484/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 346/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 15 znie:
„(15)
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takým zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17, zberné miesto podľa § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a ods. 21.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa slová „údajov podľa § 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ustanovených údajov [§ 68 ods. 3 písm. a)]“.
3.
V § 6 ods. 3 sa slová „údaje podľa § 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „ustanovené údaje [§ 68 ods. 3 písm. a)]“.
4.
V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
5.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 48a až 48f“ nahrádzajú slovami „§48a až 48i“.
6.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 54a“ nahrádzajú slovami „§ 54a až 54i“.
7.
V § 19 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 73“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3“.
8.
V § 19 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo držiteľ odpadu odovzdá odpad subjektu, ktorý je oprávnený k jeho prevzatiu v zmysle tohto zákona (§ 7, 8 a 15). Subjekt, ktorému bol odpad odovzdaný, sa stane zodpovedným za odpad a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 19.“.
9.
V § 19 ods. 11 úvodnej vete sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
10.
V § 19 ods. 12 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“.
11.
V § 19 ods. 14 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
12.
V § 19 ods. 15 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
13.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
14.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).
15.
V § 39 ods. 6 sa za slovo „kuchyne48f)“ vkladá čiarka a slová „použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom,“.
16.
V § 39 ods. 9 sa za slová „z domácností (§ 54a ods. 4)“ vkladá čiarka a slová „zberu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom,“.
17.
V § 39 ods. 14 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. c)“.
18.
V § 39 ods. 14 písm. b) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
19.
V § 39 ods. 19 úvodnej vete sa za slová „(§ 54ga ods. 2)“ vkladajú slová „a výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej organizácii (§ 48g ods. 2)“.
20.
V § 39 ods. 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby“.
21.
V § 40 ods. 9 celom texte sa slová „v príslušnom odbore“ nahrádzajú slovami „v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi“.
22.
V § 40a ods. 13 sa slová „ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia“ nahrádzajú slovami „ustanovenie § 73 ods. 4 platí“.
23.
Šiesta časť zákona vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA ČASŤ
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
§ 48a
Základné ustanovenia
(1)
Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
(2)
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na
a)
prenosné,
b)
automobilové,
c)
priemyselné.
(3)
Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a uzavretých, prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.
(4)
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1.
(5)
Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
a)
sú hermeticky uzavreté,
b)
môžu sa ručne prenášať,
c)
nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(6)
Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.
(7)
Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú na štartovanie motorového vozidla54) a jeho osvetlenie.
(8)
Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.
(9)
Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.
(10)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).
(11)
Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku,54a) uvádza po prvý raz na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
(12)
Tretia osoba je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje pre výrobcu priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov plnenie povinností podľa tohto zákona na základe zmluvy a ktorá je zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory; za tretiu osobu sa nepovažuje osoba, ktorá na zmluvnom základe zabezpečuje plnenie povinností podľa tohto zákona pre jedného výrobcu priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní povinnosti podľa tohto zákona individuálne.
(13)
Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.
(14)
Uvedenie batérií a akumulátorov na trh v Slovenskej republike je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov za úhradu alebo bezplatne.
(15)
Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.
(16)
Prístroj je elektrozariadenie (§ 54a ods. 2), ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.
(17)
Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.
(18)
Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
(19)
Limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je percentuálny zberový podiel pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do limitu pre zber sa započítavajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako batérie a akumulátory začlenené do prístrojov.
(20)
Zberné miesto je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom alebo kolektívnou organizáciou, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel.
(21)
Spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa u distribútora prenosných batérií a akumulátorov a bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
§ 48b
Zákaz uvádzania na trh
(1)
Zakazuje sa uvádzať na trh
a)
batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
b)
prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov alebo v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
c)
batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
(2)
Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh po 26. septembri 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1, musia byť výrobcom z trhu bezodkladne stiahnuté.
§ 48c
Povinnosti hospodárskych subjektov a výrobcov prístrojov
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný dodať pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie.
(2)
Výrobca batérií a akumulátorov individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie nesie všetky finančné náklady po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov spojené so zberom, spracovaním a recykláciou
a)
všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s odsekom 4,
b)
všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s odsekom 7 a všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s odsekom 8.
(3)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní povinnosti individuálne, môže tak urobiť aj prostredníctvom tretej osoby, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, pričom zodpovednosť výrobcu batérií a akumulátorov zostáva zachovaná. Tretia osoba plní pre výrobcu batérií a akumulátorov povinnosti podľa odsekov 7, 8, 11 a 12.
