
V § 56 odseky 1 až 6 znejú:
„(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.
(2)
Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta podľa prvej vety sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko podľa odseku 1.
(3)
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je
a)
v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 2; tieto doklady je zamestnávateľ povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(5)
Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov.
(6)
Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa sa vypúšťa.
150.
V § 56 ods. 7 sa nad slovom „nadbytočnosti“ odkaz „49b“ nahrádza odkazom „46“.
151.
V § 56 ods. 9 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje“.
152.
V § 56a odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov podľa § 63 ods. 3 a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j a 50k.
(2)
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca podľa odseku 1, najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku sú údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov a o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, štvrťročne kumulatívne od začiatku roka. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou. Príspevok sa poskytuje štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich úhradu preddavku na poistné, poistného a povinných príspevkov podľa odseku 2, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka.“.
153.
V § 56a ods. 4 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje“.
154.
V § 56a ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „maximálnu“.
155.
V § 56a ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
156.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)
Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, a na úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49.
(2)
Výška príspevku je
a)
v bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer podľa odseku 6.
(4)
Úrad poskytne najviac 30 % výšky príspevku podľa odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 1; tieto doklady je občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
(5)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
e)
obdobie, počas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)
Úrad zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na základe písomnej žiadosti absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(7)
Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť; to sa nevzťahuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.
(8)
Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.
(9)
Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov.“.
157.
§ 57a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60ab a 60ac sa vypúšťajú.
158.
V § 58 ods. 12 písmeno c) znie:
„c)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.“.
159.
V § 58 ods. 15 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.
160.
V § 58 ods. 15 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
161.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ústredie vedie register agentúr podporovaného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 10.“.
162.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“), ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.“.
163.
V § 59 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
164.
V § 59 ods. 4 úvodnej vete sa slová „vo výške 90 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 70 %“.
165.
V § 59 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
166.
V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.“.
167.
V § 59 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
168.
V § 59 ods. 6 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje“.
169.
V § 59 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
170.
V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,“.
171.
V § 60 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,“.
172.
V § 60 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času“.
173.
V § 60 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.“.
174.
V § 60 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím, na ktorého sa príspevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti výšky podľa odseku 6.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
175.
V § 60 ods. 8 sa slová „do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada“ nahrádzajú slovami „do 60 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku“.
176.
V § 63 ods. 3 druhá veta znie: „Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, colníci a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných predpisov,60b) a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.61)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60b a 61 znejú:
„60b)
Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.“.
177.
V § 64 ods. 2 až 4 sa slová „pracoviskom alebo občanom“ nahrádzajú slovami „pracoviskom zriadeným občanom“.
178.
V § 64 ods. 8 sa za slová „dielňa alebo“ vkladajú slová „chránené pracovisko, ktoré zriadil“.
179.
V § 65b sa slová „§ 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 52, § 52a, § 53a, § 53b, § 53c, § 53d, § 54, § 55a, § 56, § 56a, § 57, § 57a“ nahrádzajú slovami „§ 50, § 50j, § 50k, § 51, § 52, § 52a, § 53, § 53a, § 53b, § 53d, § 54, § 56, § 56a, § 57“.
180.
Nadpis desiatej časti znie: „Evidencia údajov a pohľadávok“.
181.
§ 66 sa vypúšťa.
182.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov
(1)
Ústredie je prevádzkovateľom22) centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti.
(2)
Úrad je prevádzkovateľom22) informačného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 do centrálneho informačného systému ústredia.
(3)
Ministerstvo je prevádzkovateľom22) informačného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 zo svojho centrálneho informačného systému na analytické účely a na štatistické účely.
(4)
Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnávateľov, štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov so zdravotným postihnutím a voľných pracovných miest, na účely poskytovania služieb zamestnanosti podľa tohto zákona, na analytické účely a na štatistické účely spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.22) Ústredie a úrad spracúvajú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 na účel vytvorenia ich elektronického obrazu a ich evidencie v elektronickom registratúrnom systéme ústredia a úradu kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií.
