488/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky, výkon kontroly, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“).
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4) a N1G5) bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len „jazdná súprava“).
(2)
Výška úhrady diaľničnej známky sa určí z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd.
(3)
Diaľničná známka má elektronickú podobu alebo podobu papierovej nálepky.
(4)
Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je povinná použiť tieto finančné prostriedky na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest.
§ 3
Platnosť diaľničnej známky
(1)
Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.
(3)
Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.
Úhrada diaľničnej známky
§ 4
(1)
Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy7) je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.
§ 5
Úhrada diaľničnej známky v elektronickej podobe
(1)
Pri úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje
a)
krajina registrácie vozidla,
b)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
c)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d)
platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.
(2)
Diaľničnú známku v elektronickej podobe možno uhradiť
a)
na predajných miestach v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
c)
ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach.
(3)
O úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
miesto a čas predaja diaľničnej známky,
b)
krajinu registrácie vozidla,
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e)
platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
f)
názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
(4)
Služby súvisiace najmä s kúpou alebo výmenou diaľničnej známky, opravou údajov a výšku servisných poplatkov určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach.
§ 6
Úhrada diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky
(1)
Vozidlá alebo jazdné súpravy musia byť po úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky pri prejazde vymedzených úsekov ciest označené nálepkou. Úhrada diaľničnej známky sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna časť s vyznačením doby platnosti je nalepená celou plochou na prednom skle vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy a druhú časť tvorí oddeliteľný kontrolný kupón. Umiestnenie nálepky na prednom skle vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy, vzor papierovej nálepky a jej rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Pri úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú údaje podľa § 5 ods. 1.
(3)
Diaľničnú známku v podobe papierovej nálepky možno uhradiť spôsobmi podľa § 5 ods. 2.
(4)
Na oddeliteľnom kontrolnom kupóne musí byť v čase užívania vymedzených úsekov ciest vyznačený údaj o evidenčnom čísle vozidla,8) ktoré má vozidlo alebo všetky vozidlá jazdnej súpravy.
(5)
Vodič vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý používa vymedzený úsek ciest, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kontrolný kupón.
§ 7
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky
(1)
Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
c)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,9)
e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
f)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,10)
i)
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu11) a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,12)
j)
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,13)
k)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
l)
historické,14)
m)
finančnej správy,15)
n)
Národného bezpečnostného úradu,
o)
Slovenskej informačnej služby.
(2)
Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. e), f), h) až m) sa zaregistrujú u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia. Ak je oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky časovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy uvedie čas, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky.
(3)
Pri registrácii podľa odseku 2 poskytne prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(4)
Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d).
(5)
Pri registrácii podľa odseku 4 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a)
plánovanú trasu,
b)
miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(6)
Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou oslobodenou podľa odseku 1 písm. d) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 5, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie správcovi výberu úhrady diaľničnej známky do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.
§ 8
Správca výberu úhrady diaľničnej známky
(1)
Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu.
(2)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť predajné miesta, na ktorých možno vykonať úhradu diaľničnej známky a zabezpečiť ich prístupnosť aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3)
Na účely tohto zákona a osobitného predpisu16) správca výberu úhrady diaľničnej známky v elektronickej podobe elektronickým zariadením zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa § 5 až 7, fotografické zobrazenie vozidla alebo jazdnej súpravy a spracúva podľa osobitného predpisu17) údaje o prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy.18)
(4)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba podľa odseku 1 nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje podľa odseku 3 o vozidlách alebo jazdných súpravách oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), g), n) a o) a o ich prevádzkovateľoch.
(5)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov19) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 3.
§ 9
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy a vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu17) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5)
Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom na účely konaní podľa § 10 až 13,
c)
požadovať od vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu.
(6)
Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu20), osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7)
Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a)
usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo alebo jazdnú súpravu zaplatená úhrada diaľničnej známky,
c)
prikázať vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom alebo jazdnou súpravou na určenom mieste,
d)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo jazdnej súpravy, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla a najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.
(8)
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahujú na vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.21)
(9)
Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.
(10)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy a vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej podľa § 8 ods. 1 bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je oprávnená
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.
§ 10
Priestupok
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.
(3)
Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis.22)
(4)
Priestupok prejednáva príslušný okresný úrad. V blokovom konaní priestupok prejednáva orgán Policajného zboru.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja.
(6)
Výnos pokút uložených za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.
Osobitné ustanovenia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy
§ 11
(1)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.
(2)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osobou poverenou podľa § 8 ods. 1 alebo osobou poverenou výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 300 eur. Pokuta podľa predchádzajúcej vety zvýšená o 100 eur sa uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy podľa odseku 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly alebo orgány Policajného zboru.