(4)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov na vlastné náklady individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie je povinný zabezpečiť
a)
splnenie ustanoveného limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov podľa odseku 6 z množstva prenosných batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh,
b)
možnosť, aby konečný používateľ mohol použité prenosné batérie a akumulátory bezodplatne odovzdať na dostupnom zbernom mieste v súlade s odsekom 11,
c)
prevzatie zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na množstvo a splnenie limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov,
d)
odovzdanie zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
(5)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
(6)
Na účely zabezpečenia dosiahnutia cieľa uvedeného v § 3 ods. 4 sa ustanovuje postupná nábehová krivka minimálneho limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, a to nasledovne:
a)
pre rok 2014 je limit pre zber 35 %,
b)
pre rok 2015 je limit pre zber 40 %,
c)
pre rok 2016 je limit pre zber 45 %.
(7)
Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov na vlastné náklady individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zabezpečiť
a)
zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov od konečných používateľov bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod,
b)
prevzatie zozbieraných použitých priemyselných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich množstvo,
c)
odovzdanie zozbieraných použitých priemyselných batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
(8)
Výrobca automobilových batérií a akumulátorov na vlastné náklady individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zabezpečiť
a)
zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov na dostupnom zariadení na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov v ich blízkosti [§ 68 ods. 3 písm. h)], ak sa neuskutoční podľa § 52a,
b)
prevzatie použitých automobilových batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich množstvo,
c)
odovzdanie použitých automobilových batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
(9)
Prevzatie použitej automobilovej batérie a akumulátora pochádzajúcej z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nie je možné viazať na úhradu žiadneho poplatku ani na kúpu novej automobilovej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
(10)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie je povinný zabezpečiť informovanie konečných používateľov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov, význame účasti na triedenom zbere, význame symbolu uvedeného na batériách a akumulátoroch, možných účinkoch látok obsiahnutých v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí, dostupných systémoch zberu a recyklácie a o ich úlohe pri prispievaní k recyklácii a znáša náklady, ktoré mu vznikli pri organizovaní verejných informačných kampaní.
(11)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zabezpečiť individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie zber použitých prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov na celom území Slovenskej republiky vrátane zabezpečenia prevádzkovania najmenej jedného zberného miesta pre použité prenosné batérie a akumulátory a najmenej jedného zariadenia na zber použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov v každom okresnom meste.
(12)
Výrobca batérií a akumulátorov individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie je povinný zaviesť systémy, ktoré zabezpečia spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.
(13)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a)
podať na ministerstvo žiadosť o zápis do Registra pre batérie a akumulátory pred uvedením batérií alebo akumulátorov na trh, v ktorej uvedie
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3.
identifikačné číslo,
4.
typ batérií a akumulátorov, ktoré zamýšľa uviesť na trh, v členení podľa §48a ods. 2,
5.
ak koná prostredníctvom tretej osoby, uvedie údaje o tretej osobe uvedené v bodoch 1 až 3,
b)
oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa písmena a) do 30 dní od vzniku zmeny,
c)
viesť evidenciu o
1.
množstve batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh Slovenskej republiky v členení batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 2,
2.
množstve použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, spracovanie a recykláciu v členení batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 2 a podľa katalógových čísiel,
d)
ohlasovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby ministerstvu do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok v kilogramoch údaje z evidencie podľa písmena c).
(14)
Tretia osoba je povinná
a)
podať na ministerstvo žiadosť o zápis do Registra batérií a akumulátorov, v ktorej uvedie
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3.
identifikačné číslo,
4.
zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých plní povinnosti na základe zmluvy,
b)
oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedla v žiadosti podľa písmena a), do 30 dní od vzniku zmeny,
c)
zasielať ministerstvu raz ročne zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z odsekov 7, 8, 11 a 12 s vyznačenými zmenami, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
d)
viesť evidenciu podľa odseku 13 písm. c) od výrobcov batérií a akumulátorov a ohlasovať ministerstvu údaje z nej jednotlivo a súhrnne za všetkých výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi,
e)
predkladať ministerstvu každoročne najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka správu o činnosti tretej osoby,
f)
uzavrieť zmluvu s každým výrobcom batérií a akumulátorov pri splnení všeobecných zmluvných podmienok tretej osoby.