(5)
Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.
(6)
Sociálna poisťovňa na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. E.
(7)
Inšpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu
a)
oznámenie o zistení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo organizácie a dátum zistenia nelegálneho zamestnávania,
b)
zoznam všetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávateľa podľa písmena a), ktorý obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu fyzickej osoby a dátum zistenia nelegálnej práce.
(8)
Ústav informácií a prognóz školstva na účely tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. F.
(9)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje ústrediu na účely tohto zákona osobné údaje z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. G.
(10)
Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje zo živnostenského registra v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. H.
(11)
Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.
(12)
Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13b)
(13)
Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce a aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(14)
Úrad môže štatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.“.
183.
V § 68 ods. 8 sa slová „§ 19 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 20b“.
184.
§ 69 znie:
㤠69
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g),
b)
sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d),
c)
podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie a formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 35 a § 36,
d)
podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,
e)
podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest podľa § 40,
f)
výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10,
g)
podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,
h)
podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo jeho odstúpenia od dohody podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14,
i)
výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53,
j)
podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.“.
185.
V § 70 ods. 1 sa slová „ac) a ad)“ nahrádzajú slovami „ae) a af)“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
186.
V § 70 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
ak pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka konania, bol neúspešný a doručovateľ písomnosť vrátil ako nedoručiteľnú z dôvodu, že pobyt adresáta je neznámy alebo sa v mieste doručenia nezdržuje, považuje sa zásielka za doručenú dňom jej doručenia späť úradu,“.
187.
V § 70 odsek 6 znie:
„(6)
Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4 a 7, § 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 52a, § 53b, § 53d, § 56, § 56a a 57 nie je právny nárok.“.
188.
V § 70 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu36)“.
189.
V § 70 ods. 7 písm. b) sa slovo „zdravotné“ nahrádza slovami „povinné verejné zdravotné“ a slovo „príspevku“ sa nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
190.
V § 70 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
skutočnosť, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.“.
191.
V § 70 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo záujemcovi o zamestnanie“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „47“ nahrádza odkazom „63aaa“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63aaa znie:
„63aaa)
Zákon č. 568/2009 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 sa vypúšťa.
192.
V § 70 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie, v ktorom bola uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Počas poskytovania príspevku sa neprihliada na zmenu výšky priemernej mzdy podľa § 49 ods. 4.
(12)
Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona vyhotovené elektronicky s použitím informačného systému možno vydať v medzinárodnej abecede s predtlačeným odtlačkom pečiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
193.
V § 70 ods. 13 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
194.
Za § 72s sa vkladá § 72t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)
Konanie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a konanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie začaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(2)
Ustanovenie § 72d ods. 2 sa od 1. mája 2013 neuplatní. Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2013 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 a ktorá
a)
nemá skončené vysokoškolské vzdelanie, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2020,
b)
do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, môže uvedenú činnosť vykonávať až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019, a ak začne do 31. decembra 2019 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2024,
c)
má skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ale nemá skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2019, a ak začne do 31. decembra 2019 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2024.
(3)
Pri poskytovaní náhrady časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 8 účinného do 30. apríla 2013 na základe žiadosti podanej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(4)
Pri poskytovaní dávky podľa § 48b účinného do 30. apríla 2013, na ktorú vznikol uchádzačovi o zamestnanie alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, nárok pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Konanie o priznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky podľa § 48b začaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(5)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované uchádzačovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. májom 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa § 46 ods. 4, 6 a 9 účinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(6)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované záujemcovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. májom 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov záujemcovi o zamestnanie podľa § 46 ods. 5, 7 a 9 účinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(7)
Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 50i, § 50j, § 51, § 52a, § 55a, § 56, § 56a, § 57, § 57a a 59 účinných do 30. apríla 2013, ktorá bola uzatvorená pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(8)
Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 na základe žiadosti podanej pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(9)
Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa považuje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, až kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2014.
(10)
Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.
(11)
Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za celý rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona.“.
