90/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. apríla 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 38 ods. 12, § 47 ods. 6, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 63 ods. 4, § 65 ods. 6, § 68 ods. 3, § 73 ods. 12, § 82 ods. 6, § 95 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z., vyhlášky č. 355/2011 Z. z. a vyhlášky č. 2/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 2 písm. d), § 18 ods. 2 písm. d) a § 25 ods. 2 písm. c) sa slová „kópia časti projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „odborný posudok“.
2.
§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia.“.
3.
V § 4 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“.
4.
§ 11 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia.“.
5.
V § 11 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“.
6.
V § 18 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“.
7.
V § 25 ods. 5 písmeno i) znie:
„i)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.“.
8.
V § 34 ods. 3 slová „podľa odseku 2 písm. d) až l) a s)“ znejú „podľa odseku 2 písm. d) až l), s) a t)“.
9.
V § 44 ods. 1 písm. j), § 63 ods. 1 písm. i), § 82 ods. 1 písm. i) a § 101 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou“.
10.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobná komisia sa skladá z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.“.
11.
V § 46 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
12.
V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,“.
13.
V § 48 ods. 5 sa slová „v prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4a“.
14.
V § 49 ods. 9 sa slová „vstupom vozidla na kontrolnú linku“ nahrádzajú slovami „začatím vykonávania kontrolných úkonov na vozidle“.
15.
V § 60 ods. 1 písm. b) treťom a štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak technik emisnej kontroly získal tento rozsah osvedčenia pri základnom školení,“.
16.
V § 60 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 40 hodín teoretickej výučby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií a pri zážihovom motore s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu 25 hodín teoretickej výučby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním na“.
17.
V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle so zážihovým motorom a so zdokonaleným emisným systémom a pri vozidle so vznetovým motorom.“.
18.
V § 60 odsek 5 znie:
„(5)
Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej výučby, 2 hodín praktického výcviku a 1 hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 4 písm. a), c), f), h), i) a j).“.
19.
V § 62 ods. 5 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
20.
V § 62 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,“.
21.
V § 62 odsek 6 znie:
„(6)
Písomná časť skúšky trvá 45 minút okrem písomnej časti skúšky podľa odseku 5 písm. a) bodov 3 a 5, ktorá trvá 60 minút.“.
22.
V § 63 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobná komisia sa skladá z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.“.
23.
V § 67 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,“.
24.
V § 72 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slovo „predpísaným“ nahrádza slovom „aktuálnym“.
25.
V 72 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,“.
26.
V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného počítača.“.
27.
V § 72 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov; ak je pracovisko s dvoma kontrolnými linkami, postačuje ich vybavenie jedným prístrojom len v prípade, že linky sú od seba vzdialené najviac tri metre a nie sú oddelené stenou,“.
28.
V § 72 ods. 3 písm. a) sa za slová „informačného systému“ vkladajú slová „a aktuálnym schváleným softvérovým vybavením“.
29.
V § 72 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov,“.
30.
V 72 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,“.
31.
V § 82 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobná komisia sa skladá z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.“.
32.
V § 101 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobná komisia sa skladá z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby montáže plynových zariadení alebo nezávislí odborníci z praxe.“.
33.
Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2013
Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené technologickým vybavením podľa § 72 ods. 1 písm. m) od 1. mája 2014.“.
34.
V prílohe č. 3a sa prvý bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu stojaceho vozidla, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, a prislúchajúcou čítačkou čiarového kódu, ak sa na stanici technickej kontroly vykonávajú kontroly takýchto vozidiel.“.
35.
V prílohe č. 3a treťom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa vykonáva kontrola vozidla, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, zaznamenáva monitorovacie záznamové zariadenie začiatok vykonávania kontrolných úkonov na vozidle a ukončenie vykonávania kontrolných úkonov na vozidle.“.
36.
V prílohe č. 3a sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7. Zaznamenávanie začiatku a ukončenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, musí byť zabezpečené takto:
a) monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku vozidla stojaceho na mieste mimo kontrolnej linky určenom na kontrolu stojaceho vozidla,
b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu stojaceho vozidla; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej kontrole generuje automatizovaný informačný systém technických kontrol vozidiel,
c) snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie
1. evidenčného čísla, ak je na vozidle tabuľka s evidenčným číslom,
2. druhu vozidla,
3. farby vozidla,
4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,
d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.“.
Doterajší siedmy a ôsmy bod sa označujú ako ôsmy a deviaty bod.
37.
V prílohe č. 3a ôsmom bode sa v písmene a) slová „bodov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „bodov 4, 6 a 7“.
38.
V prílohe č. 4b sa pod tabuľku vkladá tento text: „Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú na vozidlá schválené na prepravu nebezpečných vecí a vozidlá, ktoré z technických dôvodov alebo iných dôvodov nemožno pristaviť na technickú kontrolu v zaťaženom stave (napríklad vozidlá na prepravu hydiny, uhynutých zvierat).“.
39.
Príloha č. 4c sa vypúšťa.
40.
V prílohe č. 7a druhom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za výstup z pracoviska emisnej kontroly sa považuje aj priestor medzi samotným priestorom pracoviska emisnej kontroly a výstupnou bránou.“.