(15)
Ministerstvo zapíše výrobcu batérií a akumulátorov a tretiu osobu do Registra pre batérie a akumulátory do 30 dní odo dňa doručenia správne vyplnenej a kompletnej žiadosti podľa odsekov 13 a 14 a vydá jej o tom písomné potvrdenie.
(16)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri pre batérie a akumulátory podľa § 68 ods. 2 písm. aa), nesmie uvádzať batérie alebo akumulátory na trh.
(17)
Výrobca batérií a akumulátorov môže byť členom iba jednej kolektívnej organizácie pre každý typ batérií a akumulátorov podľa členenia batérií a akumulátorov uvedeného v § 48a ods. 2.
(18)
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný
a)
zabezpečiť bezplatne na svojich predajných miestach spätný zber (§ 48a ods. 21) bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu, pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru,
b)
informovať používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu (§ 48a ods. 21) na viditeľnom a pre verejnosť prístupnom mieste,
c)
neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
d)
zabezpečiť odovzdanie zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov prevádzkovateľovi zberného miesta alebo výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi.
(19)
Distribútor priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov je povinný zabezpečiť odovzdanie zozbieraných použitých batérií a akumulátorov prevádzkovateľovi zariadenia na zber použitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov alebo výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi alebo priemyselnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi.
(20)
Podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov, je povinný zabezpečiť odovzdanie zozbieraných použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov osobe oprávnenej na spracovanie a recykláciu [§ 8 ods. 3 písm. a) a odsek 23].
(21)
Podnikateľ môže vykonávať činnosť uvedenú v odseku 20 iba na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov alebo kolektívnou organizáciou.
(22)
Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri pre batérie a akumulátory, prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona.
(23)
Odovzdať prevzaté použité batérie a akumulátory na účel ich spracovania a recyklácie do iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia členských štátov Európskej únie je možné, ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz,45a) preukáže, že preprava alebo vývoz použitých batérií a akumulátorov je v súlade s osobitným predpisom45) a existuje písomný doklad o tom, že ich spracovanie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami tohto zákona [§ 68 ods. 3 písm. h)].
(24)
Za splnenie povinností podľa odseku 4 písm. d), odseku 7 písm. c) a odseku 8 písm. c) sa považuje potvrdenie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia členských štátov Európskej únie.
(25)
Výrobca prístrojov je povinný
a)
zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali ľahko vybrať,
b)
priložiť k prístroju návod, ako možno batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať.
(26)
Povinnosti podľa odseku 25 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
§ 48d
Zber a spracovanie použitých batérií a akumulátorov
(1)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný
a)
odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov alebo na dostupnom zbernom mieste,
b)
odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi.
(2)
Ten, kto vykonáva zber použitých batérií a akumulátorov na zbernom mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo v zariadení na zber použitých automobilových alebo priemyselných batérií a akumulátorov, je povinný
a)
odovzdať zozbierané použité prenosné batérie a akumulátory výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi,
b)
odovzdať zozbierané použité automobilové alebo priemyselné batérie a akumulátory výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi, tretej osobe alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi,
c)
odoberať použité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez ohľadu na ich množstvo, chemické zloženie a pôvod,
d)
viesť a uchovávať evidenciu o množstvách zozbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 2,
e)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne príslušnému okresnému úradu a výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi.
(3)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 19 povinný
a)
spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c), s podmienkami určenými v autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. a) a dodržiavať požiadavky na spracovanie použitých batérií a akumulátorov [§ 68 ods. 3 písm. h)],
b)
zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu [§ 68 ods. 3 písm. h)]; na výpočet recyklačnej efektivity sa vzťahuje osobitný predpis,54aa)
c)
zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v súhlase podľa § 7 ods. 1 písm. c) a s autorizáciou podľa § 8 ods. 3 písm. a),
e)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 ods. 2),
f)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov [§ 68 ods. 3 písm. h)],
g)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, štvrťročne spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
h)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v členení batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 2 a podľa katalógových čísiel v kilogramoch
1.
množstvo použitých batérií a akumulátorov pri vstupe do zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2.
množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré spracoval a zrecykloval v zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
i)
uchovávať evidenciu podľa písmena g) v písomnej alebo elektronickej forme najmenej tri roky,
j)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
k)
skladovať, spracovať a recyklovať použité batérie a akumulátory podľa ustanovených technických požiadaviek [§ 68 ods. 3 písm. h)],
l)
oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu podľa osobitného predpisu.54aa)
(4)
Spracovateľ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpečiť ich odovzdanie výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.