195.
Pred prílohu sa vkladajú prílohy č. 1 až 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA
A.
Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 obsahuje tieto osobné údaje:
a)
identifikačné údaje, a to
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
adresa trvalého pobytu,
3.
adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie,
4.
rodné číslo,
5.
dátum a miesto narodenia,
6.
dátum úmrtia,
7.
pohlavie,
8.
číslo občianskeho preukazu,
9.
štátne občianstvo,
10.
národnosť,
11.
rodinný stav,
12.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),
13.
bankové spojenie,
14.
zdravotná poisťovňa,
b)
údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to
1.
dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor, dátum začatia a dátum skončenia štúdia, spôsob skončenia štúdia,
2.
jazykové znalosti,
3.
vodičské oprávnenie,
4.
platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,
5.
znalosti a zručnosti,
c)
údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to
1.
názov zamestnávateľa,
2.
vykonávané zamestnanie,
3.
dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
4.
dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
5.
výška príjmu,
d)
údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to
1.
druh postihnutia,
2.
úroveň zdravotného postihnutia,
3.
miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,
4.
zdravotné obmedzenie,
5.
obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,
e)
údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,
2.
údaje o manželke alebo manželovi - meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť zamestnania,
f)
informácie o dávke v nezamestnanosti, a to
1.
vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,
2.
dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,
3.
výška dávky v nezamestnanosti,
g)
údaje o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to
1.
dátum podania žiadosti,
2.
dátum vzniku a zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
3.
dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,
h)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
B.
Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:
a)
názov zamestnania,
b)
dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,
c)
miesto výkonu práce,
d)
forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
e)
zmennosť, úväzok,
f)
pracovný čas,
g)
sezónnosť,
h)
predpokladané mzdové ohodnotenie,
i)
forma mzdy,
j)
kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,
k)
požadované vedomosti a zručnosti.
C.
Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa § 55 obsahuje tieto údaje:
a)
názov a právna forma,
b)
identifikačné číslo alebo iný identifikátor,
c)
sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
f)
počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,
g)
dátum založenia, dátum zrušenia,
h)
druh vlastníctva,
i)
typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),
j)
oblasti podnikania,
k)
bankové spojenie.
D.
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov podľa § 41a obsahuje tieto údaje:
a)
osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov, a to
1.
identifikátor,
2.
meno, priezvisko a titul,
3.
číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
4.
adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,
5.
dátum narodenia,
6.
pohlavie,
7.
národnosť,
8.
štátne občianstvo,
9.
rodinný stav,
10.
kontaktné údaje,
11.
bankové spojenie,
b)
údaje o zamestnávateľovi, mieste a druhu vykonávanej práce, a to
1.
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,
2.
druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
3.
miesto výkonu práce,
4.
druh vykonávanej práce,
5.
vykonávané zamestnanie,
6.
obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,
7.
obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo.
E.
Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu
a)
údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to
1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
2.
meno a priezvisko,
3.
začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,
4.
výška dávky v nezamestnanosti,
b)
údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to
1.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
2.
typ poistenia fyzickej osoby,
3.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
c)
údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzača o zamestnanie, a to
1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
4.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
d)
údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to
1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
4.
dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
5.
suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
e)
údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na vek, a to
1.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2.
meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3.
typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,
4.
percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) uchádzača o zamestnanie.
F.
Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl:
a)
rodné číslo žiaka alebo študenta,
b)
dátum narodenia žiaka alebo študenta,
c)
meno a priezvisko žiaka alebo študenta,
d)
miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,
e)
názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,
f)
dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,
g)
typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,
h)
forma štúdia žiaka alebo študenta,
i)
ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,
j)
dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,
k)
kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,
l)
študijný odbor absolventa,
m)
druh štúdia absolventa.
G.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje z centrálneho registra poistencov:
a)
číslo pobočky zdravotnej poisťovne,
b)
identifikátor poistenca
c)
rodné číslo poistenca,
d)
meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,
e)
dátum narodenia poistenca,
f)
miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.