41.
V prílohe č. 7a treťom bode písmeno b) znie:
„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej kontroly, časový interval medzi prečítaním čiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie byť viac ako 3 sekundy; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej emisnej kontrole generuje automatizovaný informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel,“.
42.
V prílohe č. 7a štvrtom bode písmeno b) znie:
„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej kontroly, časový interval medzi prečítaním čiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie byť viac ako 3 sekundy; čiarový kód sa zhoduje s čiarovým kódom uvedeným v bode 3 písm. b),“.
43.
V prílohe č. 9 prvý bod znie:
„(1) Prístroje na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli
a) Prístroje na báze vírivých prúdov schopné na princípe Barkhausenovho šumu nedeštruktívnym spôsobom analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené mechanickým alebo tepelným opracovaním v mieste vyznačenia VIN výrobcom, najmä mieru pnutia v kovovom materiáli pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla, a súčasne zmeny v hrúbke povlakovej vrstvy. Vykazované hodnoty musia byť závislé od veľkosti mechanického pnutia v materiáli a od jeho mikroštruktúry.
Ďalšie požiadavky:
1. zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
2. analyzovať mieru pnutia v kovovom materiáli v osi X, osi Y a zároveň hrúbku povlakovej vrstvy každého znaku VIN samostatne,
3. priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,
4. možnosť opakovane vykonať časť analýzy a celú analýzu,
5. zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,
6. riadiť merací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,
7. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným kontrolným počítačom - notebookom.
b) Prístroje založené na magnetoinduktívnej metóde schopné na princípe zmien magnetického toku nedeštruktívnym spôsobom analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené v mieste vyznačenia VIN čísla výrobcom, najmä zmenu v mikroštruktúre kovového materiálu pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla.
Ďalšie požiadavky:
1. zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
2. analyzovať zmenu mikroštruktúry v kovovom materiáli,
3. priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,
4. možnosť opakovane vykonať časť a celú analýzu,
5. zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,
6. riadiť proces analýzy riadiacim počítačom s obslužným programom,
7. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným kontrolným počítačom - notebookom.“.
44.
V prílohe č. 9 tretí bod znie:
„(3) Prístroje na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom načítaných hodnôt do kontrolného počítača
Prístroje schopné nedeštruktívnym spôsobom vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu konštrukcie vozidla pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením a pod.
Ďalšie požiadavky:
1. vyhodnocovať zmeny nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
2. vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením a pod.,
3. signalizovať zistené zmeny akusticky a/alebo vizuálne,
4. možnosť jednoduchej a rýchlej kalibrácie prístroja,
5. zaznamenať načítané hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,
6. načítať hodnoty zmeny kvality kovového materiálu na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla.“.
45.
V prílohe č. 9 piaty a šiesty bod znejú:
„(5) Mikrokamery s priamym záznamom do kontrolného počítača
Mikrokamery riadené výpočtovou technikou schopné vizuálne sprístupniť ťažko dostupné miesta na zistenie identifikačných znakov a stôp po dodatočnom opracovaní kontrolovaného miesta.
Ďalšie požiadavky:
1. riadiť a zobrazovať činnosť kamery výpočtovou technikou a obslužným programom,
2. schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach pomocou flexibilného držadla,
3. schopnosť zaznamenávať a ukladať obrazovú informáciu vo forme obrázkov na disk kontrolného počítača,
4. minimálne rozlíšenie uložených obrázkov 800 x 600 bodov, 16,7 mil. farieb,
5. schopnosť zobrazenia detailných zväčšenín - makrosnímky max. od 2 cm,
6. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným počítačom - notebookom.
(6) Digitálne fotoaparáty
Minimálne parametre:
1. 3 megapixel,
2. LCD zobrazovacia jednotka,
3. 3 x optické priblíženie,
4. 512 MB pamäťová karta,
5. interný blesk s možnosťou vypnutia,
6. makrorežim - makrosnímky max. od 10 cm.“.
46.
Príloha č. 9 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„(7) Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača
Mikroskop riadený výpočtovou technikou schopný vyhotoviť, zobraziť a zaznamenať makroskopické zväčšeniny detailov identifikátorov vozidiel.
Ďalšie požiadavky:
1. riadiť a zobrazovať činnosť mikroskopu kontrolným počítačom,
2. schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach,
3. schopnosť zaznamenávať obrazovú informáciu vo forme statických snímok a/alebo videa na disk kontrolného počítača,
4. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným počítačom - notebookom,
5. eliminácia odleskov od kovových a nekovových plôch,
6. možnosť vypínania integrovaných osvetlení,
7. kryt so zvýšenou odolnosťou.
Minimálne parametre:
1. Rozlíšenie:
obrázok 1280 × 1024 bodov, 16,7 mil. farieb
video 640 × 480 bodov, 16,7 mil. farieb, 15 snímok za sekundu
2. Zväčšenie: 200 ×
3. Rozhranie: USB 2.0 a vyššie
4. Farba svetla: biela
5. Meranie: úsečka, uhol
6. Filter: polarizačný.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ján Počiatek v. r.