(5)
Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.
(6)
Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou elektroodpadu.
(7)
Na použité batérie a akumulátory z domácností, ktoré sú komunálnym odpadom, sa nevzťahujú ustanovenia § 39 okrem odsekov 1, 6 až 8, 10 a 19.
(8)
Na prevádzkovanie zberného miesta (§ 48a ods. 20) sa nevyžaduje súhlas podľa § 7 ani registrácia podľa § 15.
§ 48e
Označovanie
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a)
označovať batérie a akumulátory symbolom uvedeným v prílohe č. 7, ktorý označuje separovaný zber pre batérie a akumulátory,
b)
uvádzať údaj o kapacite na automobilových a prenosných batériách a akumulátoroch viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,54ab)
c)
označovať batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 % chemickou značkou Hg, s obsahom kadmia vyšším ako 0,002 % chemickou značkou Cd alebo s obsahom olova vyšším ako 0,004 % chemickou značkou Pb; chemická značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod symbolom podľa písmena a) a musí dosahovať rozmery najmenej štvrtiny veľkosti symbolu podľa písmena a),
d)
používať symbol podľa písmena a) tak, aby pokryl aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, pričom najväčšia veľkosť symbolu je 5 x 5 cm; pri valcových článkoch musí symbol pokryť aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora, pričom veľkosť symbolu je najviac 5 x 5 cm,
e)
označovať batérie, akumulátory alebo sady batérií, ktorých veľkosť je taká, že symbol podľa písmena a) by bol menší ako 0,5 x 0,5 cm, tak, aby na ich obale bol vytlačený symbol s rozmermi najmenej 1 x 1 cm,
f)
vytlačiť symbol podľa písmena a) zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.
§ 48f
Príspevok do Recyklačného fondu za batérie a akumulátory
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory, ktorých výrobca zabezpečí zber použitých prenosných batérií a akumulátorov v rozsahu ustanoveného limitu pre zber (§ 48c ods. 6). Táto povinnosť sa nevzťahuje rovnako ani na batérie alebo akumulátory začlenené v motorových vozidlách, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (§ 54). Ak výrobca batérií a akumulátorov nesplní ustanovený limit pre zber, platí príspevok do Recyklačného fondu v rozsahu nesplnenej časti ustanoveného limitu.
(2)
Príspevok do Recyklačného fondu platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca batérií a akumulátorov, ktorý uvádza batérie alebo akumulátory na trh.
(3)
Výrobca batérií a akumulátorov platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku príspevku určí podľa § 56 zo skutočného objemu výroby alebo dovozu v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.
(4)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní odo dňa začatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za ktoré je povinný platiť príspevok, ohlasovať Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu v Recyklačnom fonde do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu jeho registrácie, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh v členení podľa § 48a ods. 2,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) štvrťročne Recyklačnému fondu.
§ 48g
Kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
(1)
Kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi je zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi kolektívnou organizáciou pre výrobcov batérií a akumulátorov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu; zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov zostáva zachovaná.
(2)
Kolektívnou organizáciou je právnická osoba založená podľa osobitného predpisu54ac) výrobcami batérií a akumulátorov, ktorá je zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory.
(3)
Žiadosť o zápis do Registra pre batérie a akumulátory sa podáva písomne v štátnom jazyku ministerstvu.
(4)
Právnická osoba uvedie v žiadosti o zápis do Registra pre batérie a akumulátory
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
druh batérií a akumulátorov, pre ktoré bude kolektívna organizácia zabezpečovať nakladanie s použitými batériami a akumulátormi,
d)
zoznam minimálne päťdesiatich výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých bude kolektívna organizácia zabezpečovať kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi.
(5)
Právnická osoba k žiadosti podľa odseku 3 priloží
a)
zmluvu alebo inú listinu, ktorou bola založená,
b)
stanovy a iné dokumenty upravujúce jej vnútornú organizáciu,
c)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
d)
zmluvné zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi s výrobcami podľa odseku 4 písm. d),
e)
zmluvné zabezpečenie spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov so spracovateľom použitých batérií a akumulátorov,
f)
zoznam okresov s uvedením konkrétnych obcí, v ktorých zabezpečuje zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a zber použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby; na vyžiadanie ministerstva priloží aj kópie zmlúv s osobami oprávnenými na zber použitých batérií a akumulátorov.