H.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo živnostenského registra:
a)
obchodné meno fyzickej osoby,
b)
identifikačné číslo fyzickej osoby,
c)
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,
d)
deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,
e)
predmet činnosti fyzickej osoby.
Príloha č. 2 k zákonu č. 5/2004 Z. z.
ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA
A.
Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:
a)
fotokópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
b)
fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)
d)
fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,
e)
potvrdenie o ukončení školy,
f)
čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
g)
doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
i)
právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,
j)
rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom.
B.
Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:
a)
rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14) ak občan uvedený doklad má vydaný,
b)
rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14)
c)
právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
d)
fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
e)
fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.
Príloha č. 3 k zákonu č. 5/2004 Z. z.
ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA
Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:
a)
doklady uvedené v prílohe č. 2,
b)
všetky žiadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,
c)
vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,
d)
zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzťahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
e)
oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
f)
potvrdenie o výške príjmu zo zárobkovej činnosti,
g)
potvrdenie o hľadaní zamestnania,
h)
vyjadrenia zamestnávateľov,
i)
nahlášky voľných pracovných miest,
j)
doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti,
k)
rozhodnutie o dôchodkoch,
l)
dokumenty o skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
m)
čestné vyhlásenia,
n)
bankové výpisy,
o)
mesačné výkazy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
p)
ročné výkazy o plnení povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím,
r)
dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzačmi o zamestnanie, úradom a záujemcami o zamestnanie a dokumenty vyplývajúce z týchto dohôd,
s)
potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce a iných inštitúcií vydané na účely tohto zákona,
t)
rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
u)
ďalšie doklady predložené ústrediu a úradu na účely tohto zákona.“.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65)
§ 75 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 94/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť položke 150a písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „a agentúry dočasného zamestnávania“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150a vkladá položka 150b, ktorá znie:
Položka 150b
a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
  1. fyzickú osobu ..... 500 eur
  2. právnickú osobu ..... 1000 eur
b) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
  1. fyzickú osobu ..... 250 eur
  2. právnickú osobu ..... 500 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania 5 eur“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 184 ods. 5 posledná veta znie: „Písomné oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti.“.
Čl. IV
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 393/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písm. m) sa vypúšťajú slová „náhrada časti cestovných výdavkov a“.
2.
V § 5 ods. 4 písmená n) a o) znejú:
„n)
náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečujú odborné poradenské služby podľa osobitného predpisu,13b)
o)
náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa osobitného predpisu,13c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:
„13b)
§ 43 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13c)
§ 46 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13d a 13e znejú:
„13d)
§ 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13e)
§ 51 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú písmená s) až u).
Doterajšie písmená v) až ai) sa označujú ako písmená s) až af).
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ea až 13ec sa vypúšťajú.
5.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno af).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13n sa vypúšťa.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20a sa citácia „§ 34 ods. 13 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
§ 9 sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a) alebo
d)
v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 585/2004 Z. z., zákonom č. 614/2004 Z. z., zákonom č. 1/2005 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 528/2005 Z. z., zákonom č. 573/2005 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 693/2006 Z. z., zákonom č. 561/2007 Z. z., zákonom č. 139/2008 Z. z., zákonom č. 233/2008 Z. z., zákonom č. 263/2008 Z. z., zákonom č. 460/2008 Z. z., zákonom č. 562/2008 Z. z., zákonom č. 49/2009 Z. z., zákonom č. 108/2009 Z. z., zákonom č. 266/2009 Z. z., zákonom č. 463/2009 Z. z., zákonom č. 594/2009 Z. z., zákonom č. 52/2010 Z. z., zákonom č. 136/2010 Z. z., zákonom č. 373/2010 Z. z., zákonom č. 120/2011 Z. z., zákonom č. 223/2011 Z. z., zákonom č. 231/2011 Z. z., zákonom č. 257/2011 Z. z., zákonom č. 468/2011 Z. z., zákonom č. 324/2012 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.