(4)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 2 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2; najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti podľa § 4 ods. 2 došlo.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(6)
Pokuta podľa odseku 2 a trovy konania podľa § 13 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet.23)
(7)
Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 2 je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 12
(1)
Okresný úrad vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,
c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,
d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla,
e)
ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7,
(2)
Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy neupovedomuje.
§ 13
(1)
Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 2 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor na okresný úrad, ktorý rozkaz vydal.
(3)
Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti,
b)
bol podaný oneskorene,
c)
bol podaný neoprávnenou osobou,
d)
bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
e)
bola pokuta už uhradená.
(4)
O odmietnutí odporu sa prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy upovedomí.
(5)
Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.
(6)
Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7)
Ak prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy v odpore proti rozkazu o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 uvedie údaje o vodičovi, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v čase porušenia v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy preruší a začne konanie o priestupku vodiča podľa § 10. Ak bolo konanie o priestupku vodiča podľa § 10 zastavené z dôvodu, že skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla; inak okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8)
Prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 11 ods. 1, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor podľa odseku 2, alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný odpor odmietnutý, má účinky právoplatného rozhodnutia.
(10)
Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy sa môže viesť aj v elektronickej podobe.
§ 14
(1)
Konanie o priestupku vodiča podľa § 10, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy podľa § 4 ods. 2, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 13 ods. 7.
(2)
Ak je totožnosť vodiča vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy podľa § 11 ods. 1, konanie vodiča sa prejedná podľa § 10; konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy nie je v tomto prípade prípustné.
(3)
Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy uložená pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy podľa § 11 ods. 1, nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností podľa § 4 ods. 2; ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(4)
Prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy.
§ 15
Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav
(1)
Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav je informačný systém ministerstva podľa osobitného predpisu,24) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav podľa § 11 ods. 1.
(2)
V evidencii správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav sa vedú
a)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý porušil povinnosť podľa § 4 ods. 2, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, ak prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy je fyzická osoba,
2.
názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, ak prevádzkovateľom vozidla je právnická osoba,
b)
údaje o vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 4 ods. 2 v rozsahu základného technického opisu,
c)
evidenčné číslo vozidla,
d)
opis porušenia povinnosti,
e)
miesto, dátum a čas porušenia povinnosti,
f)
fotodokumentácia porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2,
g)
údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy,
h)
údaje o odložených veciach s dôvodmi ich odloženia,
i)
údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.
(3)
Okresný úrad, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav.
(4)
Okresný úrad a správca výberu úhrady diaľničnej známky je na účely tohto zákona oprávnený zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje podľa § 5 až 7, fotografické zobrazenie vozidla a je oprávnený podľa osobitného predpisu,17) spracúvať údaje o prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy podľa osobitného predpisu;18) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočnosti.
(5)
Údaje z evidencie podľa odseku 2 sa poskytujú diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom správcovi výberu úhrady diaľničnej známky na účely plnenia úloh podľa tohto zákona.
(6)
Informácie z evidencie správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.
(7)
Prevádzkovateľovi vozidla alebo jazdnej súpravy sa na základe žiadosti podanej podľa odseku 9 v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav.
(8)
Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 6 a 7, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav, ak na to vopred udelí písomný súhlas osoba, ktorej sa informácia týka.
(9)
Žiadosť o informáciu podľa odsekov 7 a 8 sa podáva okresnému úradu príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.
(10)
Informácia z evidencie správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.25)
(11)
Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.
§ 16
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 18
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2011 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z, zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Všeobecné užívanie
(1)
Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (ďalej len „všeobecné užívanie“). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
(2)
Všeobecné užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu podľa osobitných predpisov.2e)
(3)
Spoplatnenie sa určí podľa typu motorového vozidla a
a)
prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len „mýto“)2f) alebo
b)
časového obdobia užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „úhrada diaľničnej známky“).2g)
(4)
Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno súčasne uložiť povinnosť platiť mýto a úhradu diaľničnej známky.
(5)
Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu.2h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2h znejú:
„2e)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
2f)
Zákon č. 488/2013 Z. z.
2g)
Zákon č. 488/2013 Z. z.
2h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 22c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
3.
V § 22c ods. 2 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
4.
V § 22c ods. 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
5.
V § 22c sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 22c ods. 4 sa vypúšťajú slová „s tým, že priestupok podľa odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú aj orgány Policajného zboru“.
7.
V § 24 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
8.
V § 24 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako l) až n).
Čl. III
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slová „výrobu, distribúciu a predaj nálepiek“ nahrádzajú slovami „výber úhrady diaľničných známok“.
2.
V § 8 ods. 2 slová „z predaja nálepiek“ nahrádzajú slovami „z vybraných úhrad diaľničných známok“.
Čl. IV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 71 ods. 1 a 3 a § 107 ods. 2 písm. e) sa slová „za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy“ nahrádzajú slovami „diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest“.
2.
V § 72 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 488/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
1)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 123 a 124 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
10)
§ 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.
12)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č.122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
24)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.