(6)
Ministerstvo zapíše do Registra pre batérie a akumulátory právnickú osobu do 30 dní odo dňa doručenia správne vyplnenej a kompletnej žiadosti podľa odsekov 4 a 5 a vydá jej o tom písomné potvrdenie.
(7)
Kolektívna organizácia je povinná
a)
zabezpečiť pre výrobcu batérií a akumulátorov, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, splnenie limitu podľa § 48c ods. 6,
b)
zabezpečiť spoločné plnenie povinností výrobcov batérií a akumulátorov vyplývajúcich z § 48c ods. 2, 4, 7, 8, 10 až 12, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, na celom území Slovenskej republiky,
c)
zasielať ministerstvu ročne zoznam výrobcov, pre ktorých zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z § 48c ods. 2, 4, 7, 8, 10 až 12 s vyznačenými zmenami, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
d)
oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedla v žiadosti podľa odseku 4 alebo v prílohách k žiadosti podľa odseku 5 do 30 dní odo dňa vzniku zmeny,
e)
viesť evidenciu podľa § 48c ods. 13 písm. c) od výrobcov batérií a akumulátorov a ohlasovať ministerstvu z nej údaje jednotlivo a súhrnne za všetkých výrobcov batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi,
f)
uskutočniť raz ročne vykonanie celorepublikovej informačnej kampane a regionálnej informačnej kampane pre občanov, najmä o spätnom zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov, o miestach, kde môžu občania použité batérie a akumulátory odovzdať, a o potrebe a význame ich odborného spracovania a recyklácie,
g)
uložiť účtovnú závierku potvrdenú audítorskou spoločnosťou v registri účtovných závierok54ad) do 30 dní po jej schválení,
h)
predkladať ministerstvu každoročne najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka:
1.
správu o činnosti kolektívnej organizácie [§ 68 ods. 3 písm. h)],
2.
výkaz ziskov a strát potvrdený štatutárnym orgánom kolektívnej organizácie,
i)
uzavrieť zmluvu s každým výrobcom batérií a akumulátorov pri splnení všeobecných zmluvných podmienok kolektívnej organizácie,
j)
využiť všetky finančné prostriedky, ktoré získala od výrobcov batérií a akumulátorov, na pokrytie nákladov na zber, prepravu, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
§ 48h
Zánik kolektívnej organizácie
Kolektívna organizácia zanikne
a)
zánikom právnickej osoby, ktorá bola zapísaná do Registra pre batérie a akumulátory,
b)
vyhlásením konkurzného konania.
§ 48i
Výmaz z Registra pre batérie a akumulátory
(1)
Ministerstvo vymaže výrobcu batérií a akumulátorov z Registra pre batérie a akumulátory, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 4 písm. a),
b)
v určenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní povinnosti ustanovené v § 48c ods. 4 písm. b) až d), ods. 7 a 8, ods. 10 až 12,
c)
bol zaregistrovaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených v žiadosti (§ 48c ods. 13) alebo v prílohách k žiadosti alebo prestal spĺňať niektorú z podmienok jeho registrácie.
(2)
Ministerstvo vymaže kolektívnu organizáciu z Registra pre batérie a akumulátory, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 48g ods. 7 písm. a),
b)
v určenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní povinnosti podľa tohto zákona s výnimkou povinnosti podľa § 48g ods. 7 písm. a),
c)
bola zaregistrovaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených v žiadosti (§ 48g ods. 4) alebo v prílohách k žiadosti alebo prestala spĺňať niektorú z podmienok jej registrácie,
d)
uvedie nepravdivé údaje v správe o činnosti kolektívnej organizácie,
e)
nastala skutočnosť uvedená v § 48h.
(3)
Ministerstvo vymaže kolektívnu organizáciu z Registra pre batérie a akumulátory aj vtedy, ak o to kolektívna organizácia požiada. Žiadosť o výmaz musí byť podaná pred samotným ukončením činnosti kolektívnej organizácie s preukázaním splnenia všetkých zmluvných povinností za svojich výrobcov.
