465/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013
o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Technické požiadavky na elektrozariadenia sú uvedené v osobitnom predpise.1)
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Žiga v. r.
Príloha k vyhláške č. 465/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012) a delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
1)
Príloha III a IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012) a delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).