(4)
Žiadosť o výmaz podľa odseku 3 možno podať najskôr po uplynutí 30 dní od doručenia písomného oznámenia jednotlivým výrobcom batérií a akumulátorov, pre ktorých zabezpečuje kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, a ministerstvu o tom, že kolektívna organizácia chce podať žiadosť o výmaz a ukončiť svoju činnosť.
(5)
Ministerstvo na základe žiadosti podľa odseku 3 vykoná výmaz z registra do 30 dní odo dňa jej doručenia, ak kolektívna organizácia preukáže splnenie povinností podľa odseku 4. Ministerstvo zároveň zverejní oznámenie o výmaze kolektívnej organizácie z Registra pre batérie a akumulátory na svojom webovom sídle.
(6)
Ministerstvo vydá kolektívnej organizácii oznámenie o výmaze z Registra pre batérie a akumulátory.
(7)
Ministerstvo vymaže tretiu osobu z Registra pre batérie a akumulátory, ak
a)
v určenej lehote (§ 79 ods. 3) nesplní pre zmluvného výrobcu povinnosti ustanovené v § 48c ods. 7, 8, 11 a 12,
b)
bola zaregistrovaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených v žiadosti (§ 48c ods. 14) alebo v prílohách k žiadosti alebo prestala spĺňať niektorú z podmienok jej registrácie.
(8)
Ministerstvo vymaže tretiu osobu z Registra pre batérie a akumulátory na základe skutočností podľa odseku 7 a vydá jej o tom písomné oznámenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a, 54 až 54ad znejú:
„45a)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení.
54)
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54a)
§ 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
54aa)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
54ab)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).
54ac)
§ 56 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
54ad)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 54b ods. 1 písm. o) prvom bode na konci sa čiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta, ktorá znie: „Množstvo elektrozariadení uvedené na trh sa udáva v kilogramoch vrátane súčiastok, konštrukčných častí, doplnkov a spotrebných materiálov s výnimkou obalu, batérií, návodu na použitie a manuálov.“.
25.
V § 54e ods. 4 sa slová „a 8“ nahrádzajú slovami „až 8, 10 a 19“ a vypúšťajú sa slová „ktoré sa naň vzťahujú primerane a odseku 18“.
26.
V § 55 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
použitých batérií a akumulátorov (§48a až § 48i),“.
27.
V § 55 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
použitých batérií a akumulátorov,“.
28.
V § 64 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom“.
29.
V 68 ods. 2 písmeno aa) znie:
„aa) vedie a aktualizuje Register pre batérie a akumulátory a vydáva potvrdenie o zápise do registra,“.
30.
V § 68 ods. 2 písmeno ab) znie:
„ab) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 48f ods. 5 písm. b) a § 48c ods. 13 písm. d),“.
31.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad) vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 48d ods. 3 písm. l),“.
32.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:
„ae) sleduje splnenie určených limitov zberu podľa § 48c ods. 6.“.
33.
V § 68 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, záväzné limity pre zber použitých batérií a akumulátorov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov a spracovateľa batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie, podrobnosti o obsahu správy o činnosti kolektívnej organizácie,“.
34.
V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú písmená x) a y).
Doterajšie písmená z) až ab) sa označujú ako písmená x) až z).
35.
V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do šiestich mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,“.
36.
V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 48f ods. 6 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§48d ods. 2 písm. e)“ a v treťom bode sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 5 písm. b)“.
37.
V § 72b ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 48b, § 48c ods. 16, § 48c ods. 18 písm. b) a c), § 48c ods. 25 písm. b), § 48e, § 54b ods. 1 písm. a) až c), f), i) a j) a § 54b ods. 5,“.
38.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 až 14), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej pokutu podľa § 78.
(3)
Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ak
a)
výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. o),
b)
výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo na iné využívanie dotknutého prostredia.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená
a)
voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby,
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,
d)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia.
(5)
Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.
(6)
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z nich kópie a predložiť ich,
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením povinností výrobcu a dovozcu vybraných komodít.
(7)
Osoba vykonávajúca štátny dozor môže uložiť kontrolovanej osobe za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru podľa odseku 4 alebo za nesplnenie povinnosti podľa odseku 6 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 2 000 eur a v prípade iného sťaženia výkonu štátneho dozoru najviac 300 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane.
(8)
Policajný zbor poskytne osobe vykonávajúcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu a ochranu pri vykonávaní štátneho dozoru. O spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru, ak je ohrozený život alebo zdravie osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo ak je marený výkon štátneho dozoru.
(9)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu,82) ak v odsekoch 1 až 8 nie je ustanovené inak.
(10)
Výnos poriadkovej pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:
„82)
§ 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až j), § 11 ods. 3, § 12 až § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 74 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 24 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 2“.
40.
V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
konanie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)] a konanie o zápise do Registra kolektívnych organizácií (§ 54ga ods. 2),
l)
konanie o zápise do Registra pre batérie a akumulátory.“.
41.
V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 73 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3“.
42.
V § 78 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 300 eur“.
43.
V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. b),“.
44.
V § 78 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 600 eur“.
45.
V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. a),“.
46.
V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 48c ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. 4“ a slová „§ 73 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 6“.
47.
V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:
„x)
nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 1, 3 až 5, 7, 8, 10 až 14, 16 až 21, 25, § 48d ods. 1, 2, 4, 6 a § 48e,“.
48.
V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová „§ 39 ods. 9, 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 6, 8, 9, 14 až 17, 19 a 20“.
49.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zn) a zo), ktoré znejú:
„zn) poruší povinnosť podľa § 48g ods. 7, § 54ga ods. 6,
zo) nezabezpečí konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov podľa § 19 ods. 2.“.
50.
V § 78 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 900 eur“.
51.
V § 78 ods. 3 písm. o) sa slová „§ 48b alebo § 48f ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 48b ods. 1 a § 48c ods. 16“.
52.
V § 78 ods. 3 písmeno p) znie:
„p)
poruší povinnosť podľa § 48b ods. 2, § 48c ods. 22, § 48d ods. 3,“.
53.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
poruší zákaz podľa § 48d ods. 5.“.
54.
V § 80 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 48d ods. 1, 5 a 6,“.
55.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
㤠80a
Uložením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednosť zamestnancov kontrolovanej osoby alebo inej fyzickej osoby za spáchanie trestného činu podľa osobitného predpisu.85) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obec sú povinní postupovať podľa osobitného predpisu.86)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:
„85)
Napríklad § 302 Trestného zákona.
86)
§ 3 Trestného poriadku.“.
56.
V § 81j ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „25b)“ nahrádza odkazom „25c)“.
57.
Za § 81j sa vkladá § 81k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠81k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Odborná spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi získaná podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov sa považuje za odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona.
(2)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia v Registri pre batérie a akumulátory, je povinný požiadať o zápis do tohto registra do 30. júna 2014. Ministerstvo zapíše kolektívnu organizáciu a tretiu osobu do 30 dní odo dňa doručenia správne vyplnenej a kompletnej žiadosti a vydá jej o tom písomné potvrdenie.
(3)
Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a § 40 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.“.
2.
V § 77 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov,26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.26b)“.
Čl. III
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 343/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 119/2010 Z. z.
KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL
Kritérium 1
Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu vtedy, ak
a)
je oddeliteľnou súčasťou výrobku,
b)
nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
c)
všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 1
Obaly
Škatuľky na sladkosti
Plastový obal na CD obaloch
Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)
Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom
Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky
Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny
Sklenené fľašky na injekčné roztoky
Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)
Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)
Zápalkové škatuľky
Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)
Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne
Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov okrem hasiacich prístrojov
Neobaly
Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny
Škatule na náradie
Čajové vrecúška
Ochranné voskové vrstvy na syroch
Črevo z jaterníc
Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)
Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom
Náplne do tlačiarní
Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)
Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)
Rozpustné vrecúška na detergenty
Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)
Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)
Kritérium 2
Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Príklady uplatnenia kritéria 2
Obaly
Papierové alebo plastové tašky
Jednorazové taniere a šálky
Fólie
Desiatové vrecúška
Alobal
Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach
Neobaly
Paličky na miešanie
Jednorazové príbory
Baliaci papier (predávaný oddelene)
Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)
Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku
Kritérium 3
Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu.
Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal iba vtedy, ak
a)
sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
b)
všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 3
Obaly
Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku
Časti obalov
Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru
Nálepky pripojené k inej obalovej položke
Svorky zo zošívačiek
Plastové obaly na papier
Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov
Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)
Neobaly
Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)“.
2.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:“.
„Príloha č. 2 k zákonu č. 119/2010 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. L 70, 16. 3. 2005) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009).
2. Smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).“.
ČI. IV
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 sa odsek 5 vypúšťa.
2.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke.“.
3.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
ČI. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.